Vés al contingut (premeu Retorn)

Beques col·laboració del MECD

Important!!! nou termini de presentació de sol·licituds: 18 de setembre de 2017

 

Les beques de col·laboració del Ministeri d'Educació Cultura i Esport (MECD) tenen l'objectiu de facilitar la col·laboració dels estudiants en els departaments i promoure la iniciació en les tasques de recerca.

Estan dirigides a estudiants que vagin a finalitzar els seus estudis de grau o de segon cicle o que estiguin cursant el primer curs de màsters universitaris oficials. Quedes exclosos els estudiants de primer cicle i de segon curs de màster.

Enguany, a la UPC se li han assignat 51 beques col·laboració.

En CAP CAS, el gaudiment de la beca col·laboració tindrà efectes jurídic-laborals entre el beneficiari i l'Estat o la Universitat.

Característiques

  • L'import de la beca és de 2.000€ abonats en un sol pagament.
  • No s'inclou el pagament dels crèdits matriculats.
  • Aquestes beques són compatibles amb les del règim general del MECD.

  Requisits generals

  Tenir la nacionalitat espanyola, ser ciutadà de la Unió Europea amb NIE comunitari o en el cas de ser ciutadà extracomunitari, tenir la residència permanent.

  Requisits acadèmics

  Els estudiants que vulguin sol·licitar una beca col·laboració hauran de reunir, en el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds els següents requisits:

  1. Estar matriculat a la UPC en estudis de grau, 1er i 2n cicle o 1r curs de màster durant el curs en el què es demana la beca.

  2. No estar en possessió o en disposició legal d'obtenir el títol acadèmic

  - per a estudiants de grau i de plans antics: de graduat, llicenciat, arquitecte, enginyer o màster universitari.

  - per a estudiants de màster: de màster universitari o doctorat.

  3. Tenir un mínim de crèdits superats:

  - estudis de grau: 180 crèdits del pla d'estudis

  - Estudis de plans antics: la totalitat dels crèdits de primer cicle i un 45% de la càrrega lectiva dels crèdits de segon cicle.

  4. Estar matriculat de:

  - Estudis de grau: 60 últims crèdits.

  - Estudis de plans antics: l’últim curs.

  - Estudis de màster: 60 crèdits del primer curs de màster i per primera vegada.

  5. Tenir una nota mitjana d'expedient de:

  - Estudis de grau i cicle:

  • 7,25 per a estudis de la branca d’enginyeria i arquitectura.
  • 7,70 per a estudis de les branques científica, experimental o jurídic-social.
  • 7,80 per a estudis de la branca de Ciències de la Salut.

  - Estudis de màster: les notes de l’apartat anterior s’han d’obtenir en els estudis d’accés al màster.

  Procés de sol·licitud

     1. El sol·licitant ha d'obtenir a l'e-secretaria l'historial per a beques col·laboració per a comprovar que reuneix els requisits acadèmics.
     2. Per formalitzar la sol·licitud ha d'omplir el formulari mitjançant la seu electrònica del MECD i s'haurà de signar electrònicament.
     3. A continuació, ha d'adjuntar en format PDF l'esquema del projecte de col·laboració (feu servir el model normalitzat que facilita el MECD) amb l'informe del departament.

  Sense l'adjunció d'aquests documents la presentació no serà efectiva.

  El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 18 de setembre de 2017.

  Dins del mes següent a la finalització de la col·laboració, caldrà que l'estudiant presenti la certificació del departament acreditant que ha prestat col·laboració en els termes fixats en el projecte i en la convocatòria.

  Consulta el document del MECD sobre preguntes freqüents (FAQ's).

  Criteris de revisió de sol·licituds

  El circuit de revisió consisteix en:

  1. Descartar els no matriculats a data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

  2. Descartar els titulats o en disposició de titular-se en cada cas (grau/cicle/màster).

  3. Descartar estudiants de grau amb menys de 180 crèdits superats.

  4. Descartar estudiants de cicle que:

  - No hagin superat tots els crèdits de primer cicle.

  - No hagin superat el 45% dels crèdits de segon cicle.

  5. Descartar els estudiants de màster que no hagin matriculat els 60 crèdits del primer curs de màster (matrícules anuals) o 30 crèdits (matrícules quadrimestrals), llevat que estiguin afectats per una limitació del potencial de matrícula. Aquesta matrícula ha de ser la primera formalitzada en els estudis de màster.

  6. Descartar els estudiants de primer i segon cicle o de segon cicle que tinguin pendents de matricular un nombre de crèdits superior a N.

  N és diferent per a cada pla d’estudis i s’ha de calcular de la manera següent: del total de crèdits del pla d’estudis es resten els crèdits de lliure elecció i es divideix entre el nombre d’anys de durada prevista i publicada en el BOE

  Per exemple, Enginyeria Industrial del pla 94 té un total de 375 crèdits, als que restem 37,5 crèdits de lliure elecció. Els 337,5 resultants es divideixen pel 5 anys previstos de durada del pla d’estudis. El resultat és 67,5, que serien els N crèdits que hauria de tenir pendents de matricular, com a màxim, l’estudiant d’aquest pla que vulgui optar a una beca col·laboració.

  7. Descartar qui no assoleixi la nota mitjana en funció de la branca de coneixement dels estudis que s’exigeix per a cada tipus d’estudi.

  Priorització de les sol·licituds

  El Consell Social de la UPC és l'encarregat de repartir el total de beques assignades pel MECD a la UPC entre els diferents departaments universitaris. La distribució es fa en funció dels punts per activitats de recerca i els punts per activitats de transferència de tecnologia de cada departament. Aquesta distribució, aprovada pel ple del Consell Social, és pública i es podrà consultar en el document enllaçat a continuació:

  Distribució de beques entre departaments aprovada pel Ple pel Consell Social.

  Els candidats que reuneixin els requisits fixats per la convocatòria seran ordenats per la puntuació descendent obtinguda de la suma de la nota d’expedient més la puntuació assignada pel departament al projecte de col·laboració presentat.

  En cas d’empat a punts entre estudiants del mateix departament es procedirà de la manera següent:

  - Es prioritzarà en primer lloc a qui tingui la nota d’expedient més alta.

  Si tot i així es manté l’empat, es procedirà seguint aquest ordre:

  - Es prioritzarà qui tingui més crèdits matriculats.

  - Si són del mateix cicle d’estudis (grau, cicles, màster) qui tingui un major nombre de crèdits superats.

  En cas de seguir empatats, es demanarà que el departament elabori una nova avaluació diferenciant els punts assignats per poder desfer l’empat.

  A cada departament se li concediran tants becaris com beques tinguin assignades pel Consell Social.

  Si hi ha més candidats que beques, aquest passaran a la llista d’espera en l’ordre establert pel Consell Social per a l’assignació de beques vacants, si n’hi ha.

  Si el departament té assignades més beques que candidats, aquestes passaran a formar part de la bossa de vacants que es distribuirà entre els candidats de la llista d’espera, en estricte ordre de priorització.

  Disposició final

  Amb l’objectiu de disposar d’uns criteris de priorització consensuats i vàlids amb independència del moment en el qual es publiqui la convocatòria, els establerts en el document de l'Acord 170/2016 aprovat pel Consell de Govern de 26 d'octubre de 2016 seran d’aplicació sempre i quan el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports no modifiqui els establerts a la convocatòria 2016/2017.

  Informació per als departaments

  • La Junta de Departament o, en el seu defecte, el Consell de Departament haurà de valorar els projectes de col·laboració presentats i emetre un informe avaluant-los amb una puntuació d'entre 0 i 4 punts.

  - contingut innovador del projecte, fins a 1 punt.

  - aplicació del treball a desenvolupar tant en el propi departament com fora del mateix, fins a 1 punt.

  - possible continuïtat en futurs projectes de recerca, fins a 1 punt.

  - introducció de les noves tecnologies en els mètodes de treball, fins a 1 punt.

  • Els resums dels projectes de col·laboració han d'estar signats pel director o directora del departament i es pot fer sevir la plantilla que el MECD posa a disposició dels sol·licitants.
  • Posteriorment haurà de facilitar a l'estudiant aquesta valoració per tal que l'adjunti a la seva sol·licitud.

  Més informació

  Resolució  Publicació de la Resolució en el BOE