Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Enginyeria elèctrica

Resultats 1 - 51 d'un total de 51

Alternadors de freqüència ajustable
Equip que consisteix en un conjunt d'alternadors de 15 kVA + 15 kVA + 30 kVA, que permet comprovar i validar material elèctric que hagi de funcionar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/93/alternadors-frequencia-ajustable.html

Amplificador de 128 canals
Equip que permet l’enregistrament de senyals d’activitat elèctrica dels músculs del cos humà, amb 128 canals de mesura. L'Equip compleix la ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/107/amplificador-128-canals.html

Amplificador de biosenyals mèdics
Dispositiu modular que permet el registre de senyals fisiològics: EEG, ECG, EOG, EMG, senyals respiratoris, etc. Disposa d’un sistema d’adquisició ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/109/amplificador-biosenyals-medics.html

Amplificador multipropòsit de 8 canals
Equip modular que permet el registre de senyals bioelèctrics: ECG, EEG y EMG. Es pot connectar fins amb dos dispositius de registre, cadascun dels quals ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/108/amplificador-multiproposit-8-canals.html

Analitzador de xarxa
Equip que permet mesurar rangs de freqüència compresos entre 300 kHz i 8 GHz, amb 4 ports i 1 equip de calibratge automàtic.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/84/analitzador-xarxa.html

Analitzador espectral
Equip que consisteix en un analitzador espectral de senyals elèctrics en un rang de freqüència comprès entre 9 kHz i 40 GHz.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/86/analitzador-espectral.html

Càmera tèrmica d'infraroig (IR)
Equip que permet fer termografies per a la mesura de temperatura d’objectes i/o cossos, entre -20 i 350 °C. Disposa d’una lent articulada per fer ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/268/camera-termica-dinfraroig-ir.html

Càrregues programables DC
Equip consistent en un conjunt de càrregues electròniques programables en DC amb uns valors de corrent entre 80 A fins a 150 A, i una tensió de 60 V.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/496/carregues-programables-dc.html

Calibrador elèctric multiproducte
Generador elèctric multiproducte patró. S'utilitza per al calibratge de qualsevol equip elèctric. Genera qualsevol tipus de senyal elèctric (tensió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/62/calibrador-electric-multiproducte.html

Calibrador elèctric portàtil
Equip calibrador elèctric multiproducte portàtil. És generador y lector de senyals elèctrics (V, A), de resistències i de temperatura. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/68/calibrador-electric-portatil.html

Calibratges elèctrics
Servei en què es realitzen calibratges d'equips elèctrics del tipus pinces amperimètriques, multímetres, testers, oscil·loscopis, lectors de temperatura, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/18/calibratges-electrics.html

Caracterització de sistemes ( PEMFC)
Servei que consisteix en el disseny i realització d'assaigs experimentals i caracterització estàtica i dinàmica de sistemes basats en PEMFC “ ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/82/caracteritzacio-sistemes-pemfc.html

Comptador de pols / Freqüencímetre
Mesurador de freqüència i pols. Disposa de 2 canals de lectura. Té 2 canals de lectura per a freqüències de 225 MHz, a 12 bit/s.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/75/comptador-pols-frequencimetre.html

Convertidor i ondulador trifàsic
Equip prototip que consisteix en un convertidor amb pont en H, amb rang màxim d’entrada de 1 200 V/200 A, que pot funcionar com a ondulador, fins a ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/145/convertidor-ondulador-trifasic.html

Convertidor trifàsic amb motors d'inducció
Equip didàctic de conversió, amb pont en H de 900 V/20 A, que disposa d'equipament electrònic per treballar com a ondulador fins a 12 kHz. Està ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/147/convertidor-trifasic-motors-dinduccio.html

Equip d'assaig de corrents de baixa tensió i freqüència industrial
Equip que permet fer assaigs de mesura de corrents continus en règim permanent, fins a 5 kA en condicions ambientals i fins a 25 000 kA amb refrigeració, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/95/equip-dassaig-corrents-baixa-tensio-frequencia-industrial.html

Equip de frens dinamomètrics
Equip dissenyat per a la determinació del parell en assaigs de màquines elèctriques rotatives mitjançant la mesura de fre necessària, en tant que ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/96/equip-frens-dinamometrics.html

Estació de proves per a pila PEMFC “Polymer Electrolyte Fuel Cells”
Estació per a la caracterització de piles PEM “Polymer Electrolyte Fuel Cells”de baixa potencia, inferior a 150 w. Una de les estacions està equipada ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/503/estacio-proves-pila-pemfc-“polymer-electrolyte-fuel-cells”.html

Estudis de camps electromagnètics
Servei en què es realitzen estudis per avaluar el lloc de treball en relació amb els camps electromagnètics existents i trobar la solució per minimitzar-los.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/13/estudis-camps-electromagnetics.html

Font d'alimentació
Font d’alimentació en continu. L’equip és capaç de generar una potència de 1.200 W, amb una tensió i un corrent màxims de 600 V ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/360/font-dalimentacio.html

Fre amb control de parell
Equip que permet mesurar la frenada amb regulació per parell de forces, en funció del temps, de fins a 3,25 Nm. Disposa d’un dinamòmetre controlador ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/146/fre-control-parell.html

Generació d’energia elèctrica mitjançant piles de combustible (PEMFC)
Servei de modelització de sistemes de generació basats en PEMFC “ Proton Exchange Membrane Fuel Cells ”, propostes de sistemes de control eficients ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/86/generacio-d’energia-electrica-mitjancant-piles-combustible-pemfc.html

Generador d'impulsos de corrent
Equip que permet la comprovació d'elements d'alta tensió mitjançant la realització d'impulsos de corrent de fins a 100 kA (del tipus llamp), ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/99/generador-dimpulsos-corrent.html

Generador d'impulsos de tensió per a material d'alta tensió
Equip que permet fer assaigs dielèctrics (condicions de llamp) d'aparells d'alta tensió (interruptors, cables, transformadors i reactàncies). ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/97/generador-dimpulsos-tensio-material-dalta-tensio.html

Generador d'impulsos de tensió per a material de baixa tensió
Equip que permet fer assaigs dielèctrics (condicions de llamp) per verificar la robustesa del material elèctricper a la xarxa d’alimentació de baixa ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/98/generador-dimpulsos-tensio-material-baixa-tensio.html

Generador de funcions d'ones digitals
Equip que permet generar funcions d’ones digitals (sinusoïdals, rectangulars, triangulars i polsos) a partir del sistema DDS ("direct digital synthesis") ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/269/generador-funcions-dones-digitals.html

Generador de senyals
Equip que permet la generació de senyals amb un màxim de 2,2 GHz. Inclou un dispositiu GPS i un mòdul de simulació d’A-GPS.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/85/generador-senyals.html

Gestió de l’energia en sistemes autònoms o en xarxa amb PEMFC ”Proton Exchange Membrane Fuel Cells”
Servei d'anàlisi i modelització de sistemes de poligeneració i policonsum que utilitzin piles de combustible. Proposta d’estratègies de gestió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/84/gestio-l’energia-sistemes-autonoms-xarxa-pemfc-”proton-exchange-membrane-fuel-cells”.html

Mesurador d'impedàncies
Equip que permet la realització i anàlisi de mesures d'impedància, en un rang de freqüències comprès entre 50 Hz i 1 MHz. Disposa d’interfície ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/679/mesurador-dimpedancies.html

Mesurador de descàrregues parcials per a aïllaments d'alta tensió
Equip que permet validar i millorar altres dissenys de material elèctric que ha de treballar en condicions d'alta tensió.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/94/mesurador-descarregues-parcials-aillaments-dalta-tensio.html

Mesurador de potència
Equip que permet la realització i anàlisi de mesures de potència elèctrica,fins a 1000 V i 20 A, a cadascun dels 4 canals disponibles, amb registre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/678/mesurador-potencia.html

Monitorització del funcionament de sistemes basats en PEMFC “Proton Exchange Membrane Fuel Cells”
Servei de disseny i construcció de sistemes d’adquisició i monitorització del funcionament de sistemes de generació d’energia elèctrica mitjançant ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/87/monitoritzacio-del-funcionament-sistemes-basats-pemfc-“proton-exchange-membrane-fuel-cells”.html

Multímetre
Multímetre de precisió que pot treballar en condicions de tensió DC fins a 1 000 V, resistència fins a 100 MΩ i corrent DC fins a 3 A.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/69/multimetre.html

Multímetre
Equip que permet mesurar diferents paràmetres i magnituds elèctriques, com ara el voltatge, l'amperatge o la resistència.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/270/multimetre.html

Oscil·loscopi
Equip electrònic que permet la captura, l'anàlisi i la representació gràfica de senyals elèctrics variables amb el temps, en domini temporal de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/271/oscil·loscopi.html

Oscil·loscopi amb PC incorporat
Equip electrònic que permet la captura, l'anàlisi i la representació gràfica de senyals elèctrics aïllats, en domini temporal de 4 canals aïllats ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/149/oscil·loscopi-pc-incorporat.html

Projectes sostenibles
Disseny i desenvolupament de projectes arquitectònics sostenibles-solars en l'àmbit de l'escola d'arquitectura del Vallès. Centre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/34/projectes-sostenibles.html

Prototipus de sistemes de generació amb piles de combustible
Servei consistent en el disseny, construcció i realització d'assaigs de prototipus de sistemes de generació amb piles de combustible basats en PEMFC ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/83/prototipus-sistemes-generacio-piles-combustible.html

Proves de comptadors
Equip que consisteix en un sistema d’assaig de comptadors elèctrics monofàsics de baixatensió (230 V).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/92/proves-comptadors.html

Sistema de caracterització no destructiu (NDT) de materials per microones
Sistema de mesura de paràmetres elèctrics (velocitat de propagació i a pèrdues) de materials de 0.1 a 100 GHz. El sistema consisteix en un sistema ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/676/sistema-caracteritzacio-no-destructiu-ndt-materials-microones.html

Sistema de prototipatge ràpid
Equip que consisteix en un processador digital de senyal elèctric, amb sistema d’adquisició de dades de fins a 3 GHz. Pot generar senyals per a diferents ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/150/sistema-prototipatge-rapid.html

Sonda de corrent altern
Equip que permet fer mesures d’intensitat de corrent altern, en un rang de mesura comprès entre 300 mA i 300 000 A.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/272/sonda-corrent-altern.html

Sonda de corrent continu
Equip que permet fer mesures d’intensitat de corrent continu, en un rang de mesura comprès entre 0,4 i 60 A.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/273/sonda-corrent-continu.html

Sonda diferencial
Equip que permet fer mesures de tensió en corrent continu, per a voltatges de ± 500 V i amb valor eficaç de 300 Vrms.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/274/sonda-diferencial.html

Supervisió i gestió segura i eficient de xarxes de distribució
Servei d'anàlisis i modelització de xarxes complexes de distribució de fluids o electricitat, mitjançant algorismes de determinació de topologies ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/85/supervisio-gestio-segura-eficient-xarxes-distribucio.html

Taller electrònic
Disseny d'instrumentació electrònica i fabricació de prototipus electrònics. Programació de microprocessadors i disseny de solucions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/57/taller-electronic.html

Transformador d'assaig d'alta tensió
Equip que permet fer assaigs dielèctrics de tensió suportada a freqüència industrial (50 Hz), que consisteix a aplicar una sobretensió normalitzada ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/100/transformador-dassaig-dalta-tensio.html

Transformador d'assaig d'alta tensió, 50 Hz (TA.1)
Equip que possibilita la verificació d'integritat d'elements dielèctrics mitjançant la realització d'assaigs dielèctrics de tensió suportada ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/102/transformador-dassaig-dalta-tensio-50-hz-ta-1.html

Transformador d'assaig de potència mitjana 50 Hz
Transformador trifàsic d'assaigs de freqüència industrial (50 Hz), amb tensió variable entre 0 i 400 V. Permet verificar fenòmens elèctrics que ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/101/transformador-dassaig-potencia-mitjana-50-hz.html

Wattímetre de 4 canals / Mesurador de potència de 4 canals / Mesurador de watts de 4 canals
Equip que permet fer mesures de potència elèctrica en 4 canals digitals totalment independents, en corrent continu i altern, alhora que fa anàlisis ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/151/wattimetre-4-canals-mesurador-potencia-4-canals-mesurador-watts-4-canals.html

Wattímetre/ Mesurador de potència/ Mesurador de watts
Equip mesurador de potència elèctrica de gran precisió, en corrent continu o altern, que també fa anàlisis dels harmònics associats. El rang de treball ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/275/wattimetre-mesurador-potencia-mesurador-watts.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.