Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Tecnologia alimentaria

Resultats 1 - 106 d'un total de 106

Analitzador d'espectres òptics
Equip que permet la visualització d’espectres òptics, dins d'una banda de 600 nm a 1 750 nm. Té una gran precisió per nivell de potència (RBW ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/37/analitzador-despectres-optics.html

Analitzador d'halogenats orgànics adsordibles
Equip que permet la determinació d'halogenats orgànics adsorbits en mostres aquoses o sòlides i extractes (teixits, paper, fangs) mitjançant el ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/651/analitzador-dhalogenats-organics-adsordibles.html

Analitzador de carboni orgànic total
Analitzador de la matèria orgànica present en una mostra líquida (aigües residuals...). L’equip es complementa amb el mòdul SSM-5000A, que s’empra ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/390/analitzador-carboni-organic-total.html

Analitzador de toxicitat Microtox
Equip consistent en un analitzador que permet determinar la toxicitat de substàncies líquides (aigua, solucions aquoses) o sòlides (sòls, sediments) ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/603/analitzador-toxicitat-microtox.html

Analitzador DSC (calorimetria diferencial de rastreig)
Equip que permet fer assaigs calorimètrics per a la mesura de capacitats calorífiques, canvis de fase, calors de reacció i transicions tèrmiques. Disposa ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/51/analitzador-dsc-calorimetria-diferencial-rastreig.html

Analitzador DSC mitjançant radiació UV
Equip que permet fer assaigs calorimètrics (capacitats tèrmiques, canvis de fase, calors de reacció i transicions tèrmiques) amb mostres sotmeses a ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/52/analitzador-dsc-mitjancant-radiacio-uv.html

Autoclau
Equip que permet l’esterilització de medis de cultiu, puntes de pipeta, terra, etc. Les característiques de l’equip són: - Capacitat de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/285/autoclau.html

Autoclau d'esterilització
Equip que permet l'esterilització de medis de cultiu, puntes de pipeta, sorra, etc. Amb una capacitat de 7 l, pot treballar en un rang de temperatura ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/568/autoclau-desterilitzacio.html

Bany d'aigua
Equip consistent en un bany d'aigua, amb un volum de 10 litres i unes dimensions de 350 mm x 210 mm x 140 mm (llarg x ample x alçada) que permet treballar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/417/bany-daigua.html

Bany d'ultrasons
Equip que serveix per a la neteja en profunditat de components aplicant-hi vibracions en freqüència d’ultrasons (25-40 kHz). També es pot utilitzar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/208/bany-dultrasons.html

Cabina de flux laminat
Equip que s’utilitza per preparar i manipular cultius cel·lulars. Les dimensions de la cubeta portamostres són 1 230 x 670 x 700 mm, amb un cabal de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/209/cabina-flux-laminat.html

Calorímetre de rastreig diferencial (DSC)
Equip que permet l’anàlisi tèrmica de mostres polimèriques a partir de la quantitat de calor requerida per augmentar la seva temperatura. És possible ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/13/calorimetre-rastreig-diferencial-dsc.html

Cambra climàtica
Equip que consisteix en una cambra que permet la recreació d’ambients amb temperatura i humitat controlades, i amb possibilitat de realitzar cicles.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/239/cambra-climatica.html

Cambra d'assecat
Equip que permet estudiar mostres biològiques per deshidratació. S'hi poden fer cultius de fongs i bacteris. Té un volum útil de 53 litres i pot ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/287/cambra-dassecat.html

Centrífuga / Centrifugadora
Equip que permet la centrifugació de mescles mitjançant l’aplicació d’una força centrífuga, de fins a 4 200 rpm.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/18/centrifuga-centrifugadora.html

Centrífuga d'alta velocitat / Centrifugadora d'alta velocitat
Equip que consisteix en una cel·la que permet separar els constituents d’una mescla (líquida o en suspensió), mitjançant l’aplicació de forces ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/290/centrifuga-dalta-velocitat-centrifugadora-dalta-velocitat.html

Centrífuga refrigerada / Centrifugadora refrigerada
Equip que permet la centrifugació de tubs (0,2-50 ml) per separar els constituents de mescles líquides o en suspensió, a temperatures compreses entre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/210/centrifuga-refrigerada-centrifugadora-refrigerada.html

Colorímetre
Equip portàtil que permet fer mesures de coordenades colorimètriques de mostres per contacte. L’àrea màxima de mesura és de 8 mm 2 .
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/313/colorimetre.html

Creació de webs
Creació de pàgines web personalitzades. Accés a xarxes de sensors via web.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/16/creacio-webs.html

Cromatògraf de gasos
Equip que permet la separació de compostos orgànics volàtils amb possibilitat de perfil tèrmic entre 50 i 450 °C (increments d'1 °C), i d'anàlisis ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/694/cromatograf-gasos.html

Cromatògraf de gasos
Equip que permet la separació de compostos orgànics volàtils, amb detector d'ionització de flama (FID, “Flame Ionization Detector”) i detector ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/431/cromatograf-gasos.html

Cromatògraf de gasos
Equip que permet la separació de gasos i/o líquids mitjançant una tècnica fisicoquímica. Les mesures es fan a partir de la conductivitat tèrmica ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/16/cromatograf-gasos.html

Cromatògraf de gasos - Espectròmetre de mases (CG-MS)
Equip que separa les diverses substàncies volàtils que són presents en una mostra. La separació permet identificar-ne i quantificar-ne els components ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/382/cromatograf-gasos-espectrometre-mases-cg-ms.html

Cromatògraf de gasos acoblat a espectròmetre de masses
Equip que permet la separació de compostos organics volàtils amb la possibilitat d'anàlisis posteriors per espectrometria de masses.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/430/cromatograf-gasos-acoblat-espectrometre-masses.html

Cromatògraf de permeabilitat (GPC)
Equip que permet la separació dels components d’una mescla polimèrica, per a components i per a distribució de pesos moleculars, tant en mesures absolutes ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/329/cromatograf-permeabilitat-gpc.html

Cromatògraf iònic
Equip que permet fer anàlisis aniòniques i catiòniques per a dissolucions orgàniques o inorgàniques. Les mesures es fan a partir de la conductivitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/46/cromatograf-ionic.html

Cromatògraf iònic
Equip que permet la realització d'anàlisis de components aniònics inorgànics en mostres aquoses mitjançant la detecció de la conductivitat. L'equip ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/433/cromatograf-ionic.html

Cromatògraf iònic
Equip que permet la realització d'anàlisis de components aniònics inorgànics en mostres aquoses, amb possibilitat de supressió química de l'eluent ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/696/cromatograf-ionic.html

Cromatògraf iònic (aniònic)
Equip que permet fer anàlisis d'anions inorgànics.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/17/cromatograf-ionic-anionic.html

Cromatògraf líquid d'alta resolució (HPLC)
Equip que permet la separació, quantificació i identificació dels constituents d’una mescla, mitjançant un injector automàtic i gràcies a un detector ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/214/cromatograf-liquid-dalta-resolucio-hplc.html

Cromatografia líquida d'alta resolució i de permeabilitat (HPLC-GPC)
Equip que permet la separació d’una mescla polimèrica, per components i per pesos moleculars. Es poden preparar fraccions monodisperses. Determinació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/277/cromatografia-liquida-dalta-resolucio-permeabilitat-hplc-gpc.html

Destil·lador Kjeldahl
Equip automatitzat que permet la realització sistemàtica d'anàlisis per destil·lació amb arrossegament de vapor, amb control termostàtic i presostàtic.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/695/destil·lador-kjeldahl.html

Equip de electroforesi
Equip que permet la separació de mescles de partícules amb càrrega elèctrica en solució, aprofitant la diferent velocitat de migració quan s’aplica ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/212/equip-electroforesi.html

Espectròmetre d'absorció atòmica
Equip que permet la realització d'anàlisis de compostos metàl·lics, tant a mostres aquoses com per a mostres sòlides.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/432/espectrometre-dabsorcio-atomica.html

Espectròmetre de masses
Equip que permet analitzar gasos i mescles de gasos de reacció en continu amb elevada velocitat.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/26/espectrometre-masses.html

Espectròmetre infraroig
Equip que permet la caracterització de compostos orgànics en mostres líquides, aquoses o sòlides. Un espectre d'infraroig és característic de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/436/espectrometre-infraroig.html

Espectròmetre IR
Equip que permet identificar grups funcionals de materials orgànics, pintures i determinades estructures de mostres sòlides i líquides per transmissió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/27/espectrometre-ir.html

Espectròmetre ultraviolat i visible (UV/VIS)
Equip que permet la determinació i, sobretot, la quantificació de components orgànics i inorgànics que absorbeixen la radiació en la zona del ultraviolat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/435/espectrometre-ultraviolat-visible-uvvis.html

Espectrofotòmetre
Equip que permet fer mesures de proporcions de longitud d’ona absorbida, en un rang de treball comprès entre 200 i 1100 nm, amb precisió de ± 1 nm ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/21/espectrofotometre.html

Espectrofotòmetre
Equip consistent en un espectrofotòmetre de feix simple, amb reixeta interferomètrica patró, llum halògena i làmpada de deuteri. Disposa d'un ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/693/espectrofotometre.html

Espectrofotòmetre d'absorció atòmica
Equip que permet analitzar metalls en solucions inorgàniques. La mostra o el patró circula cap el diluïdor automàtic (SIPS). El temps de calibratge, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/47/espectrofotometre-dabsorcio-atomica.html

Espectrofotòmetre d'infraroig (FTIR)
Equip que permet determinar grups funcionals en materials polímers i teixits mitjançant la tècnica d’espectrofotometria d’infraroig per transformada ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/326/espectrofotometre-dinfraroig-ftir.html

Espectrofotòmetre d'infraroig (FTIR)
Equip que permet identificar grups funcionals de materials orgànics, pintures i determinades estructures de mostres sòlides i líquides per transmissió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/49/espectrofotometre-dinfraroig-ftir.html

Espectrofotòmetre d'infraroig (FTIR)
Equip que permet la identificació de grups funcionals de materials orgànics, pintures i determinades estructures de mostres sòlides i líquides, per ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/671/espectrofotometre-dinfraroig-ftir.html

Espectrofotòmetre d'infraroig FTIR amb ATR
Equip que permet identificar grups funcionals de materials orgànics i determinades estructures de mostres sòlides i líquides, mitjançant espectroscòpia ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/56/espectrofotometre-dinfraroig-ftir-atr.html

Espectrofotòmetre de fluorescència / Fluorímetre
Equip que permet l’anàlisi, la identificació i la quantificació de substàncies químiques amb molècules susceptibles de presentar fluorescència, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/322/espectrofotometre-fluorescencia-fluorimetre.html

Espectrofotòmetre UV
Equip que permet l’anàlisi de matèria orgànica i inorgànica (fenols, compostos de Cr, etc.) mitjançant l’espectrofotometria d’ultraviolat i ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/48/espectrofotometre-uv.html

Espectrofotòmetre UV
Espectrofotòmetre de doble feix amb bandes espectrals variables (entre 0,5 i 4 nm) i longituds d’ona compreses entre 190 i 1 100 nm. Completament automatitzat, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/211/espectrofotometre-uv.html

Espectrofotòmetre UV
Equip connectat a un controlador de temperatura, del tipus Peltier, que té una llum freda com a font d’il·luminació. El rang de longitud d’ona està ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/291/espectrofotometre-uv.html

Espectrofotòmetre UV (Spectronic 20D)
Equip que permet fer mesures de proporcions de longitud d’ona absorbida, en un rang de treball comprès entre 340 i 950 nm, amb precisió de 2,5 nm en ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/20/espectrofotometre-uv-spectronic-20d.html

Espectrofotòmetre UV-VIS
Equip que mesura la llum absorbida per una mostra en una longitud d’ona determinada. També permet fer escombratges entre dues longituds d’ona. El ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/394/espectrofotometre-uv-vis.html

Espectrofotòmetre UV-VIS-IR (Spectro 320)
Equip que permet fer mesures espectrals, radiomètriques, fotomètriques, colorimètriques, de reflectància i de transmitància precises i ràpides, dins ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/222/espectrofotometre-uv-vis-ir-spectro-320.html

Espectrofotòmetre UV-visible
Equip consistent en un espectrofotòmetre de doble feix amb bandes espectrals variables (entre 0,5 i 4 nm) i amb longituds d'ona absorbides dins un ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/636/espectrofotometre-uv-visible.html

Espectrofotòmetre, fluorímetre, luminòmetre
Equip que permet la realització de determinacions espectrofotomètriques de fluorescència i/o de luminescència. Adient per al seguiment de biomarcadors ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/650/espectrofotometre-fluorimetre-luminometre.html

Espectroscopi FTIR
Equip que permet la identificació de grups funcionals de materials orgànics, polímers i de determinades estructures de mostressòlides i líquides, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/315/espectroscopi-ftir.html

Estufa
Equip de 75 litres de capacitat, amb una cavitat de 500 x 400 x 400 mm, que permet l’assecat de mostres en un rang de temperatura útil comprès entre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/19/estufa.html

Estufa bacteriològica i de cultiu
Equip consistent en un forn elèctric, amb convecció natural d'aire, amb regulació per microprocessador y lectura digital de temperatura y temps, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/424/estufa-bacteriologica-cultiu.html

Estufa dessecadora
Equip consistent en una estufa que, mitjançant l'escalfament suau de mostres sòlides, permet l'eliminació de restes d'humitat. L’equip ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/697/estufa-dessecadora.html

Forn de mufla
Forn de mufla WC Heraeus Hanau, model KR-170, per a temperatures regulables fins a 1 200 ºC.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/306/forn-mufla.html

Forn elèctric
Equip consistent en un forn elèctric, amb/sense circulació d'aire, que permet treballar dins un rang de temperatures comprès entre 0 i 220 °C. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/418/forn-electric.html

Forn elèctric
Equip consistent en un forn elèctric adient per a la realització de tractaments tèrmics, amb control precís de temperatura fins a 1500 °C ± 1 °C, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/520/forn-electric.html

Forn elèctric d’assecat i esterilització
Equip consistent en un forn elèctric, amb/sense circulació d'aire, que permet treballar dins un rang de temperatures comprès entre els 0 i els 250 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/419/forn-electric-d’assecat-esterilitzacio.html

Forn mufla
Equip consistent en un forn mufla, amb capacitat màxima de 3.6 litres. que permet la realització de processos de calcinació i tractaments tèrmics de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/698/forn-mufla.html

Fotòmetre de flama
Equip que realitza anàlisis espectroscòpiques de l’emissió atòmica dels àtoms alcalins. S’utilitza per a l’anàlisi de l’ió sodi i de l’ió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/391/fotometre-flama.html

Fotòmetre de flama
Equip que permet la realització d'anàlisis de continguts en sodi, potassi i liti en mostres aquoses i en mostres sòlides. L’equip té un límit ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/434/fotometre-flama.html

Gel doc
Equip que permet la digitalització de gels d’electroforesi (mescles, proteïnes i ADN), mitjançant llum ultraviolada i blanca. Disposa d’un programari ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/213/gel-doc.html

Gestió de la qualitat
Servei que ajuda el client a gestionar el seu sistema de qualitat i a implantar-lo. Experts en normes ISO 17025, ISO 9001 i 14000. Assessorament sobre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/9/gestio-qualitat.html

Incubadora CO2
Equip que permet enregistrar el procés de creixement de cultius de cèl·lules escleròtiques completament. Regula també les variacions de temperatura.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/215/incubadora-co2.html

Incubadora refrigerada
Equip consistent en una incubadora refrigerada Medilow L , de 500 l de capacitat, amb circulació forçada d'aire, control de temperatura digital ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/702/incubadora-refrigerada.html

Lector de plaques
Lector de plaques d’absorbància i fluorescència (UV), amb possibilitat d’obtenir-ne còpia dura (impresa).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/216/lector-plaques.html

Lector de potencial redox
Equip que permet mesurar el potencial redox, així com el pH i la conductivitat elèctrica de les solucions aquoses.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/22/lector-potencial-redox.html

Liofilitzador
Equip que permet dessecar a baixa temperatura un producte congelat prèviament, de manera que s’aconsegueix la sublimació del gel en el buit.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/362/liofilitzador.html

Liofilitzador
Equip que permet la congelació i deshidratació de mostres (liofilització) per a la seva conservació durable, tot mantenint les característiques organolèptiques. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/649/liofilitzador.html

Mesurador de demanda biològica d'oxigen (DBO)
Equip que permet fer mesures de demanda biològica d’oxigen (DBO).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/24/mesurador-demanda-biologica-doxigen-dbo.html

Mesurador de pH i de conductivitat
Equip que permet realitzar mesures de pH i de conductivitat en solucions aquoses.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/586/mesurador-ph-conductivitat.html

Microbalança
Equip que permet fer mesures precises de massa, des de 0,001 mg fins a 5 g.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/328/microbalanca.html

Microcromatògraf de gasos
Equip per a l’anàlisi quantitativa de productes de reacció en continu, des de valors de parts per milió (ppm) fins a percentatges (%).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/28/microcromatograf-gasos.html

Microextrusora HAAKE
Equip que permet fer barreges i mesures reològiques de polímers (quantitats inferiors a 10 g).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/284/microextrusora-haake.html

Microscopi òptic
Equip que permet l’observació de mostres sòlides per transmissió, reflexió o fluorescència. Disposa d'un sistema de captació d’imatge. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/50/microscopi-optic.html

Microscopi òptic
Equip consistent en un microscopi metal·logràfic òptic d'alta resolució i equipat amb llum polaritzada que permet observar mostres fins a 1000 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/513/microscopi-optic.html

Microscopi òptic
Equip que consisteix en un sistema òptic, de 100 augments, amb càmera incorporada.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/289/microscopi-optic.html

Microscopi òptic
Equip que permet l'observació i caracterització de mostres transparents o translúcides, per transmissió de llum. Amb un sistema Deltapix de captura ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/602/microscopi-optic.html

Microscopi òptic
Equip consistent en un microscopi òptic que permet l'observació, estudi i identificació de mostres sòlides mitjançant la transmissió de llum, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/711/microscopi-optic.html

Microscopi òptic
Equip d’observació de mostres sòlides de fins a 60 augments, sense preparació prèvia.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/105/microscopi-optic.html

Microscopi òptic amb llum polaritzada
Equip que permet l’observació morfològica i de transicions de fase de materials polímers. Disposa d'una platina tèrmica Linkam i d'accessoris ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/279/microscopi-optic-llum-polaritzada.html

Microscopi òptic de grans augments
Equip d’observació de preparacions metal·logràfiques de fins a 500 augments. Permet exportar les imatges en els formats digitals més habituals.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/106/microscopi-optic-grans-augments.html

Microscopi electrònic de rastreig (MER)
Equip que permet la caracterització i observació de mostres sòlides mitjançant imatges obtingudes amb electrons secundaris i retrodispersats (fotografia ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/247/microscopi-electronic-rastreig-mer.html

Microscopi electrònic de rastreig (MER, SEM)
Equip consistent en un microscopi electrònic que permet l'observació i estudi de mostres sòlides i conductores mitjançant la interacció d'un ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/714/microscopi-electronic-rastreig-mer-sem.html

Microscopi electrònic de rastreig (MER-SEM)
Equip que permet la caracterització i observació superficial de mostres sòlides y conductores mitjançant imatges obtingudes amb electrons primaris, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/517/microscopi-electronic-rastreig-mer-sem.html

Microscopi electrònic de transmissió (MET)
Equip que permet l'observació, caracterització i estudi de l'estructura i morfologia de mostres sòlides polimèriques mitjançant la difracció ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/675/microscopi-electronic-transmissio-met.html

Microscopi electrònic de transmissió i rastreig (METB)
Equip que permet l’observació i caracterització de materials mitjançant una unitat de rastreig i transmissió (METB) per difracció i microdifracció ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/248/microscopi-electronic-transmissio-rastreig-metb.html

Molí de trituració mecànica
Equip que permet la molturació de mostres sòlides en medi líquid o sec, mitjançant el moviment rotatori de boles. Si bé el procés es du a terme habitualment ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/522/moli-trituracio-mecanica.html

Molí triturador
Equip consistent en un molí de molturació de materials cel·lulòsics per a la preparació de mostres, per a estudis i anàlisis posteriors.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/604/moli-triturador.html

Mufla
Equip que permet la realització de tractaments tèrmics i de processos a temperatures elevades (fins a 900 °C).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/15/mufla.html

Mufla
Equip que permet l’anàlisi d’aigua i l’anàlisi químic per evaporació, fins a 1 150 ºC, complementat amb dessecadors de mostres i amb mesuradors ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/23/mufla.html

Optimització de problemes logístics
El servei crea el disseny e implementació de models i mètodes eficients de programació matemàtica, així com simulacions per a la presa de decisions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/67/optimitzacio-problemes-logistics.html

pH-metre / Mesurador de pH
Equip que permet mesurar i avaluar el pH de qualsevol solució aquosa. També és possible enregistrar dades de conductivitat i temperatura de qualsevol ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/25/ph-metre-mesurador-ph.html

Polarògraf
Equip que s’empra en reaccions redox per mesurar la intensitat de corrent en variar el potencial que s’hi aplica (voltamperometria). ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/392/polarograf.html

Ressonància magnètica nuclear (RMN)
Equip que permet fer anàlisis de compostos orgànics i polímers, en mostres líquides, amb accessoris per realitzar espectres de mostres sòlides.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/281/ressonancia-magnetica-nuclear-rmn.html

Rotovapor
Equip consistent en un evaporador rotatiu que es pot utilitzar per a la realització de destil·lacions en una etapa, neteja de dissolvents, reaccions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/620/rotovapor.html

Sistema de fotodocumentació de gels
Equip que permet la digitalització de tot tipus de gels d’ADN, proteïnes i transferències Western. Es pot treballar en mode de quimioluminescència. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/295/sistema-fotodocumentacio-gels.html

Tecnologia alimentària
Servei d'assessoria en el disseny d'assaigs per estudiar la vida útil d'aliments així com les preferències del consumidor: elecció de la ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/111/tecnologia-alimentaria.html

Termociclador
Equip que permet avaluar l’amplificació d’estructures cel·lulars, com ara l'ADN, mitjançant cicles de temperatura (fins a 97 °C). Vegeu les ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/217/termociclador.html

Termociclador
Equip PCR (reacció en cadena per la polimerasa, "polymerase chain reaction") que permet amplificar l'ADN, fer mutacions, etc.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/292/termociclador.html

Unitat d'anàlisi
Servei amb el principal objectiu de donar suport a la docència, la recerca i la transferència de tecnologia en l'àmbit de l'anàlisi química ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/65/unitat-danalisi.html

Viscosímetre
Viscosímetre amb cilindres coaxials per a fluids amb partícules en suspensió. L’equip és vàlid per determinar paràmetres reològics del formigó ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/381/viscosimetre.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.