Comparteix:

Obligacions dels beneficiaris

Obligacions específiques de la beca Santander Erasmus+

1. Acceptar la beca Santander Erasmus a través de la plataforma del Banco Santander en el termini que s'estableixi.

2. Ser titular d’un compte corrent del Banco Santander.  Aquest compte corrent s’haurà d’informar a través de l’e-secretaria per tal de fer els pagaments dels ajuts.

Obligacions generals com a participant del programa Erasmus+

3. Estar matriculat a la UPC com a estudiant de mobilitat durant tota la durada de l’estada.

4. Si encara no ho ha fet, lliurar l’ordre SEPA a través de l’e-secretaria, signada pel titular del compte bancari. Aquest document està disponible a l’apartat de “les meves dades/comptes bancaris” de l'e-secretaria a (https://prisma-nou.upc.edu/ - apartat “Estudiants”).

5. Contractar una assegurança que cobreixi, durant el període de l’estada Eramus+, l’assistència sanitària, els accidents i la repatriació.

6. Presentar un certificat d’incorporació on es confirmi que l’estudiant ha iniciat l’estada, una vegada s’hagi incorporat a la universitat de destí.

7. Presentar un certificat d’estada de la universitat de destinació un cop finalitzada l’estada.

Els documents recollits en el punt 5, 6 i 7 son comuns als del programa Erasmus+ i, per tant, només caldrà afegir-los a l'esecretaria una vegada.

8. Respectar la normativa de la universitat de destinació, així com la legislació general del país d’estada.

Incompliments i devolució dels ajuts

La UPC revocarà la beca i l'estudiant retornarà l'import íntegre de l'ajuda en els següents casos:

- Incompliment d'algun dels requisits de la convocatòria

- Finalitzar l'estada abans de finalitzar el quadrimestre/semestre sense una causa degudament justificada

- Si, finalment, el beneficiari no realitzés la seva estada Erasmus+ o se li revoqués l'ajuda per aquesta.