Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris de selecció i adjudicació

Procés d'adjudicació

El procés de selecció tindrà com a límit la disponibilitat pressupostària prevista per a cada tipologia d’estudi i quadrimestre.

En cas que el nombre de sol·licituds que reuneixin tots els requisits superi aquesta disponibilitat es procedirà a ordenar les sol·licituds per puntuació descendent.

La puntuació serà adjudicada a partir de la suma dels factors següents:

Estudiants de nou accés sense cap assignatura avaluada

  • Nota d’accés als estudis. . En el cas de màster, nota promig de l’expedient que hi dóna accés al màster


Estudiants de grau i de màster amb assignatures avaluades:

  • Nota promig de l’expedient, tenint en compte totes les notes, en el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.
  •  Aquesta nota es ponderarà per la dels titulats dels tres últims cursos (o dels cursos disponibles) de la titulació en la què la persona sol·licitant estigui matriculada.
  • Si es tracta d’una titulació de nova implantació encara sense titulats, es tindran en compte les dades de la titulació a la que ha substituït.
  • Si no substitueix a cap altra, s’obtindrà la nota promig dels que hi estiguin matriculats durant el curs 2020/2021.

 

En ambdós casos, a la puntuació obtinguda s’afegiran punts addicionals si el sol·licitant por justificar situacions socioeconòmiques greus que afectin a la unitat familiar:

-0.20 punts per cada progenitor que s’hagi vist afectat per un expedient de regulació de treball, sigui o no temporal, durant 2020.

-0.20 punts si la seva unitat familiar s’ha vist afectada per un desnonament durant 2020.

-0.20 punts quan es pugui acreditar que un dels progenitors no fa efectiva la pensió pels fills i l’estudiant es troba, de facto, en una llar monoparental.

-0.20 si cap dels progenitors ha mort durant 2020.

-0.20 si s’acrediten ingressos compensatoris que, amb motiu de l’emergència COVID-19, hagi atorgat qualsevol administració publica: ajut per a autònoms i empresaris o qualsevol altre anàleg.

Totes aquestes situacions desfavorables s’han de poder acreditar documentalment.

En cas de produir-se un empat, s’aplicarà la perspectiva de gènere per fomentar la participació femenina en els estudis tecnològics.

En el supòsit que no es resolgués la situació d’empat, serà la Comissió d’Adjudicació i Seguiment qui decideixi l’ordre de priorització.

Les sol·licituds que no resultin beneficiàries passaran a una llista d’espera de substitució de possibles vacants o revocacions.