Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Construcció

Resultats 1 - 27 d'un total de 27

Bany d'aigua
Equip consistent en un bany d'aigua, amb un volum de 10 litres i unes dimensions de 350 mm x 210 mm x 140 mm (llarg x ample x alçada) que permet treballar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/417/bany-daigua.html

Cambra climàtica
Cambra transitable amb ambient, temperatura i humitat controlats i programables. El rang de treball de la cambra és de -15 0 C a 50 0 C per a la temperatura ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/386/cambra-climatica.html

Compactadora per impactes
L’equip és un compactadora automàtic d’impacte electromecànic, amb un pedestal de fusta, selector electrònic del nombre de cops i amb parada automàtica. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/408/compactadora-impactes.html

Equip de resistència a la fragmentació
Equip que permet determinar, per impacte, les pèrdues de cohesió con provetes de granulometries obertes, amb control de temperatura. L'equip està ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/416/equip-resistencia-fragmentacio.html

Estació topogràfica
Equip consistent en una estació topogràfica robotitzada que permet la realització de mesures d'aixecaments topogràfics mitjançant un GPS de doble ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/641/estacio-topografica.html

Estació topogràfica
Equip consistent en una estació topogràfica que permet la realització de mesures de terreny i aixecaments topogràfics, amb una precisió angular de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/640/estacio-topografica.html

Forn de assajos d’envelliment accelerat (PAV Pressure Aging Vessel)
Equip que permet realitzar processos d'envelliment accelerat de productes bituminosos mitjançant pressió i temperatura.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/422/forn-assajos-d’envelliment-accelerat-pav-pressure-aging-vessel.html

Forn elèctric d’assecat i esterilització
Equip consistent en un forn elèctric, amb/sense circulació d'aire, que permet treballar dins un rang de temperatures comprès entre els 0 i els 250 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/419/forn-electric-d’assecat-esterilitzacio.html

Instal·lació combinada per assaigs de morter i formigó
Instal·lació formada per 3 equips que comparteixen un sistema de comandament. - Màquina de compressió i flexió. Màquina de 4 columnes ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/376/instal·lacio-combinada-assaigs-morter-formigo.html

Llosa de càrrega
Llosa de càrrega de formigó armat amb punts d’ancoratge. Els punts d’ancoratge formen una retícula de 80 x 80 cm. Cadascun d’aquest punts d’ancoratge ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/377/llosa-carrega.html

Màquina d'assaig de pista
Equip que permet la realització de mesures de deformació plàstica de mescles bituminoses conforme la UNE EN 12697-22 i la NLT-173. L’equip permet ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/415/maquina-dassaig-pista.html

Màquina d'assaigs de compressió
Equip que permet la realització d'assaigs convencionals de compressió i permet calcular el mòdul de rigidesa en provetes cilíndriques i testimonis ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/411/maquina-dassaigs-compressio.html

Màquina d'assaigs de compressió
Màquina de 4 columnes que realitza assaigs de compressió fins a un valor màxim de 4.500 kN. La màquina fa 50 x 50 cm (base) x 1 m (alçada) ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/374/maquina-dassaigs-compressio.html

Màquina d’assajos de curvatura per 4 punts
Equip que permet realitzar l’assaig de curvatura per poder mesurar la rigidesa i avaluar la resistència de fatiga de materials bituminosos per paviment. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/413/maquina-d’assajos-curvatura-4-punts.html

Màquina dinàmica d'assaigs mecànics
Equip per fer assaigs dinàmics mitjançant un sistema servohidràulic axial. L’equip disposa d’un bastidor amb quatre columnes i un actuador per realitzar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/375/maquina-dinamica-dassaigs-mecanics.html

Màquina universal hidràulica d'assaigs mecànics
Equip que permet la realització d'assaigs dinàmics i estàtics (tracció, compressió) per a mostres de mescles bituminoses. Amb una capacitat de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/412/maquina-universal-hidraulica-dassaigs-mecanics.html

Mur de reacció
Mur per a l’aplicació de forces horitzontals format per blocs prefabricats de formigó amb unes dimensions d’1,6 m de profunditat, 0,8 m d’amplada ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/385/mur-reaccio.html

Pòrtic de càrrega amb servoactuador
Pòrtic de càrrega que pot mesurar elements amb una amplada màxima de 3,5 m . L’equip treballa amb un rang de tracció i compressió de 650 kN i 1.000 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/373/portic-carrega-servoactuador.html

Planta de formigó
Planta per fer formigó amb una capacitat de 250 litres. La planta és automàtica i disposa de la funció de pastament d’acció forçada. La ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/379/planta-formigo.html

Projectes i planejaments urbanístics
Realització de convenis d'assessorament per a la realització de projectes individuals. Realització i assessorament de plans urbanístics ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/53/projectes-planejaments-urbanistics.html

Reòmetre de tall
Equip que permet realitzar mesures de l'esforç de tall de productes bituminosos. Les principal característiques d’aquest equip són: ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/414/reometre-tall.html

Recerca històrica en edificació
Disseny i realització de projectes de rehabilitació i/o renovació d'edificis d'interès cultural o arquitectònic.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/55/recerca-historica-edificacio.html

Serveis per a l'administració local
Servei que busca precisar els objectius d'un projecte d'arquitectura de transformació i reutilització d'edificis d'interès patrimonial.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/60/serveis-ladministracio-local.html

Servoactuador hidràulic de compressió i tracció
L’equip treballa amb un rang de tracció i compressió de 250 kN i 350 Kn, respectivament. El recorregut màxim de l’assaig és de 500 mm. El ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/384/servoactuador-hidraulic-compressio-traccio.html

Servoactuador hidràulic de compressió i tracció
L’equip treballa amb un rang de tracció i compressió de 160 kN i 250 kN, respectivament. El recorregut màxim de l’assaig és de 500 mm. El ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/383/servoactuador-hidraulic-compressio-traccio.html

Sistema universal d'adquisició de dades
Equip que permet adquirir dades dinàmiques a altes freqüències. L’equip està format actualment per mòduls d’amplificadors extensomètrics amb ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/378/sistema-universal-dadquisicio-dades.html

Viscosímetre
Viscosímetre amb cilindres coaxials per a fluids amb partícules en suspensió. L’equip és vàlid per determinar paràmetres reològics del formigó ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/381/viscosimetre.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.