Vés al contingut (premeu Retorn)

Deduccions de renda

Per poder beneficiar-se d'alguna de les deduccions de la renda familiar es tindrà en compte la situació personal i familiar a 31 de desembre de 2018.


Deduccions generals

  • El 50% de les rendes dels membres familiars exclosos el sustentador principal i el seu cònjuge (si en tingués).
  • Es deduirà un 20% la renda familiar quan el sol·licitant sigui orfe absolut i menor de 25 anys.
  • Es deduiran 1.176€ per cada germà menor de 25 anys que, a més del sol·licitant, estigui cursant estudis universitaris i es vegi obligat a residir fora del domicili familiar durant el curs.

Deduccions relacionades amb la condició de família nombrosa

  • Deducció de 525€ per cada germà que convisqui amb el sol·licitant (inclòs aquest) en el cas de disposar de carnet de família nombrosa de categoria GENERAL.
  • Deducció de 800€ per cada germà que convisqui amb el sol·licitant (inclòs aquest) en el cas de disposar de carnet de família nombrosa de categoria ESPECIAL.
  • Es deduiran 2.000€ si el sol·licitant, a més de ser membre d'una família nombrosa, està afectat per una discapacitat igual o superior al 65%.
  • Si el sol·licitant és el titular de la família nombrosa, les quantitats assenyalades anteriorment es deduiran per cada fill que convisqui amb ell.

 

Deduccions relacionades amb la condició legalment reconeguda de discapacitat

  • Deducció de 1.811€ per cada germà, fill del sol·licitant o pel propi sol·licitant que estiguin afectats per una discapacitat igual o superior al 33%.
  • Es deduiran 2.881€ per cada germà o fill afectat per una discapacitat igual o superior al 65%.
  • La deducció serà de 4.000€ si el sol·licitant està afectat per una discapacitat igual o superior al 65%.