Vés al contingut (premeu Retorn)

recerca_tot

Sou a: Inici / Pantalles / RegimDedicacio / recerca_tot

recerca_tot

Indicadors específics de recerca (segons categoria de recerca)

Categoria Inicial

Integrat per professorat titular d'escola universitària, professorat lector i professorat col·laborador.

Indicador 1. Publicació d'un article en una revista o congrés notable els darrers 4 anys (PAR tipus I)

Haver publicat un article en una revista indexada al JCR SCI o bé al JCR SSCI o en una revista o congrés notable els darrers 4 anys (2018, 2019, 2020 i 2021) i que s'hagin avaluat com a PAR tipus 1. Aquest indicador també es considerarà assolit si s’acredita un tram de recerca viu o una patent internacional en explotació. Als efectes de tenir el sexenni viu també es tindran en compte els trams vius de transferència del coneixement i innovació.

Indicador 2. Participació en projectes de recerca en règim competitiu o no competitiu

Haver participat de forma fefaent, per exemple com a coautor de publicacions, en un projecte de recerca que compleixi els següents criteris:

 1. Vigent entre l'01/01/2020 i el 31/12/2021
 2. Gestionat pel CTT
 3. Gestionat per les entitats vinculades de recerca de la corona UPC
 4. Projectes CIT
 5. Projectes de l'àmbit del desenvolupament i cooperació (UNESCO, UNICEF, ACCD, AECID, EUROPEAID, FCC i d'ajuntaments) sempre i quan compleixin els requisits de la resta de projectes i que el seu finançament sigui extern.
 6. Els projectes iniciats al 2022, però concedits a la convocatòria 2021 també es tindran en consideració.
 7. Els projectes poden ser en règim competitiu o no competitiu. En aquest darrer cas, els projectes no competitius, han de tenir un volum d'ingressos mínim de 18.000€
 8. Queda exclosa la participació en serveis.
Per tal que es pugui valorar la participació en projectes de recerca gestionats per un organisme que no sigui la UPC s'haurà de crear una incidència (a través del gestor d'incidències) i adjuntar la corresponent autorització del vicerector competent en matèria de Recerca.

En cas que no apareguis com a participant en un projecte o conveni de recerca, i per tal de facilitar la identificació del projecte o conveni en qüestió, si us plau, inclou el codi CTT (ex: J-0001) o bé el codi de la resolució (ex: FIS2009-13360-C03-02), en la incidència que ens formulis. Posteriorment la teva participació es comunicarà a l’investigador principal del projecte o conveni per part del Servei d'informació RDI.

La participació fefaent referida a la participació del professorat en projectes de recerca (apartat 5 del document del Règim de Dedicació del professorat) s’acreditarà mitjançant la certificació de l’assoliment d’almenys 3 punts PAR T1 en les dues últimes convocatòries resoltes (2020 i/o 2021). En cas que s'hagi gaudit d'una reducció de jornada per cura de fill o filla al llarg  dels darrers 2 cursos acadèmics o que se'n gaudeixi en el moment de l'avaluació, a l'efecte d'assolir com a mínim 3 PAR T1, es tindran en compte les darreres 4 convocatòries resoltes dels PAR en lloc de les dues darreres.

Indicador 3. Progrés acadèmic personal

Per superar aquest indicador s’ha de tenir el títol de doctor. Si el grau de doctor s’ha obtingut fa més de 5 anys s’aplicarà el criteri d’avaluació de l’indicador 3 de recerca del professorat de nivell 2, intermig. Si s’ha obtingut en els darrers 5 anys (a partir del 2017) es considerarà assolit l’indicador, sempre que s’acrediti el reconeixement de PAR T1 des de l’any següent al de l’obtenció del títol.

Categoria intermedi

Integrat per professorat titular d'universitat, professorat agregat i catedràtics i catedràtiques d'escola universitària.

Indicador 1. Trams de recerca vius

Acreditar que es té un tram de recerca viu (bàsic o addicional) en les darreres 6 convocatòries resoltes. Als efectes de valorar si es té el tram de recerca viu també es tindrà en compte el tram de transferència del coneixement i innovació.

Indicador 2. Participació en projectes de recerca en règim competitiu o no competitiu

Haver participat de forma fefaent, per exemple com a coautor de publicacions, en un projecte de recerca que compleixi els següents criteris:

 1. Vigent entre l'01/01/2020 i el 31/12/2021
 2. Gestionat pel CTT
 3. Gestionat per les entitats vinculades de recerca de la corona UPC
 4. Projectes CIT
 5. Projectes en l'àmbit del desenvolupament i cooperació (UNESCO, UNICEF, ACCD, AECID, EUROPEAID, FCC i d'ajuntaments) sempre i quan compleixin els requisits de la resta de projectes i que el seu finançament sigui extern.
 6. Els projectes iniciats al 2022, però concedits a la convocatòria 2021 també es tindran en consideració.
 7. Els projectes poden ser en règim competitiu o no competitiu. En aquest darrer cas, els projectes no competitius, han de tenir un volum d'ingressos mínim de 18.000€.
 8. Queda exclosa la participació en serveis.
Per tal que es pugui valorar la participació en projectes de recerca gestionats per un organisme que no sigui la UPC s'haurà de crear una incidència (a través del gestor d'incidències) i adjuntar la corresponent autorització del vicerector competent en matèria de Recerca.

En cas que no apareguis com a participant en un projecte o conveni de recerca, i per tal de facilitar la identificació del projecte o conveni en qüestió, si us plau, inclou el codi CTT (ex: J-0001) o bé el codi de la resolució (ex: FIS2009-13360-C03-02), en la incidència que ens formulis. Posteriorment la teva participació es comunicarà a l’investigador principal del projecte o conveni per part del Servei d'informació RDI.

La participació fefaent referida a la participació del professorat en projectes de recerca (apartat 5 del document del Règim de Dedicació del professorat) s’acreditarà mitjançant la certificació de l’assoliment d’almenys 3 punts PAR T1 en les dues últimes convocatòries resoltes (2020 i/o 2021). En cas que s'hagi gaudit d'una reducció de jornada per cura de fill o filla al llarg  dels darrers 2 cursos acadèmics o que se'n gaudeixi en el moment de l'avaluació, a l'efecte d'assolir com a mínim 3 PAR T1, es tindran en compte les darreres 4 convocatòries resoltes dels PAR en lloc de les dues darreres.

Indicador 3. Formació de doctores i doctors

Per superar aquest indicador s’ha d’haver assolit alguna de les següents condicions:

 • Haver dirigit o codirigit treballs de doctorat (tutories de treballs de recerca o direcció de proposta o projecte de tesi) a la UPC els darrers dos cursos acadèmics (20-21 i 21-22). També es podrà valorar la direcció o codirecció de treballs de doctorat que no siguin de la UPC, prèvia autorització del vicerector o de la vicerectora competent en matèria de recerca i que aquestes direccions compleixin els requisits/característiques que determina cada convocatòria.
 • Haver dirigit o codirigit treballs finals de màster universitari a la UPC en els darrers 2 cursos acadèmics (20-21 i 21-22). També es podrà valorar la direcció o codirecció de treballs finals de màsters universitaris que no siguin de la UPC, prèvia autorització del vicerector o de la vicerectora competent en matèria de recerca i que aquestes direccions compleixin els requisits/característiques que determina cada convocatòria.
 • Haver dirigit o codirigit una tesi doctoral, sempre que es correspongui amb tesis elaborades i llegides a la UPC en els darrers 5 cursos acadèmics (17-18,18-19,19-20, 20-21 i 21-22). També es podrà valorar la direcció o codirecció de tesis doctorals que no siguin de la UPC, prèvia autorització del vicerector o de la vicerectora competent en matèria de recerca i que aquestes tesis doctorals compleixin els requisits/característiques que determini cada convocatòria.
 • Dirigir o codirigir una tesi doctoral a la UPC en el moment de l'avaluació, sempre que el projecte de tesi estigui aprovat en els darrers 5 cursos acadèmics (del 17-18 al 21-22). També es podrà valorar la direcció o codirecció de tesis doctorals en el moment de l'avaluació, sempre que el projecte de tesi estigui aprovat en els darrers 5 cursos acadèmics (del 17-18 al 21-22) que no siguin de la UPC, prèvia autorització del vicerector o de la vicerectora competent en matèria de recerca i que aquestes tesis doctorals compleixin els requisits/característiques que determini cada convocatòria.
Categoria Consolidat

Professorat que ha arribat a la màxima categoria acadèmica, i que està integrat pels catedràtics i catedràtiques d'universitat i els catedràtics i catedràtiques contractats.

Indicador 1. Tram de recerca viu

Acreditar que es té un tram de recerca viu (bàsic o addicional) en les darreres 6 convocatòries resoltes. Als efectes de valorar si es té el tram de recerca viu també es tindrà en compte el tram de transferència del coneixement i innovació.

Indicador 2. Participació en projectes de recerca en règim competitiu

Haver participat de forma fefaent, per exemple com a coautor de publicacions, en un projecte de recerca que compleixi els següents criteris:

 1. Vigent entre l'01/01/2020 i el 31/12/2021
 2. Gestionat pel CTT
 3. Gestionat per les entitats vinculades de recerca de la corona UPC
 4. Projectes CIT
 5. Projectes de l'àmbit del desenvolupament i cooperació (UNESCO, UNICEF, ACCD, AECID, EUROPEAID, FCC i d'ajuntaments) sempre i quan compleixin els requisits de la resta de projectes i que el seu finançament sigui extern.
 6. Els projectes iniciats al 2022, però concedits a la convocatòria 2021 també es tindran en consideració.
 7. Els projectes han de ser en règim competitiu, els quals es tindran en consideració amb independència del seu volum d’ingressos.
 8. Queda exclosa la participació en serveis.
Per tal que es pugui valorar la participació en projectes de recerca gestionats per un organisme que no sigui la UPC s'haurà de crear una incidència (a través del gestor d'incidències) i adjuntar la corresponent autorització del vicerector competent en matèria de Recerca.

En cas que no apareguis com a participant en un projecte o conveni de recerca, i per tal de facilitar la identificació del projecte o conveni en qüestió, si us plau, inclou el codi CTT (ex: J-0001) o bé el codi de la resolució (ex: FIS2009-13360-C03-02), en la incidència que ens formulis. Posteriorment la teva participació es comunicarà a l’investigador principal del projecte o conveni per part del Servei d'informació RDI.

La participació fefaent referida a la participació del professorat en projectes de recerca (apartat 5 del document del Règim de Dedicació del professorat) s’acreditarà mitjançant la certificació de l’assoliment d’almenys 3 punts PAR T1 en les dues últimes convocatòries resoltes (2020 i/o 2021). En cas que s'hagi gaudit d'una reducció de jornada per cura de fill o filla al llarg  dels darrers 2 cursos acadèmics o que se'n gaudeixi en el moment de l'avaluació, a l'efecte d'assolir com a mínim 3 PAR T1, es tindran en compte les darreres 4 convocatòries resoltes dels PAR en lloc de les dues darreres.

Indicador 3. Direcció de tesis doctorals els darrers cinc anys

Haver dirigit o codirigit una tesi doctoral, sempre que es correspongui amb tesis elaborades i llegides a la UPC en els darrers 5 cursos acadèmics (del 2017-2018 fins al 2021-2022). També es podrà valorar la direcció o codirecció de tesis doctorals que no siguin de la UPC, prèvia autorització del vicerector o de la vicerectora competent en matèria de recerca i que compleixin els requisits/característiques que determini cada convocatòria.

Categoria Premiat ICREA o ERC

El PDI amb distinció ICREA Acadèmia o ERC vigent en el moment de l’avaluació, obtindrà un resultat global d'A en l’apartat de recerca. En conseqüència, no té indicadors d’avaluació específics de recerca.

Categoria 5 sexennis (o més)

El PDI amb 5 sexennis (o més) de recerca reconeguts, sempre que acrediti l’obtenció de PAR T1 en les dues últimes convocatòries resoltes (2020 i/o 2021), obtindrà un resultat global d’A en l’apartat de recerca. En la suma dels 5 sexennis es tindrà en compte tant els trams de recerca com els de transferència del coneixement i innovació. En conseqüència, no té indicadors d’avaluació específics de recerca.