Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Anàlisis i caracterització

Resultats 1 - 140 d'un total de 140

Abrasímetre
Equip que permet determinar el grau de desgast per abrasió de la superfície de mostres de teixit, paper, plàstic, etc.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/707/abrasimetre.html

Abrasímetre
Aparell que permet determinar la tendència a la formació d'aborrallonament dels teixits, així com la resistència a l’abrasió per contacte.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/320/abrasimetre.html

Anàlisi de comportament cel·lular in-vitro
Servei consistent en l'anàlisi in-vitro de cèl·lules en biomaterials per a l’estudi de l'adhesió cel·lular, la diferenciació i activació. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/135/analisi-comportament-cel·lular-in-vitro.html

Analitzador de recobriments
Equip que permet determinar el gruix de capes superficials de recobriment, alhora que la seva composició química, mitjançant la tècnica de fluorescència ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/523/analitzador-recobriments.html

Analitzador de transmitància UV
Equip que permet determinar la transmitància UV de teixits, cremes i recipients, així com el factor de protecció UV "in vitro" dels teixits ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/321/analitzador-transmitancia-uv.html

Analitzador dinamomecànic
Equip que permet mesurar propietats mecàniques de petits volums de material, a partir de l’aplicació d’una força oscil·lant o estàtica determinada, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/153/analitzador-dinamomecanic.html

Analitzador DSC (calorimetria diferencial d'escombratge)
Equip que permet fer anàlisis tèrmiques per detectar canvis en la microestructura dels materials mitjançant rampes de refredament i escalfament. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/358/analitzador-dsc-calorimetria-diferencial-descombratge.html

Analitzador DSC (calorimetria diferencial de rastreig)
Equip que permet fer assaigs calorimètrics per a la mesura de capacitats calorífiques, canvis de fase, calors de reacció i transicions tèrmiques. Disposa ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/51/analitzador-dsc-calorimetria-diferencial-rastreig.html

Analitzador DSC mitjançant radiació UV
Equip que permet fer assaigs calorimètrics (capacitats tèrmiques, canvis de fase, calors de reacció i transicions tèrmiques) amb mostres sotmeses a ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/52/analitzador-dsc-mitjancant-radiacio-uv.html

Analitzador termogravimètric
Equip que permet fer assaigs de termogravimetria i de mesures quantitatives de variació de massa durant els processos de transició i degradació tèrmica ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/53/analitzador-termogravimetric.html

Analitzador termomecànic
Equip que permet fer assaigs per a la mesura de coeficients de dilatació i de variacions dimensionals d’un cos provocats pels canvis de temperatura, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/55/analitzador-termomecanic.html

Angle de contacte
Equip que permet obtenir els angles de contacte dinàmic i estàtic amb el mètode de la gota de Sèssil i de la bombolla Captiva. L’equip ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/367/angle-contacte.html

Assaigs d’esquinçada amb el mètode Elmendorf
Equip automàtic que permet la determinació de la resistència a l’esquinçada mitjançant el Mètode Elmendorf de paper, cartró, paper d’alumini, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/802/assaigs-d’esquincada-metode-elmendorf.html

Autoclau-digestor rotatiu
Equip consistent en un autoclau rotatiu que es pot utilitzar com a digestor-lixiviador, amb regulació automàtica de pressió i temperatura, fins a 15 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/599/autoclau-digestor-rotatiu.html

Banc de proves d'impressió
Equip que permet la realització d'assaigs de relació tinta/paper en condicions dinàmiques amb variació dels paràmetresde pressió, velocitat i ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/597/banc-proves-dimpressio.html

Bany d'aigua
Equip consistent en un bany d'aigua, amb un volum de 10 litres i unes dimensions de 350 mm x 210 mm x 140 mm (llarg x ample x alçada) que permet treballar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/417/bany-daigua.html

Calorímetre de rastreig diferencial
Equip que permet determinar el grau de cristal·linitat i les condicions de transició tèrmica de materials polímers mitjançant la tècnica termoanalítica ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/324/calorimetre-rastreig-diferencial.html

Calorímetre de rastreig diferencial (DSC)
Equip que permet l’anàlisi tèrmica de mostres polimèriques a partir de la quantitat de calor requerida per augmentar la seva temperatura. És possible ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/13/calorimetre-rastreig-diferencial-dsc.html

Calorímetre de rastreig diferencial (DSC)
Equip que permet l’anàlisi tèrmica de mostres a partir de la quantitat de calor requerida per augmentar la seva temperatura. És possible determinar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/841/calorimetre-rastreig-diferencial-dsc.html

Calorímetre de rastreig diferencial (DSC)
Equip que permet l’anàlisi tèrmica de mostres polimèriques a partir de la quantitat de calor requerida per augmentar la seva temperatura. És possible ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/840/calorimetre-rastreig-diferencial-dsc.html

Cambra automàtica de corrosió accelerada
Equip que permet realitzar automàticament assaigs accelerats de corrosió, amb cicles d’immersió, extracció i assecat, que simulen les condicions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/188/cambra-automatica-corrosio-accelerada.html

Cambra climàtica
Equip que reprodueix ambients amb condicions de temperatura i humitat controlades, programable i adient per a la realització de cicles, dins un rang de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/576/cambra-climatica.html

Cambra climàtica
Equip que recrea ambients amb condicions controlades de temperatura, humitat i llum controlades, programable per realitzar cicles per mesurar i avaluar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/327/cambra-climatica.html

Cambra climàtica
L'equip recrea condicions de temperatura i humitat controlades, programable per la realització de cicles i amb un rang de treball en temperatura de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/80/cambra-climatica.html

Cambra climàtica
Equip consistent en una cambra que permet la recreació de condicions de temperatura i humitat controlades a l'interior. El rang de temperatures de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/526/cambra-climatica.html

Cambra climàtica
Cambra transitable amb ambient, temperatura i humitat controlats i programables. El rang de treball de la cambra és de -15 0 C a 50 0 C per a la temperatura ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/386/cambra-climatica.html

Cambra de boira salina
Equip consistent en una cambra estanca destinada a crear una atmosfera corrosiva artificial per fer assaigs de corrosió accelerada. L'atmosfera de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/511/cambra-boira-salina.html

Cambra de guants
Equip format per una cambra de 317 litres, dissenyat per protegir el producte de la contaminació de partícules i, alhora, protegir el personal de substàncies ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/154/cambra-guants.html

Canadian Standard Freeness - CSF
Equip que permet la determinació de la capacitat de drenatge d'una pasta de paper i l'avaluació del refinat, segons norma ISO 5267-2, i ho expressa ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/577/canadian-standard-freeness-csf.html

Caracterització de propietats mecàniques en materials metàl·lics
Caracterització de la corba de fluència per a materials metàl·lics, tant en assaigs convencionals de compressió com de tracció uniaxial, en calent ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/103/caracteritzacio-propietats-mecaniques-materials-metal·lics.html

Classificador de fibres Bauer Mcnett
Equip que permet realitzar la classificació de la longitud de fibres de 3 estacions en cascada, per garbellament en fraccions de longitud de fibres cel·lulòsiques ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/569/classificador-fibres-bauer-mcnett.html

Classificador de fibres Brecht Holl
Equip que permet realitzar, per garbellament, la classificació de fibres cel·lulòsiques en fraccions de longitud i la seva caracterització per grandària.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/570/classificador-fibres-brecht-holl.html

Columna de gradients de densitat
Equip que permet determinar la densitat de polímers.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/323/columna-gradients-densitat.html

Compactadora per impactes
L’equip és un compactadora automàtic d’impacte electromecànic, amb un pedestal de fusta, selector electrònic del nombre de cops i amb parada automàtica. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/408/compactadora-impactes.html

Construcció de diagrames de transformació (CCT-TTT)
Servei que ofereix la realització de corbes de transformació en materials metàl·lics sotmesos a tractaments tèrmics, tant en refredament continu (Continuous ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/101/construccio-diagrames-transformacio-cct-ttt.html

Construcció de diagrames PTT (Precipitació-Temperatura-Temps)
Servei que ofereix la construcció de corbes de Precipitació-Temperatura-Temps (PTT) mitjançant la realització d'assaigs de relaxació de tensions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/100/construccio-diagrames-ptt-precipitacio-temperatura-temps.html

Desfibrador en sec de pasta de paper
Equip que permet la realització de desfibrat en sec de pastes de paper mitjançant un sistema de ganivetes i anell dentat rotatiu.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/588/desfibrador-sec-pasta-paper.html

Desintegrador de fibres en humit
Equip que permet la desintegració i individualització de fibres en humit a baixa consistència, segons norma ISO 5263.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/590/desintegrador-fibres-humit.html

Difracció de raigs X
Equip de difracció de raig X. L’equip es un sistema modular, en aquest cas tenim els següents elements: -Un goniòmetre vertical, amb ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/400/difraccio-raigs-x.html

Difracció de Raigs X (K-alpha-1)
Equip de difracció de raig X. L’equip es un sistema modular, en aquest cas tenim els següents elements: -Un goniòmetre vertical, amb ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/402/difraccio-raigs-x-k-alpha-1.html

Difracció de Raigs X (K-beta)
Equip de difracció de raig X. L’equip es un sistema modular, en aquest cas tenim els següents elements: -Un goniòmetre vertical, amb configuració ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/401/difraccio-raigs-x-k-beta.html

Drenatge Schopper-Riegler
Equip que permet la mesura i determinació de la drenabilitat de mostres de pasta de paper, així com l'avaluació del comportament al refinat, segons ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/621/drenatge-schopper-riegler.html

Elipsòmetre espectroscòpic
Equip que permet la caracterització de capes primes (d'1 nm a 5 mm) semitransparents. El sistema avalua tant el gruix com les propietats òptiques ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/224/elipsometre-espectroscopic.html

Equip d'assaigs de solidesa a la llum
Equip que permet fer mesures de qualitat de color i assaigs de solidesa a la llum mitjançant el control de la degradació del color amb llum de xenó, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/331/equip-dassaigs-solidesa-llum.html

Equip de dissolució de medicaments
Equip que permet avaluar la dissolució de medicaments i l’alliberament dels principis actius , a partir de diferents matrius. Adient per a estudis d’alliberació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/797/equip-dissolucio-medicaments.html

Equip de resistència a la fragmentació
Equip que permet determinar, per impacte, les pèrdues de cohesió con provetes de granulometries obertes, amb control de temperatura. L'equip està ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/416/equip-resistencia-fragmentacio.html

Equip de resistència al plegat
Equip que permet la determinació i mesura de la resistència al plegat de mostres de paper ( folding endurance ), segons norma ISO 5626.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/613/equip-resistencia-plegat.html

Equip mesurador de potencial de flux i potencial zeta (ζ)
Equip que permet la determinació i mesura del potencial de flux i del potencial zeta (ζ) en suspensions fibroses.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/614/equip-mesurador-potencial-flux-potencial-zeta-ζ.html

Esclatòmetre, mesura d'esclat
Equip que permet determinar la resistència a l'esclat d'un teixit (bursting strength) mitjançant l'aplicació d'una pressió multiaxial ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/706/esclatometre-mesura-desclat.html

Espectròmetre de masses
Equip que permet analitzar gasos i mescles de gasos de reacció en continu amb elevada velocitat.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/26/espectrometre-masses.html

Espectròmetre IR
Equip que permet identificar grups funcionals de materials orgànics, pintures i determinades estructures de mostres sòlides i líquides per transmissió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/27/espectrometre-ir.html

Espectròmetre per a anàlisis de metalls
Equip que permet la determinació de la composició química de metalls, mitjançant la vaporització de la mostra i l'anàlisi de les espurnes formades. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/509/espectrometre-analisis-metalls.html

Espectròmetre ultraviolat-visible-infrarroig
Equip consistent en un espectròmetre equipat amb software “UV-Probe” per realitzar anàlisis fotomètrics de materials líquids o sòlids, en un rang ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/406/espectrometre-ultraviolat-visible-infrarroig.html

Espectrofotòmetre abreujat de reflectància
Equip que permet l'avaluació de característiques òptiques de mostres de paper i altres superfícies, per a longituds d'ona compreses entre 400 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/724/espectrofotometre-abreujat-reflectancia.html

Espectrofotòmetre d'infraroig (FTIR)
Equip que permet identificar grups funcionals de materials orgànics, pintures i mostres polimèriques per transmissió o reflexió espectroscòpica d'infraroig, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/837/espectrofotometre-dinfraroig-ftir.html

Espectrofotòmetre d'infraroig (FTIR)
Equip que permet determinar grups funcionals en materials polímers i teixits mitjançant la tècnica d’espectrofotometria d’infraroig per transformada ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/326/espectrofotometre-dinfraroig-ftir.html

Espectrofotòmetre de fluorescència / Fluorímetre
Equip que permet l’anàlisi, la identificació i la quantificació de substàncies químiques amb molècules susceptibles de presentar fluorescència, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/322/espectrofotometre-fluorescencia-fluorimetre.html

Espectrofotòmetre UV
Espectrofotòmetre de doble feix amb bandes espectrals variables (entre 0,5 i 4 nm) i longituds d’ona compreses entre 190 i 1 100 nm. Completament automatitzat, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/211/espectrofotometre-uv.html

Espectroscopi fotoelectrònic de raigs X
Sistema d'ultra alt buit consistent en una cambra d'entrada i emmagatzematge de mostres que pot estar connectada, alhora, a una cambra d'espectroscòpia ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/398/espectroscopi-fotoelectronic-raigs-x.html

Espectroscopi FTIR
Equip que permet la identificació de grups funcionals de materials orgànics, polímers i de determinades estructures de mostressòlides i líquides, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/315/espectroscopi-ftir.html

Espectroscopi Mössbauer
Equip que permet la caracterització cristal·loquímica de materials fèrrics, cristal·lins i amorfs, per determinació de la microestructura hiperfina, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/152/espectroscopi-mossbauer.html

Estufa
Equip de 80 litres de capacitat que permet dur a terme tractaments tèrmics de materials metàl·lics, amb sistema de circulació d’aire i control digital ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/14/estufa.html

Fast
Equip que, en base a la realització d'una sèrie d'assaigs, permet realitzar prediccions de les propietats i comportament dels teixits durant ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/710/fast.html

Formador de fulls d'assaig de laboratori, mètode Rapid-Köthen
Equip que permet l'elaboració de fullsd'assaig de laboratori, segons mètode Rapid-Köthen, per a la reproducció de condicions i paràmetres ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/596/formador-fulls-dassaig-laboratori-metode-rapid-kothen.html

Forn d'inducció
Equip que permet la realització de tractaments tèrmics i escalfament de mostres mitjançant un sistema per inducció d'estat sòlid que converteix ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/524/forn-dinduccio.html

Forn de assajos d’envelliment accelerat (PAV Pressure Aging Vessel)
Equip que permet realitzar processos d'envelliment accelerat de productes bituminosos mitjançant pressió i temperatura.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/422/forn-assajos-d’envelliment-accelerat-pav-pressure-aging-vessel.html

Forn elèctric
Equip consistent en un forn elèctric adient per a la realització de tractaments tèrmics, amb control precís de temperatura fins a 1500 °C ± 1 °C, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/520/forn-electric.html

Forn elèctric d’assecat i esterilització
Equip consistent en un forn elèctric, amb/sense circulació d'aire, que permet treballar dins un rang de temperatures comprès entre els 0 i els 250 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/419/forn-electric-d’assecat-esterilitzacio.html

Forn per a recobriments feldespàtics
Forn de cocció de 220 x 320 x 420 mm per dur a terme tractaments de recobriments feldespàtics utilitzats a la zircònia dental i altres tractaments tèrmics ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/167/forn-recobriments-feldespatics.html

Forn tubular d'alta temperatura
Equip consistent en un forn tubular que arriba a una temperatura màxima de 1400 °C i pot treballar en atmosfera protectora. Disposa d'un programador ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/528/forn-tubular-dalta-temperatura.html

Garbell classificador de fibres
Equip consistent en un conjunt de garbells i filtres que permeten la separació i classificació de fibres, rebutjos i astelles mitjançant una seqüència ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/634/garbell-classificador-fibres.html

Instal·lació combinada per assaigs de morter i formigó
Instal·lació formada per 3 equips que comparteixen un sistema de comandament. - Màquina de compressió i flexió. Màquina de 4 columnes ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/376/instal·lacio-combinada-assaigs-morter-formigo.html

Làser de CO2 de 1 700 w de potència
Làser de CO 2 , de 1 700 W de potència, que permet desenvolupar noves aplicacions superficials en materials metàl·lics, polímers i ceràmics.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/225/laser-co2-1-700-w-potencia.html

Liofilitzador
Equip que permet dessecar a baixa temperatura un producte congelat prèviament, de manera que s’aconsegueix la sublimació del gel en el buit.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/362/liofilitzador.html

Lupa estereoscòpica
Equip consistent en una lupa estereoscòpica que permet l'observació i estudi, per reflexió de llum incident, de mostres tridimensionals. Disposa ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/712/lupa-estereoscopica.html

Màquina d'anàlisi de la superfície específica i la porositat
Equip que permet determinar l’àrea BET i la microporositat d’una mostra. L’equip treballa amb nitrogen per a superfícies específiques ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/363/maquina-danalisi-superficie-especifica-porositat.html

Màquina d'assaig de pista
Equip que permet la realització de mesures de deformació plàstica de mescles bituminoses conforme la UNE EN 12697-22 i la NLT-173. L’equip permet ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/415/maquina-dassaig-pista.html

Màquina d'assaigs de compressió
Equip que permet la realització d'assaigs convencionals de compressió i permet calcular el mòdul de rigidesa en provetes cilíndriques i testimonis ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/411/maquina-dassaigs-compressio.html

Màquina d'assaigs de compressió
Màquina de 4 columnes que realitza assaigs de compressió fins a un valor màxim de 4.500 kN. La màquina fa 50 x 50 cm (base) x 1 m (alçada) ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/374/maquina-dassaigs-compressio.html

Màquina d'assaigs universal
Equip que permet la realització d'assaigs de tracció i compressió,tant en fred com en calent, gràciesa l’acoblament d'un forn d'escalfament ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/565/maquina-dassaigs-universal.html

Màquina d’assajos de curvatura per 4 punts
Equip que permet realitzar l’assaig de curvatura per poder mesurar la rigidesa i avaluar la resistència de fatiga de materials bituminosos per paviment. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/413/maquina-d’assajos-curvatura-4-punts.html

Màquina dinàmica d'assaigs mecànics
Equip per fer assaigs dinàmics mitjançant un sistema servohidràulic axial. L’equip disposa d’un bastidor amb dues columnes i un actuador per realitzar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/371/maquina-dinamica-dassaigs-mecanics.html

Màquina electromecànica d'assaigs mecànics zero-span
Equip electromecànic que permet la realització d'assaigs de tracció a mordasses juntes (zero-span), adient per a mostres de paper en sec o humit, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/673/maquina-electromecanica-dassaigs-mecanics-zero-span.html

Màquina termogràfica
Equip que permet analitzar imatges en infraroig mitjançant l’anàlisi de gradients de temperatura per a diferents materials. Disposa de programari propi ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/178/maquina-termografica.html

Màquina universal d'assaigs
Equip electromecànic que permet la realització d'assaigs de tracció, compressió i resistència al fregament, amb software de control i d'adquisició ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/591/maquina-universal-dassaigs.html

Màquina universal d’assajos de tracció
Equip consistent en una màquina universal que permet la realització d'assaigs convencionals de tracció, dotada de 2 cèl·lules de carrega, de 10 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/713/maquina-universal-d’assajos-traccio.html

Màquina universal hidràulica d'assaigs mecànics
Equip que permet la realització d'assaigs dinàmics i estàtics (tracció, compressió) per a mostres de mescles bituminoses. Amb una capacitat de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/412/maquina-universal-hidraulica-dassaigs-mecanics.html

Madurímetre, mesura de maduresa
Equip que permet determinar el grau de maduresa de mostres de cotó, així com la seva finor, basat en mesures de permeabilitat.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/708/madurimetre-mesura-maduresa.html

Mesura d'esclat de paper
Equip per a la determinació de la resistència a l'esclat de paper i cartró ( bursting strength ), segons norma ISO 2758.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/593/mesura-desclat-paper.html

Mesura de l’angle de contacte
Equip consistent en un sistema òptic, una unitat de dosificació automàtica i un software que permeten mesurar angles de contacte (estàtics i dinàmics) ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/778/mesura-l’angle-contacte.html

Mesura de solidesa a la llum, Suntest
Equip que permet la realització d'assaigs de solidesa a la llum (suntest) i d'envelliment accelerat, amb intensitats de radiació compreses entre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/633/mesura-solidesa-llum-suntest.html

Mesurador de caient digital
Equip tipus cusickmeter que permet la realització de mesures de caient per a mostres de teixit, pell i làmines flexibles en base a l'ombra del ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/709/mesurador-caient-digital.html

Mesurador de longitud de fibres
Equip que permet processar les imatges i les mesures de longitud de fibres, segons normes ISO 16065-1 i 16065-2. Els paràmetres i mesures proporcionats ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/567/mesurador-longitud-fibres.html

Mesurador digital de llisor Bekk
Equip que permet la determinació de la llisor de paper i cartró, mitjançant el mètode Bekk, segons norma ISO 5627. Incorpora capsal per a la mesura ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/600/mesurador-digital-llisor-bekk.html

Micròmetre digital
Equip que permet la determinació de gruix de paper i cartró segons normes ISO 534, ISO 12625-3 (tissú) i UNE 57103 (cartró ondulat), per a rangs de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/601/micrometre-digital.html

Microbalança
Equip que permet fer mesures precises de massa, des de 0,001 mg fins a 5 g.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/328/microbalanca.html

Microcromatògraf de gasos
Equip per a l’anàlisi quantitativa de productes de reacció en continu, des de valors de parts per milió (ppm) fins a percentatges (%).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/28/microcromatograf-gasos.html

Microduròmetre
Equip que permet determinar la duresa de materials sòlids. Es determina la duresa Vickersentre 98 mN (10 g–0,01 HV) i 19,6 N (2 kg–2 HV).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/156/microdurometre.html

Microduròmetre
Microduròmetre de escala Vickers amb 13 intervals de càrrega compresos entre 0,01 N i 20 N. Les escales de treball de l’equip són de 0,01, 0,02, 0,03, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/396/microdurometre.html

Microscopi òptic
Equip consistent en un microscopi òptic que permet l'observació, estudi i identificació de mostres sòlides mitjançant la transmissió de llum, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/711/microscopi-optic.html

Microscopi amb polaritzador
Equip que permet determinar la birefringència dels materials polímers mitjançant observació amb llum polaritzada. Adaptat amb fons de càmera Polaroid, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/325/microscopi-polaritzador.html

Microscopi electrònic de rastreig (MER, SEM)
Equip consistent en un microscopi electrònic que permet l'observació i estudi de mostres sòlides i conductores mitjançant la interacció d'un ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/714/microscopi-electronic-rastreig-mer-sem.html

Microscopi electrònic de sobretaula
Equip electrònic de sobretaula que permet l'obtenció d'imatges estereoscòpiques de mostres sòlides, fins a 1000 augments.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/647/microscopi-electronic-sobretaula.html

Microscopi electrònic de transmissió (MET)
Equip que permet l'observació, caracterització i estudi de l'estructura i morfologia de mostres sòlides polimèriques mitjançant la difracció ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/675/microscopi-electronic-transmissio-met.html

Microscopi petrogràfic
Equip consistent en un microscopi estereoscòpic (binocular) petrogràfic que permet l'observació i estudi de làmines de mostres sòlides minerals,fins ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/648/microscopi-petrografic.html

Microtracció
Equip dotat d'una cèl·lula de càrrega de 5kN, que permet realitzar assaigs de tracció uniaxial en fred per a provetes de mida reduïda amb geometria ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/572/microtraccio.html

Molí PFI
Equip per al refinat de pastes de paper, segons norma ISO 5264-2, com a etapa preliminar per a la caracterització de les propietats físiques d'aquest ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/605/moli-pfi.html

Molí triturador
Equip consistent en un molí de molturació de materials cel·lulòsics per a la preparació de mostres, per a estudis i anàlisis posteriors.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/604/moli-triturador.html

Mufla
Equip que permet la realització de tractaments tèrmics i de processos a temperatures elevades (fins a 900 °C).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/15/mufla.html

Perfilòmetre mecànic
Equip consistent en una eina de mesura per a la caracterització topogràfica de superfícies, adequada per a la determinació de canvis d'alçada, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/399/perfilometre-mecanic.html

Permeabilímetre Bendtsen per a paper
Equip que permet la determinació i mesura de la permeabilitat a l'aire de mostres de paper i cartró, segons norma ISO 5636-3, mitjançant el mètode ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/608/permeabilimetre-bendtsen-paper.html

Permeabilímetre d'aigua
Equip que permet la determinació de la resistència a la penetració de l'aigua en teixits sota pressió hidrostàtica, així com la determinació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/317/permeabilimetre-daigua.html

Permeabilímetre d'aire
Equip que permet determinar la permeabilitat a l'aire de teixits destinats a l’elaboració de vestits industrials i tècnics.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/319/permeabilimetre-daire.html

Permeabilímetre Gurley per a paper
Equip que permet la determinació i mesura de la permeabilitat a l'aire de mostres de paper i cartró, segons norma ISO 5636-5.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/609/permeabilimetre-gurley-paper.html

Picnòmetre d'heli
Equip que permet mesurar la densitat real ( skeletal density ) de materials sòlids, materials porosos i pols. El rang de mesura de l’equip ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/361/picnometre-dheli.html

Pila Valley
Equip que permet realitzar processos de refinat de pasta de paper, segons norma ISO 5264-1, com a etapa preliminar per a la caracterització de les propietats ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/612/pila-valley.html

Plasma atmosfèric
Equip que permet modificar la composició de gasos mitjançant un equip d'injecció, per al tractament superficial i funcional de superfícies polimèriques ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/652/plasma-atmosferic.html

Polarímetre electrònic
L’equip per mesurar la rotació del pla de vibració de la llum polaritzada en travessar un medi, obtenim un angle òptic de rotació o la mesura en ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/838/polarimetre-electronic.html

Porosímetre
Equip que permet determinar la distribució de la macroporositat i la mesoporositat d’una mostra. El rang de detecció de l’equip és ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/364/porosimetre.html

Potenciòstat
Equip que permet conèixer les propietats electroquímiques dels materials metàl·lics, com ara la resistència a la corrosió.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/357/potenciostat.html

Potenciòstat-galvanostat
Equip utilitzat per a la síntesi i caracterització electroquímica de materials polímers. Amb una sortida de corrent de 200 mA i 20 V de tensió, proporciona ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/187/potenciostat-galvanostat.html

Potenciostat
Equip que permet la realització de mesures de potencials i intensitats de corrent. Adient per determinar el potencial de corrosió, la intensitat de corrosió, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/521/potenciostat.html

Reòmetre de tall
Equip que permet realitzar mesures de l'esforç de tall de productes bituminosos. Les principal característiques d’aquest equip són: ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/414/reometre-tall.html

Reactor de plasma a baixa pressió
Equip que permet realitzar tractaments superficials de diferents materials, mitjançant plasma a baixa pressió amb diferents gasos, per aconseguir modificacions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/798/reactor-plasma-baixa-pressio.html

Recobridora per centrifugació
Equip que permet la deposició d’una pel·lícula uniforme, de gran precisió i de gruix nanomètric, sobre la superfície d’una mostra ceràmica, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/189/recobridora-centrifugacio.html

Refinador de laboratori
Equip que permet el desfibrament i refinatge de diverses matèries primeres cel·lulòsiques amb possibilitat de diferents configuracions per a l'obtenció ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/625/refinador-laboratori.html

Rentadora centrifugadora
Equip que permet la determinació de l’encongiment dels teixits a causa del rentat, així com la determinació de la degradació dels colors de mostres ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/316/rentadora-centrifugadora.html

Resistència Scott Bond
Equip que permet la mesura i determinació de la resistència de mostres de paper i cartró a la direcció Z.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/622/resistencia-scott-bond.html

Rigídimetre estàtic (Taber)
Equip que permet la mesura i determinació de la rigidesa estàtica a flexió (bending stiffness) pel mètode Taber, segons norma ISO 5682.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/619/rigidimetre-estatic-taber.html

Rigídimetre per ressonància
Equip que permet la mesura i determinació de la rigidesa a flexió (bending stiffness) per a mostres de paper, mitjançant el mètode de ressonància, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/618/rigidimetre-ressonancia.html

Rugosímetre - perfilòmetre
Equip electrònic que permet mesurar la rugositat o perfil d'una superfície mitjançant el contacte d'un pin captador que transmet les irregularitats ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/512/rugosimetre-perfilometre.html

Sorrejadora
Equip que permet modificar la rugositat superficial de components utilitzats per a aplicacions dentals. També és adequat per a la neteja superficial ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/171/sorrejadora.html

Test de retenció d'aigua, WRV
Equip per a la determinació de l'índex de retenció d'aigua en pasta de paper (Water Retention Value, WRV), segons norma 23714.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/592/test-retencio-daigua-wrv.html

Tintura contínua de teixits
Equip que permet la impregnació de colorants sobre teixits en continu, així com la mesura de la fixació del color en els teixits mitjançant el desenvolupament ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/332/tintura-continua-teixits.html

Tractaments tèrmics de materials metàl·lics
Realització de tractaments tèrmics màssics per a materials metàl·lics. Aquests tractaments afecten tota la massa de la peça, tant en condicions de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/105/tractaments-termics-materials-metal·lics.html

Tribòmetre
Equip que permet fer assaigs de desgast amb diferents configuracions ("Pin-on-disc", "Ball-on-disc" , "Disc-on-disc"), en ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/172/tribometre.html

Viscosímetre automàtic
Equip consistent en un viscosímetre automàtic específic per a la determinació del valor límit de viscositat per a mostres de pasta de paper que han ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/637/viscosimetre-automatic.html

Viscosímetre automàtic
L’equip permet fer la mesura de la viscositat en dissolucions en el rang de 0.3 a 1000 mPa.s, alhora que també permet realitzar una estimació dels ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/839/viscosimetre-automatic.html

Viscosímetre de caiguda de vareta
Equip que permet determinar les característiques reològiques d'una tinta greixosa, com la viscositat plàstica (poises o Pa·s) i la tensió llindar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/581/viscosimetre-caiguda-vareta.html

Viscosímetre rotacional
Equip que permet la realització i anàlisi de mesures de viscositat per a diferents tipus de fluids (en particular de salses d'estucat del paper), ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/725/viscosimetre-rotacional.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.