Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Assajos mecànics i dinàmics

Resultats 1 - 114 d'un total de 114

Abrasímetre
Aparell que permet determinar la tendència a la formació d'aborrallonament dels teixits, així com la resistència a l’abrasió per contacte.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/320/abrasimetre.html

Abrasímetre
Equip que permet determinar el grau de desgast per abrasió de la superfície de mostres de teixit, paper, plàstic, etc.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/707/abrasimetre.html

Amplificador d'extensometria elèctrica / Amplificador extensomètric
Equip que permet l’acoblament de cèl·lules de càrrega o galgues extensomètriques per aplicar-les en assaigs mecànics de materials. Format per mòduls, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/252/amplificador-dextensometria-electrica-amplificador-extensometric.html

Amplificador d'extensometria elèctrica / Amplificador extensomètric
Equip que permet l’acoblament de cèl·lules de càrrega o galgues extensomètriques per aplicar-les en assaigs mecànics de materials. Possibilita la ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/253/amplificador-dextensometria-electrica-amplificador-extensometric.html

Analitzador dinamomecànic
Equip que permet mesurar propietats mecàniques de petits volums de material, a partir de l’aplicació d’una força oscil·lant o estàtica determinada, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/153/analitzador-dinamomecanic.html

Analitzador tèrmic dinàmic-mecànic (DMTA)
Equip que permet fer assaigs termomecànics de materials, amb determinació de mesures de tensió, deformació i/o mòdul elàstic, en funció de la temperatura ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/54/analitzador-termic-dinamic-mecanic-dmta.html

Analitzador termogravimètric
Equip que permet fer assaigs de termogravimetria i de mesures quantitatives de variació de massa durant els processos de transició i degradació tèrmica ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/53/analitzador-termogravimetric.html

Analitzador termomecànic
Equip que permet fer assaigs per a la mesura de coeficients de dilatació i de variacions dimensionals d’un cos provocats pels canvis de temperatura, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/55/analitzador-termomecanic.html

Angle de contacte
Equip que permet obtenir els angles de contacte dinàmic i estàtic amb el mètode de la gota de Sèssil i de la bombolla Captiva. L’equip ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/367/angle-contacte.html

Assaigs d’esquinçada amb el mètode Elmendorf
Equip automàtic que permet la determinació de la resistència a l’esquinçada mitjançant el Mètode Elmendorf de paper, cartró, paper d’alumini, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/802/assaigs-d’esquincada-metode-elmendorf.html

Assajos climàtics
Servei en què es realitzen diferents tipus d'assaig climàtic (controlant la temperatura i la humitat) per poder avaluar l'envelliment, la durabilitat, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/19/assajos-climatics.html

Autoclau-digestor rotatiu
Equip consistent en un autoclau rotatiu que es pot utilitzar com a digestor-lixiviador, amb regulació automàtica de pressió i temperatura, fins a 15 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/599/autoclau-digestor-rotatiu.html

Banc de proves d'impressió
Equip que permet la realització d'assaigs de relació tinta/paper en condicions dinàmiques amb variació dels paràmetresde pressió, velocitat i ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/597/banc-proves-dimpressio.html

Bany d'aigua
Equip consistent en un bany d'aigua, amb un volum de 10 litres i unes dimensions de 350 mm x 210 mm x 140 mm (llarg x ample x alçada) que permet treballar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/417/bany-daigua.html

Cèl·lula de càrrega de 10 t
Equip consistent en un transductor que transforma força mecànica en senyals elèctrics i que permet la realització de mesures de força fins a 10 t, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/687/cel·lula-carrega-10-t.html

Cèl·lula de càrrega de 50 t
Equip consistent en un transductor que transforma força mecànica en senyals elèctrics i que permet la realització de mesures de força fins a 50 t, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/688/cel·lula-carrega-50-t.html

Cambra climàtica
Equip que recrea ambients amb condicions controlades de temperatura, humitat i llum controlades, programable per realitzar cicles per mesurar i avaluar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/327/cambra-climatica.html

Cambra climàtica
L'equip recrea condicions de temperatura i humitat controlades, programable per la realització de cicles i amb un rang de treball en temperatura de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/80/cambra-climatica.html

Cambra climàtica
Equip que reprodueix ambients amb condicions de temperatura i humitat controlades, programable i adient per a la realització de cicles, dins un rang de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/576/cambra-climatica.html

Cambra de boira salina
Equip que permet fer assaigs normalitzats (ASTM) de corrosió accelerada en un ambient salí per a la determinació de propietats fisicoquímiques (resistència ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/181/cambra-boira-salina.html

Cambra frigorífica
Equip que permet mantenir materials a temperatures baixes (entre 0 i 30 °C) i regular la temperatura en funció del volum introduït y del volum de control. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/177/cambra-frigorifica.html

Canadian Standard Freeness - CSF
Equip que permet la determinació de la capacitat de drenatge d'una pasta de paper i l'avaluació del refinat, segons norma ISO 5267-2, i ho expressa ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/577/canadian-standard-freeness-csf.html

Caracterització de propietats mecàniques en materials metàl·lics
Caracterització de la corba de fluència per a materials metàl·lics, tant en assaigs convencionals de compressió com de tracció uniaxial, en calent ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/103/caracteritzacio-propietats-mecaniques-materials-metal·lics.html

Classificador de fibres Bauer Mcnett
Equip que permet realitzar la classificació de la longitud de fibres de 3 estacions en cascada, per garbellament en fraccions de longitud de fibres cel·lulòsiques ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/569/classificador-fibres-bauer-mcnett.html

Classificador de fibres Brecht Holl
Equip que permet realitzar, per garbellament, la classificació de fibres cel·lulòsiques en fraccions de longitud i la seva caracterització per grandària.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/570/classificador-fibres-brecht-holl.html

Compactadora de corró
Equip que permet la compactació de mostres sòlides. Les principals aplicacions de l’equip són les següents: - Preparació de plaques bituminoses ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/410/compactadora-corro.html

Compactadora giratòria
Equip que permet la compactació centrífuga de mostres sòlides. Les principals aplicacions de l’equip són les següents: - Compactació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/409/compactadora-giratoria.html

Compactadora per impactes
L’equip és un compactadora automàtic d’impacte electromecànic, amb un pedestal de fusta, selector electrònic del nombre de cops i amb parada automàtica. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/408/compactadora-impactes.html

Construcció de diagrames de transformació (CCT-TTT)
Servei que ofereix la realització de corbes de transformació en materials metàl·lics sotmesos a tractaments tèrmics, tant en refredament continu (Continuous ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/101/construccio-diagrames-transformacio-cct-ttt.html

Construcció de diagrames PTT (Precipitació-Temperatura-Temps)
Servei que ofereix la construcció de corbes de Precipitació-Temperatura-Temps (PTT) mitjançant la realització d'assaigs de relaxació de tensions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/100/construccio-diagrames-ptt-precipitacio-temperatura-temps.html

Desfibrador en sec de pasta de paper
Equip que permet la realització de desfibrat en sec de pastes de paper mitjançant un sistema de ganivetes i anell dentat rotatiu.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/588/desfibrador-sec-pasta-paper.html

Desintegrador de fibres en humit
Equip que permet la desintegració i individualització de fibres en humit a baixa consistència, segons norma ISO 5263.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/590/desintegrador-fibres-humit.html

Dispersió de llum dinàmica (DLS)
L’equip permet la mesura de mides de partícules i potencials Zeta – que ens indicat la càrrega superficial de la partícula- de diferents dispersions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/835/dispersio-llum-dinamica-dls.html

Drenatge Schopper-Riegler
Equip que permet la mesura i determinació de la drenabilitat de mostres de pasta de paper, així com l'avaluació del comportament al refinat, segons ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/621/drenatge-schopper-riegler.html

Duròmetre universal
Equip que permet la realització de mesures de duresa Vickers, Brinell i Rockwell, segons norma, amb valors de càrregues aplicades entre 1 i 3000 kg.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/516/durometre-universal.html

Equip de resistència a la fragmentació
Equip que permet determinar, per impacte, les pèrdues de cohesió con provetes de granulometries obertes, amb control de temperatura. L'equip està ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/416/equip-resistencia-fragmentacio.html

Equip de resistència al plegat
Equip que permet la determinació i mesura de la resistència al plegat de mostres de paper ( folding endurance ), segons norma ISO 5626.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/613/equip-resistencia-plegat.html

Esclatòmetre, mesura d'esclat
Equip que permet determinar la resistència a l'esclat d'un teixit (bursting strength) mitjançant l'aplicació d'una pressió multiaxial ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/706/esclatometre-mesura-desclat.html

Espectròmetre d'impedància
Equip que consisteix en un potenciòstat d’alt corrent o galvanostat que permet fer assaigs accelerats de corrosió mitjançant espectroscòpia d’impedància ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/185/espectrometre-dimpedancia.html

Espectrofotòmetre abreujat de reflectància
Equip que permet l'avaluació de característiques òptiques de mostres de paper i altres superfícies, per a longituds d'ona compreses entre 400 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/724/espectrofotometre-abreujat-reflectancia.html

Fast
Equip que, en base a la realització d'una sèrie d'assaigs, permet realitzar prediccions de les propietats i comportament dels teixits durant ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/710/fast.html

Formador de fulls d'assaig de laboratori, mètode Rapid-Köthen
Equip que permet l'elaboració de fullsd'assaig de laboratori, segons mètode Rapid-Köthen, per a la reproducció de condicions i paràmetres ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/596/formador-fulls-dassaig-laboratori-metode-rapid-kothen.html

Forn de assajos d’envelliment accelerat (PAV Pressure Aging Vessel)
Equip que permet realitzar processos d'envelliment accelerat de productes bituminosos mitjançant pressió i temperatura.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/422/forn-assajos-d’envelliment-accelerat-pav-pressure-aging-vessel.html

Forn elèctric d’assecat i esterilització
Equip consistent en un forn elèctric, amb/sense circulació d'aire, que permet treballar dins un rang de temperatures comprès entre els 0 i els 250 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/419/forn-electric-d’assecat-esterilitzacio.html

Forn elevador
Equip que consisteix en una cavitat de 180 mm de diàmetre per 180 mm de longitud, que permet assolir temperatures de fins a 1 400 °C. Disposa d’un ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/168/forn-elevador.html

Forn per a recobriments feldespàtics
Forn de cocció de 220 x 320 x 420 mm per dur a terme tractaments de recobriments feldespàtics utilitzats a la zircònia dental i altres tractaments tèrmics ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/167/forn-recobriments-feldespatics.html

Forn tubular
Forn tubular amb sistema de calefacció per aire (fins a 1 600 °C). Especialment adient per a la sinterització de nous materials ceràmics, pot treballar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/169/forn-tubular.html

Liofilitzador
Equip que permet dessecar a baixa temperatura un producte congelat prèviament, de manera que s’aconsegueix la sublimació del gel en el buit.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/362/liofilitzador.html

Màquina d'assaig de pista
Equip que permet la realització de mesures de deformació plàstica de mescles bituminoses conforme la UNE EN 12697-22 i la NLT-173. L’equip permet ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/415/maquina-dassaig-pista.html

Màquina d'assaigs de compressió
Equip que permet la realització d'assaigs convencionals de compressió i permet calcular el mòdul de rigidesa en provetes cilíndriques i testimonis ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/411/maquina-dassaigs-compressio.html

Màquina d'assaigs universal
Equip que permet la realització d'assaigs de tracció i compressió,tant en fred com en calent, gràciesa l’acoblament d'un forn d'escalfament ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/565/maquina-dassaigs-universal.html

Màquina d'assajos mecànics de tracció, compressió i fatiga
Equip dissenyat per treballar amb biomaterials (fosfats de calci, metalls, polímers, etc.). L’equip consta de dues cel·les de càrrega axial de25 kN ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/354/maquina-dassajos-mecanics-traccio-compressio-fatiga.html

Màquina d’assajos de curvatura per 4 punts
Equip que permet realitzar l’assaig de curvatura per poder mesurar la rigidesa i avaluar la resistència de fatiga de materials bituminosos per paviment. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/413/maquina-d’assajos-curvatura-4-punts.html

Màquina d’assajos de tracció
Equip per la realització d’assajos de tracció, per poder mesurar la tensió-deformació de materials. L’equip té una força màxima de tracció ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/836/maquina-d’assajos-traccio.html

Màquina de fatiga per ressonància
Equip que permet fer assaigs de fatiga per ressonància, fins a temperatures de 1 000 °C. Càrrega màxima de 10 kN. Freqüència màxima ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/35/maquina-fatiga-ressonancia.html

Màquina de tracció i compressió uniaxial
Màquina d'assaigs de compressió i tracció de doble columna (sobretaula) amb una capacitat de força màxima de 5 kN, per mesurar la resistència ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/423/maquina-traccio-compressio-uniaxial.html

Màquina dinàmica d'assaigs mecànics
Equip per fer assaigs dinàmics mitjançant un sistema servohidràulic axial. L’equip disposa d’un bastidor amb dues columnes i un actuador per realitzar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/371/maquina-dinamica-dassaigs-mecanics.html

Màquina dinàmica d'assaigs mecànics
Equip per fer assaigs dinàmics mitjançant un sistema servohidràulic axial. L’equip disposa d’un bastidor amb quatre columnes i un actuador per realitzar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/375/maquina-dinamica-dassaigs-mecanics.html

Màquina electromecànica d'assaigs mecànics zero-span
Equip electromecànic que permet la realització d'assaigs de tracció a mordasses juntes (zero-span), adient per a mostres de paper en sec o humit, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/673/maquina-electromecanica-dassaigs-mecanics-zero-span.html

Màquina universal d'assaig mecànics
Equip electromecànic que permet la realització d'assaigs estàtics convencionals de compressió, tracció i flexió des de -50 fins a 250 °C, amb ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/518/maquina-universal-dassaig-mecanics.html

Màquina universal d'assaigs
Equip electromecànic que permet la realització d'assaigs de tracció, compressió i resistència al fregament, amb software de control i d'adquisició ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/591/maquina-universal-dassaigs.html

Màquina universal d'assaigs mecànics
Equip electromecànic que permet fer assaigs de tracció, compressió i flexió. Càrrega màxima de 100 kN.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/256/maquina-universal-dassaigs-mecanics.html

Màquina universal d'assaigs mecànics
Equip electromecànic que permet la realització d'assaigs estàtics convencionals de compressió, tracció i flexió des de temperatura ambient fins ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/519/maquina-universal-dassaigs-mecanics.html

Màquina universal d’assajos de tracció
Equip consistent en una màquina universal que permet la realització d'assaigs convencionals de tracció, dotada de 2 cèl·lules de carrega, de 10 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/713/maquina-universal-d’assajos-traccio.html

Màquina universal electromecànica
Equip electromecànic que permet fer assaigs estàtics convencionals de compressió, tracció, flexió, etc., i de fatiga des de temperatura ambient fins ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/30/maquina-universal-electromecanica.html

Màquina universal electromecànica d'assaigs mecànics
Equip electromecànic que permet fer assaigs convencionals estàtics i de fatiga des de temperatura ambient fins a 1 000 °C. Càrrega màxima de 10 kN ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/34/maquina-universal-electromecanica-dassaigs-mecanics.html

Màquina universal electromecànica d'assaigs mecànics
Equip electromecànic que permet fer assaigs convencionals estàtics i de compressió, tracció,etc., a temperatura ambient, amb una capacitat de càrrega ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/33/maquina-universal-electromecanica-dassaigs-mecanics.html

Màquina universal hidràulica d'assaigs mecànics
Equip amb sistema hidràulic que permet fer assaigs convencionals de compressió, tracció i fatiga, amb control de desplaçament o de força. Es poden ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/255/maquina-universal-hidraulica-dassaigs-mecanics.html

Màquina universal hidràulica d'assaigs mecànics
Equip que permet la realització d'assaigs dinàmics i estàtics (tracció, compressió) per a mostres de mescles bituminoses. Amb una capacitat de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/412/maquina-universal-hidraulica-dassaigs-mecanics.html

Màquina universal hidràulica d'assaigs mecànics
Equip hidràulic d'alta precisió que permet fer assaigs convencionals estàtics i de fatiga. Amb càrrega màxima de 10 kN i freqüència màxima ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/31/maquina-universal-hidraulica-dassaigs-mecanics.html

Màquina universal hidràulica d'assajos mecànics
Equip hidràulic que permet fer assaigs convencionals estàtics i de fatiga. Equipat amb una cambra ambiental de -30 °C a 600 °C, amb càrrega màxima ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/32/maquina-universal-hidraulica-dassajos-mecanics.html

Marc d'assaig biaxial
Equip que permet fer assaigs mecànics d’elements a compressió –flexió mitjançant dos components de força X-Y (axial i transversal). La màxima ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/257/marc-dassaig-biaxial.html

Marc de càrrega uniaxial
Equip que permet fer assaigs mecànics sota l’acció de càrregues uniaxials (fins a 400 kN). Les dimensions màximes de la mostra són de 3 m x 3 m ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/260/marc-carrega-uniaxial.html

Marc de càrregues amb taula bancada
Equip que permet fer assaigs mecànics(fins a 200 kN) per a components amb cilindres hidràulics. La longitud màxima d’assaig és de 1 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/258/marc-carregues-taula-bancada.html

Marc de càrregues uniaxial
Equip per permet fer assaigs de compressió de puntals i estructures lleugeres, graduable en diferents longituds. Amb capacitat màxima de 200 kN, la longitud ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/259/marc-carregues-uniaxial.html

Mesura d'esclat de paper
Equip per a la determinació de la resistència a l'esclat de paper i cartró ( bursting strength ), segons norma ISO 2758.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/593/mesura-desclat-paper.html

Mesura de l’angle de contacte
Equip consistent en un sistema òptic, una unitat de dosificació automàtica i un software que permeten mesurar angles de contacte (estàtics i dinàmics) ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/778/mesura-l’angle-contacte.html

Mesura de solidesa a la llum, Suntest
Equip que permet la realització d'assaigs de solidesa a la llum (suntest) i d'envelliment accelerat, amb intensitats de radiació compreses entre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/633/mesura-solidesa-llum-suntest.html

Mesurador digital de llisor Bekk
Equip que permet la determinació de la llisor de paper i cartró, mitjançant el mètode Bekk, segons norma ISO 5627. Incorpora capsal per a la mesura ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/600/mesurador-digital-llisor-bekk.html

Metal·litzador d'or, carboni i or-pal·ladi
Equip que permet la deposició de capes conductores fines i uniformes, mitjançant ionització d’un blanc, per a l’observació i l'estudi a través ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/250/metal·litzador-dor-carboni-or-pal·ladi.html

Micròmetre digital
Equip que permet la determinació de gruix de paper i cartró segons normes ISO 534, ISO 12625-3 (tissú) i UNE 57103 (cartró ondulat), per a rangs de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/601/micrometre-digital.html

Microduròmetre
Equip que permet determinar la duresa de materials sòlids. Es determina la duresa Vickersentre 98 mN (10 g–0,01 HV) i 19,6 N (2 kg–2 HV).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/156/microdurometre.html

Microduròmetre
Microduròmetre de escala Vickers amb 13 intervals de càrrega compresos entre 0,01 N i 20 N. Les escales de treball de l’equip són de 0,01, 0,02, 0,03, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/396/microdurometre.html

Microduròmetre
Equip que permet determinar la duresa Vickers de materials sòlidsamb càrregues aplicades entre 98 mN i 19,6 N.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/515/microdurometre.html

Microscopi de força atòmica (MFA)
Equip que proporciona imatges tridimensionals de superfícies sòlides amb elevada resolució. Basat en la interacció local entre una punta i la superfície ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/226/microscopi-forca-atomica-mfa.html

Microtracció
Equip dotat d'una cèl·lula de càrrega de 5kN, que permet realitzar assaigs de tracció uniaxial en fred per a provetes de mida reduïda amb geometria ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/572/microtraccio.html

Molí de boles
Equip consistent en un molí de boles que tritura i mescla materials tous, semidurs, durs i extremadament durs, fràgils o fibrosos, adient per a totes ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/426/moli-boles.html

Molí de trituració mecànica
Equip que permet la molturació de mostres sòlides en medi líquid o sec, mitjançant el moviment rotatori de boles. Si bé el procés es du a terme habitualment ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/522/moli-trituracio-mecanica.html

Molí PFI
Equip per al refinat de pastes de paper, segons norma ISO 5264-2, com a etapa preliminar per a la caracterització de les propietats físiques d'aquest ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/605/moli-pfi.html

Molí triturador
Equip consistent en un molí de molturació de materials cel·lulòsics per a la preparació de mostres, per a estudis i anàlisis posteriors.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/604/moli-triturador.html

Obtenció de materials metàl·lics amb estructura nanocristalina
Obtenció de metalls amb gra ultrafí i nanomètric, mitjançant molturació mecànica o per processos de severa deformació plàstica, concretament, per ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/102/obtencio-materials-metal·lics-estructura-nanocristalina.html

Permeabilímetre Bendtsen per a paper
Equip que permet la determinació i mesura de la permeabilitat a l'aire de mostres de paper i cartró, segons norma ISO 5636-3, mitjançant el mètode ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/608/permeabilimetre-bendtsen-paper.html

Permeabilímetre Gurley per a paper
Equip que permet la determinació i mesura de la permeabilitat a l'aire de mostres de paper i cartró, segons norma ISO 5636-5.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/609/permeabilimetre-gurley-paper.html

Pila Valley
Equip que permet realitzar processos de refinat de pasta de paper, segons norma ISO 5264-1, com a etapa preliminar per a la caracterització de les propietats ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/612/pila-valley.html

Planta pilot de projecció tèrmica d’alta velocitat per l’obtenció de recobriments
Equip que permet obtenir recobriments resistents al desgast i a la corrosió amb la tècnica de la projecció tèrmica d’alta velocitat, també coneguda ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/804/planta-pilot-projeccio-termica-d’alta-velocitat-l’obtencio-recobriments.html

Premsa hidràulica
Equip consistent en una premsa hidràulica motoritzada de 80 tones, dotada de gàbia de seguretat, que permet premsar, redreçar o deformar peces metàl·liques.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/573/premsa-hidraulica.html

Premsa hidràulica
Equip que permet dur a terme processos de compactació mitjançant l’aplicació isostàtica de pólvores de diversos materials (metalls, metalls durs, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/173/premsa-hidraulica.html

Reòmetre de tall
Equip que permet realitzar mesures de l'esforç de tall de productes bituminosos. Les principal característiques d’aquest equip són: ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/414/reometre-tall.html

Refinador de laboratori
Equip que permet el desfibrament i refinatge de diverses matèries primeres cel·lulòsiques amb possibilitat de diferents configuracions per a l'obtenció ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/625/refinador-laboratori.html

Resistència Scott Bond
Equip que permet la mesura i determinació de la resistència de mostres de paper i cartró a la direcció Z.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/622/resistencia-scott-bond.html

Rigídimetre estàtic (Taber)
Equip que permet la mesura i determinació de la rigidesa estàtica a flexió (bending stiffness) pel mètode Taber, segons norma ISO 5682.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/619/rigidimetre-estatic-taber.html

Rigídimetre per ressonància
Equip que permet la mesura i determinació de la rigidesa a flexió (bending stiffness) per a mostres de paper, mitjançant el mètode de ressonància, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/618/rigidimetre-ressonancia.html

Sistema de captura de dades (analògiques-digitals)
Equip que consisteix en un sistema de captura, monitoratge i emmagatzematge de dades de diferents instruments. Disposa de plaques d’adquisició Advantech, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/254/sistema-captura-dades-analogiques-digitals.html

Sorrejadora
Equip que permet modificar la rugositat superficial de components utilitzats per a aplicacions dentals. També és adequat per a la neteja superficial ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/171/sorrejadora.html

Talladora elèctrica
Equip consistent en una talladora elèctrica de rotació. L’equip disposa d’un disseny compacte i ergonòmic amb totalitzador d'espessor i comptador ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/425/talladora-electrica.html

Test de retenció d'aigua, WRV
Equip per a la determinació de l'índex de retenció d'aigua en pasta de paper (Water Retention Value, WRV), segons norma 23714.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/592/test-retencio-daigua-wrv.html

Transductor de desplaçament LVDT
Equip consistent en un transductor inductiu LVDT que permet la mesura precisa del desplaçament en aplicacions de control i regulació de mesures.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/690/transductor-desplacament-lvdt.html

Transductor de desplaçament LWH
Equip consistent en un transductor potenciomètric LWH que permet la mesura precisa del desplaçament en aplicacions de control i regulació de mesures.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/689/transductor-desplacament-lwh.html

Transmissor universal
Equip consistent en un transmissor que permet la realització de mesures de pressió i la visualització en una pantalla digital.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/686/transmissor-universal.html

Tribòmetre
Equip que permet fer assaigs de desgast amb diferents configuracions ("Pin-on-disc", "Ball-on-disc" , "Disc-on-disc"), en ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/172/tribometre.html

Tribòmetre “Pin-on-disk”
Equip adient per a la realització d'assaigs de desgast mitjançant el fregament de dos materials entre ells, un en forma de disc i l'altre en ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/510/tribometre-“pin-on-disk”.html

Ultramicroduròmetre
Equip que permet determinar la duresa Vickers de materials continus i també de capes primes, amb càrregues aplicades entre 1 i 1000 mN. Té incorporat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/514/ultramicrodurometre.html

Viscosímetre de caiguda de vareta
Equip que permet determinar les característiques reològiques d'una tinta greixosa, com la viscositat plàstica (poises o Pa·s) i la tensió llindar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/581/viscosimetre-caiguda-vareta.html

Viscosímetre rotacional
Equip que permet la realització i anàlisi de mesures de viscositat per a diferents tipus de fluids (en particular de salses d'estucat del paper), ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/725/viscosimetre-rotacional.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.