Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Anàlisis químiques

Resultats 1 - 92 d'un total de 92

Analitzador d'halogenats orgànics adsordibles
Equip que permet la determinació d'halogenats orgànics adsorbits en mostres aquoses o sòlides i extractes (teixits, paper, fangs) mitjançant el ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/651/analitzador-dhalogenats-organics-adsordibles.html

Analitzador de carboni orgànic total
Analitzador de la matèria orgànica present en una mostra líquida (aigües residuals...). L’equip es complementa amb el mòdul SSM-5000A, que s’empra ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/390/analitzador-carboni-organic-total.html

Autoclau
Equip que permet l’esterilització de medis de cultiu, puntes de pipeta, terra, etc. Les característiques de l’equip són: - Capacitat de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/285/autoclau.html

Balança analítica de precisió
Equip consistent en una balança analítica de laboratori, que permet la realització de mesures de massa, fins a 180 g, amb una precisió de ± 0,1 mg ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/692/balanca-analitica-precisio.html

Bany d'ultrasons
Equip que serveix per a la neteja en profunditat de components aplicant-hi vibracions en freqüència d’ultrasons (25-40 kHz). També es pot utilitzar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/208/bany-dultrasons.html

Cèl·lula de destintat
Equip de 20 litres de capacitat que permet realitzardestintats de mostres de paper imprès per flotació selectiva.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/579/cel·lula-destintat.html

Cèl·lula de destintat
Equip de 70 l de capacitat que permet realitzardestintats de mostres de paper imprès per flotació selectiva. També permet realitzar proves de desintegració ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/578/cel·lula-destintat.html

Cabina de flux laminat
Equip que s’utilitza per preparar i manipular cultius cel·lulars. Les dimensions de la cubeta portamostres són 1 230 x 670 x 700 mm, amb un cabal de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/209/cabina-flux-laminat.html

Calorimetria de rastreig diferencial (DSC)
Equip que permet l’anàlisi tèrmica de mostres polimèriques (d'entre 5 i 20 mg) a partir de la quantitat de calor requerida per augmentar la seva ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/276/calorimetria-rastreig-diferencial-dsc.html

Cambra automàtica de corrosió accelerada
Equip que permet realitzar automàticament assaigs accelerats de corrosió, amb cicles d’immersió, extracció i assecat, que simulen les condicions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/188/cambra-automatica-corrosio-accelerada.html

Cambra d'assecat
Equip que permet estudiar mostres biològiques per deshidratació. S'hi poden fer cultius de fongs i bacteris. Té un volum útil de 53 litres i pot ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/287/cambra-dassecat.html

Cambra de guants
Equip format per una cambra de 317 litres, dissenyat per protegir el producte de la contaminació de partícules i, alhora, protegir el personal de substàncies ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/154/cambra-guants.html

Cambra incubadora
Equip que consisteix en una cambra de germinació vegetal per a l’estudi del creixement de plantes i la cria d’insectes.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/286/cambra-incubadora.html

Centrífuga / Centrifugadora
Equip que permet la centrifugació de mescles mitjançant l’aplicació d’una força centrífuga, de fins a 4 200 rpm.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/18/centrifuga-centrifugadora.html

Centrífuga d'alta velocitat / Centrifugadora d'alta velocitat
Equip que consisteix en una cel·la que permet separar els constituents d’una mescla (líquida o en suspensió), mitjançant l’aplicació de forces ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/290/centrifuga-dalta-velocitat-centrifugadora-dalta-velocitat.html

Centrífuga refrigerada / Centrifugadora refrigerada
Equip que permet la centrifugació de tubs (0,2-50 ml) per separar els constituents de mescles líquides o en suspensió, a temperatures compreses entre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/210/centrifuga-refrigerada-centrifugadora-refrigerada.html

Columna de gradients de densitat
Equip que permet determinar la densitat de polímers.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/323/columna-gradients-densitat.html

Cromatògraf de gasos
Equip que permet la separació de gasos i/o líquids mitjançant una tècnica fisicoquímica. Les mesures es fan a partir de la conductivitat tèrmica ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/16/cromatograf-gasos.html

Cromatògraf de gasos - Espectròmetre de mases (CG-MS)
Equip que separa les diverses substàncies volàtils que són presents en una mostra. La separació permet identificar-ne i quantificar-ne els components ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/382/cromatograf-gasos-espectrometre-mases-cg-ms.html

Cromatògraf de gasos acoblat a espectròmetre de masses
Equip que permet la separació de compostos orgànics volàtils amb possibilitat d'anàlisis posteriors per espectrometria de masses. Disposa d'un ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/429/cromatograf-gasos-acoblat-espectrometre-masses.html

Cromatògraf de gasos acoblat a espectròmetre de masses
Equip que permet la separació de compostos organics volàtils amb la possibilitat d'anàlisis posteriors per espectrometria de masses.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/430/cromatograf-gasos-acoblat-espectrometre-masses.html

Cromatògraf de líquids d'alta resolució (HPLC)
Equip que permet separar les diverses substàncies que són presents en una mostra. Aquesta separació permet identificar-les i quantificar-les amb una ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/372/cromatograf-liquids-dalta-resolucio-hplc.html

Cromatògraf de permeabilitat (GPC)
Equip que permet la separació dels components d’una mescla polimèrica, per a components i per a distribució de pesos moleculars, tant en mesures absolutes ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/329/cromatograf-permeabilitat-gpc.html

Cromatògraf iònic
Equip que permet fer anàlisis aniòniques i catiòniques per a dissolucions orgàniques o inorgàniques. Les mesures es fan a partir de la conductivitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/46/cromatograf-ionic.html

Cromatògraf iònic (aniònic)
Equip que permet fer anàlisis d'anions inorgànics.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/17/cromatograf-ionic-anionic.html

Cromatògraf líquid d'alta resolució (HPLC)
Equip que permet la sepració de components d'una barreja polimèrica, per comoponents i per distriobució dels pesos mol·leculars, en mesura absoluta ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/300/cromatograf-liquid-dalta-resolucio-hplc.html

Cromatògraf líquid d'alta resolució (HPLC)
Equip que permet la separació, quantificació i identificació dels constituents d’una mescla, mitjançant un injector automàtic i gràcies a un detector ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/214/cromatograf-liquid-dalta-resolucio-hplc.html

Cromatògrafs de gasos
Conjunt format per tres equips que permeten la separació fisicoquímica de gasos i/o líquids, en els quals les mesures s'obtenen a partir de la conductivitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/299/cromatografs-gasos.html

Cromatografia líquida d'alta resolució i de permeabilitat (HPLC-GPC)
Equip que permet la separació d’una mescla polimèrica, per components i per pesos moleculars. Es poden preparar fraccions monodisperses. Determinació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/277/cromatografia-liquida-dalta-resolucio-permeabilitat-hplc-gpc.html

Detector de càrregues de partícules
Equip consistent en un detector de càrregues de partícules ( Particle Charge Detector ), per a la determinació de la demanda iònica d'aigües amb ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/606/detector-carregues-particules.html

Dispositiu de drenatge - Britt jar
Equip que permet la caracterització dels aspectes fisicoquímics de l'elaboració de paper i l'eficàcia de la retenció, drenatge, fracció de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/571/dispositiu-drenatge-britt-jar.html

Ecotoxicologia aquàtica i terrestre
Servei de realització d'estudis i assaigs de mesura de toxicitat aguda i subcrònica (a curt i llarg termini), amb diferents organismes aquàtics ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/113/ecotoxicologia-aquatica-terrestre.html

Electroforesi capil·lar
Equip que separa les diverses substàncies qué són presents en una mostra segons la densitat de càrrega elèctrica. La separació permet identificar-ne ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/388/electroforesi-capil·lar.html

Equip d’extracció amb dissolvents
Equip semiautomàtic per a l'extracció de materials solubles mitjançant diversos dissolvents. S'utilitza preferentment per a la determinació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/594/equip-d’extraccio-dissolvents.html

Equip de electroforesi
Equip que permet la separació de mescles de partícules amb càrrega elèctrica en solució, aprofitant la diferent velocitat de migració quan s’aplica ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/212/equip-electroforesi.html

Equips de control de COV per control remot
Captació mitjançant tubs multillit (DT-CG/Masses). Control de cabal i volum total (0-200 ml/min). Activació remota (radiofreqüència ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/303/equips-control-cov-control-remot.html

Espectròmetre d'absorció atòmica
Equip que realitza anàlisis espectroscòpiques en la flama dels diversos elements químics de què es compon la mostra. El sistema de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/389/espectrometre-dabsorcio-atomica.html

Espectròmetre de masses
Equip que permet analitzar gasos i mescles de gasos de reacció en continu amb elevada velocitat.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/26/espectrometre-masses.html

Espectròmetre IR
Equip que permet identificar grups funcionals de materials orgànics, pintures i determinades estructures de mostres sòlides i líquides per transmissió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/27/espectrometre-ir.html

Espectrofotòmetre d'absorció atòmica
Equip que permet analitzar metalls en solucions inorgàniques. La mostra o el patró circula cap el diluïdor automàtic (SIPS). El temps de calibratge, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/47/espectrofotometre-dabsorcio-atomica.html

Espectrofotòmetre d'infraroig (FTIR)
Equip que permet identificar grups funcionals de materials orgànics, pintures i determinades estructures de mostres sòlides i líquides per transmissió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/49/espectrofotometre-dinfraroig-ftir.html

Espectrofotòmetre d'infraroig FTIR amb ATR
Equip que permet identificar grups funcionals de materials orgànics i determinades estructures de mostres sòlides i líquides, mitjançant espectroscòpia ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/56/espectrofotometre-dinfraroig-ftir-atr.html

Espectrofotòmetre de fluorescència / Fluorímetre
Equip que permet l’anàlisi, la identificació i la quantificació de substàncies químiques amb molècules susceptibles de presentar fluorescència, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/322/espectrofotometre-fluorescencia-fluorimetre.html

Espectrofotòmetre UV
Equip que permet l’anàlisi de matèria orgànica i inorgànica (fenols, compostos de Cr, etc.) mitjançant l’espectrofotometria d’ultraviolat i ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/48/espectrofotometre-uv.html

Espectrofotòmetre UV
Equip connectat a un controlador de temperatura, del tipus Peltier, que té una llum freda com a font d’il·luminació. El rang de longitud d’ona està ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/291/espectrofotometre-uv.html

Espectrofotòmetre UV (Spectronic 20D)
Equip que permet fer mesures de proporcions de longitud d’ona absorbida, en un rang de treball comprès entre 340 i 950 nm, amb precisió de 2,5 nm en ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/20/espectrofotometre-uv-spectronic-20d.html

Espectrofotòmetre UV - Vis
L’equip realitza la mesura de la quantitat de llum absorbida per una mostra a una longitud d’ona determinada, o fent un escombrat entre 2 longituds ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/834/espectrofotometre-uv-vis.html

Espectrofotòmetre UV-VIS
Equip que mesura la llum absorbida per una mostra en una longitud d’ona determinada. També permet fer escombratges entre dues longituds d’ona. El ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/394/espectrofotometre-uv-vis.html

Espectrofotòmetre UV-VIS
Equip que mesura la llum absorbida per una mostra en una longitud d’ona determinada. També permet fer escombratges entre dues longituds d’ona (espectres). ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/393/espectrofotometre-uv-vis.html

Espectrofotòmetre UV-visible
Equip consistent en un espectrofotòmetre de doble feix amb bandes espectrals variables (entre 0,5 i 4 nm) i amb longituds d'ona absorbides dins un ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/636/espectrofotometre-uv-visible.html

Espectroscopi FTIR
Equip que permet la identificació de grups funcionals de materials orgànics, polímers i de determinades estructures de mostressòlides i líquides, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/315/espectroscopi-ftir.html

Estufa
Equip de 75 litres de capacitat, amb una cavitat de 500 x 400 x 400 mm, que permet l’assecat de mostres en un rang de temperatura útil comprès entre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/19/estufa.html

Estufa dessecadora
Equip consistent en una estufa que, mitjançant l'escalfament suau de mostres sòlides, permet l'eliminació de restes d'humitat. L’equip ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/697/estufa-dessecadora.html

Fotòmetre de flama
Equip que realitza anàlisis espectroscòpiques de l’emissió atòmica dels àtoms alcalins. S’utilitza per a l’anàlisi de l’ió sodi i de l’ió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/391/fotometre-flama.html

Gel doc
Equip que permet la digitalització de gels d’electroforesi (mescles, proteïnes i ADN), mitjançant llum ultraviolada i blanca. Disposa d’un programari ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/213/gel-doc.html

Incubadora agitadora
Equip que, amb control de temperatura i agitació, permet fer assaigs de creixement i viabilitat de cèl·lules cancerígenes amb materials polímers, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/186/incubadora-agitadora.html

Incubadora CO2
Equip que permet enregistrar el procés de creixement de cultius de cèl·lules escleròtiques completament. Regula també les variacions de temperatura.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/215/incubadora-co2.html

Laboratori d'assaigs radioactius
Conjunt d’equipaments que fan mesures diverses, com araels assaigs farmacològics amb radiolligants. Autoritzat pel CSN i supervisat pel CIMNE. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/293/laboratori-dassaigs-radioactius.html

Laboratori de cultius cel·lulars escleriòtics
Equip que serveix per estudiar i fer el seguiment de cultius de cèl·lules escleròtiques. Disposa d’una campana de flux laminar de seguretat biològica, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/294/laboratori-cultius-cel·lulars-escleriotics.html

Lector de plaques
Lector de plaques d’absorbància i fluorescència (UV), amb possibilitat d’obtenir-ne còpia dura (impresa).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/216/lector-plaques.html

Lector de potencial redox
Equip que permet mesurar el potencial redox, així com el pH i la conductivitat elèctrica de les solucions aquoses.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/22/lector-potencial-redox.html

Mesurador de demanda biològica d'oxigen (DBO)
Equip que permet fer mesures de demanda biològica d’oxigen (DBO).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/24/mesurador-demanda-biologica-doxigen-dbo.html

Mesurador de pH i de conductivitat
Equip que permet realitzar mesures de pH i de conductivitat en solucions aquoses.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/586/mesurador-ph-conductivitat.html

Microbalança de precisió
Equip consistent en una microbalança electrònica d'un sol plat, amb precisió de 2 mg per a pesades màximes de 5,0 g, amb pantalla digital i port ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/666/microbalanca-precisio.html

Microcromatògraf de gasos
Equip per a l’anàlisi quantitativa de productes de reacció en continu, des de valors de parts per milió (ppm) fins a percentatges (%).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/28/microcromatograf-gasos.html

Microextrusora HAAKE
Equip que permet fer barreges i mesures reològiques de polímers (quantitats inferiors a 10 g).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/284/microextrusora-haake.html

Microscopi òptic
Equip que consisteix en un sistema òptic, de 100 augments, amb càmera incorporada.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/289/microscopi-optic.html

Microscopi òptic amb llum polaritzada
Equip que permet l’observació morfològica i de transicions de fase de materials polímers. Disposa d'una platina tèrmica Linkam i d'accessoris ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/279/microscopi-optic-llum-polaritzada.html

Mufla
Equip que permet l’anàlisi d’aigua i l’anàlisi químic per evaporació, fins a 1 150 ºC, complementat amb dessecadors de mostres i amb mesuradors ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/23/mufla.html

Observatori Submarí (OBSEA)
Laboratori d'observació submarina fixa, situat al fons marí de la costa de Vilanova i la Geltrú. El sistema conté diversos sensors ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/73/observatori-submari-obsea.html

pH-metre / Mesurador de pH
Equip que permet mesurar i avaluar el pH de qualsevol solució aquosa. També és possible enregistrar dades de conductivitat i temperatura de qualsevol ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/25/ph-metre-mesurador-ph.html

Planta de tractament amb ozó
Equip consistent en una planta automatitzada de tractaments amb ozó, formada per un generador d'ozó, cabalímetres, analitzadors d'ozó i programari ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/607/planta-tractament-ozo.html

Planta pilot AOP
Instal·lació pilot feta a mida per a la realització d’estudis de processos d’oxidació avançada, especialment els que s’utilitzen per a la degradació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/296/planta-pilot-aop.html

Planta pilot de gasificació i neteja de gasos calents
Instal·lació pilot feta a mida per a la realització d’estudis de processos de gasificació per a la valorització energètica de materials residuals ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/297/planta-pilot-gasificacio-neteja-gasos-calents.html

Plantes pilot de simulació
Conjunt d’instal·lacions pilot fetes a mida per a la realització de proves sobre sistemes de control de processos, detecció i diagnòstic de fallades, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/298/plantes-pilot-simulacio.html

Plantes pilots per fer reaccions catalítiques
Equip amb instal·lació que serveix per provar diversos catalitzadors heterogenis en condicions industrials (pressió, temperatura, etc.).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/29/plantes-pilots-fer-reaccions-catalitiques.html

Polarògraf
Equip que s’empra en reaccions redox per mesurar la intensitat de corrent en variar el potencial que s’hi aplica (voltamperometria). ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/392/polarograf.html

Potenciòmetre zeta (ζ) per electroforesi
Equip que permet l'avaluació i mesura del potencial zeta (ζ) d'aigües amb presència de matèries col·loïdals, mitjançant electroforesi, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/615/potenciometre-zeta-ζ-electroforesi.html

Potenciòstat-galvanostat
Equip utilitzat per a la síntesi i caracterització electroquímica de materials polímers. Amb una sortida de corrent de 200 mA i 20 V de tensió, proporciona ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/187/potenciostat-galvanostat.html

Potenciostat -Galvanostat
Equip electrònic que permet la realització de mesures de potencial elèctric i d'intensitat de corrent en cel·les electrolítiques
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/667/potenciostat--galvanostat.html

Reactor amb control de pressió i temperatura
Equip consistent en un reactor de 5 litres de capacitat, amb control de pressió i temperatura, amb possibilitat de treballar amb oxigen a pressió i agitació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/616/reactor-control-pressio-temperatura.html

Reactor de pressió i temperatura controlada
Equip que permet el desenvolupament i seguiment de reaccions de polimerització de mostres de fins a 1,5 kg, amb control de pressió i temperatura.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/282/reactor-pressio-temperatura-controlada.html

Reactor Easydye
Equip consistent en conjunt de petits reactors oscil·lants, fins a 300 ml de capacitat cadascun, que permet realitzartractaments diferents de forma simultània, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/617/reactor-easydye.html

Ressonància magnètica nuclear (RMN)
Equip que permet fer anàlisis de compostos orgànics i polímers, en mostres líquides, amb accessoris per realitzar espectres de mostres sòlides.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/281/ressonancia-magnetica-nuclear-rmn.html

Rotovapor
Equip consistent en un evaporador rotatiu que es pot utilitzar per a la realització de destil·lacions en una etapa, neteja de dissolvents, reaccions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/620/rotovapor.html

Sistema de fotodocumentació de gels
Equip que permet la digitalització de tot tipus de gels d’ADN, proteïnes i transferències Western. Es pot treballar en mode de quimioluminescència. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/295/sistema-fotodocumentacio-gels.html

Termobalança
Equip que permet treballar en condicions extremes, a pressions superiors a l'atmosfèrica, amb capacitat de processar mostres amb components potencialment ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/302/termobalanca.html

Termobalança
Equip amb tres modes intercanviables o aplicacions amb una única entrada de gas ("carrier gas"): TGA, permet l'anàlisi termogravimètrica ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/301/termobalanca.html

Termobalança
Equip que permet fer mesures de la degradació tèrmica de materials polímers en atmosfera inert o en atmosfera oxidant fins a 1 000 ºC. La quantitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/283/termobalanca.html

Termociclador
Equip que permet avaluar l’amplificació d’estructures cel·lulars, com ara l'ADN, mitjançant cicles de temperatura (fins a 97 °C). Vegeu les ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/217/termociclador.html

Termociclador
Equip PCR (reacció en cadena per la polimerasa, "polymerase chain reaction") que permet amplificar l'ADN, fer mutacions, etc.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/292/termociclador.html

Unitat d'anàlisi
Servei amb el principal objectiu de donar suport a la docència, la recerca i la transferència de tecnologia en l'àmbit de l'anàlisi química ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/65/unitat-danalisi.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.