Comparteix:

2a Convocatòria Erasmus Pràctiques Tercers països no associats 2024-2025 - Grau i màster

Ajut amb l'objectiu de subvencionar les estades concedides en la modalitat "pràctiques" en una empresa o institució que tinguin com a destinació qualsevol dels tercers països no associats al programa Erasmus+ elegibles en aquesta convocatòria.

Informació general

 • Organisme responsable:

 • Destinataris:

  Estudiants de grau o màster de la UPC que vulguin fer una estada en la modalitat "pràctiques" en una empresa o institució europea dins el programa de mobilitat Erasmus+ per a pràctiques a tercers països no associats al programa (TPNAP).

 • Altres:

  Aquesta convocatòria es finançarà amb els fons econòmics del pressupost del projecte Erasmus+ 2024/2026.

  Característiques de les estades

  • Tenir una durada mínima de 60 dies.
  • S'hauran de realitzar entre l’1 de setembre i el 30 de setembre de 2025.
  • La data de finalització de l’estada no pot ser anterior al 5 de juliol de 2025.
  • L'estada podrà tenir una durada d'entre 60 i 360 dies per nivell d'estudis (grau o màster). En aquest còmput es tindrà en compte les estades de mobilitat de programes europeus anteriors.
  • Les estades que comencin a partir de l’1 de gener de 2025 només podran gaudir d’un ajut de 210 dies com a màxim.

  • No es poden tenir dues estades en el mateix curs acadèmic (Q1 i Q2) a la mateixa destinació. Aquestes estades han de ser anuals.

  • Les estades han de tenir com a destinació tercers països no associats al programa de les regions 1 a 14 (llevat Suïssa).

  Ampliació de l’estada un cop iniciada

  Si un cop iniciada l’estada, el sol·licitant preveu que necessitarà més temps per assolir els objectius acadèmics plantejats a l’acord acadèmic de pràctiques (Erasmus+ Training Agreement) i aquesta ampliació de l’estada ha de ser superior a 30 dies sobre la data final prevista inicialment, caldrà que presenti una sol·licitud d’extensió.

  D’acord amb els criteris de disponibilitat pressupostària, es podran concedir extensions de les estades sense finançament (dies beca zero) sempre que la data de fi de l’extensió no superi el 30 de setembre de 2025, tal com s’indica en el punt 2 (Característiques de les estades) d’aquesta convocatòria.

  Consulta el Procediment per a estendre l'estada

   

  Documentació i obligacions

  Consulta aquí la documentació i obligacions dels beneficiaris de l'ajut.

  Si l'estudiant no ha lliurat la documentació requerida en el termini de 10 dies un cop finalitzada l'estada, es revocarà l'ajut i es donarà de baixa com a participant del programa Erasmus+

  Capacitats digitals en les pràctiques dels estudiants universitaris en el marc del programa Erasmus+


  En la mobilitat Erasmus+ per a pràctiques, els estudiants poden adquirir capacitats digitals avançades i cal indicar-ho en l’acord de pràctiques (Training Agreement - TA ).

  Es considera que l’estudiant en pràctiques adquireix capacitats digitals avançades durant la seva mobilitat quan porta a terme una o més de les següents activitats:

  • Màrqueting digital (gestió de xarxes socials, anàlisi de webs).
  • Disseny gràfic, mecànic o arquitectònic digital.
  • Desenvolupament d’aplicacions, software, programes informàtics, scripts, o llocs web.
  • Instal·lació, manteniment i gestió de xarxes i sistemes informàtics.
  • Anàlisi de dades, mineria de dades i visualització.
  • Programació i formació de robots i aplicacions d’intel·ligència artificial.

  No aplica aquest criteri quan en les pràctiques es porten a terme les següents tasques bàsiques:

  • Acompliment d’ordres genèriques de recolzament al client.
  • Entrada de dades.
  • Tasques d’oficina mitjançant eines informàtiques generals.

Requisits

 • Generals:
   • Tenir la ciutadania d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. Per tant, els candidats han de tenir NIF o NIE (Número d’Identificació d’Estrangers) informat en el seu expedient acadèmic.
   • Acreditar estar en possessió del Número de la Seguretat Social (NUSS). Aquesta documentació s’ha de presentar a través de l’e-Secretaria apartat entrada de documentació: NUSS.
   • És obligatòria l’existència de les figures dels tutors de pràctiques al centre de la UPC on s’imparteixen els estudis de grau o màster i a l’empresa o institució on es desenvoluparan.
   • Acreditar la competència lingüística que l’empresa o institució receptora determini en el document “Erasmus+ Training Agreement”. L’acreditació es farà mitjançant el test d’idiomes.

 • Acadèmics:
  • Les persones beneficiàries d’un ajut Erasmus+ pràctiques hauran de mantenir la condició d’estudiantat vinculat a la UPC durant tot el període de l’estada. En conseqüència, a la UPC no es donaran ajuts a les persones que tinguin previst realitzar les estades un cop titulades.
  • Haver estat seleccionat per l’escola o facultat de la UPC on la persona sol·licitant estigui matriculada, per realitzar una estada de pràctiques en una empresa o institució amb la raó social ubicada a un país a l’estranger durant el curs 2024/2025 dins el programa Erasmus+ pràctiques  SMT (tercers països no associats al programa de les regions 1 a 14, llevat Suïssa) en les condicions que es recullen a la convocatòria.
  • Estar matriculat i al corrent de pagament durant el curs 2024/2025 en la titulació oficial de la UPC de grau o màster universitari en la que s’hagi adjudicat la plaça de mobilitat pràctiques.

  Requisits de matrícula per a estudiants de grau i estudiants de màster

  Les pràctiques del programa Erasmus+ poden ser:

  • Curriculars → impliquen un reconeixement de crèdits a l'expedient.
  • No curriculars → no existeix reconeixement de crèdits, però es fan constar en el Suplement Europeu al Títol (SET).

 • Incompatibilitats:

  Queden exclosos d'aquesta convocatòria els estudiants:

  • de grau o màster o màster amb estades que finalitzen fins al 4 de juliol de 2025 i, per tant, complien els requisits, pel que fa a característiques de les estades, per a participar en  la 1a convocatòria d’ajuts Erasmus+ KA131 TPNAP per a pràctiques del curs 2024/2025, projecte pressupost 2023/2025.
  • de grau o màster que hagin resultat beneficiaris d’un ajut de la 1a convocatòria d’ajuts Erasmus+ KA131 TPNAP per a pràctiques del curs 2024/2025, projecte pressupost 2023/2025.
  • de grau o màster amb una estada d’estudis als estats membres i associats (EM).

  • de grau o màster amb una estada d’estudis a tercers països no associats al Programa (TPNAP).
  • de grau i màster amb una estada d’estudis del programa KA171.
  • de doctorat.
  • que no tinguin superada la fase inicial dels estudis de grau. En tot cas, el nombre de crèdits mínim superats en els estudis de grau per sol·licitar l’ajut serà de 90 crèdits.
  • d’un programa Erasmus Mundus Master Joint Degree que no estiguin matriculats a la UPC durant la seva estada de mobilitat o que gaudeixin d’una beca Erasmus Mundus finançada amb fons europeus.
  • que estiguin fent una estada incoming a la UPC.

  No seran elegibles com a organitzacions d'acollida de les pràctiques:

  Institucions de la Unió Europea i altres organismes de la Unió Europea, incloent agències especialitzades: Llistat institucions Unió Europea .

  Organitzacions que gestionen programes comunitaris (per a evitar possibles conflictes d’interessos i/o doble finançament).

  Representacions diplomàtiques nacionals (ambaixades i consolats) del país d’origen de l’estudiant (és a dir, el país on es troba la institució d’origen de l’estudiant i el país d’origen de l’estudiant o del que en té la nacionalitat).

  El SEPIE posa a disposició dels sol·licitants un web on consultar ofertes de pràctiques un cop registrats: Pràctiques ofertades-SEPIE 

  Per a tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s’atendrà al que contempla el SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+ .

Sol·licitud

 • Presentació:

  Es consideraran automàticament com a sol·licitants dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria tots aquells estudiants que hagin obtingut una plaça de mobilitat, en el marc del programa KA131 Erasmus+ a tercers països no associats al programa - TPNAP per a pràctiques, en el procés d’adjudicació de places del seu centre per al curs 2024/2025, sempre que reuneixin els requisits esmentats en el punt 5 d’aquesta convocatòria.

  En conseqüència, no serà necessari presentar cap sol·licitud d’ajut a través de la seu electrònica de la UPC.

  Per tal que les estades siguin considerades per als ajuts econòmics han de:

  • Complir les característiques de l'estada.
  • Estar creades a Prisma amb totes les dades completes (incloses les de l’empresa, institució o entitat d’acollida de les pràctiques) en la data indicada en el calendari d’actuació.
  • L’Erasmus+ Training Agreement ha d’estar signat per l’estudiant, el centre de la UPC i l’empresa, institució o entitat d’acollida, i validat a l’e-secretaria en la data indicada en el calendari d’actuació.

  Calendari d'actuació:

  Estades creades a Prisma i amb la documentació (Training Agreement) signada i validada pel centre

  Data resolució provisional

  Data Inici de l’estada a partir de

  Data de fi de l’estada

  30/06/2024

  12/07/2024

  01/09/2024

  Entre el 5/07/2025 i el 30/09/2025

  12/09/2024

  30/09/2024

  15/10/2024

  Entre el 5/07/2025 i el 30/09/2025

  14/10/2024

  30/10/2024

  15/11/2024

  Entre el 5/07/2025 i el 30/09/2025

  14/11/2024

  29/11/2025

  15/01/2025

  Entre el 5/07/2025 i el 30/09/2025

  16/12/2024

  30/01/2025

  17/02/2025

  Entre el 5/07/2025 i el 30/09/2025

  14/02/2025

  27/02/2025

  17/03/2025

  Entre el 5/07/2025 i el 30/09/2025

  14/03/2025

  27/03/2025

  21/04/2025

  Entre el 5/07/2025 i el 30/09/2025

  16/05/2025

  30/05/2025

  20/06/2025

  Entre el 5/07/2025 i el 30/09/2025

  Les estades que no compleixin els requisits, amb les dades incompletes i l’Erasmus+ Training Agreement sense signar per les tres parts, en la data indicada en el calendari d’actuació, restaran excloses del procés d’assignació d’ajuts.

  En cap cas, s’atorgarà cap ajut un cop iniciades les estades. 

 • Documentació addicional:

  Estudis universitaris estrangers previs

  Quan la persona sol·licitant estigui matriculada  per primera vegada en un estudi de màster i l’estudi que li ha donat accés s'hagi cursat en una universitat estrangera caldrà que aporti la declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació juntament amb el certificat original i la traducció jurada, si escau, a través de l'e-Secretaria (apartat "Entrada de documentació": Declaració de notes mitjanes d’estudis estrangers).

  Aquesta declaració es pot fer en línia mitjançant l’enllaç següent:

  https://universidades.sede.gob.es/pagina/index/directorio/Equivalencia_notas_medias

   

  Becaris del MEyFP o del Govern Basc

  Si, a més, s’ha estat becari del MEyFP fora de la UPC o del Govern Basc durant el curs 2023/2024 o ho és per al curs 2024/2025, caldrà presentar la credencial a través del tràmit genèric de la Seu Electrònica de la UPC.

  En altres casos d’estudiants amb menys oportunitats caldrà presentar, si escau, la documentació legal justificativa a través del tràmit genèric de la Seu Electrònica de la UPC. 

  El fet d’haver sol·licitat i acceptat una plaça de mobilitat Erasmus+ KA131 a tercers països no associats al programa - TPNAP  per a pràctiques en la convocatòria de places de mobilitat del centre on l’estudiant està matriculat, implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria.

Beca

 • Import general:

  Ajut per a allotjament i manutenció

  • 500€ mensuals per a estades a països de la regions 13 i 14 (llevat Suïssa) (16,66€ per dia quan no s’arribi al mes sencer d’estada).

  • 700€ mensuals per a estades a països de les regions 1 a 12 (23,33€ per dia quan no s'arribi al mes sencer d'estada).

  El grup al que correspon cada país es pot consultar aquí.

  En tot cas, l’import definitiu, d'acord amb el màxim de mesos finançats, serà el que el SEPIE determini a través de l’eina “Beneficiary Module en funció de les dates d’estada que constin a l’expedient de la persona sol·licitant. Aquest import serà consultable per la persona interessada a l’e-Secretaria de la UPC un cop concedit l’ajut.

  Ajut de viatge

  Els beneficiaris rebran un ajut de viatge, d’acord amb els imports establerts en la Guia del programa de 2024, en funció dels quilòmetres a destí (càlcul d’acord amb l’Erasmus+ tool distance calculator).

  Distància

  Import

  Entre 10 i 99 km

  28 €

  Entre 100 i 499 km

  211 €

  Entre 500 i 1999 km

  309 €

  Entre 2000 i 2999 km

  395 €

  Entre 3000 i 3999 km

  580 €

  Entre 4000 i 7999 km

  1188 €

  Igual o superior a 8000 km

  1735 €

  En tot cas, l’import serà el que el SEPIE determini a través de l’eina “Beneficiary Module”.

   

  Finançament segons tipus d'estada

  Tipus d'estada Finançament(*)
  Mobilitat física amb activitats presencials. Finançament de la totalitat de l’estada d'acord amb el màxim de mesos finançats.
  Mobilitat combinada (blended mobility): combinació de períodes presencials i en línia. Per exemple, començar una activitat en línia i desplaçar-se físicament, amb posterioritat, a la institució d’acollida. Només es finançarà el període d’estada física a la institució d’acollida, sempre i quan s'arribi al mínim exigit de 60 dies d'estada física a destí.

 • Imports addicionals:

  Complements per a beneficiaris amb menors oportunitats.

 • Durada de l’ajut:

  Si les pràctiques són curriculars s’abonarà la totalitat de l’estada sempre i quan no se superi el màxim de mesos que estableix el programa Erasmus+ i que es recull en  l'apartat de Característiques de l'estada.

  Si les pràctiques són extracurriculars es finançarà un màxim de 90 dies, tant si les estades són quadrimestrals com anuals.

 • Pagament:

  El pagament dels ajuts s'efectuarà en dues parts una vegada l'estudiant hagi aportat la documentació requerida.

  Consulteu en el següent enllaç com es tramitarà el Pagament de l'ajut.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Els beneficiaris de la beca Erasmus+ caldrà que compleixin amb la següent llista d'Obligacions.

Adjudicació

 • Criteris:

   Consulteu els criteris de priorització i selecció per a la concessió de l'ajut.

 • Publicació de la resolució:

  Aquesta convocatòria tindrà resolucions provisionals en les dates indicades en el calendari d’actuació i fins a exhaurir la disponibilitat pressupostària. En aquestes resolucions hi constaran els beneficiaris dels ajuts de cada període i les candidatures desestimades.

  Calendari d'actuació:

  Estades creades a Prisma i amb la documentació (Training Agreement) signada i validada pel centre

  Data resolució provisional

  Data Inici de l’estada a partir de

  Data de fi de l’estada

  30/06/2024

  12/07/2024

  01/09/2024

  Entre el 5/07/2025 i el 30/09/2025

  12/09/2024

  30/09/2024

  15/10/2024

  Entre el 5/07/2025 i el 30/09/2025

  14/10/2024

  30/10/2024

  15/11/2024

  Entre el 5/07/2025 i el 30/09/2025

  14/11/2024

  29/11/2025

  15/01/2025

  Entre el 5/07/2025 i el 30/09/2025

  16/12/2024

  30/01/2025

  17/02/2025

  Entre el 5/07/2025 i el 30/09/2025

  14/02/2025

  27/02/2025

  17/03/2025

  Entre el 5/07/2025 i el 30/09/2025

  14/03/2025

  27/03/2025

  21/04/2025

  Entre el 5/07/2025 i el 30/09/2025

  16/05/2025

  30/05/2025

  20/06/2025

  Entre el 5/07/2025 i el 30/09/2025

  En el cas d’estades del quadrimestre de primavera o anuals de centres amb matrícula quadrimestral, la resolució estarà condicionada a que la persona beneficiària de l’ajut formalitzi la matrícula dels crèdits mínims indicats en la convocatòria per a aquestes estades en el període de matrícula del Q2. Si un cop finalitzat el període de matrícula del centre, no s’ha realitzat la matrícula, es revocarà l’ajut

  Per indicació de la persona delegada per a la protecció de dades a la UPC, el llistat de beques concedides es publicarà amb indicació de nom i cognoms i les 4 xifres situades en la posició de quarta a setena quan el document identificador sigui un NIF o, en el cas de tractar-se d’un NIE, les que ocupen les posicions quarta a setena obviant el caràcter alfabètic.

  El llistat d’ajuts denegats es publicarà amb NIF o NIE complet i el motiu de la denegació.

 • Al·legacions:

  Contra les resolucions provisionals es podran presentar al·legacions en el termini que s’especifiqui a la mateixa resolució. Les al·legacions s’hauran de presentar a la seu electrònica de la UPC.

  A la resolució provisional també s’especificarà la data de la resolució definitiva, que exhaurirà la via administrativa i davant la qual es podrà interposar un recurs de reposició o un recurs contenciós administratiu en els terminis que marca la llei. 

Més informació

 • Normativa:

  Text de la 2a convocatòria Erasmus+ KA131 Pràctiques 2024/25 Projecte 2024 - Tercers països no associats al programa. 

  Per tot allò no contemplat en aquesta convocatòria serà d’aplicació les normes i requisits establerts pel SEPIE en la seva pàgina web.

  • Els sol·licitants d'ajuts queden informats que el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya durà a terme el tractament de les seves dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

   Consulteu el Tractament de dades personals.

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial