Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris de selecció

Recursos econòmics

CriteriValorPuntuacióAcreditació

Ingressos de la unitat familiar inferiors al màxim establert

Inferior a 3,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Veure punt 6.a de la convocatòria per a més informaciósobre el càlcul

50 Còpia de la declaració de renda de 2021 de tots els membres de la unitat familiar o, en el seu defecte, certificat expedit per l’AEAT conforme no existia l’obligació de presentar-la. 
Certificat de convivència emès per l'ajuntament amb una antiguitat màxima de 3 mesos

 

Discapacitat de la persona sol·licitant

CriteriValorPuntuacióAcreditació

Discapacitat de la persona sol·licitant legalment reconeguda amb indicació del grau

Entre el 10% i el 32% 5 Autorització expressa de consulta al Departament de Benestar Social a través del formulari o certificat

 

Situació personal i familiar

CriteriValorPuntuacióAcreditació
Situació d'atur amb percepció d'una prestació ordinària Només un progenitor 12 Justificants de percepció de la prestació per atur
Només un progenitor en família monoparental 17
Els dos progenitors 17
Situació d'atur amb percepció d'una prestació extraordinària Només un progenitor 15
Només un progenitor en família monoparental 20
Els dos progenitors 20
Família nombrosa General 10 Autorització expressa de consulta al Departament de Benestar Social a través del formulari o certificat
Especial 12
Família monoparental 15
Sol·licitant amb fill menors d'edat a càrrec Un fill 15 Llibre de família o similar
Més d'un fill 20
Sol·licitant amb persones majors de 65 anys al seu càrrec i que no percebin cap tipus de prestació Una persona 10
Dues persones 20
Residència familiar situada a (veure més informació al punt 6.c de la convocatòria) fora de la província de Barcelona 5 Certificat de convivència vigent
a més de 100 quilòmetres de Barcelona ciutat
zona rural deprimida

 

Expedient acadèmic

CriteriForquilla de notesPuntuacióAcreditació

Nota expedient d'accés al màster

 

igual o superior a 7,1 10 Si s'ha titulat fora de la UPC, certificat acadèmic. En cas contrari, res
entre 5 i 7 8

 

 

Experiència professional

CriteriValorPuntuacióAcreditació

Compaginar feina i estudis

 

simultàniament i de manera continuada Entre 5,1 i 10 Autorització expressa de consulta al Departament de Benestar Social a través del formulari o certificat
treballs esporàdics (estiu o caps de setmana) Entre 1 i 5 Vida laboral de la persona sol·licitant

 

 

Experiència internacional

CriteriValorPuntuacióAcreditació

Haver realitzat estades de mobilitat internacional

 

per estudis de 5 a 10 Certificat d'estada expedit per la universitat receptora
per feina de 10 a 15 Contracte laboral o de pràctiques

 

 

Entrevista personal amb el candidat

CriteriPuntuació

Entrevista personal amb el candidat

entre 1 i 20 punts