Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Aigües

Resultats 1 - 28 d'un total de 28

Analitzador de toxicitat Microtox
Equip consistent en un analitzador que permet determinar la toxicitat de substàncies líquides (aigua, solucions aquoses) o sòlides (sòls, sediments) ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/603/analitzador-toxicitat-microtox.html

Autoclau
Equip que permet l’esterilització de medis de cultiu, puntes de pipeta, terra, etc. Les característiques de l’equip són: - Capacitat de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/285/autoclau.html

Autoclau d'esterilització
Equip que permet l'esterilització de medis de cultiu, puntes de pipeta, sorra, etc. Amb una capacitat de 7 l, pot treballar en un rang de temperatura ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/568/autoclau-desterilitzacio.html

Balança analítica de precisió
Equip consistent en una balança analítica de laboratori, que permet la realització de mesures de massa amb una precisió de ± 0,1 mg.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/691/balanca-analitica-precisio.html

Coagulador-floculador, Jar test
Equip que permet la caracterització d'aigües de procés i efluents per coagulació i/o floculació.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/598/coagulador-floculador-jar-test.html

Cromatògraf de gasos acoblat a espectròmetre de masses
Equip que permet la separació de compostos organics volàtils amb la possibilitat d'anàlisis posteriors per espectrometria de masses.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/430/cromatograf-gasos-acoblat-espectrometre-masses.html

Cromatògraf de gasos acoblat a espectròmetre de masses
Equip que permet la separació de compostos orgànics volàtils amb possibilitat d'anàlisis posteriors per espectrometria de masses. Disposa d'un ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/429/cromatograf-gasos-acoblat-espectrometre-masses.html

Cromatògraf iònic
Equip que permet la realització d'anàlisis de components aniònics inorgànics en mostres aquoses, amb possibilitat de supressió química de l'eluent ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/696/cromatograf-ionic.html

Cromatògraf iònic
Equip que permet la realització d'anàlisis de components aniònics inorgànics en mostres aquoses mitjançant la detecció de la conductivitat. L'equip ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/433/cromatograf-ionic.html

Destil·lador Kjeldahl
Equip automatitzat que permet la realització sistemàtica d'anàlisis per destil·lació amb arrossegament de vapor, amb control termostàtic i presostàtic.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/695/destil·lador-kjeldahl.html

Detector de càrregues de partícules
Equip consistent en un detector de càrregues de partícules ( Particle Charge Detector ), per a la determinació de la demanda iònica d'aigües amb ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/606/detector-carregues-particules.html

Ecotoxicologia aquàtica i terrestre
Servei de realització d'estudis i assaigs de mesura de toxicitat aguda i subcrònica (a curt i llarg termini), amb diferents organismes aquàtics ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/113/ecotoxicologia-aquatica-terrestre.html

Espectròmetre d'absorció atòmica
Equip que permet la realització d'anàlisis de compostos metàl·lics, tant a mostres aquoses com per a mostres sòlides.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/432/espectrometre-dabsorcio-atomica.html

Espectròmetre ultraviolat i visible (UV/VIS)
Equip que permet la determinació i, sobretot, la quantificació de components orgànics i inorgànics que absorbeixen la radiació en la zona del ultraviolat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/435/espectrometre-ultraviolat-visible-uvvis.html

Espectrofotòmetre
Equip consistent en un espectrofotòmetre de feix simple, amb reixeta interferomètrica patró, llum halògena i làmpada de deuteri. Disposa d'un ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/693/espectrofotometre.html

Espectrofotòmetre UV-visible
Equip que permet la determinació quantitativa de composts absorbents de radiació electromagnètica en solució, per a longituds d'ona compreses entre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/624/espectrofotometre-uv-visible.html

Espectrofotòmetre, fluorímetre, luminòmetre
Equip que permet la realització de determinacions espectrofotomètriques de fluorescència i/o de luminescència. Adient per al seguiment de biomarcadors ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/650/espectrofotometre-fluorimetre-luminometre.html

Forn mufla
Equip consistent en un forn mufla, amb capacitat màxima de 3.6 litres. que permet la realització de processos de calcinació i tractaments tèrmics de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/698/forn-mufla.html

Fotòmetre de flama
Equip que permet la realització d'anàlisis de continguts en sodi, potassi i liti en mostres aquoses i en mostres sòlides. L’equip té un límit ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/434/fotometre-flama.html

Lector de potencial redox
Equip que permet mesurar el potencial redox, així com el pH i la conductivitat elèctrica de les solucions aquoses.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/22/lector-potencial-redox.html

Mesurador de pH i de conductivitat
Equip que permet realitzar mesures de pH i de conductivitat en solucions aquoses.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/586/mesurador-ph-conductivitat.html

Mostreigs de camp en zones naturals
Presa de mostres d’organismes vius, aigües, sòls, o sediments. L’objectiu es el seguiment dels biomarcadors a nivell molecular en organismes viuscom ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/114/mostreigs-camp-zones-naturals.html

Observatori Submarí (OBSEA)
Laboratori d'observació submarina fixa, situat al fons marí de la costa de Vilanova i la Geltrú. El sistema conté diversos sensors ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/73/observatori-submari-obsea.html

pH-metre / Mesurador de pH
Equip que permet mesurar i avaluar el pH de qualsevol solució aquosa. També és possible enregistrar dades de conductivitat i temperatura de qualsevol ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/25/ph-metre-mesurador-ph.html

Planta de tractament amb ozó
Equip consistent en una planta automatitzada de tractaments amb ozó, formada per un generador d'ozó, cabalímetres, analitzadors d'ozó i programari ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/607/planta-tractament-ozo.html

Potenciòmetre zeta (ζ) per electroforesi
Equip que permet l'avaluació i mesura del potencial zeta (ζ) d'aigües amb presència de matèries col·loïdals, mitjançant electroforesi, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/615/potenciometre-zeta-ζ-electroforesi.html

Sonda de conductivitat, temperatura i profunditat (CTD)
Equip que permet la realització i monitorització de mesures de perfil de la conductivitat, temperatura, pressió, oxigen dissolt i terbolesa, al llarg ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/662/sonda-conductivitat-temperatura-profunditat-ctd.html

Supervisió i gestió segura i eficient de xarxes de distribució
Servei d'anàlisis i modelització de xarxes complexes de distribució de fluids o electricitat, mitjançant algorismes de determinació de topologies ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/85/supervisio-gestio-segura-eficient-xarxes-distribucio.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.