Vés al contingut (premeu Retorn)

Universitat de Colorado Boulder (BBC)

S'estableixen dues modalitats de beques:

Modalitat A: 3 beques per cursar estudis de primer any de màster o de doctorat en l'àmbit de l'enginyeria al College of Engineering and Applied Science (CEAS) (BBC-PG).

Modalitat B: 3 beques de renovació per cursar estudis de segon any de màster o de doctorat en l'àmbit de l'enginyeria al CEAS (BBC-R).

Import

L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 133.000 dòlars EUA, dels quals:

 • 124.000 dòlars EUA seran destinats al cofinançament de les beques de màster o doctorat
 • 9.000 dòlars EUA es destinaran a ajuts complementaris per a desplaçament.

L'import total serà tramès en un sol lliurament a la Universitat de Colorado Boulder, la qual es farà càrrec dels imports corresponents a la matrícula, les taxes acadèmiques, el 70% de l'assegurança mèdica i les despeses de gestió, i farà efectives a les persones beneficiàries les quantitats corresponents a les mensualitats de la beca i a l'ajut complementari per a desplaçament, que s'abonarà amb la primera mensualitat.

La beca cobreix la matrícula, les taxes acadèmiques, el 70% de l'assegurança mèdica i una assignació mensual de 2.125 dòlars EUA, a més d'un ajut complementari per a desplaçament de 1.500 dòlars EUA. La persona beneficiària s'ha de fer càrrec del 30% restant de l'assegurança mèdica.

El cost global de cadascuna de les beques de màster o de doctorat (modalitats A i B) és de 63.500 dòlars EUA. Aquest import inclou l'ajut complementari per a desplaçament

Modalitat A - Beques per cursar estudis de primer any de màster o doctorat relacionats amb l'àmbit de l'enginyeria a la Universitat de Colorado Boulder (BBC-PG).

S'atorguen 3 beques per cursar estudis de primer any de màster o doctorat en l'àmbit de l'enginyeria al CEAS de la Universitat de Colorado Boulder per al curs 2017-2018.

 

Requisits

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea i haver residit de manera continuada a Catalunya, com a mínim, durant els dotze mesos immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

b) Haver obtingut el títol de llicenciatura, enginyeria, grau o equivalent, en els darrers sis anys, en una universitat del sistema universitari català o haver obtingut el títol en una universitat de la Unió Europea. En aquest segon cas, cal haver iniciat els tràmits per homologar el títol, si escau, i acreditar una residència continuada a Catalunya durant un període mínim de 10 anys.

c) Haver estat admeses al CEAS de la Universitat de Colorado Boulder per cursar els estudis corresponents de màster o doctorat per al curs 2017-2018.

 

Sol·licitud

Les sol·licituds (model normalitzat) i la documentació annexa es pot presentar:

 • Registre de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona)
 • Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una petició genèrica disponible a la seu electrònica.

En aquest cas, caldrà adjuntar a la petició genèrica el formulari normalitzat disponible a Tràmits Gencat. Cal certificat digital:

University of Colorado, Boulder (oberta fins el 06/04/2017)

Si la persona sol·licitant no disposi de signatura electrònica avançada, un cop emplenada i enviada la sol·licitud per mitjans electrònics, ha de descarregar i imprimir el document d'acusament de rebuda que es generarà automàticament, signar-lo i fer-lo arribar, en el termini de 10 dies, a la Secretaria d'Universitats i Recerca.

Consulta les indicacions per a la presentació de les sol·licituds al punt 5 de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 6 d'abril de 2017.

 

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud i que ha de presentar-se per duplicat és la següent:

a) Currículum, en català i en anglès, en el qual s'especifiquin els treballs de recerca en què hagi participat la persona sol·licitant.

b) Justificant del títol acadèmic quan aquest s'hagi obtingut en una universitat de la Unió Europea, o bé quan s'hagi obtingut en una universitat del sistema universitari català amb posterioritat al 31 de juliol de 2016. Si no es disposa encara del títol, si la persona resulta beneficiària de la beca ha de presentar el justificant abans d'incorporar-se a la universitat.

c) Certificat acadèmic oficial de les notes amb la mitjana de l'expedient.

d) Descripció del projecte d'estudi que es vol dur a terme al CEAS. Aquest document ha de tenir una extensió  d'entre dues i quatre pàgines, s'ha de presentar en català i en anglès i cal especificar-hi els punts següents:

 • Exposició del context acadèmic del projecte i la seva relació amb la carrera professional que la persona beneficiària té previst desenvolupar.
 • Definició dels objectius i explicació de l'interès per la temàtica.
 • Motivació personal per demanar aquesta beca.
 • Perspectives de futur i interès del projecte per al desenvolupament industrial de Catalunya.

e) Declaració responsable de no gaudir de cap altra beca, ajut o subvenció, ni tampoc de retribucions salarials durant el període de gaudi de la beca. El model de declaració responsable és a l'imprès de sol·licitud.

f) Declaració responsable de no estar inclòs en cap prohibició per obtenir la condició de persona beneficiària. El model de declaració responsable és a l'imprès de sol·licitud.

g) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. El model de declaració responsable és a l'imprès de sol·licitud.

h) Per obtenir la puntuació addicional prevista a la base 4 "Procediment de selecció", la persona sol·licitant ha d'acreditar la seva vinculació amb Catalunya. Aquesta acreditació es pot efectuar mitjançant un certificat del nivell de coneixements de català, o bé mitjançant el certificat històric d'empadronament a Catalunya vigent.

Per obtenir la màxima puntuació addicional en els coneixements de català es requereix el nivell C o el seu equivalent.

Per assolir la màxima puntuació addicional en el cas de l'empadronament, cal haver estat empadronat a Catalunya durant un període de 10 anys o més.

L'acreditació de nivells inferiors al C de català o de períodes d'empadronament inferiors a 10 anys permetrà obtenir la puntuació proporcional corresponent.

 

Procediment de selecció

Una persona experta externa durà a terme l'avaluació científicotècnica de la documentació aportada d'acord amb el barem següent:

a) Currículum i mèrits acadèmics i científics (fins a 8 punts).

b) Descripció de la proposta presentada (fins a 8 punts).

Una Comissió de preselecció prioritzarà les sol·licituds tenint en compte la documentació aportada per les persones sol·licitants, l'avaluació científicotècnica i la vinculació de la persona sol·licitant amb Catalunya (que es valorarà fins a 4 punts addicionals) i, si escau, entrevistarà les persones candidates que resultin seleccionades.

Posteriorment, la comissió enviarà la proposta corresponent a la Universitat de Colorado Boulder, la qual farà la selecció final de les persones candidates, especificant-ne dues de reserva, si escau.

Les persones seleccionades seran proposades per a la concessió de la beca.

Modalitat B - Beques de renovació per cursar estudis de màster o de doctorat en l'àmbit de l'enginyeria al CEAS (BBC-R)

S'atorguen 3 beques per cursar estudis de màster o de doctorat en l'àmbit de l'enginyeria al CEAS de la Universitat de Colorado Boulder, per al curs 2017-2018, als estudiants que hagin gaudit d'una beca Balsells-Generalitat de Catalunya en aquesta universitat en el darrer curs acadèmic.

 

Requisits

Poden sol·licitar aquesta modalitat les persones que vulguin ampliar un any la seva estada a la Universitat de Colorado Boulder per continuar els seus estudis de màster o de doctorat al CEAS.

Per poder optar a aquestes beques, les persones sol·licitants han de complir les condicions següents:

a) Estar admesos al CEAS de la Universitat de Colorado Boulder per al curs 2017-2018.

b) Haver obtingut una beca Balsells-Generalitat de Catalunya (BBC-PG) en la convocatòria de 2016.

 

Sol·licitud

Les sol·licituds (model normalitzat) i la documentació annexa es pot presentar:

 • Registre de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona)
 • Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una petició genèrica disponible a la seu electrònica.

En aquest cas, caldrà adjuntar a la petició genèrica el formulari normalitzat disponible a Tràmits Gencat. Cal certificat digital:

University of Colorado, Boulder (oberta fins als 06/04/2017)

Si la persona sol·licitant no disposi de signatura electrònica avançada, un cop emplenada i enviada la sol·licitud per mitjans electrònics, ha de descarregar i imprimir el document d'acusament de rebuda que es generarà automàticament, signar-lo i fer-lo arribar, en el termini de 10 dies, a la Secretaria d'Universitats i Recerca.

Consulta les indicacions per a la presentació de les sol·licituds al punt 5 de la convocatòria.

El termini de presentació finalitza dia 6 d'abril de 2017.

 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud i que s'ha de presentar per duplicat és la següent:

a) Currículum actualitzat, en català i en anglès.

b) Memòria explicativa del treball portat a terme durant el primer any de gaudi de la beca Balsells-Generalitat de Catalunya, en català i en anglès, i còpia del certificat de les notes obtingudes.

c) Descripció del projecte que es vol desenvolupar durant el segon any de beca. Aquest document ha de tenir una extensió d'entre dues i quatre pàgines, s'ha de presentar en català i en anglès i cal especificar-hi el següent:

 • Definició dels objectius.
 • Descripció dels cursos que es preveu seguir.
 • Descripció del treball de recerca que es preveu portar a terme.
 • Perspectives de futur i interès del projecte per al desenvolupament industrial de Catalunya.

d) Declaració responsable de no gaudir de cap altra beca, ajut o subvenció, ni tampoc de retribucions salarials durant el període de gaudi de la beca. El model de declaració responsable és a l'imprès de sol·licitud.

e) Declaració responsable de no estar inclòs en cap prohibició per obtenir la condició de persona beneficiària. El model de declaració responsable és a l'imprès de sol·licitud.

f) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. El model de declaració responsable és a l'imprès de sol·licitud.

 

Procediment de selecció

Una persona experta externa realitzarà l'avaluació científicotècnica de la documentació aportada d'acord amb el barem següent:

a) Currículum i mèrits acadèmics i científics (fins a 4 punts).

b) Memòria del treball realitzat al CEAS i notes obtingudes (fins a 8 punts).

c) Descripció de la proposta presentada (fins a 8 punts).

Una Comissió de preselecció  prioritzarà les sol·licituds tenint en compte la documentació aportada per les persones sol·licitants i l'avaluació científicotècnica i, si escau, entrevistarà les persones candidates que resultin seleccionades.

Posteriorment, la comissió enviarà la proposta corresponent al CEAS de la Universitat de Colorado Boulder, la qual farà la selecció final de les persones candidates, especificant-ne dues de reserva, si escau.

Les persones seleccionades seran proposades per a la concessió de la beca.

Més informació

Convocatòria beques Balsells - Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la Universitat de Colorado, Bouder.