Comparteix:

1a Convocatòria Erasmus Estudis KA171 2024-25 - Grau i màster

Ajut amb l'objectiu de subvencionar estades acadèmiques en alguna de les institucions d'Educació Superior elegibles en aquesta convocatòria.

Informació general

 • Organisme responsable:

 • Destinataris:

  Estudiants de grau o màster universitari de la UPC d'un programa de mobilitat Erasmus+ per estudis que tinguin concedida una estada de mobilitat en una de les institucions indicades a la convocatòria. 

 • Altres:

  Aquesta convocatòria es finançarà amb els fons econòmics del pressupost per al projecte 2022/2024.

  Característiques de l'estada

  • L'estada amb presència física s'ha de realitzar entre l’1 de juliol de 2024 i el 15 de juny de 2025.

  • Ha de tenir entre 90 i 150 dies malgrat que pot ser superior (dies zero) sempre i quan no se superi el màxim permès en el programa Erasmus+*

  *El programa Erasmus+ contempla un màxim de 360 dies d’estada per nivell d’estudis: grau o màster. En aquest còmput es tindran en compte les estades de mobilitat de programes europeus anteriors.

  Beques convocades

  País Universitat de destí* Especialitats prioritàries Nre. d'ajuts

  Canadà

  École Polytechnique de Montréal  i  Université de Montréal

  Automoció

  2

  Estats Units d'Amèrica

  Illinois Institut of Technology

  Arquitectura 

  2

  Japó

  Kyoto Institute of Technology

  Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

  2

  Taiwan

  National Central University

  Enginyeria Interdisciplinària i Innovadora

  1

  Xile

  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

  Arquitectura

  1

   *La institució de destí no té l’obligació d’acollir l'estudiant proposat per la UPC i, per tant, la concessió restarà  condicionada a l’acceptació de la candidatura.    

  Documentació i obligacions

  Consulta  aquí la documentació i obligacions dels beneficiaris de l'ajut.

  Si l'estudiant no ha lliurat la documentació requerida en el termini de 10 dies un cop finalitzada l'estada, es revocarà l'ajut i es donarà de baixa com a participant del programa Erasmus+

Requisits

 • Generals:
  • Tenir la ciutadania d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. Per tant, els candidats han de tenir NIF o NIE (Número d’Identificació d’Estrangers) informat en el seu expedient acadèmic.
  • Tenir concedida una plaça de mobilitat per l’escola o facultat de la UPC on la persona sol·licitant estigui matriculada dins el programa KA171 modalitat estudis a les institucions relacionades al punt 2 per al curs 2024/2025, sempre i quan l’estada es desenvolupi dins de les dates d’inici i finalització establertes a la convocatòria.
  • Tenir l’acceptació de la institució de destí.
  • Les persones beneficiàries d’un ajut Erasmus+ estudis hauran de mantenir la condició d’estudiantat vinculat a la UPC durant tot el període de l’estada. En conseqüència, a la UPC no es donaran ajuts a les persones que tinguin previst realitzar les estades un cop titulades.

  • Estar matriculat i al corrent de pagament durant el curs 2024/2025 en la titulació oficial de la UPC de grau o màster universitari en la que s'hagi adjudicat la plaça de mobilitat d'estudis.

 • Acadèmics:

  Els crèdits matriculats hauran de ser de modalitatmobilitat”, i el nombre mínim variarà segons el cas.

  Consulteu els Requisits acadèmics de matrícula.

 • Incompatibilitats:

  Queden exclosos d'aquesta convocatòria els estudiants:

   • de grau o màster amb una estada d’estudis o pràctiques als estats membres i associats (EM). 
   • de grau o màster amb una estada d’estudis o pràctiques a tercers països no associats al Programa (TPNAP).
   • de doctorat.
   • que no tinguin superada la fase inicial dels estudis de grau. En tot cas, el nombre de crèdits mínim superats en els estudis de grau per sol·licitar l’ajut serà de 90 crèdits.
   • d’un programa Erasmus Mundus Master Joint Degree que no estiguin matriculats a la UPC durant la seva estada de mobilitat o que gaudeixin d’una beca Erasmus Mundus finançada amb fons europeus.
   • que estiguin fent una estada incoming a la UPC.

   La participació en aquesta convocatòria és incompatible amb les convocatòries Erasmus+ KA131 TPNAP estudis per la mateixa estada.

  Sol·licitud

  • Presentació:

   Es consideraran automàticament com a sol·licitants dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria tots aquells estudiants que hagin obtingut una plaça de mobilitat, en el marc del programa KA171 Erasmus+ per a estudis, en el procés d’adjudicació de places del seu centre per al curs 2024/2025, sempre que reuneixin els requisits dels participants esmentats en el punt 5 d’aquesta convocatòria.

   En conseqüència, no serà necessari presentar cap sol·licitud d’ajut a través de la seu electrònica de la UPC.

   Les estades hauran d’estar creades a Prisma (pel centre d'estudis) a data 1 de setembre de 2024 i han de complir les característiques indicades a la convocatòria.

   El fet d’haver sol·licitat i acceptat una plaça de mobilitat Erasmus+ KA 171 per a estudis en la convocatòria de places de mobilitat del centre on l’estudiant està matriculats, implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria.

  • Documentació addicional:

   Estudis universitaris estrangers previs

   Si l'estudiant es matricula per primera vegada en un estudi de màster i l’estudi que li ha donat accés l'ha cursat en una universitat estrangera caldrà que aporti la declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació juntament amb el certificat original i la traducció jurada, si escau, a través de l'e-Secretaria (apartat "Entrada de documentació": Declaració de notes mitjanes d’estudis estrangers).

   Aquesta declaració es pot fer en línia mitjançant l’enllaç següent: 

   https://universidades.sede.gob.es/pagina/index/directorio/Equivalencia_notas_medias

  Beca

  • Import general:

   L'ajut de mobilitat tindrà 2 components:

   1. Ajut individual

   Els beneficiaris de la convocatòria gaudiran d’un ajut màxim de 5 mesos (150 dies). L’import de l’ajut és de 700€ mensuals (23,33€ per dia quan no s’arribi al mes sencer d’estada).

   En tot cas, l’import definitiu, d’acord amb el màxim de mesos finançats, serà el que el SEPIE determini a través de l’eina “Beneficiary Module en funció de les dates de l’estada que constin a l’expedient de la persona sol·licitant.

   2. Ajut de viatge

   L’ajut de viatge s’atorga en funció del país i quilòmetres a destí (d’acord amb l’Erasmus tool distance calculator):

   Distància Import

   Entre 100 i 499 km

   180 €

   Entre 500 i 1999 km

   275 €

   Entre 2000 i 2999 km

   360 €

   Entre 3000 i 3999 km

   530 €

   Entre 4000 i 7999 km

   820 €

   9000  km o més

   1.500 €

   En tot cas, l’import serà el que el SEPIE determini a través de l’eina “Beneficiary Module”.

    Els participants del programa dins l’acció KA171 no han d’abonar cap import en concepte de matrícula a la universitat de destí ni per l’accés a laboratoris o la biblioteca.

   No obstant això, la institució de destí podrà exigir el pagament de determinades taxes per altres conceptes: afiliació a sindicats d’estudiants, material específic o altres serveis o productes que els estudiants locals estiguin obligats a pagar.

   L’import de l’ajut, serà consultable per la persona interessada a l’e-secretaria de la UPC un cop concedit l’ajut.

  • Pagament:

   El pagament dels ajuts s'efectuarà en dues parts un cop l'estudiant hagi aportat tota la documentació requerida.

   Consulteu en el següent enllaç com es tramitarà el Pagament de l'ajut.

  • Obligacions dels beneficiaris:

   Els beneficiaris de la beca Erasmus+ caldrà que compleixin amb aquestes obligacions.

  Adjudicació

  • Criteris:

    Consulteu els criteris de priorització i selecció per a la concessió de l'ajut.

  • Data de la resolució: 08/10/2024
  • Publicació de la resolució:

   La convocatòria es resoldrà provisionalment i es notificarà electrònicament als interessats abans de les 24 hores del 8 d'octubre de 2024.

   A la resolució provisional també s’especificarà la data de la resolució definitiva, que exhaurirà la via administrativa i davant la qual es podrà interposar un recurs de reposició o un recurs contenciós administratiu en els terminis que marca la llei.

   Per indicació de la persona delegada per a la protecció de dades a la UPC, el llistat de beques concedides es publicarà amb indicació de nom i cognoms i les 4 xifres situades en la posició de quarta a setena quan el document identificador sigui un NIF o, en el cas de tractar-se d’un NIE, les que ocupen les posicions quarta a setena obviant el caràcter alfabètic.

   El llistat de beques denegades es publicarà amb NIF o NIE complet i el motiu de denegació.

  • Al·legacions:

   Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions en el termini que s’especifiqui a la mateixa resolució. Les al·legacions s’hauran de presentar a la seu electrònica de la UPC a través de l’enllaç que es publicarà a la resolució provisional.

  Més informació

  • Normativa:

   Text de la convocatòria Erasmus+ Estudis KA171 Erasmus+ 2024-25, Projecte 2022.

   Per tot allò no contemplat en aquesta convocatòria serà d’aplicació les normes i requisits establerts pel SEPIE en la seva pàgina web.

   • Els sol·licitants d'ajuts queden informats que el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya durà a terme el tractament de les seves dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

    Consulteu el Tractament de dades personals.

  Servei de Gestió Acadèmica

  Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

   UPCmaps 

  Si voleu contactar amb nosaltres:

  Atenció on-line:

  https://demana.upc.edu/sga/

  Atenció telefònica:

  93 405 46 46

   

  El  nostre horari d'atenció presencial és de:

  dilluns a divendres de 10 a 13 hores

  dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


  El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial