Vés al contingut (premeu Retorn)

Universitat de Califòrnia, Irvine (BBI)

S'estableixen tres modalitats de beques:

Modalitat A: 6 beques per cursar estudis de postgrau en l'àmbit de l'enginyeria a la Henry Samueli School of Engineering (HSSoE) o a la Donald Bren School of Information and Computer Sciences (DBSICS) (BBI-PG).

Modalitat B: 2 beques de renovació per cursar estudis de segon any de postgrau a la HSSoE o la DBSICS (BBI-R).

Modalitat C: 2 beques per dur a terme estades de recerca postdoctoral a la HSSoE (BBI-PDE).

Import

L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 342.375 dòlars EUA.

Aquest import serà tramès en un sol lliurament a la Universitat de Califòrnia, Irvine, la qual es farà càrrec de la gestió del pagament dels imports corresponents a la matrícula, les taxes acadèmiques, l'assegurança mèdica i les despeses de gestió, i farà efectives als becaris les quantitats corresponents a les mensualitats de la beca i a l'ajut complementari per a desplaçament, que s'abonarà amb la primera mensualitat.

La beca cobreix la matrícula, les taxes acadèmiques, l'assegurança mèdica i una assignació mensual de 2.000 dòlars EUA per a les beques de postgrau (modalitats A i B) i de 3.000 dòlars EUA per a les beques postdoctorals (modalitat C), a més d'un ajut complementari per a desplaçament de 1.500 dòlars EUA.

El cost global de cadascuna de les beques de postgrau (modalitats A i B) és de 58.500 dòlars EUA i el de cadascuna de les beques postdoctorals (modalitat C) és de 70.500 dòlars EUA. Aquests imports inclouen l'ajut complementari per a desplaçament. A més, la Secretaria d'Universitats i Recerca transferirà a la Universitat de Califòrnia, Irvine, un 12,5% de l'import de les beques de postgrau que cofinança i de la totalitat del cost dels ajuts complementaris per a desplaçament, en concepte de despeses de tramitació i gestió.

 

Modalitat A. Beques per cursar estudis de postgrau en l'àmbit de l'enginyeria a la HSSoE o a la DBSICS (BBI-PG).

Atorgar 6 beques per cursar estudis de postgrau en l'àmbit de l'enginyeria a la HSSoE o a la DBSICS, ambdues de la Universitat de Califòrnia, Irvine, per al curs 2017-2018.

 

Requisits

Poden sol·licitar aquesta modalitat les persones que compleixin els tres requisits següents:

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea i haver residit de manera continuada a Catalunya, com a mínim, durant els dotze mesos immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

b) Haver obtingut el títol de la llicenciatura, enginyeria superior, grau o equivalent, en els darrers sis anys en una universitat del sistema universitari català o haver obtingut el títol en una universitat de la Unió Europea.

En aquest segon cas, cal haver iniciat els tràmits per homologar el títol, si escau, i acreditar una residència continuada a Catalunya durant un període mínim de 10 anys.

c) Haver estat admeses a la HSSoE o a la DBSICS, ambdues de la Universitat de Califòrnia, Irvine, per cursar els estudis corresponents de postgrau per al curs 2017-2018.

 

Sol·licitud

Les sol·licituds (model normalitzat) i la documentació annexa es pot presentar:

 • Registre de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona)
 • Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una petició genèrica disponible a la seu electrònica.

En aquest cas, caldrà adjuntar a la petició genèrica el formulari normalitzat disponible a Tràmits Gencat. Cal certificat digital:

Si la persona sol·licitant no disposa de signatura electrònica avançada, un cop emplenada i enviada la sol·licitud per mitjans electrònics, ha de descarregar i d'imprimir el document d'acusament de rebuda que es generarà automàticament, signar-lo i fer-lo arribar, en el termini de 10 dies, a la Secretaria d'Universitats i Recerca.

Consulta les indicacions per a la presentació de les sol·licituds al punt 5 de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 6 d'abril de 2017.

 

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

a) Currículum, en català i en anglès, en el qual s'especifiquin els treballs de recerca en què hagi participat la persona sol·licitant.

b) Justificant del títol acadèmic quan aquest s'hagi obtingut en una universitat de la Unió Europea, o bé quan s'hagi obtingut en una universitat del sistema universitari català amb posterioritat al 31 de juliol de 2016. Si no es disposa encara del títol, en cas que la persona resulti beneficiària de la beca haurà de presentar el justificant abans d'incorporar-se a la universitat.

c) Certificat acadèmic oficial de les notes amb la mitjana de l'expedient.

d) Descripció del projecte d'estudi que es vol dur a terme a la HSSoE o a la DBSICS. Aquest document ha de tenir una extensió d'entre dues i quatre pàgines, s'ha de presentar en català i en anglès i cal especificar-hi els punts següents:

  • Exposició del context acadèmic del projecte i la seva relació amb la carrera professional que la persona beneficiària té previst desenvolupar.
  • Definició dels objectius i explicació de l'interès per la temàtica.
  • Motivació personal per demanar aquesta beca.
  • Perspectives de futur i interès del projecte per al desenvolupament industrial de Catalunya.

e) Declaració responsable de no gaudir de cap altra beca, ajut o subvenció, ni tampoc de retribucions salarials durant el període de gaudi de la beca. El model de declaració responsable és a l'imprès de sol·licitud.

f) Declaració responsable de no estar inclòs en cap prohibició per obtenir la condició de persona beneficiària. El model de declaració responsable és a l'imprès de sol·licitud.

g) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. El model de declaració responsable és a l'imprès de sol·licitud.

h) Per obtenir la puntuació addicional prevista a la base 4 "Procediment de selecció", la persona sol·licitant ha d'acreditar la seva vinculació amb Catalunya. Aquesta acreditació es pot efectuar mitjançant un certificat del nivell de coneixements de català, o bé mitjançant el certificat històric d'empadronament a Catalunya vigent.

Per obtenir la màxima puntuació addicional en els coneixements de català es requereix el nivell C o el seu equivalent.

 

Procediment de selecció

Una persona experta externa farà l'avaluació científicotècnica de la documentació aportada d'acord amb el barem següent:

a) Currículum i mèrits acadèmics i científics (fins a 8 punts).

b) Descripció de la proposta presentada (fins a 8 punts).

Una comissió de preselecció, designada la persona titular de la Direcció General de Recerca i formada per tres persones de la Secretaria d'Universitats i Recerca, prioritzarà les sol·licituds tenint en compte la documentació aportada per les persones sol·licitants, l'avaluació científicotècnica i la vinculació de la persona sol·licitant amb Catalunya (que es valorarà fins a 4 punts addicionals) i, si escau, entrevistarà les persones candidates que resultin seleccionades. Posteriorment, la comissió enviarà la proposta corresponent a la Universitat de California, Irvine, la qual farà la selecció final de les persones candidates, especificant-ne dues de reserva, si escau.

Les persones seleccionades seran proposades per a la concessió de la beca.

 

Modalitat B. Beques de renovació per cursar estudis de postgrau en l'àmbit de l'enginyeria a la HSSoE o a la DBSICS (BBI-R).

Atorgar 2 beques per cursar estudis de postgrau en l'àmbit de l'enginyeria a la HSSoE o a la DBSICS de la Universitat de Califòrnia, Irvine, per al curs 2017-2018, als estudiants que hagin gaudit d'una beca Balsells - Generalitat de Catalunya en aquesta universitat en els darrers tres anys.

Requisits

Poden sol·licitar aquesta modalitat les persones que vulguin ampliar un any la seva estada a la Universitat de Califòrnia, Irvine, per continuar els seus estudis de postgrau a la HSSoE o a la DBSICS. Per poder optar a aquestes beques, les persones sol·licitants han de complir les condicions següents:

a) Estar admeses a la HSSoE o la DBSICS de la Universitat de Califòrnia, Irvine, per al curs 2017-2018.

b) Haver obtingut una beca Balsells - Generalitat de Catalunya (BBI-PG) en les convocatòries de 2014, 2015 o 2016.

 

Sol·licitud

Les sol·licituds (model normalitzat) i la documentació annexa es pot presentar:

 • Registre de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona)
 • Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una petició genèrica disponible a la seu electrònica.

En aquest cas, caldrà adjuntar a la petició genèrica el formulari normalitzat disponible a Tràmits Gencat. Cal certificat digital:

Si la persona sol·licitant no disposa de signatura electrònica avançada, un cop emplenada i enviada la sol·licitud per mitjans electrònics, ha de descarregar i d'imprimir el document d'acusament de rebuda que es generarà automàticament, signar-lo i fer-lo arribar, en el termini de 10 dies, a la Secretaria d'Universitats i Recerca.

Consulta les indicacions per a la presentació de les sol·licituds al punt 5 de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de cadascuna de les convocatòries al DOGC.

 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud i que s'ha de presentar per duplicat és la següent:

a) Currículum actualitzat, en català i en anglès.

b) Descripció del projecte de tesi que es vol desenvolupar. Aquest document ha de tenir una extensió d'entre dues i quatre pàgines, s'ha de presentar en català i en anglès i cal especificar-hi els punts següents:

 • Descripció del projecte i definició dels objectius.
 • Motivació personal per demanar aquesta beca.
 • Metodologia que cal seguir i viabilitat del projecte en el temps d'estada previst.
 • Perspectives de futur i interès del projecte per al desenvolupament industrial de Catalunya.

c) Memòria justificativa de la beca Balsells-Generalitat de Catalunya gaudida anteriorment.

d) Declaració responsable de no gaudir de cap altra beca, ajut o subvenció, ni tampoc de retribucions salarials durant el període de gaudi de la beca. El model de declaració responsable és a l'imprès de sol·licitud.

e) Declaració responsable de no estar inclòs en cap prohibició per obtenir la condició de persona beneficiària. El model de declaració responsable és a l'imprès de sol·licitud.

f) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. El model de declaració responsable és a l'imprès de sol·licitud.

 

Procediment de selecció

Una persona experta externa farà l'avaluació científicotècnica de la documentació aportada d'acord amb el barem següent:

a) Currículum i mèrits acadèmics i científics (fins a 10 punts).

b) Descripció de la proposta presentada (fins a 10 punts).

Una Comissió de preselecció prioritzarà les sol·licituds tenint en compte la documentació aportada per les persones sol·licitants i l'avaluació científicotècnica i, si escau, entrevistarà les persones candidates que resultin seleccionades. Posteriorment, la comissió enviarà la proposta corresponent a la Universitat de California, Irvine, la qual farà la selecció final de les persones candidates, especificant-ne dues de reserva, si escau.

Les persones seleccionades seran proposades per a la concessió de la beca.

 

Modalitat C. Beques per dur a terme estades de recerca postdoctoral en l'àmbit de l'enginyeria a la HSSoE (BBI-PDE).

Atorgar 2 beques per dur a terme estades de recerca postdoctoral en l'àmbit de l'enginyeria a la HSSoE de la Universitat de Califòrnia, Irvine per al curs 2017-2018.

 

Requisits

Poden sol·licitar aquesta modalitat les persones que compleixin els tres requisits següents:

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea i haver residit de manera continuada a Catalunya, com a mínim, durant els dotze mesos immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

b) Haver obtingut el títol de doctor amb posterioritat a l'1 de gener de 2011 en una universitat del sistema universitari català o haver obtingut el títol en una universitat de la Unió Europea. En aquest segon cas, cal haver iniciat els tràmits per homologar el títol, si escau, i acreditar una residència continuada a Catalunya durant un període mínim de 10 anys.

c) Haver estat admeses a la HSSoE de la Universitat de Califòrnia, Irvine per dur a terme una estada de recerca postdoctoral durant el curs 2017-2018.

Sol·licitud

Les sol·licituds (model normalitzat) i la documentació annexa es pot presentar:

 • Registre de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona)
 • Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una petició genèrica disponible a la seu electrònica.

En aquest cas, caldrà adjuntar a la petició genèrica el formulari normalitzat disponible a Tràmits Gencat. Cal certificat digital:

Si la persona sol·licitant no disposa de signatura electrònica avançada, un cop emplenada i enviada la sol·licitud per mitjans electrònics, ha de descarregar i d'imprimir el document d'acusament de rebuda que es generarà automàticament, signar-lo i fer-lo arribar, en el termini de 10 dies, a la Secretaria d'Universitats i Recerca.

Consulta les indicacions per a la presentació de les sol·licituds al punt 5 de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de cadascuna de les convocatòries al DOGC.

 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud i que s'ha de presentar per duplicat és la següent:

a) Currículum, en català i en anglès, i llista de publicacions.

b) Justificant del títol de doctorat.

c) Carta d'acceptació del responsable de la HSSoE de la Universitat de Califòrnia, Irvine, que acollirà la persona sol·licitant, en la qual s'especifiqui el compromís de cofinançament de la beca, la data d'incorporació i la durada prevista de l'estada.

d) Descripció del projecte de recerca que es vol dur a terme a la HSSoE. Aquest document s'ha de presentar en català i en anglès i cal especificar-hi els punts següents:

 • Definició dels objectius.
 • Metodologia que cal seguir i viabilitat del projecte en el temps previst d'estada.
 • Interès del projecte per al desenvolupament industrial de Catalunya.

e) Dues cartes de referència confidencials.

f) Declaració responsable de no gaudir de cap altra beca, ajut o subvenció, ni tampoc de retribucions salarials durant el període de gaudi de la beca. El model de declaració responsable és a l'imprès de sol·licitud.

g) Declaració responsable de no estar inclòs en cap prohibició per obtenir la condició de persona beneficiària. El model de declaració responsable és a l'imprès de sol·licitud.

h) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. El model de declaració responsable és a l'imprès de sol·licitud.

i) Per obtenir la puntuació addicional prevista a la base 4 "Procediment de selecció", la persona sol·licitant ha d'acreditar la seva vinculació amb Catalunya. Aquesta acreditació es pot efectuar mitjançant un certificat del nivell de coneixements de català, o bé mitjançant el certificat històric d'empadronament a Catalunya vigent.

Per obtenir la màxima puntuació addicional en els coneixements de català es requereix el nivell C o el seu equivalent.

Per assolir la màxima puntuació addicional en el cas de l'empadronament, cal haver estat empadronat a Catalunya durant un període de 10 anys o més. L'acreditació de nivells inferiors al C de català o de períodes d'empadronament inferiors a 10 anys permetrà obtenir la puntuació proporcional corresponent.

 

Procediment de selecció

Una persona experta externa farà l'avaluació científicotècnica de la documentació aportada d'acord amb el barem següent:

a) Currículum i mèrits acadèmics i científics (fins a 15 punts).

b) Descripció del projecte i dels objectius que s'espera assolir (fins a 15 punts).

c) Metodologia que cal seguir i viabilitat del projecte en el temps d'estada previst (fins a 8 punts).

d) Adequació del centre d'acollida al projecte proposat (fins a 4 punts).

e) Interès del projecte per al desenvolupament industrial de Catalunya (fins a 4 punts).

Una Comissió de preselecció prioritzarà les sol·licituds tenint en compte la documentació aportada per les persones sol·licitants, l'avaluació científicotècnica i la vinculació de la persona sol·licitant amb Catalunya (que es valorarà fins a 4 punts addicionals) i, si escau, entrevistarà les persones candidates que resultin seleccionades.

Posteriorment, la comissió enviarà la proposta corresponent a la Universitat de Califòrnia, Irvine, la qual farà la selecció final de les persones candidates, especificant-ne dues de reserva, si escau.

Les persones seleccionades seran proposades per a la concessió de la beca.

Més informació

Convocatòria beques Balsells - Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la Universitat de Califòrnia, Irvine.