Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Mobilitat / Erasmus+ Estudis resta de països - Mèxic

Erasmus+ Estudis resta de països - Mèxic

Ajut amb l'objectiu de subvencionar estades a qualsevol Institució d'Educació Superior dels països associats al programa Erasmus+ (no comunitaris)

Informació general


 • Organisme responsable:

  CofinanciadoEN.png

 • Destinataris:

  Estudiants de grau, màster i doctorat de la UPC

 • Altres:

  Característiques de l'estada

  • L’estada amb presència física a les institucions de destí s’haurà de desenvolupar entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de juny de 2022.
  • L’estada haurà de tenir, com a norma general entre 90 i 150 dies malgrat que poden ser superiors sempre que no superin el màxim permès (360 dies d’estada per nivell d’estudis tenint en compte les estades de mobilitat de programes europeus anteriors.)


  Beques convocades

  Institució de destí*Estudiants outgoing

   

  Instituto Politécnico Nacional

  1 plaça per a un estudiant de grau o màster

  1 plaça per a un doctorand

  *La institució de destinació no té l’obligació d’acollir l'estudiant proposat per la UPC, per la qual cosa, la concessió quedarà condicionada a aquesta acceptació.

   

  Assegurança Obligatòria

  Com a estudiant outgoing de la UPC has de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, una assegurança d'accidents, malaltia i repatriació.

  Pots contractar l’assegurança i pujar el certificat a l’e-secretaria, on l’Oficina de Relacions Internacionals el validarà.

  Si arribat el moment de la matrícula no s’ha dipositat i validat el document, l’import de l’assegurança obligatòria es cobrarà juntament amb la matrícula.

  Tota la informació relativa a l’assegurança obligatòria es pot consultar al web del Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC

  A més, també caldrà contractar la cobertura de la responsabilitat civil

   

  Documentació

  DocumentOn descarregarOn lliurar (signat)Descripció i models
  Acord financer

   

  L'SGA facilitarà el model del document als beneficiaris

   ORI

   

   

   

  Documentació
  Learning Agreement

   

  Esecretaria >Mobilitat/Estada de mobilitat >Documentació
  Certificat d'incorporació Esecretaria >Mobilitat/Estada de mobilitat >Documentació
  Certificat d'estada

  Aquest documents no son necessaris per registrar la sol·licitud de beca.

Requisits


 • Generals:
  • Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència o de residència per estudis a Espanya vigent durant el període de l’estada. A més, caldrà disposar de DNI o de NIE.

  • Tenir concedida una plaça de mobilitat dins l’acció KA107 per a l'Instituto politécnico Nacional per al curs 2021/2022, sempre i quan l’estada es desenvolupi dins de les dates d’inici i finalització establertes a la convocatòria.

  • La modalitat de l'estada de mobilitat ha de ser "Erasmus Estudis"

  • Tenir l'acceptació de la universitat de destí

  • Estar al corrent de pagament de la matrícula

  • No gaudir de cap altre ajut finançat amb fons europeus o que estigui expressament declarat com a incompatible

 • Acadèmics:

  Requisits per als estudiants de grau i màster

  • Estar matriculat en el curs 2021/2022 de 20 crèdits en modalitat de “mobilitat” en una titulació oficial de la UPC de grau durant el quadrimestre en el que es desenvolupi l’estada.
  • Aquest mínim no serà d’aplicació quan es tracti dels últims crèdits per a la finalització d’estudis o hi hagi crèdits pendents de compensar en avaluació curricular. En aquests casos, el mínim a matricular serà de 12 crèdits en modalitat de “mobilitat”.

   

   Requisits per a doctorands

  • Estar matriculat de tutoria en un programa de doctorat a la UPC i al corrent de pagament. L’estada de mobilitat s’haurà de realitzar durant el període de vigència d’aquesta matrícula.
  • Tenir superat el pla de recerca abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds
 • Incompatibilitats:

  Queden exclosos d’aquesta convocatòria:

  - Els estudiants i doctorands amb una plaça "Erasmus Pràctiques"

  Els estudiants d’un programa Erasmus Mundus Master Joint Degree que no estiguin matriculats a la UPC durant la seva estada de mobilitat o que gaudeixin d’una beca Erasmus Mundus finançada amb fons europeus.

  - Els estudiants que estiguin fent una estada incoming a la UPC.

   

  No està permès gaudir de cap altre ajut finançat amb fons europeus o que estigui expressament declarat com a incompatible

  Per tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s'atendrà el que contempla el SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+ per a estudiants.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 29/10/2021
 • Data fi: 30/11/2021
 • Presentació:

  El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà a les 24 hores del 30 de novembre de 2021.

  La sol·licitud s’ha de formalitzar a través de la seu electrònica de la UPC a través de l’enllaç següent: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol-licitud-Beca-ERASMUS_estudis

  Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu que caldrà lliurar a través de l’e-secretaria.

 • Documentació addicional:

  Documentació adjunta – Estudiants de màster

  Quan la persona sol·licitant estigui matriculada per primera vegada en un estudi de màster i l’estudi que l’ha donat accés s’hagi cursat en una universitat estrangera caldrà que aporti la declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació juntament amb el certificat original i la traducció jurada, si escau.

  Aquesta declaració es pot fer online mitjançant l’enllaç següent:

  http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/catalogo/general/20/202057/ficha/202057.html


  Documentació adjunta – Doctorands

  En el cas de candidats doctorants el formulari de sol·licitud ha d’anar acompanyat d’una còpia del Document d’Activitats del Doctorat (DAD) actualitzat

  Aquesta documentació s’ha de lliurar també a través de l’e-secretaria.

Beca


 • Import general:

  Ajut de viatge

  L'ajut de viatge consisteix en un pagament únic de 1.500€

  Ajut per allotjament i manutenció

  - 700€ mensuals amb un màxim de 5 mesos (150 dies).

  En tot cas, l’import a percebre és el calculat per la Mobility Tool i constarà a l’e-secretaria de la persona beneficiària.

   

  • Els participants del programa dins l’acció KA107 no han d’abonar cap import en concepte de matrícula, accés a laboratoris o la biblioteca. No obstant això, la institució de destí podrà exigir el pagament de determinades taxes per altres conceptes: afiliació a sindicats d’estudiants, material específic o altres serveis o productes que els estudiants locals estiguin obligats a pagar.
 • Durada de l’ajut:

  Si ets beneficiari, gaudiràs d'un ajut que, en funció de la durada de la teva estada, pot arribar fins als 150 dies.

 • Pagament:

  El pagament de l'ajut es tramitarà en dues parts una vegada hagis justificat que has aportat la documentació requerida

  Consulta com acreditar la incorporació i el final de l'estada

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Com a beneficiari de la beca Erasmus+ caldrà que entreguis documentació i contestis l'enquesta.

  Consulta el llistat complet d'Obligacions

Adjudicació


 • Criteris:

  Estudiants de grau i màster

   La selecció dels beneficiaris es farà en base a la nota d’expedient, tenint en compte totes les notes, que consti a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds En cas d’empat, es tindrà en compte el percentatge de crèdits superats del pla d’estudis i es prioritzarà la sol·licitud amb un percentatge més alt de la titulació en el moment de finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds.

  Doctorands

  La selecció dels beneficiaris es farà en funció de la nota d’accés al doctorat. En el cas d’empat, es prioritzarà qui tingui un major grau de desenvolupament de la tesi segons els informes de la comissió acadèmica del programa de doctorat.

 • Data de la resolució: 05/12/2021
 • Publicació de la resolució:

  La resolució provisional s'ha publicat el 9 de desembre de 2021.

  La resolució definitiva s'ha publicat el 17 de desembre de 2021:

  Les resolucions es notificaran electrònicament als interessats.

 • Al·legacions:

  Contra la resolució provisional es pot presentar al·legació a través de la Seu Electrónica (https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Al-legacions-Beca-ERASMUS) abans de les 24 hores del dia 13 de desembre de 2021

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i la setmana de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial