Vés al contingut (premeu Retorn)

UIMP - Beques per a cursos d'anglès

La Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ofereix ajudes per seguir un curs d'immersió en llengua anglesa.

Aquests cursos tenen les característiques següents:

- Objectiu: potenciar l'habilitat oral i comunicativa

- Duració: 5 dies

- Estades en règim d'internat a les diferents seus de l'UIMP

- Grups de 5-6 alumnes

 S'ofereixen cursos per a dos destinataris:

Cursos per a estudiantat

La UIMP convoca 14.000 ajudes en règim de concurrència competitiva per participar en els cursos d'immersió en anglès que organitzen.

Requisits 

  •  No haver complert 30 anys a 31 de desembre de 2018.
  •  Haver estat beneficiari de la beca del MECD durant el curs 2015/16 o 2016/2017

Sol·licitud

La sol·licitud s'ha complimentar mitjançant el formulari accessible a la web de "Tràmits i Serveis" del MECD.

El termini de presentació de sol·licituds és del 11 de març al 2 d'abril de 2018.

Criteris de selecció

1. Tindran preferència els sol·licitants que no hagin estat beneficiaris d'aquesta ajuda en els anys anteriors.

2. L'ordre d'adjudicació de les ajudes vindrà determinat d'acord amb la renda per capita de la família.

La Comissió Avaluadora dirimirà els possible empats donant preferència als sol·licitants de major edat.

Per a l'adjudicació definitiva caldrà superar una prova de nivell a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo per confirmar el nivell assignat inicialment.

Dotació

L'ajut cobrirà: ensenyament, material, manutenció i allotjament tot i que l'alumne seleccionat haurà d'abonar 100€ en concepte de reserva de plaça i matrícula.

Més informació

Convocatòria

Web del MECD.

Web de la UIMP

Cursos per a professorat

La UIMP convoca 1.005 ajudes en règim de concurrència competitiva per participar en els cursos d'immersió en anglès que organitzen destinades a titulats en el Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes i Mestre.

Requisits

  • Haver finalitzat els estudis de Màster en Professorat d'Ensenyament Secundari Obligatori i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, amb una nota mitjana en el màster de, almenys, 8,00 punts en algun dels següents cursos acadèmics: 2016-2017, 2015-2016 o 2014-2015.
  • Haver finalitzat la la diplomatura o grau de Magisteri en qualsevol de les especialitats en algun dels següents cursos acadèmics: 2016-2017, 2015-2016 o 2014-2015, amb una nota mitjana de l'expedient acadèmic de, almenys, 8,00 punts

Sol·licitud

La sol·licitud s'ha complimentar mitjançant el formulari accessible a la web de "Tràmits i Serveis" del MECD.

El termini de presentació de sol·licituds és del 11 de març al 2 d'abril de 2018.

Criteris de Selecció

Per a l'adjudicació de les ajudes es tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient acadèmic en base a 10, per a la titulació de Magisteri o, en el seu cas, la nota final obtinguda a la titulació del Màster en base a 10.

A aquesta nota se li sumarà 1,50 punts quan la persona sol·licitant sigui de nova adjudicació.

La Comissió Avaluadora dirimirà els possible empats donant preferència als sol·licitants de major edat.

Dotació

L'obtenció de l'ajuda comportarà la cobertura de totes les despeses inherents a la participació en el curs amb excepció de 100€ en concepte de reserva de plaça i de les despeses de desplaçament a la seu del curs que li sigui assignat que seran de compte del participant.

Més informació

Convocatòria

Web del MECD

Web de la UIMP