Vés al contingut (premeu Retorn)

Equivalència de notes per a expedients estrangers

Els estudiants que accedeixin amb estudis estrangers han de presentar un document d'equivalència de notes per poder sol·licitar la beca del MECD. La sol·licitud s'ha de fer a través de la seu electrònica del Ministeri.


El procediment a seguir és el següent:

1) El formulari de “declaració d'equivalència de la nota mitjana d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers” ha de ser emplenat amb la informació de l'expedient acadèmic i se selecciona l'escala de qualificació que correspon als estudis realitzats. Després s'han d'afegir les dades de qualificacions obtingudes en l'escala original i les equivalències de qualificacions que corresponen a l'escala espanyola de 5-10. El formulari calcula automàticament la nota mitjana final de l'expedient acadèmic.

2) Acabat aquest procés, es podrà imprimir la “Declaració d'equivalència de nota mitjana” per presentar-la al Servei de Gestió Acadèmica un tiquet mitjançant la plataforma DemanaSGA.

3) La declaració d'equivalència serà revisada pels òrgans instructors dels procediments, que hauran de verificar les dades consignades a la declaració per donar validesa a la mateixa. Solament farà efecte si va acompanyada del certificat acadèmic oficial original o fotocòpia degudament compulsada del mateix, i si escau la traducció corresponent.Consulta la informació general en el web del MECD.