Vés al contingut (premeu Retorn)

Grups de treball i recerca

Els membres de GILDA s'organitzen en grups de treball i recerca en funció de les sis competències que han de complir els docents universitàries identificades pel GIFD (Grup Interuniversitari per la formació docent). A més, s'afegeix una última on es pretén saber avaluar i difondre la recerca educativa.

Grup 1  -  Competència comunicativa

G1 - Comunicació efectiva i afectiva.

Grup que preten donar eines per facilitar la comprensió dels continguts del discurs mitjançant definicions, reformulacions, exemples i repeticions, així com saber estructurar el discurs segons les característiques del context, el missatge i les persones que siguin destinatàries. A més, vol identificar les barreres de la comunicació en el context didàctic i planejar estratègies que permetin una bona comunicació amb l'estudiant. Altre objectiu serà el de treballar sobre com expressar pensaments, sentiments o emocions de forma assertiva. També sobre com generar espais on l'estudiant pugui expressar amb llibertat la seva opinió sobre la matèria, la docència o el propi aprenentatge, recollir aquesta informació i donar-li resposta. Igualment, preten donar suport al professorat per tal de saber com gestionar l'ús de la veu, l'entonació, la enfatizació i la respiració per a una bona fonació, així com saber utilitzar de forma adequada el llenguatge no verbal.

Grup 2  -  Competència interpersonal

G2 - Foment del pensament crític, tolerant i reflexiu.

Grup que desenvoluparà eines per fomentar el pensament reflexiu i crític. També saber com promoure la motivació, tot creant un clima d'empatia. Tractarà  d’assumir compromisos ètics amb la formació i la professió. Ha de capacitar als estudiants cap a la tolerància vers altres punts de vista i actuacions. Així també versarà com promoure la confiança i la seguretat  amb altres persones, tot respectant la diversitat cultural. Per últim, desenvoluparà metodologíes per saber identificar les necessitats dels estudiants.

G3 - Aprenentatge de l’arquitectura previ a cursar el Grau.

L'aproximació de l'estudiant per primera vegada a la comprensió dels elements arquitectònics, dels edificis i de les realitats urbanes requereix ser conscient del seu propi punt de partida i dels seus propis coneixements previs. La delicada tasca en la presa de contacte amb aquestes noves lectures demana unes metodologies específiques que li permetin abordar amb seguretat aquestes noves maneres d'interpretar la realitat arquitectònica i urbana.

Grup 3  -  Competència metodològica

G4 - El treball basat en l'aprenentatge cooperatiu.

Les feines multidisciplinars que se'n deriven de les activitats cooperatives impliquen tasques de l'alumne necessàriament actives i que repercuteixen de manera intensiva sobre el seu aprenentatge i la construcció del seu raonament crític, i que impliquen a més la construcció d'escenaris de complicitat compartida que sens dubte seran freqüents en la seva futura vida professional. Es tracta per tant d'afavorir la síntesi de coneixements obtinguts de diferents assignatures gràcies a l'aprenentatge cooperatiu.

G5 - Aplicació de les TIC a Arquitectura.

Els nous mecanismes de comunicació actuals i les noves tecnologies demanen la necessària aplicació de noves Tècniques per a la Informació i la Comunicació que cal implementar en el marc docent, que estiguin en consonància amb el mateix llenguatge habitual de l'alumnat i que sigui realment operatiu en la seva formació i ampliació dels seus coneixements.

G6 - El Portafoli Electrònic de l'estudiant.

El Portafoli significa la implementació d'una narrativa argumentada del procés d'aprenentatge de l'alumne, elaborada amb diferents materials i llenguatges, que li permet establir un control sobre el seu propi aprenentatge. Aquesta potent eina suposa el reforçament del raonament crític i la potenciació de l'aprenentatge i coneixement profund en contraposició al coneixement superficial, a la vegada que permet incidir d'una manera efectiva sobre les competències específiques i transverals de cada matèria.

Grup 4  -  Competència planificació i gestió de la docència

G7 - Avaluació, coavaluació i autoavaluació.

El procés d'aprenentatge no es pot donar per tancat fins que l'alumne no és capaç de valorar el seu propi treball. Les noves metodologies de coavaluació entre l'alumnat i les avaluacions pròpies sota rúbriques específiques signifiquen eficaços mecanismes d'autoaprenentatge i d'intensificació del coneixement profund.

G8 - Gestió de la Base de Dades.

L'acumulació de documentació específica elaborada per l'alumnat que pugui generar una important base de dades suposa un important instrumental docent que demana també la seva traducció en font de coneixement per a l'alumne, en un procés que pot aportar importants resultats en funció dels periodes de formació consecutius i de la seva pròpia gestió i traducció pràctica.

Grup 5  -  Competència innovació

G9 - Innovació en el Treball de Camp i les visites arquitectòniques.

La disciplina de l'arquitectura requereix la presa directa de contacte vers els edificis construïts i els escenaris urbans en què prenen significat. Les activitats in situ tenen en aquest cas un paper clau en l'aprenentatge de l'alumne, mitjançant el Mobile Learning o d'altres estratègies de camp, de forma que aquestes tasques sobre l'escenari siguin el més elaborades i productives possible i siguin efectivament formatives.

G10 - Innovació en l’aprenentatge des del projecte arquitectònic.

El procés d'elaboració i resolució d'un projecte arquitectònic demana noves estratègies formatives que vagin més enllà de les correccions particularitzades, implementant noves metodologies docents que permetin abordar amb més intensitat el raonament crític de l'alumne i el permeti argumentar amb més solidesa les seves opcions de projecte.

G11 - Cultura visual per a l'Arquitectura.

La manera de llegir els elements arquitectònics, els edificis construïts i dels diferents escenaris urbans de les nostres ciutats demanen aproximacions específiques i pautades per a la seva comprensió i reinterpretació, per tal de que una posterior intervenció projectual sobre aquella realitat estigui ben raonada i fonamentada.

Grup 6  -  Competència treball en equip

G12 - Foment de tasques interdepartamentals.

Les activitats entre els distints departaments sempre han estat una tasca complexa i de difícil gestió. La implementació de noves tècniques i estratègies interdepartamentals han d'aconseguir establir activitats compartides que permetin arribar a lectures omnicomprensives per part de l'alumnat vers la disciplina de l'arquitectura, i permetin al mateix temps establir nous discursos metodològics transversals i generar noves complicitats docents.

Grup 7 - Competència per valorar i difondre la recerca educativa

G13 - Tècniques per a valorar l'aprenentatge en Arquitectura.

Qualsevol innovació docent implementada requereix una valoració posterior a partir de certs indicadors que permetin reconèixer la seva operativitat quant a la seva capacitat per ampliar i millorar el raonament crític i el coneixement profund de la matèria per part de l'alumne, i en permeti també detectar les seves mancances per poder millorar aquestes metodologies docents en posteriors edicions.

G14 - Eines per a la recerca i la seva difusió.

És imprescindible que totes i cadascuna de les iniciatives docents implementades o en projecte tinguin una via de canalització per a la difusió de les seves aportacions, i per tant és necessari el disseny d'estratègies que permetin publicitar-les, tant en l'àmbit científic com també en el sí de la pròpia docència compartida de l'escola.