Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Enginyeria civil

Resultats 1 - 56 d'un total de 56

Assaig de cilindres buits
Equip consistent en una màquina d'assaigs que permet el control automàtic de la rotació/parell de torsió, així com de la càrrega axial/desplaçament ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/729/assaig-cilindres-buits.html

Bany d'aigua
Equip consistent en un bany d'aigua, amb un volum de 10 litres i unes dimensions de 350 mm x 210 mm x 140 mm (llarg x ample x alçada) que permet treballar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/417/bany-daigua.html

Càmera d'alta velocitat
Equip de filmació d’alta velocitat. La resolució de l’equip és de 1.280 x 1.024 píxels, amb 8 bits per a imatges monocromes i 24 bits per a imatges ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/387/camera-dalta-velocitat.html

Cabalímetre amb mesura d'ultrasons
Equip que consisteix en un lector del cabal que circula per un conducte sense necessitat d’obrir-lo. La mesura del cabal es fa mitjançant ultrasons, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/191/cabalimetre-mesura-dultrasons.html

Cambra climàtica
Cambra transitable amb ambient, temperatura i humitat controlats i programables. El rang de treball de la cambra és de -15 0 C a 50 0 C per a la temperatura ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/386/cambra-climatica.html

Canal d'alt pendent ( CAP)
L’equip és un canal de 9 metres de longitud amb una pendent variable, d'un màxim del 60% que correspon a 30 0 i una secció rectangular de 40x60 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/346/canal-dalt-pendent-cap.html

Canal d'onatge a escala (CIEMito)
Equip consistent en un canal d'onatge a escala (CIEMito) que permet la realització d'estudis de recerca en l'àmbit de l'enginyeria marítima ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/660/canal-donatge-escala-ciemito.html

Canal de pendent variable
Canal de 20 m de longitud amb una pendent variable (màxim del 40 %). S’utilitza per fer mesures en assaigs de desplaçament de sediments, així com ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/192/canal-pendent-variable.html

Canals d'Investigació i Experimentació Marítima
Canal d'onatge CIEM de 100m de llarg 3 m d'ample i 5 m de profunditat per a la realització d'assaigs i anàlisis pròxims a l'escala real ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/47/canals-dinvestigacio-experimentacio-maritima.html

Clúster
Sistema electrònic de mesura, dissenyat per fer càlculs en paral·lel. S’han utilitzat 36 màquines amb processadors Intel Pentium 4, i actualment ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/193/cluster.html

Compactadora per impactes
L’equip és un compactadora automàtic d’impacte electromecànic, amb un pedestal de fusta, selector electrònic del nombre de cops i amb parada automàtica. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/408/compactadora-impactes.html

Equip de resistència a la fragmentació
Equip que permet determinar, per impacte, les pèrdues de cohesió con provetes de granulometries obertes, amb control de temperatura. L'equip està ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/416/equip-resistencia-fragmentacio.html

Espectrofotòmetre
Equip que permet fer mesures de proporcions de longitud d’ona absorbida, en un rang de treball comprès entre 200 i 1100 nm, amb precisió de ± 1 nm ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/21/espectrofotometre.html

Estació topogràfica
Equip consistent en una estació topogràfica robotitzada que permet la realització de mesures d'aixecaments topogràfics mitjançant un GPS de doble ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/641/estacio-topografica.html

Estació topogràfica
Equip consistent en una estació topogràfica que permet la realització de mesures de terreny i aixecaments topogràfics, amb una precisió angular de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/640/estacio-topografica.html

Forn de assajos d’envelliment accelerat (PAV Pressure Aging Vessel)
Equip que permet realitzar processos d'envelliment accelerat de productes bituminosos mitjançant pressió i temperatura.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/422/forn-assajos-d’envelliment-accelerat-pav-pressure-aging-vessel.html

Forn elèctric d’assecat i esterilització
Equip consistent en un forn elèctric, amb/sense circulació d'aire, que permet treballar dins un rang de temperatures comprès entre els 0 i els 250 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/419/forn-electric-d’assecat-esterilitzacio.html

GPS
GPS (sistema de posicionament global) de precisió apte per a posicionaments estàtics i cinemàtics en temps real.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/36/gps.html

Instal·lació combinada per assaigs de morter i formigó
Instal·lació formada per 3 equips que comparteixen un sistema de comandament. - Màquina de compressió i flexió. Màquina de 4 columnes ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/376/instal·lacio-combinada-assaigs-morter-formigo.html

Llosa de càrrega
Llosa de càrrega de formigó armat amb punts d’ancoratge. Els punts d’ancoratge formen una retícula de 80 x 80 cm. Cadascun d’aquest punts d’ancoratge ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/377/llosa-carrega.html

Màquina d'assaig de pista
Equip que permet la realització de mesures de deformació plàstica de mescles bituminoses conforme la UNE EN 12697-22 i la NLT-173. L’equip permet ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/415/maquina-dassaig-pista.html

Màquina d'assaigs de compressió
Màquina de 4 columnes que realitza assaigs de compressió fins a un valor màxim de 4.500 kN. La màquina fa 50 x 50 cm (base) x 1 m (alçada) ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/374/maquina-dassaigs-compressio.html

Màquina d'assaigs de compressió
Equip que permet la realització d'assaigs convencionals de compressió i permet calcular el mòdul de rigidesa en provetes cilíndriques i testimonis ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/411/maquina-dassaigs-compressio.html

Màquina d'assaigs universal servohidràulica
Equip consistent en una màquina d'assaigs universal servohidràulca, estàtica i de gran rigidesa, amb cèl·lula de càrrega de 2000 kN i sistema ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/733/maquina-dassaigs-universal-servohidraulica.html

Màquina d’assajos de curvatura per 4 punts
Equip que permet realitzar l’assaig de curvatura per poder mesurar la rigidesa i avaluar la resistència de fatiga de materials bituminosos per paviment. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/413/maquina-d’assajos-curvatura-4-punts.html

Màquina dinàmica d'assaigs mecànics
Equip per fer assaigs dinàmics mitjançant un sistema servohidràulic axial. L’equip disposa d’un bastidor amb quatre columnes i un actuador per realitzar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/375/maquina-dinamica-dassaigs-mecanics.html

Màquina universal hidràulica d'assaigs mecànics
Equip que permet la realització d'assaigs dinàmics i estàtics (tracció, compressió) per a mostres de mescles bituminoses. Amb una capacitat de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/412/maquina-universal-hidraulica-dassaigs-mecanics.html

Molinet de velocitat
Equip que permet fer mesures de velocitat d'aigua en una direcció determinada.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/194/molinet-velocitat.html

Mur de reacció
Mur per a l’aplicació de forces horitzontals format per blocs prefabricats de formigó amb unes dimensions d’1,6 m de profunditat, 0,8 m d’amplada ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/385/mur-reaccio.html

Pòrtic de càrrega amb servoactuador
Pòrtic de càrrega que pot mesurar elements amb una amplada màxima de 3,5 m . L’equip treballa amb un rang de tracció i compressió de 650 kN i 1.000 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/373/portic-carrega-servoactuador.html

Perfilador de velocitats
Equip que fa mesures del perfil de l’aigua mitjançant senyals acústics i una avaluació per efecte Doppler. Les seves aplicacions més habituals són ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/190/perfilador-velocitats.html

Planta de formigó
Planta per fer formigó amb una capacitat de 250 litres. La planta és automàtica i disposa de la funció de pastament d’acció forçada. La ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/379/planta-formigo.html

Plataforma de doble pendent
Equip que consisteix en una instal·lació de 30 m 2 (6 x 5) i amb un flux de fluid de fins a 250 l/s, amb pendent màxim de 10 %.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/197/plataforma-doble-pendent.html

Porosímetre de mercuri
Equip d'intrusió, per pressió, d'un líquid de baixa humectabilitat (mercuri) per determinar la distribució de grandària de porus d'una ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/734/porosimetre-mercuri.html

Programari CARPA
Equip que consisteix en una eina de simulació numèrica d’alta resolució per mesurar el flux en rius, canals i altres llocs, en una o dues dimensions.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/196/programari-carpa.html

Projectes i planejaments urbanístics
Realització de convenis d'assessorament per a la realització de projectes individuals. Realització i assessorament de plans urbanístics ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/53/projectes-planejaments-urbanistics.html

Reòmetre de tall
Equip que permet realitzar mesures de l'esforç de tall de productes bituminosos. Les principal característiques d’aquest equip són: ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/414/reometre-tall.html

Recerca històrica en edificació
Disseny i realització de projectes de rehabilitació i/o renovació d'edificis d'interès cultural o arquitectònic.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/55/recerca-historica-edificacio.html

Resistivímetre
Equip que permet la realització d'estudis de terrenys mitjançant l'elaboració de perfils de resistivitat elèctrica, proporcionats per ones ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/642/resistivimetre.html

Restituïdor estereogràfic de fotografies aèries (fotogravimetria)
Equip que permet la realització de plànols topogràfics a partir de fotografies aèries, especialment adient per a zones extenses o inaccessibles.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/726/restituidor-estereografic-fotografies-aeries-fotogravimetria.html

Sensor de nivell de l'aigua
Equip que permet mesurar el nivell de l’aigua (entre 0 i 20 m) en diferents llocs gràcies al seu sensor de nivell i al transmissor de pressió submergible.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/195/sensor-nivell-laigua.html

Servei de computació i simulacions d'altes prestacions
Aquest servei proporciona un suport integral i personalitzat als investigadors en l’ús d’un sistema de computació d’altes prestacions. Oferim la ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/136/servei-computacio-simulacions-daltes-prestacions.html

Serveis per a l'administració local
Servei que busca precisar els objectius d'un projecte d'arquitectura de transformació i reutilització d'edificis d'interès patrimonial.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/60/serveis-ladministracio-local.html

Servoactuador hidràulic de compressió i tracció
L’equip treballa amb un rang de tracció i compressió de 160 kN i 250 kN, respectivament. El recorregut màxim de l’assaig és de 500 mm. El ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/383/servoactuador-hidraulic-compressio-traccio.html

Servoactuador hidràulic de compressió i tracció
L’equip treballa amb un rang de tracció i compressió de 250 kN i 350 Kn, respectivament. El recorregut màxim de l’assaig és de 500 mm. El ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/384/servoactuador-hidraulic-compressio-traccio.html

Simulador de ports en 3D
Equip consistent en unmòdul de simulació que permet la creació de models tridimensional d'àrees portuàries que funcionen dins del sistema de navegació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/659/simulador-ports-3d.html

Simulador de sala de màquines
Equip consistent en un mòdul de simulació dissenyat d'acord amb la normativa i els requisits del codi STCW95. Combina sistemes de representació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/777/simulador-sala-maquines.html

Sismògraf
Equip que permet la realització d'estudis del terreny per a l'elaboració de seccions sísmiques, mitjançant el mètode de refracció. La font ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/646/sismograf.html

Sistema universal d'adquisició de dades
Equip que permet adquirir dades dinàmiques a altes freqüències. L’equip està format actualment per mòduls d’amplificadors extensomètrics amb ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/378/sistema-universal-dadquisicio-dades.html

Sonda - Nivell en pous
Equip que permet mesurar de manera molt precisa el nivell d'aigua en pous i piezòmetres de reduït diàmetre. El captador de la sonda és reactiu ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/502/sonda-nivell-pous.html

Sonda de conductivitat, temperatura i profunditat (CTD)
Equip que permet la realització i monitorització de mesures de perfil de la conductivitat, temperatura, pressió, oxigen dissolt i terbolesa, al llarg ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/661/sonda-conductivitat-temperatura-profunditat-ctd.html

Sonda de conductivitat, temperatura i profunditat (CTD)
Equip que permet la realització i monitorització de mesures de perfil de la conductivitat, temperatura, pressió, oxigen dissolt i terbolesa, al llarg ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/662/sonda-conductivitat-temperatura-profunditat-ctd.html

Sonda multiparamètrica - Nivell en pous
Equip que fa la funció de laboratori mòbil i permet mesurar la qualitat en aigües subterrànies. Pot mesurar en piezòmetres de control a partir de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/501/sonda-multiparametrica-nivell-pous.html

Supervisió i gestió segura i eficient de xarxes de distribució
Servei d'anàlisis i modelització de xarxes complexes de distribució de fluids o electricitat, mitjançant algorismes de determinació de topologies ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/85/supervisio-gestio-segura-eficient-xarxes-distribucio.html

Vehicle tot-terreny
El Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica, disposa d’un vehicle tot terreny per fer sortides de camp, de recerca i docència. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/610/vehicle-tot-terreny.html

Viscosímetre
Viscosímetre amb cilindres coaxials per a fluids amb partícules en suspensió. L’equip és vàlid per determinar paràmetres reològics del formigó ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/381/viscosimetre.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.