Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Mobilitat / Erasmus Pràctiques Tercers països no associats 2022/2023. Grau i màster

Erasmus Pràctiques Tercers països no associats 2022/2023. Grau i màster

Ajut amb l'objectiu de subvencionar les estades en pràctiques en una empresa o institució radicada a qualsevol dels tercers països no associats al programa Erasmus+ elegibles en aquesta convocatòria

Informació general


 • Organisme responsable:

  Logo Erasmus proj 2021

 • Destinataris:

  Estudiants de grau o màster de la UPC que vulguin fer una estada en pràctiques en una empresa o institució europea dins el programa Erasmus+ KA131 Tercers països no associats al programa (TPNAP)

 • Altres:

  Característiques de l'estada

  • Han de tenir una durada mínima de 60 dies
  • Les estades de mobilitat s'han de realitzar entre l'1 de juny de 2022 i el 30 de setembre de 2023.
  • Poden tenir una durada d'entre 60 i 360 dies per cicle d'estudis, descomptant els dies ja gaudits en convocatòries Erasmus anteriors.
  • Països elegibles:
   
  Argentina Brasil         Canadà    
  Estats Units d'Amèrica Japó Mèxic
  Regne Unit Taiwan Xile
  Xina

  Es consideraran estades del quadrimestre de tardor aquelles que finalitzin abans de l’1 d’abril.

  Es consideraran estades del quadrimestre de primavera, aquelles que comencin a partir de l’1 de gener

   

  Extensió de l'estada

  Si vols ampliar la durada de la teva estada més de 30 dies sobre el previst cal demanar extensió.

  Procediment per a estendre l'estada

   

  Assegurança Obligatòria

  Com a estudiant outgoing de la UPC has de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, una assegurança d'accidents, malaltia i repatriació.

  Pots contractar l’assegurança i pujar el certificat a l’e-secretaria, on l’Oficina de Relacions Internacionals el validarà.

  Si arribat el moment de la matrícula no s’ha dipositat i validat el document, l’import de l’assegurança obligatòria es cobrarà juntament amb la matrícula.

  Per a les estades als EUA i Canadà l’assegurança obligatòria es contractarà abans de la matrícula i s'haurà de pujar el justificant a l'esecretaria

  Tota la informació relativa a l’assegurança obligatòria es pot consultar al web del Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC

  Al marge d'aquesta assegurança, la UPC té contractada una assegurança que cobreix, únicament, la responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats.

   

  Documentació

   

  DocumentOn descarregarOn lliurar (signat)Descripció i models
  Acord financer

   

   

  Esecretaria >

  Mobilitat/Estada de mobilitat >

  Documentació

  Original al centre o

  signat electònicament per

  l'esecretaria

   

   

   

  Documentació

  Training Agreement

  Esecretaria >

  Mobilitat/"Estada de mobilitat >

  Documentació

  Certificat d'incorporació
  Certificat d'estada

   

  Test d'idioma - Plataforma EU Academy

   

  Pràctiques amb competències digitals

  Iniciativa formativa per afavorir les habilitats en ciències, tecnologia, enginyeries i matemàtiques

  Consulta les activitats a desenvolupar i les empreses on realitzar-les

Requisits


 • Generals:
  • Tenir la ciutadania d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. Per tant, has de tenir NIF o NIE (Número d’Identificació d’Estrangers).

  • Hauràs de mantenir la condició d’estudiantat vinculat a la UPC durant tot el període de l’estada. A la UPC no es donaran ajuts a les persones que tinguin previst realitzar l'estada en pràctiques un cop titulades.

  • Haver estat seleccionat per l’escola o facultat de la UPC on estiguis matriculat, per realitzar una estada de pràctiques en una empresa o institució amb la raó social ubicada a l’estranger durant el curs 2022-2023 dins el programa Erasmus+ pràctiques SMT.

  • Acreditar la competència lingüística que l’empresa receptora determini en el document “Erasmus Training Agreement”. L’acreditació es farà mitjançant el test d’idioma obligatori contemplat a la convocatòria.

  • Les pràctiques s’hauran de desenvolupar en una empresa, centre públic o privat de recerca o altra organització d’anàloga naturalesa que estigui la raó social radicada a qualsevol dels països elegibles en aquesta convocatòria per a les mobilitats Erasmus+.

 • Acadèmics:

  Requisits per a estudiants de grau i estudiants de màster

  Les pràctiques del programa Erasmus+ poden ser:

  • curriculars → el treball realitzat es reconeixerà en crèdits a l'expedient
  • no curriculars → es faran constar en el Suplement Europeu al Títol (SET)
 • Incompatibilitats:

  Si ets beneficiari d’un ajut Erasmus+ pràctiques cal que mantinguis la condició d’estudiant matriculat a la UPC durant tot el període de l’estada.

  Queden exclosos de la convocatòria:

  - els estudiants amb una estada en estudis

  - els doctorands

  - els estudiants d’un programa Erasmus Mundus Master Joint Degree que no estiguin matriculats a la UPC durant la seva estada de mobilitat o que gaudeixin d’una beca Erasmus Mundus finançada amb fons europeus

  - els estudiants que estiguin fent una estada incoming a la UPC.

   

  Per a tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s’atendrà al que contempla el SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+ .

Sol·licitud


 • Data d'inici: 08/02/2023
 • Data fi: 26/02/2023
 • Presentació:

  La sol·licitud s'ha de presentar a través de la Seu Electrònica de la UPC

  Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu que caldrà lliurar a través de l’esecretaria.

 • Documentació addicional:

  Training Agreement

  Cal lliurar-lo completament emplenat i signat (si no consta ja com a validat a l’esecretaria).

  Descarrega't el model

   

  Estudis universitaris estrangers previs

  Si et matricules per primera vegada en un estudi de màster i l’estudi que t’ha donat accés l'has cursat en una universitat estrangera caldrà que aportis la declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació juntament amb el certificat original i la traducció jurada, si escau.

  Aquesta declaració es pot fer online mitjançant l’enllaç següent:

   https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha/203615.html

  Una vegada rebuda la sol·licitud s'habilitaran els documents corresponents a l’e-secretaria perquè els puguis lliurar.

   

  Becaris del MEyFP o del Govern Basc

  Si a més s’ha estat becari del MEyFP o del Govern Bas durant el curs 2021/2022 fora de la UPC, caldrà adjuntar també la credencial a la sol·licitud.

   

  La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria

Beca


 • Import general:

  Ajut per a allotjament i manutenció

  • 460€ mensuals per al Regne Unit (15,33€ per dia quan no s’arribi al mes sencer d’estada).

  • 950€ mensuals per a la resta de països (31,66€ per dia quan no s’arribi al
   mes sencer d’estada).

  Finançament segons tipus d'estada

  Tipus d'estadaFinançament(*)
  Mobilitat física amb activitats presencials

  Finançament de la totalitat de l’estada

  Mobilitat combinada (blended mobility): combinació de períodes presencials i online. Per exemple, començar una activitat online i desplaçar-se físicament, amb posterioritat, a la institució d’acollida Només es finançarà el període d’estada física a la institució d’acollida

  (*) sempre i quan s’arribi al mínim exigit de 60 dies d’estada física a destí.

   

  En tot cas, l’import definitiu serà el que el SEPIE determini a través de l’eina “Beneficiary Module” en funció de les dates d’estada que constin a l’expedient de la persona sol·licitant. Aquest import serà consultable per la persona interessada a l’e-secretaria de la UPC un cop concedit l’ajut.

 • Imports addicionals:

  Complements per a beneficiaris amb menors oportunitats 

 • Durada de l’ajut:

  Si les pràctiques són curriculars (impliquen un reconeixement de crèdits) s’abonarà la totalitat de l’estada sempre i quan no es superi el màxim de dies que estableix la convocatòria.

  Si les pràctiques són no curriculars (no existeix reconeixement de crèdits) es finançarà un màxim de 90 dies

 • Pagament:

   El pagament de l'ajut es tramitarà en dues parts una vegada hagis justificat que has aportat la documentació requerida

  Consulta com acreditar la incorporació i el final de l'estada

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Com a beneficiari de la beca Erasmus+ caldrà que entreguis documentació, realitzis els tests d'idioma i contestis l'enquesta.

  Consulta el llistat d'Obligacions

Adjudicació


 • Criteris:

   Consulta els criteris de priorització i selecció per a la concessió de l'ajut.

 • Data de la resolució: 30/03/2023
 • Publicació de la resolució:

  Aquesta convocatòria tindrà una resolució provisional que es notificarà electrònicament als interessats abans de les 24 hores del 30 de març de 2023. En aquesta resolució hi constaran les sol·licituds presentades.

  A la resolució provisional s’especificarà la data de la resolució definitiva

  Les resolucions parcials i definitives es notificaran electrònicament als interessats.

 • Al·legacions:

  Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions en el termini que s’especifiqui a la mateixa resolució. Les al·legacions s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de la UPC a través de l’enllaç que es publicarà a la resolució provisional.

  La resolució definitiva exhaurirà la via administrativa i davant la qual es podrà interposar un recurs de
  reposició o un recurs contenciós administratiu en els terminis que marca la llei.

Més informació


Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial