Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Medi ambient

Resultats 1 - 51 d'un total de 51

Analitzador d'espectres / Mesurador EMI
Analitzador de camps electromagnètics. L’aparell pot treballar en dos modes: un d’anàlisi d’espectre i l’altre d'anàlisi d'EMI. El rang ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/77/analitzador-despectres-mesurador-emi.html

Analitzador de toxicitat Microtox
Equip consistent en un analitzador que permet determinar la toxicitat de substàncies líquides (aigua, solucions aquoses) o sòlides (sòls, sediments) ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/603/analitzador-toxicitat-microtox.html

Assaigs de toxicitat “in vitro”
Servei que consisteix en el disseny i realització d'assigs amb cultius cel·lulars de línies establertes de peixos i mamífers. Estudis d'I+D+I ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/112/assaigs-toxicitat-“in-vitro”.html

Avaluació de l’emissió de compostos orgànics volàtils en materials
El servei ofereix la identificació dels compostos orgànics volàtils (COV) procedents pels materials constructius i la quantificació dels factors d’emissió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/133/avaluacio-l’emissio-compostos-organics-volatils-materials.html

Avaluació de l’impacte d’activitats sobre el medi ambient atmosfèric
El servei ofereix el càlcul dels nivells d’immissió d’activitats, noves i existents, mitjançant la modelització numèrica (Models meteorològics ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/130/avaluacio-l’impacte-d’activitats-sobre-medi-ambient-atmosferic.html

Cálcul de l’emissió superficial de gasos en abocadors de residus i terres contaminades
El servei ofereix la possibilitat d’identificar i quantificar la emissió superficial de gasos contaminants d’abocadors i terres contaminades mitjançant ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/126/calcul-l’emissio-superficial-gasos-abocadors-residus-terres-contaminades.html

Càlcul de la concentració de siloxans en biogàs
Càlcul de la concentració de siloxans en biogàs d'abocadors de residus, plantes d'aigües residuals i plantes de tractament de residus utilitzant ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/128/calcul-concentracio-siloxans-biogas.html

Captadors de partícules totals en suspensió (PTS) i fracció PM10
Equips captadors de partícules totals en suspensió: Un captador d'alt volum Sierra Andersen, un captador MCV PM10, PM2.5 d'alt volum , quatre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/305/captadors-particules-totals-suspensio-pts-fraccio-pm10.html

Caracterització de la composició i poder calorífic d’un biogàs
El servei ofereix la determinació dels nivells de concentració de gasos permanents (CH 4 , CO 2 , O 2 , CO, H 2 i N 2 ) tant in situ com amb estudis ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/127/caracteritzacio-composicio-poder-calorific-d’un-biogas.html

Coagulador-floculador, Jar test
Equip que permet la caracterització d'aigües de procés i efluents per coagulació i/o floculació.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/598/coagulador-floculador-jar-test.html

Control de la qualitat de aire en ambients interiors i disseny de paràmetres de ventilació
El servei ofereix un sistema de control de la qualitat de l’aire interior en edificis mitjançant el control de diferents paràmetres. Mitjançant la ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/132/control-qualitat-aire-ambients-interiors-disseny-parametres-ventilacio.html

Cromatògraf de gasos
Equip que permet la separació de compostos orgànics volàtils, amb detector d'ionització de flama (FID, “Flame Ionization Detector”) i detector ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/431/cromatograf-gasos.html

Cromatògraf de gasos acoblat a espectròmetre de masses
Equip que permet la separació de compostos organics volàtils amb la possibilitat d'anàlisis posteriors per espectrometria de masses.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/430/cromatograf-gasos-acoblat-espectrometre-masses.html

Cromatògraf de gasos acoblat a espectròmetre de masses
Equip que permet la separació de compostos orgànics volàtils amb possibilitat d'anàlisis posteriors per espectrometria de masses. Disposa d'un ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/429/cromatograf-gasos-acoblat-espectrometre-masses.html

Cromatògraf líquid d'alta resolució (HPLC)
Equip que permet la sepració de components d'una barreja polimèrica, per comoponents i per distriobució dels pesos mol·leculars, en mesura absoluta ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/300/cromatograf-liquid-dalta-resolucio-hplc.html

Cromatògrafs de gasos
Conjunt format per tres equips que permeten la separació fisicoquímica de gasos i/o líquids, en els quals les mesures s'obtenen a partir de la conductivitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/299/cromatografs-gasos.html

Ecotoxicologia aquàtica i terrestre
Servei de realització d'estudis i assaigs de mesura de toxicitat aguda i subcrònica (a curt i llarg termini), amb diferents organismes aquàtics ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/113/ecotoxicologia-aquatica-terrestre.html

Equip de control d'emissions industrials
Equip que permet el control en continu de focus emissors industrials (CO, CO 2 , SO 2 , NO, NO 2 , O 2 , etc.).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/304/equip-control-demissions-industrials.html

Equips de control de COV per control remot
Captació mitjançant tubs multillit (DT-CG/Masses). Control de cabal i volum total (0-200 ml/min). Activació remota (radiofreqüència ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/303/equips-control-cov-control-remot.html

Espectròmetre d'absorció atòmica
Equip que permet la realització d'anàlisis de compostos metàl·lics, tant a mostres aquoses com per a mostres sòlides.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/432/espectrometre-dabsorcio-atomica.html

Espectròmetre infraroig
Equip que permet la caracterització de compostos orgànics en mostres líquides, aquoses o sòlides. Un espectre d'infraroig és característic de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/436/espectrometre-infraroig.html

Espectròmetre ultraviolat i visible (UV/VIS)
Equip que permet la determinació i, sobretot, la quantificació de components orgànics i inorgànics que absorbeixen la radiació en la zona del ultraviolat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/435/espectrometre-ultraviolat-visible-uvvis.html

Espectrofotòmetre UV-visible
Equip que permet la determinació quantitativa de composts absorbents de radiació electromagnètica en solució, per a longituds d'ona compreses entre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/624/espectrofotometre-uv-visible.html

Espectrofotòmetre, fluorímetre, luminòmetre
Equip que permet la realització de determinacions espectrofotomètriques de fluorescència i/o de luminescència. Adient per al seguiment de biomarcadors ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/650/espectrofotometre-fluorimetre-luminometre.html

Estudis acústics ambientals
Servei en què es realitzen estudis acústics ambientals, com ara mapes de soroll per poblacions i avaluació de la pressió sonora ambiental. També es ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/10/estudis-acustics-ambientals.html

Forn de mufla
Forn de mufla WC Heraeus Hanau, model KR-170, per a temperatures regulables fins a 1 200 ºC.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/306/forn-mufla.html

Fotòmetre de flama
Equip que permet la realització d'anàlisis de continguts en sodi, potassi i liti en mostres aquoses i en mostres sòlides. L’equip té un límit ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/434/fotometre-flama.html

Identificació i quantificació de compostos orgànics volàtils
El servei ofereix la identificació i quantificació de compostos orgànics volàtils (COV) en qualsevol àmbit d’aplicació : aire interior i exterior ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/134/identificacio-quantificacio-compostos-organics-volatils.html

Identificació i quantificació dels compostos generadors d’episodis d’olor mitjançant control social, anàlisis química i modelització numèrica en aire exterior i interior. Determinació de
El servei ofereix la identificació i quantificació dels nivells de concentració dels compostos generadors d’episodis d’olor i la identificació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/131/identificacio-quantificacio-compostos-generadors-d’episodis-d’olor-mitjancant-control-social-analisis-quimica-modelitzacio-numerica-aire-exterior-interior--determinacio-de.html

Laboratori d'assaigs radioactius
Conjunt d’equipaments que fan mesures diverses, com araels assaigs farmacològics amb radiolligants. Autoritzat pel CSN i supervisat pel CIMNE. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/293/laboratori-dassaigs-radioactius.html

Laboratori de cultius cel·lulars escleriòtics
Equip que serveix per estudiar i fer el seguiment de cultius de cèl·lules escleròtiques. Disposa d’una campana de flux laminar de seguretat biològica, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/294/laboratori-cultius-cel·lulars-escleriotics.html

Liofilitzador
Equip que permet la congelació i deshidratació de mostres (liofilització) per a la seva conservació durable, tot mantenint les característiques organolèptiques. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/649/liofilitzador.html

Lupa
Sistema òptic amb càmera incorporada (x40, x20) per a l’observació i l'estudi de mostres no planes.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/288/lupa.html

Mòdul de medició fotovoltaica
Mòdul per mesurar corbes característiques de cèl·lules i panells fotovoltaics. Proporciona gràfics del punt màxim de rendiment de l’element mesurat.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/180/modul-medicio-fotovoltaica.html

Mòdul de pila d'hidrogen
Mòdul que permet mesurar capacitat elèctrica d’una pila d’hidrogen.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/179/modul-pila-dhidrogen.html

Mapa de risc ("riskcurves")
Possibilitat d'elaboració de mapes de risc en zones afectades per instal·lacions industrials o pel transport de mercaderies perilloses.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/46/mapa-risc-riskcurves.html

Microscopi òptic
Equip que consisteix en un sistema òptic, de 100 augments, amb càmera incorporada.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/289/microscopi-optic.html

Mostreigs de camp en zones naturals
Presa de mostres d’organismes vius, aigües, sòls, o sediments. L’objectiu es el seguiment dels biomarcadors a nivell molecular en organismes viuscom ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/114/mostreigs-camp-zones-naturals.html

Observatori Submarí (OBSEA)
Laboratori d'observació submarina fixa, situat al fons marí de la costa de Vilanova i la Geltrú. El sistema conté diversos sensors ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/73/observatori-submari-obsea.html

Planta pilot AOP
Instal·lació pilot feta a mida per a la realització d’estudis de processos d’oxidació avançada, especialment els que s’utilitzen per a la degradació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/296/planta-pilot-aop.html

Planta pilot de gasificació i neteja de gasos calents
Instal·lació pilot feta a mida per a la realització d’estudis de processos de gasificació per a la valorització energètica de materials residuals ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/297/planta-pilot-gasificacio-neteja-gasos-calents.html

Plantes pilot de simulació
Conjunt d’instal·lacions pilot fetes a mida per a la realització de proves sobre sistemes de control de processos, detecció i diagnòstic de fallades, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/298/plantes-pilot-simulacio.html

Programa d'avaluació
Permet avaluar els efectes i les conseqüències d'accidents greus (incendis, explosions, fuites tòxiques, etc.).
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/49/programa-davaluacio.html

Quantificació de la qualitat de l’aire en àrees urbanes
El servei ofereix la quantificació dels nivells de concentració (nivells d’immissió) de partícules, compostos orgànics volàtils, semivolàtils ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/129/quantificacio-qualitat-l’aire-arees-urbanes.html

Servei d'histologia
Servei d'estudis histològics mitjançant els equips: inclusor de parafina, estació formadora de blocs, micròtom i tenyidor automàtic. Preparació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/115/servei-dhistologia.html

Sistemes de desenvolupament propi
Sistemes d'ajut a la presa de decisió en plantes de procés en temps real, compatibles/integrables amb/en sistemes genèrics de gestió de processos: ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/31/sistemes-desenvolupament-propi.html

Sonda de conductivitat, temperatura i profunditat (CTD)
Equip que permet la realització i monitorització de mesures de perfil de la conductivitat, temperatura, pressió, oxigen dissolt i terbolesa, al llarg ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/662/sonda-conductivitat-temperatura-profunditat-ctd.html

Sonda de conductivitat, temperatura i profunditat (CTD)
Equip que permet la realització i monitorització de mesures de perfil de la conductivitat, temperatura, pressió, oxigen dissolt i terbolesa, al llarg ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/661/sonda-conductivitat-temperatura-profunditat-ctd.html

Supervisió i gestió segura i eficient de xarxes de distribució
Servei d'anàlisis i modelització de xarxes complexes de distribució de fluids o electricitat, mitjançant algorismes de determinació de topologies ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/85/supervisio-gestio-segura-eficient-xarxes-distribucio.html

Termobalança
Equip amb tres modes intercanviables o aplicacions amb una única entrada de gas ("carrier gas"): TGA, permet l'anàlisi termogravimètrica ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/301/termobalanca.html

Termobalança
Equip que permet treballar en condicions extremes, a pressions superiors a l'atmosfèrica, amb capacitat de processar mostres amb components potencialment ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/302/termobalanca.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.