Vés al contingut (premeu Retorn)

Ajut circumstàcies sobrevingudes

Ajuts econòmics a estudiants amb situacions desfavorables que afectin el pagament de les matrícules d’estudis universitaris. que afectin el pagament de les matrícules d’estudis universitaris.

Informació general


 • Organisme responsable:

  upc

 • Destinataris:

  Estudiants que degut a circumstàncies personals desfavorables i/o sobrevingudes estiguin afectats per l’aplicació del règim de preus previst al Decret regulador dels preus públics universitaris, de forma que puguin progressar en els seus estudis.

 • Altres:

  Malgrat la convocatòria no té caràcter competitiu, les sol·licituds es resoldran per ordre d’incoació de l’expedient fins a l’exhauriment del pressupost previst.

  Un cop exhaurit aquest, les sol·licituds restants, si n’hi ha, seran acumulades, si escau, a properes resolucions.

Requisits


 • Generals:

  Poden presentar sol·licitud els estudiants amb matrícula activa en estudis oficials de Graus o Màster en centres propis de la UPC en el curs de sol·licitud.

 • Incompatibilitats:

  Excepte casos justificats i degudament apreciats per la Comissió prevista a l’article 4 e convocatòria, no es tractaran les sol·licituds corresponents a matrícules ja abonades a la UPC.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 01/01/2019
 • Data fi: 31/07/2021
 • Presentació:
  • Es pot presentar en qualsevol moment durant el curs
 • Documentació addicional:

  Adjuntar documentació per acreditar el compliment dels requisits i justificar l’existència d’una situació desfavorable i/o sobrevinguda de pèrdua de poder adquisitiu (motivada per pèrdua del lloc de treball, embargaments, desnonaments o fets similars) que afectin la situació personal o l'entorn familiar. 

Beca


 • Import general:

  En cas de concessió també es determina l’import assignat que, com a molt, cobrirà la totalitat del preu públic i, si escau, taxes de matrícula previstes al Decret regulador dels preus públics universitaris

   

  La convocatòria es dota d’un fons finançat pel pressupost UPC (Consell Social), més la quantitat aportada solidàriament per l’estudiantat en el moment de la matrícula, que seran destinats, en cas de concessió, a sufragar com a màxim els imports corresponents als preus i, si escau, les taxes de la matrícula establerts al Decret regulador dels preus públics universitaris.

Adjudicació


 • Criteris:

  Les sol·licituds no tenen caràcter competitiu. Un cop analitzades són informades en sentit favorable o desfavorable

  Les sol·licituds seran examinades per una Comissió formada per

  • la Vicerectora de Docència i Estudiantat, que actuarà de presidenta,
  • el Vicerector de Política Acadèmica, 
  • el director de l’Àrea Acadèmica, 
  • un estudiant membre del Consell de Govern que cursi estudis objecte de la convocatòria d’ajuts. 
  • Actuarà com a secretari de la Comissió la Cap del Servei de Gestió Acadèmica, que tindrà veu però no vot.

   

  La Comissió:

  • tindrà en compte el nombre de crèdits cursats per l’estudiant i es valorarà positivament que estigui en disposició de finalitzar els estudis.
  • prioritzarà les sol·licituds on l’estudiant no estigui en possessió d’un títol oficial del mateix nivell o superior al dels estudis per als quals es sol·licita l’ajut, ni reuneixi els requisits per obtenir‐lo, ni gaudeixi de qualsevol altre títol que l’habiliti per a les mateixes competències professionals per al qual sol·licita l’ajut a l’estudi.

  Per a aquells estudiants que sol·licitin per segona vegada o més aquest ajut, la Comissió tindrà en compte el rendiment acadèmic dels períodes en què hagi gaudit d’aquest ajut.

 • Publicació de la resolució:

  Les resolucions són competència de la Vicerectora de Docència i Estudiantat.

  En cas de concessió de l’ajut s’ha d’indicar també el seu import econòmic.

 • Al·legacions:

  Contra les resolucions de la Vicerectora de Docència i Estudiantat s’hi pot presentar recurs d’alçada, en el termini d’un mes des de l’endemà de la comunicació corresponent.

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció al públic és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores