Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Mecànica

Resultats 1 - 62 d'un total de 62

Amplificador B&K (Brüel & Kjaer)
Equip que permet l’amplificació i el condicionament multicanal de senyals acústics i vibratoris.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/199/amplificador-bk-bruel-kjaer.html

Analitzador de combustió portàtil
Equip que permet realitzar l'anàlisi de fums emesos durant una combustió, per avaluar el rendiment del procés de combustió.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/585/analitzador-combustio-portatil.html

Analitzador de vibracions
Equip portàtil que permet l’amplificació i el condicionament de senyals per a sensors de tipus piezoelèctrics destinats a estudis d’anàlisi modal. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/159/analitzador-vibracions.html

Analitzador DSC mitjançant radiació UV
Equip que permet fer assaigs calorimètrics (capacitats tèrmiques, canvis de fase, calors de reacció i transicions tèrmiques) amb mostres sotmeses a ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/52/analitzador-dsc-mitjancant-radiacio-uv.html

Analitzador en temps real
Equip consistent en un analitzador que permet realitzar i mostrar mesures d'espectres de freqüència d'un audiosenyal en temps real.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/718/analitzador-temps-real.html

Analitzador portàtil
Equip consistent en un analitzador que permet realitzar i mostrar mesures d'espectres acústics i de vibracions en temps real.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/723/analitzador-portatil.html

Analitzadors de pertorbacions acústiques i de vibracions
Equip que consta de diversos aparells com ara acceleròmetres, sondes de soroll i de desplaçament, sondes de pressió, sonòmetre, etc. Permet dur a terme ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/202/analitzadors-pertorbacions-acustiques-vibracions.html

Anemòmetre de fil calent
Anemòmetre per sondes del tipus Dantec Dynamics Wire, de fiberfilm i de capa límit, que permet fer diagnosi de fluxos bàsics en corrents d’aire.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/160/anemometre-fil-calent.html

Autoclau d'esterilització
Equip que permet l'esterilització de medis de cultiu, puntes de pipeta, sorra, etc. Amb una capacitat de 7 l, pot treballar en un rang de temperatura ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/568/autoclau-desterilitzacio.html

Banc d'assaigs de motors de reacció
Equip que proporciona un mètode de control del rendiment operatiu dels motors de reacció d'una aeronau. Treballa en un rang de forces entre 10 i ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/157/banc-dassaigs-motors-reaccio.html

Càmera d'alta velocitat
Equip que permet analitzar el funcionament de línies de producció (detectant-ne punts crítics i colls d’ampolla), estudiar fallades mecàniques, assajos ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/143/camera-dalta-velocitat.html

Càmera de filmació d'alta velocitat / Càmera d'alta velocitat
Equip que consisteix en una càmera d’alta resolució (1 024 x 1 024) que permet la captura d’imatges a velocitat elevada (fins a 3 000 imatges/s). ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/158/camera-filmacio-dalta-velocitat-camera-dalta-velocitat.html

Càmera de termografia de precisió
Equip consistent en una càmera tèrmica per infraroig que determina les temperatures dels objectes amb una alta precisió (± 20 °C). Permet realitzar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/574/camera-termografia-precisio.html

Cabalímetre d'ultrasons
Equip que permet determinar els cabals de fluids sense introduir modificacions a les canalitzacions ja que el sistema es col·loca sobre les mateixes canalitzacions, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/580/cabalimetre-dultrasons.html

Calibrador d'acceleròmetres
Calibrador d’acceleròmetres. L’equip genera una acceleració de 10 ms -2 a una freqüència a 159,15 Hz±0.02%.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/722/calibrador-daccelerometres.html

Calibrador per vibració
Equip que permet el calibratge d'acceleròmetres per vibració induïda.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/685/calibrador-vibracio.html

Calibratge palpador rapids
Calibratge de palpadors rápids de interior e exterior. Mesuradors rápids
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/7/calibratge-palpador-rapids.html

Cambra climàtica
Equip per a l'assaig d'equips bescanviadors de calor i per a l'assaig d'equips tèrmics per aire en general. Les dimensions de la cambra ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/336/cambra-climatica.html

Cambra hiperbàrica
Equip que recrea condicions de pressió mitjançant la pressió hidrostàtica. El rang de l'equip és de 0 a 30 atm. El volum de la cambra és de 816 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/61/cambra-hiperbarica.html

Canal d'onatge a escala (CIEMito)
Equip consistent en un canal d'onatge a escala (CIEMito) que permet la realització d'estudis de recerca en l'àmbit de l'enginyeria marítima ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/660/canal-donatge-escala-ciemito.html

Centre de mecanitzat-CNC
Equip consistent en un centre de mecanitzat vertical (3 eixos) per a l’elaboració i fabricació de components de formes i grandàries molt diverses, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/794/centre-mecanitzat-cnc.html

Electroerosió
Equip d’electroerosió per penetració que permet la fabricació i elaboració d'eines, components i prototips de metall. La possibilitat de configuració ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/793/electroerosio.html

Equip de frens dinamomètrics
Equip dissenyat per a la determinació del parell en assaigs de màquines elèctriques rotatives mitjançant la mesura de fre necessària, en tant que ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/96/equip-frens-dinamometrics.html

Espectrofotòmetre d'infraroig FTIR amb ATR
Equip que permet identificar grups funcionals de materials orgànics i determinades estructures de mostres sòlides i líquides, mitjançant espectroscòpia ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/56/espectrofotometre-dinfraroig-ftir-atr.html

Estudi d'aïllaments
Es poden realitzar sonometries de interior, mitjaçant la fons de soroll, així com planificar a priori la insonorització mitjançant diferents eines ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/11/estudi-daillaments.html

Estudis acústics ambientals
Servei en què es realitzen estudis acústics ambientals, com ara mapes de soroll per poblacions i avaluació de la pressió sonora ambiental. També es ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/10/estudis-acustics-ambientals.html

Forn de refusió de soldadura
Equip que, mitjançant corbes d’escalfament-refredament programables, permet fer unions per soldadura de plaques de circuit imprès (PCB) per aire per ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/174/forn-refusio-soldadura.html

Forn elèctric
Equip consistent en un forn elèctric, amb/sense circulació d'aire, que permet treballar dins un rang de temperatures comprès entre 0 i 220 °C. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/418/forn-electric.html

Fresadora
Fresadora amb control numèric automatitzat i amb programari Sinumerik 810/820. Les característiques més importants de l’equip són: - X/Y/Z48/-/236 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/137/fresadora.html

Fresadora de 5 eixos
Equip consistent en una fresadora de 5 eixos, amb carregador d’eines automàtic (dos carros) que permet l'elaboració de components complexos. Disposa ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/792/fresadora-5-eixos.html

Generador de fum per a la visualització de fluxos
Equip que genera fum, amb diferents tipus de sondes, útils per a la visualització de fluxos.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/831/generador-fum-visualitzacio-fluxos.html

Generador de soroll
Generador format per un dodecaedre, un preamplificador i un amplificador. El dodecaedre està compost de 12 altaveus col·locats de manera que l'emissió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/67/generador-soroll.html

Interferòmetre
Equip que permet fer mesures de velocitats i desplaçaments mitjançant interferometria de desplaçament Doppler. El sistema mesura només en un punt i ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/314/interferometre.html

Laboratori de metrologia
Servei consistent en un laboratori de metrologia dotat d'equips que permeten la realització de mesures de rugositat 2D i 3D, determinació de perfils ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/118/laboratori-metrologia.html

Martell d'impacte
Equip consistent en un martell excitador amb cèl·lula de càrrega per a la realització d’anàlisis modals.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/684/martell-dimpacte.html

Martell d'impacte
Martell amb cèl·lules de càrrega per fer anàlisi modal.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/203/martell-dimpacte.html

Mecanitzat multifuncional
Equip que permet el mecanitzat multifuncional (tornejat-fresat) en 7 eixos (X, Y, Z gir al capçal, gir de la peça, canvi de mordassa i atac per la cara ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/795/mecanitzat-multifuncional.html

Mesurador 3D - CMM
Equip que permet realitzar mesures directes per coordenades, per a la seva digitalització, mitjançant l’acció de palpadors en continu, per a la verificacions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/791/mesurador-3d-cmm.html

Mesurador de paràmetres per variables energètiques
Equip que permet mesurar els paràmetres de temperatura, humitat i pressió dels fluids, per a la determinació de variables energètiques.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/584/mesurador-parametres-variables-energetiques.html

Mesurador de parell dinàmic
Equip transductor amb rotor aïllat que permet fer mesures de parells de 10 N a 900 Hz. Treballa amb modulació de freqüència. Programari Spider 8.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/148/mesurador-parell-dinamic.html

Mesurador de peces, plantilles i útils
Mesura de qualsevol equip vers un plànol cedit pel client. Verificació de cotes i determinació de incertessa.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/8/mesurador-peces-plantilles-utils.html

Permeabilímetre d'aigua
Equip que permet la determinació de la resistència a la penetració de l'aigua en teixits sota pressió hidrostàtica, així com la determinació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/317/permeabilimetre-daigua.html

Plat dinamomètric
Equip consistent en un plat dinamomètric, amb amplificador de senyal i cadena de mesura completa, per a la determinació i mesura de les 3 components ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/736/plat-dinamometric.html

Premsa hidràulica
Equip que permet dur a terme processos de compactació mitjançant l’aplicació isostàtica de pólvores de diversos materials (metalls, metalls durs, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/173/premsa-hidraulica.html

Pulse B&K
Equip que consisteix en un sistema d’adquisició i generació de polsos per a la realització de tasques d’anàlisi modal i de senyals diversos. Incorpora ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/204/pulse-bk.html

Rugosímetre-perfilómetre
Equip que permet la determinació i mesura de la rugositat en 2D i 3D, per a l'elaboració de perfils de mostres sòlides, controlat per ordinador.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/735/rugosimetre-perfilometre.html

Sistema òptic de mesura
Equip que permet realitzar mesures de components per coordenades (MMC), així com l’obtenció de les principals característiques geomètriques d’aquests. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/790/sistema-optic-mesura.html

Sistema d'adquisició
Sistema d’adquisició i tractament de senyals de 32 canals, amb programari incorporat.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/338/sistema-dadquisicio.html

Sistema de modelització d'aire condicionat
Equip que permet simular el funcionament real d'una instal·lació centralitzada de condicionament d'aire.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/575/sistema-modelitzacio-daire-condicionat.html

Sistema de monitoratge vibratori MVX
Equip que consisteix en un sistema d’adquisició i tractament de senyals, amb programari incorporat, per al monitoratge vibratori en línea remot.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/206/sistema-monitoratge-vibratori-mvx.html

Sonòmetre
Equip consistent en un sonòmetre integrador-promediador que permet realitzar mesures de nivells de pressió sonora per determinar l'amplitud, la intensitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/721/sonometre.html

Sonòmetre
Equip consistent en un sonòmetre integrador-promediador que permet realitzar mesures de nivells de pressió sonora per determinar l'amplitud, la intensitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/720/sonometre.html

Sonòmetre
Equip consistent en un sonòmetre que permet realitzar mesures de nivells de pressió sonora per tal de determinar l'amplitud, la intensitat acústica ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/719/sonometre.html

Sonòmetre integrador del tipus 1
Sonòmetre amb diverses funcions, ja que està connectat a un PC i treballa amb un programari propi. Disposa de dos micròfons del tipus 1 amb els quals ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/66/sonometre-integrador-del-tipus-1.html

Túnel de vent
Equip que consisteix en un túnel de circuit obert i amb càmera tancada de 20 cm de diàmetre per a la realització de mesures de velocitat, pressió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/162/tunel-vent.html

Talladora de pressió Isomet
Equip per permet fer talls de precisió a velocitats baixes, adequat per a qualsevol tipus de mostra.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/251/talladora-pressio-isomet.html

Taller mecànic
Disseny de components solitaris i/o en conjunts amb programari de disseny assistit per ordinador Pro-ENGINEER. El mecanitzat es du a terme ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/56/taller-mecanic.html

Taula de vibracions
Equip que recrea vibracions en un rang de freqüènciesi velocitat o acceleració. S'empra per a calibratges d'acceleròmetres i la comprovació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/74/taula-vibracions.html

Torn de control numèric
Equip dotat de control numèric per computadora (CNC), amb control Sinumerik 810/820, que permet el mecanitzat de precisió de components metàl·lics ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/142/torn-control-numeric.html

Torn programable (CNC)
Torn de control numèric programable amb codi G, amb velocitat de gir compresa entre 100 i 4000 rpm, parell màximde 7 N·m a 2000 rpm i recorregut dels ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/737/torn-programable-cnc.html

Transductor de baixa pressió
Equip que consisteix en un transductor de pressió de capacitat variable per a baixes pressions (0-0,5 PSID i 0-1 PSID) i alta precisió, per fer mesures ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/163/transductor-baixa-pressio.html

Vibròmetre làser
Equip portàtil que treballa amb tecnologia làser per efecte Doppler i permet fer mesures de vibracions a distància (entre 0,1 i 30 m), amb gran velocitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/207/vibrometre-laser.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.