Comparteix:

2a Convocatòria Erasmus Estudis Estats membres i associats 2024-25 - Grau i màster

Es convoquen ajuts per al finançament d’estades concedides en la modalitat “estudis” dins del programa Erasmus+ o UNITECH (excepte les estades a Suïssa i Regne Unit) a estats membres i associats. Aquestes estades s’hauran de realitzar durant el curs 2024/2025 i s’adrecen als estudiants de grau o màster de la UPC.

Informació general

 • Organisme responsable:

 • Destinataris:

   Estudiants de grau o màster de la UPC.

 • Altres:

  Aquesta convocatòria es finançarà amb els fons econòmics del pressupost del projecte Erasmus+ 2024/2026.

  Característiques de l'estada

  • Tenir una durada mínima de 60 dies.
  • S’hauran de realitzar entre el 5 d’agost de 2024 i el 30 de setembre de 2025, per tant no podran començar més enllà del 30 de juny de 2025.
  • La data de finalització no pot ser anterior al 5 de juliol de 2025.
  • L'estada ha de realitzar-se en la modalitat "estudis" dins del programa Erasmus+ o UNITECH (excepte les estades a Suïssa i Regne Unit).
  • El programa Erasmus contempla un màxim de 360 dies d’estada per nivell d’estudis: grau o màster. En aquest còmput es tindran en compte les estades de mobilitat de programes europeus anteriors.
  • Les estades que comencin a partir de l’1 de gener de 2025 només podran gaudir d’un ajut de 210 dies com a màxim.

  • No es poden tenir dues estades en el mateix curs acadèmic (Q1 i Q2) a la mateixa destinació. Aquestes estades han de ser anuals.

   

  Ampliació de l'estada un cop iniciada

  Si un cop iniciada l’estada, el sol·licitant preveu que necessitarà més temps per assolir els objectius acadèmics plantejats a l’acord acadèmic (learning agreement) i aquesta ampliació de l’estada ha de ser superior a 30 dies sobre la data final prevista inicialment, caldrà que presenti una sol·licitud d’extensió.

  D’acord amb els criteris de disponibilitat pressupostària, es podran concedir extensions de les estades sense finançament (dies beca zero) sempre que la data de fi de l’extensió no superi el 30 de setembre de 2025, tal com s’indica en el punt 2. Característiques de les  estades d’aquesta convocatòria.

  Consulta el Procediment per a estendre l'estada

   

  Documentació i obligacions

  Consulta aquí la documentació i obligacions dels beneficiaris de l'ajut.

  Si l'estudiant no ha lliurat la documentació requerida en el termini de 10 dies un cop finalitzada l'estada, es revocarà l'ajut i es donarà de baixa com a participant del programa Erasmus+

Requisits

 • Generals:
  • Tenir la ciutadania d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. Per tant, els candidats han de tenir NIF o NIE (Número d’Identificació d’Estrangers) informat en el seu expedient acadèmic.

  • Les persones beneficiàries d’un ajut Erasmus+ estudis hauran de mantenir la condició d’estudiantat vinculat a la UPC durant tot el període de l’estada. En conseqüència, a la UPC no es donaran ajuts a les persones que tinguin previst realitzar les estades un cop titulades.

  • Haver estat seleccionat per l’escola o facultat de la UPC on la persona sol·licitant estigui matriculada, per realitzar una estada d’estudis durant el curs 2024/2025 dins el programa Erasmus+ estudis SMS estats membres i associats o UNITECH (excepte Suïssa i Regne Unit) en les condicions que es recullen a la convocatòria. 

  • Estar matriculat i al corrent de pagament durant el curs 2024/2025 en la titulació oficial de la UPC de grau o màster universitari en la que s’hagi adjudicat la plaça de mobilitat estudis. 

 • Acadèmics:

  Cal que estiguis matriculat en la modalitatmobilitat”, d’un nombre de crèdits mínim segons el cas. Consulta els Requisits de matrícula

 • Incompatibilitats:

  Queden exclosos d'aquesta convocatòria els estudiants:

  • de grau o màster o màster amb estades que finalitzen fins al 4 de juliol de 2025 i, per tant, complien els requisits, pel que fa a característiques de les estades, per a participar en la 1a convocatòria d’ajuts Erasmus+ KA131 EM per estudis del curs 2024/2025, projecte pressupost 2023/2026).

  • de grau o màster que hagin resultat beneficiaris d’un ajut de la 1a convocatòria d’ajuts Erasmus+ KA131 EM per a estudis (curs 2024/2025 projecte pressupost 2023/2025) o tinguin la resolució de l’ajut posposada pendent de la matrícula del Q2.  

  • de grau o màster amb una estada de pràctiques als estats membres i associats (EM).
  • de grau o màster amb una estada d’estudis o pràctiques a tercers països no associats al Programa (TPNAP).
  • de grau o màster amb una estada d’estudis del programa KA171.
  • de doctorat.

  • que no tinguin superada la fase inicial dels estudis de grau. En tot cas, el nombre de crèdits mínim superats en els estudis de grau per sol·licitar l’ajut serà de 90 crèdits.

  • d’un programa Erasmus Mundus Master Joint Degree que no estiguin matriculats a la UPC durant la seva estada de mobilitat o que gaudeixin d’una beca Erasmus Mundus finançada amb fons europeus.

  • que estiguin fent una estada incoming a la UPC.

Sol·licitud

 • Presentació:

  Es consideraran automàticament com a sol·licitants dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria tots aquells estudiants que hagin obtingut una plaça de mobilitat, en el marc del programa KA131 Erasmus+ a estats membres i associats per a estudis, en el procés d’adjudicació de places del seu centre per al curs 2024/2025, sempre que reuneixin els requisits dels participants esmentats la convocatòria.

  En conseqüència, no serà necessari presentar cap sol·licitud d’ajut a través de la seu electrònica de la UPC.

  Les estades hauran d’estar creades a Prisma a data 1 de setembre de 2024 i han de complir les característiques indicades en el punt 2 d’aquesta convocatòria.

 • Documentació addicional:

  Estudis universitaris estrangers previs

  Si l'estudiant es matricula per primera vegada en un estudi de màster i l’estudi que li ha donat accés l'ha cursat en una universitat estrangera caldrà que aporti la declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació juntament amb el certificat original i la traducció jurada, si escau, a través de l'e-Secretaria (apartat "Entrada de documentació": Declaració de notes mitjanes d’estudis estrangers).

  Aquesta declaració es pot fer en línia mitjançant l’enllaç següent: 

  https://universidades.sede.gob.es/pagina/index/directorio/Equivalencia_notas_medias

  Becaris del MEyFP o del Govern Basc

  Si, a més, s’ha estat becari del MEyFP fora de la UPC o del Govern Basc durant el curs 2023/2024 o ho és per al curs 2024/2025, caldrà presentar la credencial a través del tràmit genèric de la Seu Electrònica de la UPC.

  En altres casos d’estudiants amb menys oportunitats caldrà presentar, si escau, la documentació legal justificativa a través del tràmit genèric de la Seu Electrònica de la UPC. 

  El fet d’haver sol·licitat i acceptat una plaça de mobilitat Erasmus+ KA 131 a estats membres i associats per a estudis, en la convocatòria de places de mobilitat del centre on l’estudiant està matriculat, implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria.

Beca

 • Import general:

  Import mensual

  Consulta la Taula d'imports segons els països i paràmetres del càlcul

  Ajut de viatge

  Els beneficiaris rebran un ajut de viatge, d’acord amb els imports establerts en la Guia del programa de 2024, en funció dels quilòmetres a destí (càlcul d’acord amb l’Erasmus+ tool distance calculator).

  Distància

  Import

  Entre 10 i 99 km

  28 €

  Entre 100 i 499 km

  211 €

  Entre 500 i 1999 km

  309 €

  Entre 2000 i 2999 km

  395 €

  Entre 3000 i 3999 km

  580 €

  Entre 4000 i 7999 km

  1188 €

  Igual o superior a 8000 km

  1735 €

  En tot cas, l’import serà el que el SEPIE determini a través de l’eina “Beneficiary Module”.

   

  Finançament segons tipus d'estada

  Tipus d'estada Finançament
  Mobilitat física amb activitats presencials Finançament de la totalitat de l’estada, d'acord amb el màxim de mesos finançats
  Mobilitat combinada (blended mobility): combinació de períodes presencials i online. Per exemple, començar una activitat online i desplaçar-se físicament, amb posterioritat, a la institució d’acollida Només es finançarà el període d’estada física a la institució d’acollida sempre i quan s’arribi al mínim exigit de 60 dies d’estada física a destí
 • Imports addicionals:

  Complements per a beneficiaris amb menors oportunitats.

 • Durada de l’ajut:

  El programa garanteix que els beneficiaris de la convocatòria gaudiran d’un ajut que, en funció de la durada de les seves estades de mobilitat, pot arribar fins al 210 dies.

  No obstant això, si l’estada és més llarga i hi ha disponibilitat pressupostària, es podrien finançar més dies.

  Consultar l'apartat de Requisits de matrícula, lletra "c" de cada casuística.

 • Pagament:

  El pagament de l'ajut es tramitarà en dues parts una vegada hagis justificat que has aportat la documentació requerida.

  Consulta com es tramitarà el Pagament de l'ajut.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Com a beneficiari de la beca Erasmus+, caldrà que compleixis amb aquestes obligacions.

Adjudicació

 • Criteris:

   Consulta els criteris de priorització i selecció per a la concessió de l'ajut.

 • Data de la resolució: 08/11/2024
 • Publicació de la resolució:

  Aquesta convocatòria tindrà una primera resolució provisional que es notificarà electrònicament als interessats abans de les 24 hores del 8 de novembre de 2024. En aquesta resolució s’inclouran els estudiants amb estades anuals o del Q2 de centres amb matrícula anual.

  La segona resolució provisional es publicarà abans de les 24 hores de l’11 d’abril de 2025 i inclourà els estudiants amb una estada de mobilitat del quadrimestre de primavera o de tot el curs i que matriculin quadrimestralment.

  Per indicació de la persona delegada per a la protecció de dades a la UPC, el llistat de beques concedides es publicarà amb indicació de nom i cognoms i les 4 xifres situades en la posició de quarta a setena quan el document identificador sigui un NIF o, en el cas de tractar-se d’un NIE, les que ocupen les posicions quarta a setena obviant el caràcter alfabètic.

  El llistat de beques denegades es publicarà amb NIF o NIE complet i el motiu de denegació.

 • Al·legacions:

  Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions en el termini que s’especifiqui a la mateixa resolució. Les al·legacions s’hauran de presentar a la seu electrònica de la UPC a través de l’enllaç que es publicarà a la resolució provisional.

  A la resolució provisional també s’especificarà la data de la resolució definitiva, que exhaurirà la via administrativa i davant la qual es podrà interposar un recurs de reposició o un recurs contenciós administratiu en els terminis que marca la llei.

Més informació

 • Normativa:

  Text de la 2a convocatòria Erasmus+ KA131 Estudis 2024/25 - Projecte 2024 - Estats membres i tercers països associats - Grau i màster

  Per tot allò no contemplat en aquesta convocatòria serà d’aplicació les normes i requisits establerts pel SEPIE en la seva pàgina web.

  • Els sol·licitants d'ajuts queden informats que el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya durà a terme el tractament de les seves dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

   Tractament de dades personals

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial