Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / + Info Beques Estudi / Apadrina TIC: Beques i mentoria per a estudiants de graus TIC 2021

Apadrina TIC: Beques i mentoria per a estudiants de graus TIC 2021

Beques de matrícula a l'estudiantat de grau TIC, prioritzant els que hagin estat afectats directament per la Covid-19 i les candidates femenines atesa la poca presència de dones en l’àmbit tic. El programa de beques consisteix en uns ajuts econòmics que es complementarien amb un acompanyament a l'estudiant (mentoria)

Informació general


 • Organisme responsable:

   

                                        

 • Destinataris:

  Estudiants de grau de titulacions TIC

 • Altres:

  S'estableixen 3 modalitats d'ajuts:

  Modalitat A: Ajut per sufragar les despeses de la matrícula i un programa de mentoria, per a alumnes de graus TIC de les universitats catalanes que la seva situació econòmica i familiar hagi estat desafavorida com a conseqüència de la crisis sanitària generada per la Covid-19.

  Modalitat B: Ajuts per sufragar les despeses dels crèdits matriculats per segones i successives vegades i un programa de mentoria per a alumnes de graus TIC de les universitats catalanes.

  Modalitat C: Programa de mentoria supervisat per part de professionals de les empreses tecnològiques col·laboradores del programa ApadrinaTIC del Centre Tecnològic de Catalunya.

Requisits


 • Generals:

  a) Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de l'alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l'alumnat més gran de 18 anys estigui en situació de residència.

  b) Estar matriculat o matriculada d’un mínim de 18 crèdits, en el curs acadèmic 2021-2022 o dels crèdits necessaris per finalització d’estudis, en algun dels estudis de grau relacionats:

  TitulacióCentre
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació EETAC
  Enginyeria Telemàtica EETAC
  Enginyeria de Sistemes TIC EPSEM
  Enginyeria Informàtica EPSEVG
  Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació ETSETB
  Enginyeria Electrònica de Telecomunicació ETSETB
  Ciència i Enginyeria de Dades FIB
  Enginyeria Informàtica FIB
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals ESEIAAT
  Disseny i Desenvolupament de Videojocs CITM
  Multimèdia CITM

   

  Per a la modalitat A:

  c) Acreditar una situació econòmica i familiar desfavorida com a conseqüència directa de la crisis sanitària generada per la Covid-19 o de l’aplicació de les mesures per combatre-la.

  Per a la modalitat B:

  d) Tenir crèdits matriculats per segones o successives vegades durant el curs acadèmic 2021-2022

  e) Haver superat un mínim de 180 crèdits del pla d’estudis de grau TIC en la data de presentació de la sol·licitud.

  Per a la modalitat C:

  f) Haver superat un mínim de 180 crèdits del pla d’estudis de grau TIC en la data de presentació de la sol·licitud.

 • Incompatibilitats:

  S’exclouen:

  - Les persones que tinguin una titulació universitària superior (o altres estudis equivalents) o que compleixin els requisits legals per a l'expedició d'un títol de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura o altres títols equivalents.

  - Les persones que al·leguin la independència familiar i econòmica de la seva unitat familiar en el cas de la modalitat A.

  Incomptabilitats

  Els ajuts de matrícula són incompatibles amb les beques i subvencions que s’atorguin per la mateixa finalitat, i amb les exempcions o les bonificacions totals a les quals es pugui acollir l'estudiant per al pagament de la matrícula universitària.

  En el supòsit que els ajuts, les exempcions o les bonificacions als preus públics siguin parcials, es pot atorgar l'ajut sempre que la quantitat atorgada pels diferents ajuts i exempcions no superi l'import total dels crèdits.

  En aquests casos, la beca s'aplica una vegada deduïdes les exempcions i les bonificacions corresponents.

  Només es pot gaudir de l'ajut per a una sola modalitat per curs acadèmic.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 03/11/2021
 • Data fi: 31/01/2022
 • Presentació:

  Termini presentació sol·licituds finalitzat 

  Termini de presentació de sol·licituds: Del 3 de novembre al 31 de gener de 2022 (ambdós inclosos).

  - S'ha de presentar segons el model normalitzat mitjançant la web de l’AGAUR.

 • Documentació addicional:

  Documents per a totes les modalitats

  a) Còpia de la matrícula universitària

  b) Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant

  c) Carta personal de motivació: Escrit de la persona sol·licitant, màxim d’un full, on exposi la motivació per haver decidit cursar aquests estudis, què l’atrau del món tic, quines mancances i fortaleses té i com creu que la pot ajudar una mentoria d'un professional d'aquest sector, de quina àrea vol aprendre més o té més interès, i com es veu d'aquí 5 anys.

  Documents específics per a cada modalitat:

  Per a la modalitat A:

  d) Certificat de convivència del padró municipal d'habitants que correspongui (no volant individual).

  e)Documents acreditatius de l’impacte de la Covid-19 en el nucli familiar (informes mèdics certificat de defunció, documents dels organisme competents per acreditar un ERO o un ERTO...)

  Per a la modalitat B i C:

  f) Certificat acadèmic on constin els crèdits superats i la nota mitjana de l’expedient (escala del 0 al 10) en el moment de presentar la sol·licitud 

  Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar al formulari de la sol·licitud.

Beca


 • Import general:

  La beca consisteix en les prestacions següents:

  Modalitat A

  a) Un ajut pel pagament de fins 60 crèdits matriculats el curs 2021/22. S’estableixen tres nivells en funció de la puntuació assolida:

  PuntuacióNombre de crèdits a finançarImport màxim
  De 20 a 40 punts 18 500€
  De 40 a 60 punts 30 1000€
  Més de 60 punts 60 2000€

   

  b) Un programa d’acompanyament i mentoria supervisat per part de professionals de les empreses tecnològiques col·laboradores del programa ApadrinaTIC de CTecno.

  Modalitat B

  a) Un ajut pel pagament de fins un màxim de 1.000 € dels crèdits matriculats per segones i successives vegades en funció de la puntuació assolida d’acord amb els criteris d’avaluació i la disponibilitat pressupostària.

  b) Un programa d’acompanyament i mentoria supervisat per part de professionals de les empreses tecnològiques col·laboradores del programa ApadrinaTIC de CTecno. Es concedirà un màxim de 30 programes d’acompanyament i mentoria. En el cas dels crèdits matriculats en universitats privades/concertades i centres adscrits , el preu a pagar és el preu públic del crèdit determinat en el Decret de preus públics vigent.

  Modalitat C:

  a) Un programa d’acompanyament i mentoria supervisat per part de professionals de les empreses tecnològiques col·laboradores del programa ApadrinaTIC de CTecno exclusiu per als estudiants que hagin superat un mínim de 180 del seu pla d’estudis. Aquesta modalitat no inclou el pagament de la matrícula universitària. Es concedirà un màxim de 20 programes d’acompanyament i mentoria.

 • Durada de l’ajut:

  El període serà el curs acadèmic 2021/22

  Renovació dels ajuts

  Els estudiants que vagin obtenir l’ajut del programa en l’edició anterior, poden renovar l’ajut mitjançant la presentació del formulari normalitzat de sol·licitud sempre que compleixin els requisits establerts en la base 2 a) i b) i d'acord amb els terminis establerts a la convocatòria corresponent.

  Consulta la documentació que cal annexar al formulari de renovació en els artibles 5.1. a) , b) i c) de les bases de la convocatòria.

 • Pagament:

  El pagament de l'ajut s'efectua directament a la persona beneficiària mitjançant una transferència bancària, un cop publicada la resolució de concessió, amb la presentació prèvia de la justificació efectiva del pagament de la matrícula.

  Aquest document s'ha de presentar en el termini màxim de 10 dies després de la publicació de la resolució de concessió dels ajuts a la web de CTecno , i en el cas de matricules de segon semestre, s’ha de presentar en el termini màxim de 10 dies després d’haver fet el pagament de la matricula del segon semestre.

Adjudicació


 • Criteris:

  Consulta els criteris d'Avaluació i selecció

  Tramitació i resolució

 • Publicació de la resolució:

  Notificació de la resolució

  Mitjançant la publicació a la web de la Fundació CTecno

  Renúncies i substitucions

  En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document justificatiu del pagament de la matrícula en els terminis previstos en aquestes bases reguladores i en la convocatòria corresponent, l'òrgan de resolució de la convocatòria pot adjudicar l'ajut a persones sol·licitants de la llista de sol·licituds en reserva.

  Les renúncies i les substitucions es notificaran individualment a les persones interessades.

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i la setmana de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial