Vés al contingut (premeu Retorn)

Ajuts Circumstàncies Sobrevingudes

Objecte

La present convocatòria té per objecte la concessió d’ajuts econòmics a estudiants que degut a circumstàncies personals desfavorables i/o sobrevingudes estiguin afectats per l’aplicació del règim de preus previst al Decret regulador dels preus públics universitaris, de forma que puguin progressar en els seus estudis.

Dotació

La convocatòria es dota d’un fons finançat pel pressupost UPC (Consell Social), més la quantitat aportada solidàriament per l’estudiantat en el moment de la matrícula, que seran destinats, en cas de concessió, a sufragar com a màxim els imports corresponents als preus i, si escau, les taxes de la matrícula establerts al Decret regulador dels preus públics universitaris.

Beneficiaris

Poden presentar sol·licitud els estudiants amb matrícula activa en estudis oficials de Graus o Màster en centres propis de la UPC en el curs de sol·licitud.

Excepte casos justificats i degudament apreciats per la Comissió prevista a l’article 4 e convocatòria, no es tractaran les sol·licituds corresponents a matrícules ja abonades a la UPC.

Sol·licituds

La sol·licitud dels ajuts es pot presentar en qualsevol moment durant el curs. La sol·licitud ha d’identificar clarament a l’estudiant, els estudis que cursa i el centre d’impartició i s’ha d’adreçar a la Vicerectora de Docència i Estudiantat.

Juntament amb la sol·licitud s’ha d’acreditar el compliment dels requisits i justificar l’existència d’una situació desfavorable i/o sobrevinguda de pèrdua de poder adquisitiu (motivada per pèrdua del lloc de treball, embargaments, desnonaments o fets similars) que afectin la seva situació personal o el seu entorn familiar. La sol·licitud es podrà presentar en model normalitzat, que estarà disponible en format electrònic.

 

Concessió i resolució

Les sol·licituds seran examinades per una comissió formada per la Vicerectora de Docència i Estudiantat, que actuarà de presidenta, el Vicerector de Política Acadèmica, el director de l’Àrea Acadèmica, i un estudiant membre del Consell de Govern que cursi estudis objecte de la convocatòria d’ajuts. Actuarà com a secretari de la Comissió la Cap del Servei de Gestió Acadèmica, que tindrà veu però no vot.

 

La Comissió tindrà en compte el nombre de crèdits cursats per l’estudiant i es valorarà positivament que estigui en disposició de finalitzar els estudis. Per a aquells estudiants que sol·licitin per segona vegada o més aquest ajut, la Comissió tindrà en compte el rendiment acadèmic dels períodes en què hagi gaudit d’aquest ajut. Així mateix, la comissió prioritzarà les sol·licituds on l’estudiant no estigui en possessió d’un títol oficial del mateix nivell o superior al
dels estudis per als quals es sol·licita l’ajut, ni reuneixi els requisits per obtenir‐lo, ni gaudeixi de qualsevol altre títol que l’habiliti per a les mateixes competències professionals per al qual sol·licita l’ajut a l’estudi.

Limitació pressupostària

Malgrat la convocatòria no té caràcter competitiu, les sol·licituds es resoldran per ordre d’incoació de l’expedient fins a l’exhauriment del pressupost previst. Un cop exhaurit les sol·licituds restants, si n’hi ha, seran acumulades, si escau, a properes resolucions. Aquests ajuts s’imputaran a la partida pressupostària 483.17 de despesa del pressupost.