Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Electrònica

Resultats 1 - 137 d'un total de 137

Analitzador d'espectres
Equip consistent en un analitzador d'espectres en un rang de freqüències comprès entre 9 kHz i 3 GHz. L'equip és adient per a comunicacions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/532/analitzador-despectres.html

Analitzador d'espectres / Mesurador EMI
Analitzador de camps electromagnètics. L’aparell pot treballar en dos modes: un d’anàlisi d’espectre i l’altre d'anàlisi d'EMI. El rang ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/77/analitzador-despectres-mesurador-emi.html

Analitzador d'espectres i mesura de potència
Equip d’alta resolució que permet la mesura de la potència i l’espectre de freqüència de senyals elèctrics, des de 3 Hz fins a 50 GHz. Per ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/237/analitzador-despectres-mesura-potencia.html

Analitzador d'impedàncies
Equip que permet la realització de mesures d'impedància elèctrica a 4 fils entre 5 Hz i 13 MHz. Els paràmetres que pot mesurar són els següents: ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/438/analitzador-dimpedancies.html

Analitzador d'impedàncies
Equip que treballa entre 40 Hz fins a 110 MHz, i el valor de resistència entre 3 mΩ fins a 500 MΩ. Els paràmetres de mesura que es pot obtenir amb ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/658/analitzador-dimpedancies.html

Analitzador d'impedàncies
Equip consistent en un analitzador que permet descompondre una impedància en els quatre quadrants
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/537/analitzador-dimpedancies.html

Analitzador de camps electromagnètics
Equip portàtil per la fer mesures de camp electromagnètics variables, dotat amb un sensor de camps electromagnètics amb anàlisi espectral. Els rang ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/65/analitzador-camps-electromagnetics.html

Analitzador de potència de precisió
Equip que permet la l'anàlisi i realització de mesures de potència, amb una precisió bàsica de 0,01% de la lectura i amb exactitud bàsica d'energia ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/657/analitzador-potencia-precisio.html

Analitzador de soroll elèctric
Equip que permet mesurar el guany, el factor de soroll, la temperatura de soroll i altres paràmetres produïts per sistemes i dispositius electrònics, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/236/analitzador-soroll-electric.html

Analitzador de soroll i vibracions
Equip que permet l’anàlisi dinàmica de senyals de 8 + 2 canals. Disposa d'un programari que possibilita la gestió de les dades adquirides.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/198/analitzador-soroll-vibracions.html

Analitzador de xarxa
Equip que permet mesurar rangs de freqüència compresos entre 300 kHz i 8 GHz, amb 4 ports i 1 equip de calibratge automàtic.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/84/analitzador-xarxa.html

Analitzador de xarxes
Equip que permet mesurar tensions, corrents i distorsions harmònics. Consta de 4 canals, amb un rang de mesura de tensió comprès entre 1 i 600 V rms ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/267/analitzador-xarxes.html

Analitzador de xarxes i components optoelectrònics
Equip que permet caracteritzar la resposta freqüencial de cada component, amb entrada/sortida elèctrica o òptica, amb un rang de treball, en freqüència, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/38/analitzador-xarxes-components-optoelectronics.html

Analitzador de xarxes i estació de mesura amb sondes coplanars
Equip que permet fer mesures de transmissió i reflexió de dispositius i circuits en oblia, circuit imprès o altres formes planars sense connectors. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/238/analitzador-xarxes-estacio-mesura-sondes-coplanars.html

Analitzador de xarxes vectorials
Sistema format per dos equips: - Un analitzador de xarxa, el agilent 8753C - Un adaptador a 50 ohms per la realització de les tres ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/437/analitzador-xarxes-vectorials.html

Analitzador de xarxes vectorials
Equip consistent en un analitzador de xarxa i un adaptador a 50 W per a la mesura del paràmetre S (Scattering), entre 9 kHz i 3 GHz, amb una resolució ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/655/analitzador-xarxes-vectorials.html

Analitzador dinàmic de sistemes
Equip que permet la realització i obtenció de models lineals empírics de plantes i equips industrials.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/397/analitzador-dinamic-sistemes.html

Analitzador espectral
Equip que consisteix en un analitzador espectral de senyals elèctrics en un rang de freqüència comprès entre 9 kHz i 40 GHz.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/86/analitzador-espectral.html

Analitzador portàtil d’espectres i xarxes
L’equip es una analitzador portàtil amb varies funcions. . L’equip realitza les funcions d’analitzador d’antena, analitzador de xarxes vectorials ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/822/analitzador-portatil-d’espectres-xarxes.html

Analitzador vectorial de xarxes
Equip que permet la realització de mesures de paràmetres S i anàlisi vectorial de xarxes, en un marge de freqüències comprès entre 9 kHz i 4 GHz.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/680/analitzador-vectorial-xarxes.html

Analitzador vectorial de xarxes
Equip que permet realitzar mesures de paràmetres S ( Scattering ) en un marge de freqüències de 10 Hz fins a 4 GHz.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/439/analitzador-vectorial-xarxes.html

Assaigs i mesures de compatibilitat electromagnètica
Servei de realització d'assaigs d'emissions i immunitat conduïda, radiada i descàrregues electrostàtiques (ESD) en totes les fases del desenvolupament ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/76/assaigs-mesures-compatibilitat-electromagnetica.html

Assajos climàtics
Servei en què es realitzen diferents tipus d'assaig climàtic (controlant la temperatura i la humitat) per poder avaluar l'envelliment, la durabilitat, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/19/assajos-climatics.html

Assessorament en el disseny de circuits electrònics de radiofreqüència
El servei ofereix l’assessorament en el disseny de circuits electrònics de radiofreqüència i microones. El mateix servei inclou l’adaptació d’impedàncies, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/139/assessorament-disseny-circuits-electronics-radiofrequencia.html

Assessorament en el disseny per compatibilitat electromagnètica i seguretat elèctrica d'equips, sistemes i instal·lacions
Servei d'assessorament assessorament en el disseny per compatibilitat electromagnèticai seguretat elèctrica d'equips, sistemes i instal·lacions, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/77/assessorament-disseny-compatibilitat-electromagneticai-seguretat-electrica-dequips-sistemes-instal·lacions.html

Assessoria i consultoria de desplegament de xarxes FTTH
Servei de configuració de xarxes FTTH en funció de les necessitats de l'usuari. Disseny i optimització de recursos.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/33/assessoria-consultoria-desplegament-xarxes-ftth.html

Autotransformador trifàsic de regulació continua
Equip consistent en un regulador de tensió (autotransformador) trifàsic, de 12 kVA de potència, amb amperímetre i voltímetre incorporats
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/539/autotransformador-trifasic-regulacio-continua.html

Braç isomètric d'extremitat inferior
Equip per a la realització de contraccions isomètriques dels músculs de la cama. S'utilitza per fer estudis de l'activitat del sistema neuromuscular. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/110/brac-isometric-dextremitat-inferior.html

Braç isomètric d'extremitat superior
Equip per a la realització de contraccions isomètriques dels músculs dels braços. S'utilitza per fer estudis de l'activitat del sistema neuromuscular. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/111/brac-isometric-dextremitat-superior.html

Càmera d'infraroig
Equip que permet visualitzar el possible dibuix subjacent que contingui l'obra. Aquesta càmera d’infraroig es basa en la característica que té ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/500/camera-dinfraroig.html

Càmera tèrmica d'infraroig (IR)
Equip que permet fer termografies per a la mesura de temperatura d’objectes i/o cossos, entre -20 i 350 °C. Disposa d’una lent articulada per fer ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/268/camera-termica-dinfraroig-ir.html

Càmera termogràfica
Càmera termogràfica portàtil. Té integrat el sistema IR-Fusion, amb el qual es poden fer fotografies en el canal visible i en el canal tèrmic. El ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/64/camera-termografica.html

Càrrega trifàsica programable de corrent altern
Equip consistent en 3 càrregues de corrent altern (AC), una per a cada fase, connectades a un PC que permet el seu control i gestió, amb una potència ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/530/carrega-trifasica-programable-corrent-altern.html

Calibrador elèctric multiproducte
Generador elèctric multiproducte patró. S'utilitza per al calibratge de qualsevol equip elèctric. Genera qualsevol tipus de senyal elèctric (tensió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/62/calibrador-electric-multiproducte.html

Calibrador elèctric portàtil
Equip calibrador elèctric multiproducte portàtil. És generador y lector de senyals elèctrics (V, A), de resistències i de temperatura. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/68/calibrador-electric-portatil.html

Calibratge d'instrumentació
Calibratge d'instrumentació òptica en el rang NIR-VIS-UV (espectrefotòmetres, espectreradiòmetres, colorímetres,luxòmetres, radiòmetres, etc.)
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/35/calibratge-dinstrumentacio.html

Cambra climàtica
Equip que consisteix en una cambra que permet la recreació d’ambients amb temperatura i humitat controlades, i amb possibilitat de realitzar cicles.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/239/cambra-climatica.html

Cambra de diagnòstic en radiofreqüència
L’equip es una cambra anecoica per el diagnosi de radiofreqüència de dispositius en el interval de 700 MHz als 6GHz. L’equip disposa d’un espai ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/821/cambra-diagnostic-radiofrequencia.html

Caracterització de dispositius òptics
Caracterització i mesura d'amplada de banda i pèrdues de filtres, AWG i OAD. Transitoris en commutadors òptics.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/45/caracteritzacio-dispositius-optics.html

Caracterització de làsers sintonitzables
Caracterització de la disponibilitat de punts de treball i mesures de potència i marges de sintonia. Caracterització de transitoris.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/44/caracteritzacio-lasers-sintonitzables.html

Caracterització de la caiguda de tensió a la xarxa d'alimentació interna dels circuits integrats
Anàlisi de la caiguda de tensió a la xarxa interna de distribució de l'alimentació dels circuits integrats amb encapsulat “ bonding-wire ” ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/89/caracteritzacio-caiguda-tensio-xarxa-dalimentacio-interna-circuits-integrats.html

Caracterització i mesura d'amplificadors òptics
Caracterització de fibra dopada (mesura de seccions eficaces). Perfil d'emissió de soroll (ASE) i guany.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/43/caracteritzacio-mesura-damplificadors-optics.html

Caracterització integral de dispositius optoelectrònics
Caracterització i mesura de l’eficiència de conversió de senyal òptic/elèctric (responsivitat/índex de modulació), amplada de banda i pèrdues ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/42/caracteritzacio-integral-dispositius-optoelectronics.html

Col·lector de dades Movipack
Equip de mà basat en FFT (transformada ràpida de Fourier), capaç de realitzar mesures en temps i freqüència de senyals en estat estacionari o amb ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/200/col·lector-dades-movipack.html

Comptador de pols / Freqüencímetre
Mesurador de freqüència i pols. L’ampla de banda de l’equip es en freqüències de 350 MHz i amb una resolució de 1 ps per mesura d’intervals ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/817/comptador-pols-frequencimetre.html

Comptador de pols / Freqüencímetre
Mesurador de freqüència i pols. Disposa de 2 canals de lectura. Té 2 canals de lectura per a freqüències de 225 MHz, a 12 bit/s.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/75/comptador-pols-frequencimetre.html

Convertidor analògic-digital per temperatura
Equip convertidor de senyals analògics de temperatura a senyals digitals, amb programari per representar gràficament dades associades a la termoelectricitat.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/176/convertidor-analogic-digital-temperatura.html

Convertidor Back-to-Back NPC
Equip consistent en un convertidor back-to-back , de la tipologia NPC de 3 nivells, de 100 kW de potència, que es pot utilitzar com a rectificador o ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/540/convertidor-back-to-back-npc.html

Criòstat
Equip que permet mesurar sistemes electrònics a baixes temperatures, fins a 10 K.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/240/criostat.html

Disseny electrònic
Disseny d'instrumentació electrrónica, aspectes hardware i software per apliaccions específiques, a petició del client.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/17/disseny-electronic.html

Disseny i prototipatge de sistemes electrònics
Disseny d'instrumentació electrònica. Fabricació de prototipus electrònics. Programació de microprocessadors. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/21/disseny-prototipatge-sistemes-electronics.html

Emulador eòlic
Equip consistent en un emulador eòlic que reprodueix la força del vent en un eix, programant la seva velocitat o parell. Es poden programar valors estàtics ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/507/emulador-eolic.html

Escàner 3D
Equip consistent en un escàner que permet l'obtenció de dades per definir la geometria, en tres dimensions, d’objectes físics. L'equip disposa ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/548/escaner-3d.html

Espectroscopi
Equip que permet la identificació molecular no destructiva dels materials pictòrics que composen una obra. Aquest espectroscopi es equipat amb làsers ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/499/espectroscopi.html

Estació de soldadura
Equip consistent en una estació de soldadura que disposa de diferents tipus de capçals per fer i desfer unions metàl·liques.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/541/estacio-soldadura.html

Estereomicroscopi
Equip que s'utilitza per a l'estudi de craqueladures, integració de la signatura, pinzellades, obtenció de micromostres i, fins i tot, perobservar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/497/estereomicroscopi.html

Estudis de camps electromagnètics
Servei en què es realitzen estudis per avaluar el lloc de treball en relació amb els camps electromagnètics existents i trobar la solució per minimitzar-los.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/13/estudis-camps-electromagnetics.html

Externalització tecnològica ("outsourcing") i d'R+D en transmissió per fibra òptica
Disseny de transceptors per a xarxes òptiques. Prototipatge i test en desplegament de laboratori. Solucions particularitzades.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/50/externalitzacio-tecnologica-outsourcing-drd-transmissio-fibra-optica.html

Font alterna trifàsica programable
Equip que consisteix en una font d’alimentació programable de línea trifàsica en corrent altern, que emula la xarxa elèctrica: -Rang de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/165/font-alterna-trifasica-programable.html

Font d'alimentació en continu
Equip consistent en una font d'alimentació de continu que pot treballar en un rang de tensions comprès entre 0 i 80 V, i en un rang de corrents comprès ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/538/font-dalimentacio-continu.html

Font d'alimentació en corrent altern
Equip consistent en una font d'alimentació de corrent altern, monofàsica i amb 5 kVA de potència, que pot treballar en un rang de tensions comprès ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/536/font-dalimentacio-corrent-altern.html

Font d'alimentació en corrent continu
Equip consistent en una font d'alimentació de corrent continu (DC), amb 1 kW de potència, per a valors de tensió compresos entre0-200 V i valors ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/535/font-dalimentacio-corrent-continu.html

Font d’alimentació triple
L’equip és capaç de generar tres sortides independents. Una sortida té un rang fins a 6 v i 2,5 A, i les altres dues tenen un rang fins a 20 v i 0,5 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/816/font-d’alimentacio-triple.html

Font d’alimentació triple
L’equip és capaç de generar tres sortides independents. Una sortida té un rang fins a 6 v i 5 A, i les altres dues tenen un rang fins a 25 v i 1 A.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/815/font-d’alimentacio-triple.html

Font i mesurador de corrent i tensió
Equip consistent en una font de corrent i tensió que alhora també realitza la funció de mesurador amb una resolució de 6 ½ dígits.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/818/font-mesurador-corrent-tensio.html

Formació en compatibilitat electromagnètica i seguretat elèctrica
Servei de realització de cursos de formació relacionats amb lacompatibilitat electromagnètica i la seguretat elèctrica, dissenyats a mida, en funció ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/78/formacio-compatibilitat-electromagnetica-seguretat-electrica.html

Forn
Equip que permet realitzar assajos d’envelliment accelerat. L’equip treballa en el rang de temperatura de 30 fins a 250graus Celsius
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/825/forn.html

Forn de convecció
Forn amb cinta transportadora que ofereix un escalfament per convecció. L'equip està dissenyat d'acord amb les sortides de màquina de "pick ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/70/forn-conveccio.html

Forn de refusió de soldadura
Equip que, mitjançant corbes d’escalfament-refredament programables, permet fer unions per soldadura de plaques de circuit imprès (PCB) per aire per ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/174/forn-refusio-soldadura.html

Fresadora i trepadora
Equip LPKF ràpid, simple iflexible, de prototips de circuits imprès. El ProtoMat és un plotter que s'utilitza per produir PCB. Elsplotters ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/72/fresadora-trepadora.html

Fresadora PCB
Equip amb limitador pneumàtic de profunditat, sense contacte, que permet l’elaboració de plaques de circuït imprès, també conegudes com a PCB. La ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/136/fresadora-pcb.html

Generador de bits
Equip que genera seqüències pseudoaleatòries de bits i comprova que en les seqüències rebudes no hi hagi cap error. Permet fer tests d’error a 10 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/44/generador-bits.html

Generador de funcions
Generador de funcions sinusoïdals i quadrades de fins a 80 MHz, i polsos amb amplada variable.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/81/generador-funcions.html

Generador de funcions
Generador de funcions sinusoïdals i quadrades de fins a 10 MHz, i polsos amb amplada variable
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/814/generador-funcions.html

Generador de funcions d'ones digitals
Equip que permet generar funcions d’ones digitals (sinusoïdals, rectangulars, triangulars i polsos) a partir del sistema DDS ("direct digital synthesis") ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/269/generador-funcions-dones-digitals.html

Generador de funcions de baix soroll
Generador de funcions amb un nivell de soroll, en el senyal, molt baix. L'equip és capaç de generar senyals sinusoïdals, quadrats, soroll ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/79/generador-funcions-baix-soroll.html

Generador de senyals
Equip que permet la generació de senyals amb un màxim de 2,2 GHz. Inclou un dispositiu GPS i un mòdul de simulació d’A-GPS.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/85/generador-senyals.html

Generador de senyals
Equip consistent en un generador de senyalsarbitràries de 4 canals independents, amb una freqüència de mostreig de 200 MS/s. Permet la incorporació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/677/generador-senyals.html

Generador de senyals de microones
Equip que permet la generació de senyals elèctrics, amb potència i freqüència controlades, i amb possibilitat de modulacions digitals i analògiques, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/241/generador-senyals-microones.html

Generador de senyals elèctrics arbitraris
Generador de senyals elèctrics arbitraris amb dos canals de sortida, que es poden multiplexar per generar formes d’ona.Cadascun dels canals genera 12 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/370/generador-senyals-electrics-arbitraris.html

Gravadora digital de 32 canals
Equip digital que permet l’adquisició i l'emmagatzemament (80 GB) de senyals de 32 canals, amb programari incorporat.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/201/gravadora-digital-32-canals.html

Inversor d'electrònica de potència
Equip consistent en un dispositiu inversor d'electrònica de potència que permet seleccionar diferents relacions de conversió, amb una potència ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/546/inversor-delectronica-potencia.html

Làser Polsat
Equip que permet la generació de pols de llum de 1064 nm, 532 nm, 355 nm i de 266 nm. L’equip mitjançant la inclusió de filtres actius no lineals, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/498/laser-polsat.html

Laboratori fotovoltaic - microeòlic
Laboratori format per un conjunt d'equips, que inclou un generador fotovoltaic amb 16 panells de 160 Wp (total, 2.56 kWp); un generador microeòlic ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/508/laboratori-fotovoltaic-microeolic.html

Màquina automàtica d’assaig per circuits integrats
Màquina per caracteritzar, verificar i realitzar el assajos a circuits integrats
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/527/maquina-automatica-d’assaig-circuits-integrats.html

Màquina de microsoldadura per termocompressió i ultrasons
Equip que permet la unió de components i microcomponents electrònics, xips i SMD, mitjançant film i cinta.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/242/maquina-microsoldadura-termocompressio-ultrasons.html

Màquina de puntes
L’equip consisteix en una màquina per la caracterització a nivell de l’oblea.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/823/maquina-puntes.html

Mesurador de càrrega electrònica de potència
Equip que permet mesurar la càrrega electrònica de components, apte per a tensions de 20, 120, 300 i 120 V, amb potències entre 500 i 25 200 W, i amb ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/164/mesurador-carrega-electronica-potencia.html

Mesurar de potència
Equip mesurador de potència elèctrica, en corrent continu o altern, que també fa anàlisis dels harmònics associats. El rang de treball en tensió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/819/mesurar-potencia.html

Modelatge, simulació i control de sistemes
Servei de modelatge i simulació de sistemes. Disseny de controladors digitals, no lineals, multivariables, guiats i basats en estalvi energètic, adients ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/66/modelatge-simulacio-control-sistemes.html

Modelitzador de xarxa LISN
Equip consistent en un modelitzador de xarxa LISN (Line Impedance Stabilization Network), amb diverses configuracions possibles, monofàsica i trifàsica, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/531/modelitzador-xarxa-lisn.html

Mulltímetre 7-1/2 dígits
Equip que permet mesurar diferents paràmetres i magnituds elèctriques, com ara el voltatge, l'amperatge o la resistència
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/656/mulltimetre-7-12-digits.html

Multímetre
Equip que permet mesurar diferents paràmetres i magnituds elèctriques, com ara voltatge, l’amperatge o la resistència. L’equip disposa d’un visualitzador ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/810/multimetre.html

Multímetre
Equip que permet mesurar diferents paràmetres i magnituds elèctriques, com ara el voltatge, l'amperatge o la resistència.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/824/multimetre.html

Multímetre
Equip que permet mesurar diferents paràmetres i magnituds elèctriques, com ara voltatge, l’amperatge o la resistència.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/807/multimetre.html

Multímetre
Equip que permet mesurar diferents paràmetres i magnituds elèctriques, com ara el voltatge, l'amperatge o la resistència.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/270/multimetre.html

Multímetre portàtil
Equip portàtil que permet mesurar diferents paràmetres i magnituds elèctriques, com ara voltatge, l’amperatge o la resistència.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/811/multimetre-portatil.html

Netejador per ultrasons
Equip que fa tasques de neteja mitjançant ultrasons de petites peces o circuits. No necessita freó. La seva capacitat és de 28 litres,la potència ultrasònica ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/71/netejador-ultrasons.html

Oscil•loscopi digital portàtil
Equip consistent en un oscil·loscopi digital portàtil que pot enregistrar/representar dades en 2 canals amb una amplada de banda de 60 MHz. La velocitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/533/oscilloscopi-digital-portatil.html

Oscil·loscopi
Equip electrònic que permet la captura, l'anàlisi i la representació gràfica de senyals elèctrics variables amb el temps, en domini temporal de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/271/oscil·loscopi.html

Oscil·loscopi
Equip electrònic que permet la captura, l'anàlisi i la representació gràfica de senyals elèctrics variables amb el temps, en domini temporal de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/166/oscil·loscopi.html

Oscil·loscopi amb PC incorporat
Equip electrònic que permet la captura, l'anàlisi i la representació gràfica de senyals elèctrics aïllats, en domini temporal de 4 canals aïllats ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/149/oscil·loscopi-pc-incorporat.html

Oscil·loscopi de mostreig en temps real
Oscil·loscopi que disposa de quatre canals per dur a terme el mostreig en temps real d’un senyal elèctric. L’equip té una capacitat de mostreig ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/369/oscil·loscopi-mostreig-temps-real.html

Oscil·loscopi digital
Equip que permet la mesura de senyals elèctrics en domini temporal de 2 canals analògics i 8 canals digitals, i fins a 100 MHz, amb una velocitat de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/812/oscil·loscopi-digital.html

Oscil·loscopi digital
Equip que permet la mesura de senyals elèctrics en domini temporal de 4 canals i fins a 500 MHz, amb una velocitat de mostreig per canal de 5 Gmostres/s. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/82/oscil·loscopi-digital.html

Oscil·loscopi digital
Equip consistent en un oscil·loscopi digital que pot enregistrar/representar dades en 4 canals amb una amplada de banda de 500 MHz.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/534/oscil·loscopi-digital.html

Oscil·loscopi digital
Equip digital, de 500 MHz d'amplada de banda i 4 canals, que permet la representació gràfica de senyals elèctriques variables amb el temps, amb ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/683/oscil·loscopi-digital.html

Oscil·loscopi digital
Equip que permet la mesura de senyals elèctrics en domini temporal de 2 canals analògics i 8 canals digitals, i fins a 200 MHz, amb una velocitat de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/813/oscil·loscopi-digital.html

Oscil·loscopi Digital
Equip digital amb un ample de banda d'1 GHz , 4 canals, 40 GMostres/s (1 canal) que permet la representació gràfica de senyals elèctrics variables ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/440/oscil·loscopi-digital.html

Oscil·loscopi digital
Equip consistent en un oscil·loscopi, amb pantalla plana tàctil TFT-LCD, color 800x600 SVGA, de 10,4". Disposa de 4 canals, que permeten el processament ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/663/oscil·loscopi-digital.html

Oscil·loscopi digital portàtil
Equip consistent en un oscil·loscopi digital portàtil que pot enregistrar/representar dades en 2 canals amb una amplada de banda de 60 MHz.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/542/oscil·loscopi-digital-portatil.html

Oscil·loscopi en temps real
Equip electrònic que permet la captura, l'anàlisi i la representació gràfica de senyals elèctrics variables amb el temps, a temps real, amb una ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/43/oscil·loscopi-temps-real.html

Outsourcing tecnològic i de R&D en transmissio per fibra òptica
Disseny de transceptors per a xarxes òptiques. Prototipatge en laboratori i test en desplegament Solucions clau en mà amb integració ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/23/outsourcing-tecnologic-rd-transmissio-fibra-optica.html

Placa DPB
Equip consistent en una placa DPB (Dynamic Protection Bit) que permet caracteritzar dispositius semiconductors (TO-220 i TO-247) en les commutacions TURN ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/545/placa-dpb.html

Posicionador manual de components SMD
Equip que permet el posicionamiento de components de muntatge superficial (SMD) com ara BGA ("ball grid array"), CSP ("chip scale packaging"), ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/175/posicionador-manual-components-smd.html

Potenciòstat - galvanostat
Equip electrònic que permet la realització de mesures de potencial elèctric i d'intensitat de corrent en cel·les electrolítiques. L’equip té ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/820/potenciostat-galvanostat.html

Precertificación de enlaces y sistemas de transmisión
Balance de potencias. Margen del sistema. Medida de tasa de error de bits (BER).
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/29/precertificacion-enlaces-sistemas-transmision.html

Programació d'errors per a sistemes tolerants a fallades
Servei de concepció e implementació de codificadors i descodificadors de codis detectors i/o correctors d'errors mitjançant sistemes programables ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/91/programacio-derrors-sistemes-tolerants-fallades.html

Receptor de mesures EMI
Equip consistent en un receptor de senyals EMI per a assajos de compatibilitat electromagnètica (EMC) per a freqüències compreses entre 9 kHz i 3 GHz. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/682/receptor-mesures-emi.html

Receptor GPS
Equip usat per la sincronització d'altres equips. Disposad'un receptor de 12 canals de GPS, amb una precisió menor a 30 ns vers UTC.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/76/receptor-gps.html

Recobridora per centrifugació
Equip que permet la deposició d’una pel·lícula uniforme, de gran precisió i de gruix nanomètric, sobre la superfície d’una mostra ceràmica, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/189/recobridora-centrifugacio.html

Regulador de càrrega solar
Equip consistent en un dispositiu regulador de càrrega, basat en tres etapes de potència, destinat a instal·lacions fotovoltaiques, amb una tensió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/547/regulador-carrega-solar.html

Sintetitzador de freqüències / Generador de senyal de microones
Equip que consisteix en un generador de senyals de microones entre 10 MHz i 40 GHz, amb una potència de sortida superior a 9 dBm a 40 GHz, amb entrada ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/83/sintetitzador-frequencies-generador-senyal-microones.html

Sistema d'adquisició de dades modular
Equip autònom i transportable que consta d’una plataforma integrada a la qual s’incorporen sensors (com a màxim 16) que permeten fer la captació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/144/sistema-dadquisicio-dades-modular.html

Sistema de mesura d'emissions conduïdes
Sistema que permet la realització d'assaigs d'emissions conduïdes i harmònics en el camp de les interferències electromagnètiques (EMI). ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/441/sistema-mesura-demissions-conduides.html

Sistema de mesura d'emissions radiades
Sistema que permet la realització d'assaigs d'emissions radiades en el camp de les interferències electromagnètiques (EMI). El ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/443/sistema-mesura-demissions-radiades.html

Sistema de mesura d'immunitat conduïda
Sistema que permet la realització d'assaigs d'immunitat conduïda en el camp de les interferències electromagnètiques (EMI). El ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/442/sistema-mesura-dimmunitat-conduida.html

Sistema de mesura d'immunitat radiada
Sistema que permet la realització d'assaigs d'immunitat radiada en el camp de les interferències electromagnètiques (EMI). El Sistema ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/444/sistema-mesura-dimmunitat-radiada.html

Sonda de corrent altern
Equip que permet fer mesures d’intensitat de corrent altern, en un rang de mesura comprès entre 300 mA i 300 000 A.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/272/sonda-corrent-altern.html

Sonda de corrent continu
Equip que permet fer mesures d’intensitat de corrent continu, en un rang de mesura comprès entre 0,4 i 60 A.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/273/sonda-corrent-continu.html

Sonda diferencial
Equip que permet fer mesures de tensió en corrent continu, per a voltatges de ± 500 V i amb valor eficaç de 300 Vrms.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/274/sonda-diferencial.html

Sondes per a camps electromagnètics propers
Equip consistent en un conjunt de 6 sondes per realitzar mesures de camps electromagnètics dins un rang de freqüències comprès entre 100 kHz i 2 GHz. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/544/sondes-camps-electromagnetics-propers.html

Taller electrònic
Disseny d'instrumentació electrònica i fabricació de prototipus electrònics. Programació de microprocessadors i disseny de solucions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/57/taller-electronic.html

Termòmetre infraroig
Equip consistent en un termòmetre que permet la realització de mesures de temperatura sense contacte, mitjançant infraroig, en un rang comprès entre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/543/termometre-infraroig.html

Transferència de tecnologia
Projectes de recerca i transferència de tecnologia en l'àmbit d'automàtica en control de processos i automatització industrial. Transferència ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/58/transferencia-tecnologia.html

Wattímetre de 4 canals / Mesurador de potència de 4 canals / Mesurador de watts de 4 canals
Equip que permet fer mesures de potència elèctrica en 4 canals digitals totalment independents, en corrent continu i altern, alhora que fa anàlisis ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/151/wattimetre-4-canals-mesurador-potencia-4-canals-mesurador-watts-4-canals.html

Wattímetre/ Mesurador de potència/ Mesurador de watts
Equip mesurador de potència elèctrica de gran precisió, en corrent continu o altern, que també fa anàlisis dels harmònics associats. El rang de treball ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/275/wattimetre-mesurador-potencia-mesurador-watts.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.