Vés al contingut (premeu Retorn)

Fundació ONCE - Beca "Oportunitat al Talent"

El programa de beques "Oportunidad al talento"  de la Fundación ONCE pretén promoure una formació d'excel·lència, la mobilitat transnacional, l'especialització dels estudiants amb discapacitat en àrees d'especial ocupacionalidad, així com, la formació esportiva. D'altra banda es pretén aprofitar tot el potencial del seu talent i impulsar la carrera acadèmica i investigadora dels estudiants universitaris amb discapacitat, fomentant així la seva inclusió laboral en ocupacions altament qualificades.

Podran sol·licitar les beques i ajudes contemplades al programa, tots els estudiants i titulats universitaris que tinguin nacionalitat espanyola i una discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33% i que reuneixin les condicions establertes a les bases de la convocatòria.

Característiques

Beques de mobilitat transnacional:

- Destinataris: Alumnes de grau o equivalent i alumnes de màster, matriculats/as en alguna universitat estrangera.

- Quantia: 6.000 euros per alumne en quantia única.

- Número de beques: 20

Beques per a màster i postgraus:

- Destinataris: Alumnes amb un grau o equivalent, matriculats o preinscrits en un màster oficial de qualsevol universitat espanyola o institució de reconegut prestigi.

- Quantia: 3.000 euros en quantia única.

- Número de beques: 20.

Beques de doctorat:

- Destinataris: Universitaris en possessió de màster o titulació equivalent i matriculats de doctorat en alguna universitat espanyola.

- Quantia: 12.000 euros anuals per alumne.

- Número de beques: 2.

Beques de recerca:

- Destinataris: Doctors en qualsevol disciplina científica, amb un projecte investigador per desenvolupar en una Universitat o centre de recerca de reconegut prestigi.

- Quantia: 25.000 euros anuals per alumne.

- Número de beques: 2.

Beques d'estudi i esport:

- Destinatarios: Estudiantes de grado, máster y posgrados, que compatibilitzin els estudis amb la pràctica esportiva i no rebin contraprestació econòmica per això.

- Quantia: 3.000 euros en quantia única.

- Número de beques: 10.

Beques Fundació Once/INECO de mobilitat internacional i màster per a estudiants d'enginyeries (No finançades amb el Fondo Social Europeu): dues beques en la modalitat de mobilitat internacional per a estudiants de nacionalitat espanyola que estiguin en l'últim curs de grau o màster i tres beques en la modalitat de màster. Es valoressin especialment les especialitats d'Enginyeria Civil, Enginyeria de Sistemes, Consultoria de Transports, Tecnologies de la Informació, Qualitat i Medi ambient. Després del desenvolupament del curs, les persones becades en aquesta modalitat, tindran l'oportunitat d'una primera experiència de formació, realitzant pràctiques remunerades en INECO.

Beques Fundació ONCE/Laboratoris ALCÓN: per a estudiants de les àrees de coneixement de Ciències de la Salut, Química, Economia i Empresa i Marketing, en totes les categories del programa. Ofereixen la possibilitat d'una primera experiència formativa realitzant pràctiques remunerades als Laboratoris Alcón a Barcelona. Cal assenyalar aquesta opció a la sol·licitud.

En el cas de les beques de mobilitat, màster i estudis i esport les beques són compatibles amb altres d'igual naturalesa, sempre que les quanties no excedeixin del cost total del programa.

En el cas de les beques de doctorat i recerca són incompatibles amb qualsevol altra beca de similar naturalesa.

Requisits

Podran sol·licitar les beques i ajudes els estudiants i titulats universitaris que tinguin nacionalitat espanyola i una discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33% i que reuneixin les següents condicions:

    • Per a les beques de mobilitat transnacional i màster, hauran d'estar matriculats o preinscrits en alguna universitat o institució universitària oficial. Així mateix, els sol·licitants hauran de demostrar el coneixement de la llengua en la qual s'impartirà el curs, aportant un certificat oficial (nivell mínim de B2).
    • Per a les beques de doctorat, hauran d'acreditar el títol de grau o similar i màster o similar i estar matriculats en un programa de doctorat en una universitat espanyola..
    • Per a les beques d'investigació, hauran d'acreditar el títol de doctor i disposar d'una oferta ferma per investigar en alguna Universitat o centre de recerca de reconegut prestigi.
    • Per a les beques d'Estudis i Esports, hauran d'estar matriculats en un grau o postgrau i acreditar la seva pertinença a una Federació Esportiva de l'àmbit nacional i/o a un club o equip esportiu.

Sol·licitud

La sol·licitud s'ha de formalitzar a través del formulari disponible a la web de la Fundación ONCE i adjuntant en el pas 4 del formulari, la documentació addicional:

a) Còpia del Certificat oficial de discapacitat.

b) Còpia de l'expedient acadèmic requerit per a cadascuna de les modalitats de beca.

c) Resguard del pagament de la matrícula, quan s'hagi realitzat, o resguard de la sol·licitud prèvia si encara no s'ha formalitzat la matrícula. Al moment en què la sol·licitud prèvia es converteixi en ferma i es procedeixi al pagament de la matriculació, s'haurà de remetre a la Fundació ONCE.

d) Carta de motivació, en la qual es descriguin les raons de sol·licitud de la beca, el seu projecte acadèmic i professional i l'objectiu al que es destinaran les ajudes que se sol·liciten. També hauran de detallar els recursos de suport que precisen,si son necessaris per al desenvolupament de la seva activitat. Es valorarà positivament la presentació de cartes de suport o recomanació per part del tutor acadèmic, director del projecte de recerca, centres acadèmics o club/entitat esportiva.

e) Currículum detallat, on hauran de descriure's les dades personals, formatius i professionals, competències lingüístiques, i les seves aptituds i altres capacitats personals.

f) Última declaració de la renda de la unitat familiar.

g) Títol B2 si procedeix i és obligatori per al desenvolupament del curs.

h) En el cas de les beques d'estudis i esport, documents que acrediti la pertinença del sol·licitant a una federació esportiva de l'àmbit nacional i del club o equip al que pertany.

i) Declaració jurada en la qual es faci constar si ha sol·licitat o percep una altra ajuda per a les mateixes finalitats, amb el detall de l'organisme que el concedeix, quantia atorgada/sol·licitada i objecte de la mateixa.

Termini de presentació:

Per a les beques de mobilitat, màster i postgraus i estudis i esport: del 3 de juliol fins al 3 d'octubre de 2017.

Per a les beques de doctorat i recerca: de 29 de juliol i el 10 d'octubre de 2017.

Criteris de selecció

La comissió de valoració creada per la Fundació ONCE, una vegada estudiades i analitzades les candidatures, resoldrà l'adjudicació de les mateixes, atenent als criteris de mèrit, capacitat, i circumstàncies de les persones sol·licitants:

- Discapacitat acreditada, tipus i grau

- Expedient acadèmic

- Renda familiar

- Currículum

- Carta de motivació

- Nivell d'idiomes, únicament quan calgui per al desenvolupament de la seva activitat.


En el cas de les beques de doctorat i investigació, la comissió avaluadora desenvoluparà el procés de selecció en dues fases:

1. Avaluació de la documentació presentada i valoració de les sol·licituds.

2. Després de la primera selecció de sol·licituds, es desenvoluparà una entrevista personal a les persones que reuneixin el perfil i requisits exigits en la convocatòria.

Per a la resta de beques i en els casos on s'estimi convenient, la Comissió també podrà sol·licitar una entrevista prèvia a la concessió de la mateixa.

Així mateix la Comissió de Valoració garantirà en l'adjudicació de les beques, un equilibri entre els sexes, per promoure la igualtat entre homes i dones en la formació universitària i esportiva de les persones amb discapacitat, aplicant per a això si calgués criteris de discriminació positiva.

Resolució

Una vegada avaluades les sol·licituds de la convocatòria, la Comissió de Valoració elaborarà la resolució provisional que publicarà el dia 13 de novembre de 2017 a la web de beques de la Fundació ONCE.

Després de la publicació de la resolució provisional s'estableix un període de 10 dies naturals per a reclamacions a través del correu 

La resolució definitiva es publicarà a la web de beques de la Fundació ONCE el dia 27 de novembre de 2017

 

Obligacions de los beneficiaris

Una vegada concedida la beca, els sol·licitants hauran de:

- remetre el número de compte bancària on se'ls abonarà l'import adjudicat i el document d'acceptació de la beca amb les condicions i obligacions establertes.

- participar en l'acte de lliurament de les beques.

- una vegada conclòs el període de gaudi de la beca, justificar la utilització dels recursos concedits.

- comunicar la seva adreça en tot moment.

- respondre a un qüestionari de valoració de l'impacte de la beca en el seu procés formatiu i laboral, podent formar part d'una xarxa de becaris de Fundació ONCE.

- acceptar la utilització dels seus noms i imatge, per incloure'ls de manera informativa als canals de comunicació externs i interns del grup ONCE i la seva Fundació. També podran difondre'ls en les memòries d'activitat i altres documents corporatius.

La Fundació ONCE podrà exigir la devolució de l'ajuda concedida si no s'empra per al desenvolupament de l'activitat a la qual es destina. En tot caso el sol·licitant es compromet a informar de qualsevol variació (i si escau l'aportació de la seva documentació justificativa) que es produeixi en el transcurs de l'any lectiu pel qual se li va concedir l'ajuda.