Comparteix:

1a Convocatòria_Erasmus Pràctiques Estats membres i associats 2024-2025 - Grau i màster

Ajut amb l'objectiu de subvencionar les estades en pràctiques en una empresa o institució radicada a qualsevol dels estats membres i països associats al programa Erasmus objecte d'aquesta convocatòria.

Informació general

 • Organisme responsable:

 • Destinataris:

  Estudiants de grau o màster de la UPC que vulguin fer una estada en pràctiques en una empresa o institució europea dins el programa Erasmus+.

 • Altres:

  Aquesta convocatòria es finançarà amb els fons econòmics del pressupost del projecte Erasmus+ 2023/2025.

  Característiques de l'estada

  • Durada mínima de 60 dies.
  • Les estades de mobilitat s'han de realitzar entre l’1 d'agost de 2024 i el 4 de juliol de 2025. Per tant, no podran començar més enllà del 30 d’abril de 2025.
  • La data de finalització de l’estada no pot ser posterior al 4 de juliol de 2025.
   • Poden tenir una durada d'entre 60 i 360 dies per cicle d'estudis, descomptant els dies ja gaudits en convocatòries Erasmus anteriors.
   • Les estades que comencin a partir de l’1 de gener de 2025 només podran gaudir d’un ajut de 180 dies com a màxim (fins al 4 de juliol de 2025).
   • No es poden tenir dues estades en el mateix curs acadèmic (Q1 i Q2) a la mateixa destinació. Aquestes estades han de ser anuals.

   Ampliació de l’estada un cop iniciada

   Si un cop iniciada l’estada, el sol·licitant preveu que necessitarà més temps per assolir els objectius acadèmics plantejats a l’acord acadèmic (learning agreement) i aquesta ampliació de l’estada ha de ser superior a 30 dies sobre la data final prevista inicialment, caldrà que presenti una sol·licitud d’extensió.

   Atesa la durada del projecte Erasmus+ amb què es finança aquesta convocatòria, no es concediran extensions en què la data de finalització sigui posterior al 4 de juliol de 2025.

   D’acord amb els criteris de disponibilitat pressupostària, es podran concedir extensions de les estades sense finançament (dies beca zero) sempre que la data de fi de l’extensió no superi el 4 de juliol de 2025, tal com s’indica en el punt 2 (Característiques de les estades) d’aquesta convocatòria.

   Consulta el Procediment per a estendre l'estada

   Documentació i obligacions

   Consulta aquí la documentació i obligacions dels beneficiaris de l'ajut.

   Si l'estudiant no ha lliurat la documentació requerida en el termini de 10 dies un cop finalitzada l'estada, es revocarà l'ajut i es donarà de baixa com a participant del programa Erasmus+

    

   Capacitats digitals en les pràctiques dels estudiants universitaris en el marc del programa Erasmus+


   En la mobilitat Erasmus+ per a pràctiques, els estudiants poden adquirir capacitats digitals avançades i cal indicar-ho en l’acord de pràctiques (Training AgreementTA).

   Es considera que l’estudiant en pràctiques adquireix capacitats digitals avançades durant la seva mobilitat quan porta a terme una o més de les següents activitats:

   • Màrqueting digital (gestió de xarxes socials, anàlisi de webs).
   • Disseny gràfic, mecànic o arquitectònic digital.
   • Desenvolupament d’aplicacions, software, programes informàtics, scripts, o llocs web.
   • Instal·lació, manteniment i gestió de xarxes i sistemes informàtics.
   • Anàlisi de dades, mineria de dades i visualització.
   • Programació i formació de robots i aplicacions d’intel·ligència artificial.

   No aplica aquest criteri quan en les pràctiques es porten a terme les següents tasques bàsiques:

   • Acompliment d’ordres genèriques de recolzament al client.
   • Entrada de dades.
   • Tasques d’oficina mitjançant eines informàtiques generals.

  Requisits

  • Generals:
    • Tenir la ciutadania d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. Per tant, els candidats han de tenir NIF o NIE (Número d’Identificació d’Estrangers) informat en el seu expedient acadèmic.
   •  
    • Acreditar estar en possessió del Número de la Seguretat Social (NUSS). Aquesta documentació s’ha de presentar a través de l’e-Secretaria apartat entrada de documentació: NUSS.
   •  
    • És obligatòria l’existència de les figures dels tutors de pràctiques al centre de la UPC on s’imparteixen els estudis de grau o màster i a l’empresa o institució on es desenvoluparan.
   •  
    • Acreditar la competència lingüística que l’empresa o institució receptora determini en el document “Erasmus+ Training Agreement”. L’acreditació es farà mitjançant el test d’idiomes.
   •  
  • Acadèmics:
   • Les persones beneficiàries d’un ajut Erasmus+ pràctiques hauran de mantenir la condició d’estudiantat vinculat a la UPC durant tot el període de l’estada. En conseqüència, a la UPC no es donaran ajuts a les persones que tinguin previst realitzar les estades un cop titulades.
   • Haver estat seleccionat per l’escola o facultat de la UPC, on la persona sol·licitant estigui matriculada, per realitzar una estada de pràctiques en una empresa o institució amb la raó social ubicada a l’estranger durant el curs 2024/2025 dins el programa Erasmus+ pràctiques SMT (estats membres i associats) en les condicions que es recullen a la convocatòria.
   • Estar matriculat i al corrent de pagament durant el curs 2024/2025 en la titulació oficial de la UPC de grau o màster universitari en la que s’hagi adjudicat la plaça de mobilitat pràctiques.

   Requisits de matrícula per a estudiants de grau i estudiants de màster

   Les pràctiques del programa Erasmus+ poden ser:

   • curriculars → el treball realitzat es reconeixerà en crèdits a l'expedient
   • no curriculars → es faran constar en el Suplement Europeu al Títol (SET)

  • Incompatibilitats:

   Queden exclosos de la convocatòria els estudiants:

   • de grau o màster amb estades que finalitzen a partir del 5 de juliol de 2025. Les estades d’aquests estudiants pertanyen a la 2a convocatòria d’ajuts  Erasmus+ KA131 EM per a pràctiques del curs 2024/2025, projecte pressupost 2024/2026.
   • de grau o màster amb una estada d’estudis als estats membres i associats (EM).
   • de grau o màster amb una estada d’estudis o pràctiques a tercers països no associats al Programa (TPNAP).
   • de grau i màster amb una estada d’estudis del programa KA171.
   • de doctorat.
   • que no tinguin superada la fase inicial dels estudis de grau. En tot cas, el nombre de crèdits mínim superats en els estudis de grau per sol·licitar l’ajut serà de 90 crèdits.
   • d’un programa Erasmus Mundus Master Joint Degree que no estiguin matriculats a la UPC durant la seva estada de mobilitat o que gaudeixin d’una beca Erasmus Mundus finançada amb fons europeus.
   • que estiguin fent una estada incoming a la UPC.

   No seran elegibles com a organitzacions d'acollida de les pràctiques:

   Institucions de la Unió Europea i altres organismes de la Unió Europea, incloent agències especialitzades: Llistat institucions Unió Europea .

   Organitzacions que gestionen programes comunitaris (per a evitar possibles conflictes d’interessos i/o doble finançament).

   Representacions diplomàtiques nacionals (ambaixades i consolats) del país d’origen de l’estudiant (és a dir, el país on es troba la institució d’origen de l’estudiant i el país d’origen de l’estudiant o del que en té la nacionalitat).

   El SEPIE posa a disposició dels sol·licitants un web on consultar ofertes de pràctiques un cop registrats: Pràctiques ofertades-SEPIE 

   Per a tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s’atendrà al que contempla el SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+ .

  Sol·licitud

  • Presentació:

   Es consideraran automàticament com a sol·licitants dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria tots aquells estudiants que hagin obtingut una plaça de mobilitat, en el marc del programa KA131 Erasmus+ a estats membres i associats per a pràctiques, en el procés d’adjudicació de places del seu centre per al curs 2024/2025, sempre que reuneixin els requisits d’aquesta convocatòria.

   En conseqüència, no serà necessari presentar cap sol·licitud d’ajut a través de la seu electrònica de la UPC.

   Per tal que les estades siguin considerades per als ajuts econòmics han de:

   • Complir les característiques de l'estada.
   • Estar creades a Prisma (pel centre d'estudis) amb totes les dades completes (incloses les de l’empresa, institució o entitat d’acollida de les pràctiques) en la data indicada en el calendari d’actuació.
   • L’Erasmus+ Training Agreement ha d’estar signat per l’estudiant, el centre de la UPC i l’empresa, institució o entitat d’acollida, i validat a l'e-Secretaria en la data indicada en el calendari d’actuació.

   Calendari d'actuació:

   Estades creades a Prisma i amb la documentació (Training Agreement) signada i validada pel centre

   Data resolució provisional

   Data Inici de l’estada a partir de la data indicada i fins al 30 d’abril de 2025

   Data màxima de fi de l’estada

   30/06/2024

   12/07/2024

   01/08/2024

   04/07/2025

   12/09/2024

   30/09/2024

   15/10/2024

   04/07/2025

   14/10/2024

   30/10/2024

   15/11/2024

   04/07/2025

   14/11/2024

   29/11/2025

   15/01/2025

   04/07/2025

   16/12/2024

   30/01/2025

   17/02/2025

   04/07/2025

   14/02/2025

   27/02/2025

   17/03/2025

   04/07/2025

   14/03/2025

   27/03/2025

   21/04/2025

   04/07/2025

   Les estades que no compleixin els requisits, amb les dades incompletes i l’Erasmus+ Training Agreement sense signar per les tres parts, en la data indicada en el calendari d’actuació, restaran excloses del procés d’assignació d’ajuts.

   En cap cas, s’atorgarà cap ajut un cop iniciades les estades. 

  • Documentació addicional:

   Estudis universitaris estrangers previs

   Si et matricules per primera vegada en un estudi de màster i l’estudi que t’ha donat accés l'has cursat en una universitat estrangera caldrà que aportis la declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació juntament amb el certificat original i la traducció jurada, si escau, a través de l'e-Secretaria (apartat "Entrada de documentació": Declaració de notes mitjanes d’estudis estrangers).

   Aquesta declaració es pot fer online mitjançant l’enllaç següent: https://universidades.sede.gob.es/pagina/index/directorio/Equivalencia_notas_medias

   Becaris del MEyFP o del Govern Basc

   Si, a més, s’ha estat becari del MEyFP fora de la UPC o del Govern Basc durant el curs 2023/2024 o ho és per al curs 2024/2025, caldrà presentar la credencial a través del tràmit genèric de la Seu Electrònica de la UPC.

   En altres casos d’estudiants amb menys oportunitats caldrà presentar, si escau, la documentació legal justificativa a través del tràmit genèric de la Seu Electrònica de la UPC. 

   El fet d’haver sol·licitat i acceptat una plaça de mobilitat Erasmus+ KA131 a estats membres i associats per a pràctiques en la convocatòria de places de mobilitat del centre on l’estudiant està matriculat, implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria.

  Beca

  • Import general:

   Import mensual

   Consulta la Taula d'imports segons els països i paràmetres del càlcul.

    

   Finançament segons tipus d'estada

   Tipus d'estada Finançament
   Mobilitat física amb activitats presencials Finançament de la totalitat de l’estada, d'acord amb el màxim de mesos finançats
   Mobilitat combinada (blended mobility): combinació de períodes presencials i online. Per exemple, començar una activitat online i desplaçar-se físicament, amb posterioritat, a la institució d’acollida Només es finançarà el període d’estada física a la institució d’acollida sempre i quan s’arribi al mínim exigit de 60 dies d’estada física a destí
  • Imports addicionals:

   Complements per a beneficiaris amb menors oportunitats.

  • Durada de l’ajut:

   Si les pràctiques són curriculars s’abonarà la totalitat de l’estada sempre i quan no se superi el màxim de mesos que estableix el programa Erasmus+ i que es recull en l'apartat de Característiques de l'estada.

    Si les pràctiques són no curriculars es finançarà un màxim de 90 dies.

  • Pagament:

   El pagament de l'ajut es tramitarà en dues parts una vegada hagis justificat que has aportat la documentació requerida.

   Consulta en el següent enllaç com es tramitarà el Pagament de l'ajut.

  • Obligacions dels beneficiaris:

   Com a beneficiari de la beca Erasmus+ caldrà que acompleixis amb la següent llista d'Obligacions.

  Adjudicació

  • Criteris:

   Consulta els criteris de priorització i selecció per a la concessió de l'ajut.

  • Publicació de la resolució:

   Aquesta convocatòria tindrà resolucions provisionals en les dates indicades en el calendari d’actuació i fins a exhaurir la disponibilitat pressupostària. En aquestes resolucions hi constaran els beneficiaris dels ajuts de cada període i les candidatures desestimades.

   Calendari d'actuació:

   Estades creades a Prisma i amb la documentació (Training Agreement) signada i validada pel centre

   Data resolució provisional

   Data Inici de l’estada a partir de la data indicada i fins al 30 d’abril de 2025

   Data màxima de fi de l’estada

   30/06/2024

   12/07/2024

   01/08/2024

   04/07/2025

   12/09/2024

   30/09/2024

   15/10/2024

   04/07/2025

   14/10/2024

   30/10/2024

   15/11/2024

   04/07/2025

   14/11/2024

   29/11/2025

   15/01/2025

   04/07/2025

   16/12/2024

   30/01/2025

   17/02/2025

   04/07/2025

   14/02/2025

   27/02/2025

   17/03/2025

   04/07/2025

   14/03/2025

   27/03/2025

   21/04/2025

   04/07/2025

   Un cop exhaurits els fons del projecte 2023/2025, no s’atorgaran nous ajuts i, en conseqüència, no es publicaran resolucions d’ajuts d’aquesta convocatòria.

   En el cas d’estades del quadrimestre de primavera o anuals de centres amb matrícula quadrimestral, la resolució estarà condicionada a que la persona beneficiària de l’ajut formalitzi la matrícula dels crèdits mínims indicats en la convocatòria per a aquestes estades en el període de matrícula del Q2. Si un cop finalitzat el període de matrícula del centre, no s’ha realitzat la matrícula, es revocarà l’ajut.  

   Per indicació de la persona delegada per a la protecció de dades a la UPC, el llistat de beques concedides es publicarà amb indicació de nom i cognoms i les 4 xifres situades en la posició de quarta a setena quan el document identificador sigui un NIF o, en el cas de tractar-se d’un NIE, les que ocupen les posicions quarta a setena obviant el caràcter alfabètic.

   El llistat d’ajuts denegats es publicarà amb NIF o NIE complet i el motiu de la denegació.

  • Al·legacions:

   Contra les resolucions provisionals es podran presentar al·legacions en el termini que s’especifiqui a la mateixa resolució. Les al·legacions s’hauran de presentar a la seu electrònica de la UPC.

   A la resolució provisional també s’especificarà la data de la resolució definitiva, que exhaurirà la via administrativa i davant la qual es podrà interposar un recurs de reposició o un recurs contenciós administratiu en els terminis que marca la llei. 

  Més informació

  • Normativa:

   Text de la convocatòria Erasmus+ KA131 Pràctiques 2024/25 Projecte 2023 - Estats membres i tercers països associats - Grau i màster

   Per tot allò no contemplat en aquesta convocatòria serà d’aplicació les normes i requisits establerts pel SEPIE en la seva pàgina web.

    • Protecció de dades: Els sol·licitants d'ajuts queden informats que el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya durà a terme el tractament de les seves dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

   Tractament de dades personals

  Servei de Gestió Acadèmica

  Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

   UPCmaps 

  Si voleu contactar amb nosaltres:

  Atenció on-line:

  https://demana.upc.edu/sga/

  Atenció telefònica:

  93 405 46 46

   

  El  nostre horari d'atenció presencial és de:

  dilluns a divendres de 10 a 13 hores

  dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


  El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial