Vés al contingut (premeu Retorn)

Universitat de California, Davis (BBD)

Aquestes bases tenen per objecte atorgar dues beques per cursar estudis de primer any de màster a la Universitat de Califòrnia, Davis, per al curs 2017-2018, en algun dels àmbits següents:

  • Enginyeria de sistemes biològics.
  • Ciència i tecnologia dels aliments.
  • Viticultura i enologia

Import

L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 65.000 dòlars EUA

  • 62.000 dòlars EUA seran destinats al cofinançament de les beques
  • 3.000 dòlars EUA es destinaran a ajuts complementaris per a desplaçament.

D'aquests ajuts se'n farà càrrec íntegrament la Secretaria d'Universitats i Recerca. L'import total serà tramès en un sol lliurament a la Universitat de Califòrnia, Davis, la qual es farà càrrec de la gestió del pagament dels imports corresponents a la matrícula, les taxes acadèmiques i l'assegurança mèdica, i farà efectives a les persones beneficiàries les quantitats corresponents a les mensualitats de la beca i a l'ajut complementari per a desplaçament, que s'abonarà amb la primera mensualitat. La beca cobreix la matrícula, les taxes acadèmiques, l'assegurança mèdica i una assignació mensual de 2.000 dòlars EUA, a més d'un ajut complementari per a desplaçament de 1.500 dòlars EUA.

El cost global de cadascuna de les beques de màster és de 63.500 dòlars EUA; aquest import inclou l'ajut complementari per a desplaçament.

Requisits

Poden sol·licitar aquesta modalitat les persones que compleixin els tres requisits següents:

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea i haver residit de manera continuada a Catalunya, com a mínim, durant els dotze mesos immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

b) Haver obtingut el títol de llicenciatura, enginyeria superior, grau o equivalent, en els darrers sis anys, en una universitat del sistema universitari català o haver obtingut el títol en una universitat de la Unió Europea. En aquest segon cas, cal haver iniciat els tràmits per homologar el títol, si escau, i acreditar una residència continuada a Catalunya durant un període mínim de 10 anys.

c) Haver estat admeses a la Universitat de California, Davis per cursar els estudis corresponents de màster per al curs 2017-2018.

Sol·licitud

Les sol·licituds (model normalitzat) i la documentació annexa es pot presentar:

  • Registre de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona)
  • Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una petició genèrica disponible a la seu electrònica.

En aquest cas, caldrà adjuntar a la petició genèrica el formulari normalitzat disponible a Tràmits Gencat. Cal certificat digital:

Si la persona sol·licitant no disposa de signatura electrònica avançada, un cop emplenada i enviada la sol·licitud per mitjans electrònics, ha de descarregar i imprimir el document d'acusament de rebuda que es generarà automàticament, signar-lo i fer-lo arribar, en el termini de 10 dies, a la Secretaria d'Universitats i Recerca.

Consulta les indicacions per a la presentació de les sol·licituds al punt 5 de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 6 d'abril de 2017.

 

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud, i que ha de presentar-se per duplicat és la següent:

a) Currículum, en català i en anglès, en el qual s'especifiquin els treballs de recerca en què hagi participat la persona sol·licitant.

b) Justificant del títol acadèmic quan aquest s'hagi obtingut en una universitat de la Unió Europea, o bé quan s'hagi obtingut en una universitat del sistema universitari català amb posterioritat al 31 de juliol de 2016. Si no es disposa encara del títol, si la persona resulta beneficiària de la beca ha de presentar el justificant abans d'incorporar-se a la universitat.

c) Certificat acadèmic oficial de les notes amb la mitjana de l'expedient.

d) Descripció del projecte d'estudi que es vol dur a terme a la Universitat de Califòrnia, Davis. Aquest document ha de tenir una extensió d'entre dues i quatre pàgines, s'ha de presentar en català i en anglès i cal especificar-hi els punts següents: Exposició del context acadèmic del projecte i la seva relació amb la carrera professional que la persona beneficiària té previst desenvolupar. Definició dels objectius i explicació de l'interès per la temàtica. Motivació personal per demanar aquesta beca. Perspectives de futur i interès del projecte per al desenvolupament industrial de Catalunya.

e) Declaració responsable de no gaudir de cap altra beca, ajut o subvenció, ni tampoc de retribucions salarials durant el període de gaudi de la beca. El model de declaració responsable és a l'imprès de sol·licitud.

f) Declaració responsable de no estar inclòs en cap prohibició per obtenir la condició de persona beneficiària. El model de declaració responsable és a l'imprès de sol·licitud.

g) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. El model de declaració responsable és a l'imprès de sol·licitud.

h) Per obtenir la puntuació addicional prevista a la base 5 "Procediment de selecció", la persona sol·licitant ha d'acreditar la seva vinculació amb Catalunya.

Aquesta acreditació es pot efectuar mitjançant un certificat del nivell de coneixements de català, o bé mitjançant el certificat històric d'empadronament a Catalunya vigent.

Per obtenir la màxima puntuació addicional en els coneixements de català es requereix el nivell C o el seu equivalent

Per assolir la màxima puntuació addicional en el cas de l'empadronament, cal haver estat empadronat a Catalunya durant un període de 10 anys o més.

L'acreditació de nivells inferiors al C de català o de períodes d'empadronament inferiors a 10 anys permetrà obtenir la puntuació proporcional corresponent.

Procediment de selecció

Una persona experta externa durà a terme l'avaluació científicotècnica de la documentació aportada d'acord amb el barem següent:

a) Currículum i mèrits acadèmics i científics (fins a 8 punts).

b) Descripció de la proposta presentada (fins a 8 punts).

Una Comissió de preselecció prioritzarà les sol·licituds tenint en compte la documentació aportada per les persones sol·licitants, l'avaluació cientificotècnica i la vinculació de la persona sol·licitant amb Catalunya (que es valorarà fins a 4 punts addicionals) i, si escau, entrevistarà les persones candidates que resultin seleccionades.

Posteriorment, la comissió enviarà la proposta corresponent a la Universitat de Califòrnia, Davis, la qual farà la selecció final de les persones candidates, especificant-ne dues de reserva, si escau.

Les persones seleccionades seran proposades per a la concessió de la beca.

Més informació

Convocatòria beques Balsells - Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la Universitat de Califòrnia, Davis.