Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Tecnologia paperera i gràfica

Resultats 1 - 57 d'un total de 57

Analitzador de toxicitat Microtox
Equip consistent en un analitzador que permet determinar la toxicitat de substàncies líquides (aigua, solucions aquoses) o sòlides (sòls, sediments) ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/603/analitzador-toxicitat-microtox.html

Assaigs d’esquinçada amb el mètode Elmendorf
Equip automàtic que permet la determinació de la resistència a l’esquinçada mitjançant el Mètode Elmendorf de paper, cartró, paper d’alumini, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/802/assaigs-d’esquincada-metode-elmendorf.html

Assaigs de resistència de plegat de paper
Equip que permet la determinació i mesura de la resistència al plegat de mostres de paper (folding endurance ), segons normes UNE 57054 i ISO 5626.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/803/assaigs-resistencia-plegat-paper.html

Autoclau d'esterilització
Equip que permet l'esterilització de medis de cultiu, puntes de pipeta, sorra, etc. Amb una capacitat de 7 l, pot treballar en un rang de temperatura ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/568/autoclau-desterilitzacio.html

Autoclau-digestor rotatiu
Equip consistent en un autoclau rotatiu que es pot utilitzar com a digestor-lixiviador, amb regulació automàtica de pressió i temperatura, fins a 15 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/599/autoclau-digestor-rotatiu.html

Banc de proves d'impressió
Equip que permet la realització d'assaigs de relació tinta/paper en condicions dinàmiques amb variació dels paràmetresde pressió, velocitat i ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/597/banc-proves-dimpressio.html

Cèl·lula de destintat
Equip de 20 litres de capacitat que permet realitzardestintats de mostres de paper imprès per flotació selectiva.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/579/cel·lula-destintat.html

Cèl·lula de destintat
Equip de 70 l de capacitat que permet realitzardestintats de mostres de paper imprès per flotació selectiva. També permet realitzar proves de desintegració ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/578/cel·lula-destintat.html

Cambra climàtica
Equip que reprodueix ambients amb condicions de temperatura i humitat controlades, programable i adient per a la realització de cicles, dins un rang de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/576/cambra-climatica.html

Canadian Standard Freeness - CSF
Equip que permet la determinació de la capacitat de drenatge d'una pasta de paper i l'avaluació del refinat, segons norma ISO 5267-2, i ho expressa ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/577/canadian-standard-freeness-csf.html

Classificador de fibres Bauer Mcnett
Equip que permet realitzar la classificació de la longitud de fibres de 3 estacions en cascada, per garbellament en fraccions de longitud de fibres cel·lulòsiques ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/569/classificador-fibres-bauer-mcnett.html

Classificador de fibres Brecht Holl
Equip que permet realitzar, per garbellament, la classificació de fibres cel·lulòsiques en fraccions de longitud i la seva caracterització per grandària.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/570/classificador-fibres-brecht-holl.html

Coagulador-floculador, Jar test
Equip que permet la caracterització d'aigües de procés i efluents per coagulació i/o floculació.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/598/coagulador-floculador-jar-test.html

Densitòmetre
Equip que permet la determinació, de manera indirecta, de la llum absorbida per una superfície per reflexió, mesurada en cyan, magenta, groc i negre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/587/densitometre.html

Desfibrador en sec de pasta de paper
Equip que permet la realització de desfibrat en sec de pastes de paper mitjançant un sistema de ganivetes i anell dentat rotatiu.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/588/desfibrador-sec-pasta-paper.html

Desintegrador de fibres en humit
Equip que permet la desintegració i individualització de fibres en humit a baixa consistència, segons norma ISO 5263.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/590/desintegrador-fibres-humit.html

Detector de càrregues de partícules
Equip consistent en un detector de càrregues de partícules ( Particle Charge Detector ), per a la determinació de la demanda iònica d'aigües amb ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/606/detector-carregues-particules.html

Dispositiu de drenatge - Britt jar
Equip que permet la caracterització dels aspectes fisicoquímics de l'elaboració de paper i l'eficàcia de la retenció, drenatge, fracció de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/571/dispositiu-drenatge-britt-jar.html

Drenatge Schopper-Riegler
Equip que permet la mesura i determinació de la drenabilitat de mostres de pasta de paper, així com l'avaluació del comportament al refinat, segons ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/621/drenatge-schopper-riegler.html

Equip d’extracció amb dissolvents
Equip semiautomàtic per a l'extracció de materials solubles mitjançant diversos dissolvents. S'utilitza preferentment per a la determinació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/594/equip-d’extraccio-dissolvents.html

Equip de resistència al plegat
Equip que permet la determinació i mesura de la resistència al plegat de mostres de paper ( folding endurance ), segons norma ISO 5626.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/613/equip-resistencia-plegat.html

Equip mesurador de potencial de flux i potencial zeta (ζ)
Equip que permet la determinació i mesura del potencial de flux i del potencial zeta (ζ) en suspensions fibroses.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/614/equip-mesurador-potencial-flux-potencial-zeta-ζ.html

Espectrofotòmetre abreujat de reflectància
Equip que permet l'avaluació de característiques òptiques de mostres de paper i altres superfícies, per a longituds d'ona compreses entre 400 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/724/espectrofotometre-abreujat-reflectancia.html

Espectrofotòmetre UV-visible
Equip consistent en un espectrofotòmetre de doble feix amb bandes espectrals variables (entre 0,5 i 4 nm) i amb longituds d'ona absorbides dins un ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/636/espectrofotometre-uv-visible.html

Espectrofotòmetre UV-visible
Equip que permet la determinació quantitativa de composts absorbents de radiació electromagnètica en solució, per a longituds d'ona compreses entre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/624/espectrofotometre-uv-visible.html

Formador de fulls d'assaig de laboratori, mètode Rapid-Köthen
Equip que permet l'elaboració de fullsd'assaig de laboratori, segons mètode Rapid-Köthen, per a la reproducció de condicions i paràmetres ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/596/formador-fulls-dassaig-laboratori-metode-rapid-kothen.html

Garbell classificador de fibres
Equip consistent en un conjunt de garbells i filtres que permeten la separació i classificació de fibres, rebutjos i astelles mitjançant una seqüència ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/634/garbell-classificador-fibres.html

Màquina electromecànica d'assaigs mecànics zero-span
Equip electromecànic que permet la realització d'assaigs de tracció a mordasses juntes (zero-span), adient per a mostres de paper en sec o humit, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/673/maquina-electromecanica-dassaigs-mecanics-zero-span.html

Màquina universal d'assaigs
Equip electromecànic que permet la realització d'assaigs de tracció, compressió i resistència al fregament, amb software de control i d'adquisició ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/591/maquina-universal-dassaigs.html

Mesura d'esclat de paper
Equip per a la determinació de la resistència a l'esclat de paper i cartró ( bursting strength ), segons norma ISO 2758.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/593/mesura-desclat-paper.html

Mesura de l’angle de contacte
Equip consistent en un sistema òptic, una unitat de dosificació automàtica i un software que permeten mesurar angles de contacte (estàtics i dinàmics) ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/778/mesura-l’angle-contacte.html

Mesura de solidesa a la llum, Suntest
Equip que permet la realització d'assaigs de solidesa a la llum (suntest) i d'envelliment accelerat, amb intensitats de radiació compreses entre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/633/mesura-solidesa-llum-suntest.html

Mesurador de longitud de fibres
Equip que permet processar les imatges i les mesures de longitud de fibres, segons normes ISO 16065-1 i 16065-2. Els paràmetres i mesures proporcionats ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/567/mesurador-longitud-fibres.html

Mesurador de pH i de conductivitat
Equip que permet realitzar mesures de pH i de conductivitat en solucions aquoses.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/586/mesurador-ph-conductivitat.html

Mesurador digital de llisor Bekk
Equip que permet la determinació de la llisor de paper i cartró, mitjançant el mètode Bekk, segons norma ISO 5627. Incorpora capsal per a la mesura ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/600/mesurador-digital-llisor-bekk.html

Micròmetre digital
Equip que permet la determinació de gruix de paper i cartró segons normes ISO 534, ISO 12625-3 (tissú) i UNE 57103 (cartró ondulat), per a rangs de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/601/micrometre-digital.html

Microscopi òptic
Equip que permet l'observació i caracterització de mostres transparents o translúcides, per transmissió de llum. Amb un sistema Deltapix de captura ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/602/microscopi-optic.html

Molí PFI
Equip per al refinat de pastes de paper, segons norma ISO 5264-2, com a etapa preliminar per a la caracterització de les propietats físiques d'aquest ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/605/moli-pfi.html

Molí triturador
Equip consistent en un molí de molturació de materials cel·lulòsics per a la preparació de mostres, per a estudis i anàlisis posteriors.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/604/moli-triturador.html

Permeabilímetre Bendtsen per a paper
Equip que permet la determinació i mesura de la permeabilitat a l'aire de mostres de paper i cartró, segons norma ISO 5636-3, mitjançant el mètode ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/608/permeabilimetre-bendtsen-paper.html

Permeabilímetre Gurley per a paper
Equip que permet la determinació i mesura de la permeabilitat a l'aire de mostres de paper i cartró, segons norma ISO 5636-5.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/609/permeabilimetre-gurley-paper.html

Pila Valley
Equip que permet realitzar processos de refinat de pasta de paper, segons norma ISO 5264-1, com a etapa preliminar per a la caracterització de les propietats ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/612/pila-valley.html

Planta de tractament amb ozó
Equip consistent en una planta automatitzada de tractaments amb ozó, formada per un generador d'ozó, cabalímetres, analitzadors d'ozó i programari ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/607/planta-tractament-ozo.html

Porometre
Equip que permet la determinació de la distribució de la macroporositat i la mesoporositat d’una mostra per porometria de flux capil·lar (tècnica ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/828/porometre.html

Potenciòmetre zeta (ζ) per electroforesi
Equip que permet l'avaluació i mesura del potencial zeta (ζ) d'aigües amb presència de matèries col·loïdals, mitjançant electroforesi, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/615/potenciometre-zeta-ζ-electroforesi.html

Rapid Prototyping - Estereolitografia
Equip que permet l’elaboració de models de disseny a partir d’un fitxer 3D per estereolitografia. Aquest procés de realització ràpida de prototips, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/789/rapid-prototyping-estereolitografia.html

Reactor amb control de pressió i temperatura
Equip consistent en un reactor de 5 litres de capacitat, amb control de pressió i temperatura, amb possibilitat de treballar amb oxigen a pressió i agitació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/616/reactor-control-pressio-temperatura.html

Reactor Easydye
Equip consistent en conjunt de petits reactors oscil·lants, fins a 300 ml de capacitat cadascun, que permet realitzartractaments diferents de forma simultània, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/617/reactor-easydye.html

Refinador de laboratori
Equip que permet el desfibrament i refinatge de diverses matèries primeres cel·lulòsiques amb possibilitat de diferents configuracions per a l'obtenció ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/625/refinador-laboratori.html

Resistència Scott Bond
Equip que permet la mesura i determinació de la resistència de mostres de paper i cartró a la direcció Z.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/622/resistencia-scott-bond.html

Rigídimetre estàtic (Taber)
Equip que permet la mesura i determinació de la rigidesa estàtica a flexió (bending stiffness) pel mètode Taber, segons norma ISO 5682.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/619/rigidimetre-estatic-taber.html

Rigídimetre per ressonància
Equip que permet la mesura i determinació de la rigidesa a flexió (bending stiffness) per a mostres de paper, mitjançant el mètode de ressonància, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/618/rigidimetre-ressonancia.html

Rotovapor
Equip consistent en un evaporador rotatiu que es pot utilitzar per a la realització de destil·lacions en una etapa, neteja de dissolvents, reaccions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/620/rotovapor.html

Test de retenció d'aigua, WRV
Equip per a la determinació de l'índex de retenció d'aigua en pasta de paper (Water Retention Value, WRV), segons norma 23714.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/592/test-retencio-daigua-wrv.html

Viscosímetre automàtic
Equip consistent en un viscosímetre automàtic específic per a la determinació del valor límit de viscositat per a mostres de pasta de paper que han ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/637/viscosimetre-automatic.html

Viscosímetre de caiguda de vareta
Equip que permet determinar les característiques reològiques d'una tinta greixosa, com la viscositat plàstica (poises o Pa·s) i la tensió llindar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/581/viscosimetre-caiguda-vareta.html

Viscosímetre rotacional
Equip que permet la realització i anàlisi de mesures de viscositat per a diferents tipus de fluids (en particular de salses d'estucat del paper), ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/725/viscosimetre-rotacional.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.