Apadrina TIC 4.0: Beques i mentoria per a estudiants de titulacions TIC 2023-24

Beques per a l'estudiantat de grau TIC, prioritzant les candidates femenines atesa la poca presència de dones en l’àmbit TIC. El programa de beques consisteix en uns ajuts econòmics que es complementarien amb un acompanyament a l'estudiant (mentoria).

 

Informació general

 • Organisme responsable:

   

                                        

 • Destinataris:

  Estudiants de grau i màster de titulacions TIC

 • Altres:

  S'estableixen 2 modalitats d'ajuts:

  Modalitat A: Ajut de suport econòmic i un programa de mentoria, per a alumnes de graus TIC.

  Modalitat B: Programa de mentoria supervisat per part de professionals de les empreses tecnològiques col·laboradores del programa ApadrinaTIC del Cercle Tecnològic per a alumnes de màster oficial TIC.

Requisits

 • Generals:

  a) Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de l'alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l'alumnat més gran de 18 anys estigui en situació de residència.

  Per a la modalitat A

  b) Estar matriculat d'un mínim de 18 crèdits en una universitat del sistema universitari català, en el curs acadèmic 2023-2024 o dels crèdits necessaris per finalització d’estudis, en algun dels estudis de grau relacionats a la convocatòria

  c) Haver superat un mínim de 100 crèdits del pla d’estudis de grau TIC en la data de presentació de la sol·licitud.

  Per a la modalitat B

  d) Estar matriculat en un programa de màster oficial en una universitat del sistema universitari català en el curs acadèmic 2023-2024 en algun dels estudis de màster oficial relacionats a la convocatòria

 • Incompatibilitats:

  S’exclouen:

  Per a la modalitat A

  - Les persones que tinguin una titulació universitària superior (o altres estudis equivalents) o que compleixin els requisits legals per a l'expedició d'un títol de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura o altres títols equivalents.

  Per a la modalitat B

  - Les persones que tinguin una titulació de màster oficial o que compleixin els requisits legals
  per a l’expedició d’un títol de màster oficial.

  - Les persones que tinguin en vigor un contracte de pràctiques durant el programa.

  Incompatibilitats

  • Aquest ajuts són incompatibles amb les beques i subvencions que s'atorguin per la mateixa finalitat.

  • Només es pot gaudir de l'ajut per a una sola modalitat per curs acadèmic.

Sol·licitud

 • Data d'inici: 20/09/2023
 • Data fi: 24/11/2023
 • Presentació:

  Termini ampliat.

  S'ha de sol·licitar a través de la pàgina web de l'AGAUR: https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/ApadrinaTic

  La sol·licitud s'ha de presentar segons el model normalitzat, juntament amb la documentació necessària. 

  Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar al formulari de la sol·licitud.

 • Documentació addicional:

  Documents per a totes les modalitats

  a) Còpia de la matrícula universitària del curs vigent

  b) Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant

  c) Carta personal de motivació. Aquesta carta consistirà en un escrit, de màxim un full, on exposi els següents punts:

  • Motivació personal per la elecció dels estudis, en clau dels criteris i aspiracions personals. ¿Perquè vas triar aquestes estudis?
  • Interès específic en el món TIC. Quines àrees resulten de major interès personal i professional, descripció. ¿Que t’agrada més del món TIC?
  • Autoavaluació de fortaleses i mancances personals. Exposar com una mentoria es pensa que podria ajudar. ¿Quines son les teves fortaleses? ¿On necessites ajuda?
  • Motivació de la mentoria. Quines àrees de millora o de curiositat pensa que podran ser treballades o formin part de la mentoria. ¿Que penses que pots necessitar d’un mentor que es ja un professional consolidat al sector?
  • Visió aspiracional personal en els propers 5 anys. Com es veu el candidat en aquest període, a nivell professional. ¿Com et veus o t’agradaria veure’t professionalment en 5 anys?

  d) Certificat acadèmic dels estudis de grau on constin els crèdits superats i la nota mitjana de l’expedient (escala del 0 al 10) en el moment de presentar la sol·licitud o el certificat acadèmic personal dels estudis que han donat accés al màster (escala del 0 al 10) en el cas dels sol·licitants de la modalitat B.

  e) Document d’adhesió al Programa i les seves activitats.

  f) Document d’idoneïtat. Serveix per conèixer les àrees d’interès professional dels estudiants.

Beca

 • Import general:

  La beca consisteix en les prestacions següents:

  Modalitat A

  a)  Un ajut de suport econòmic a l’estudi de màxim 1.100 € en funció de la puntuació assolida d’acord amb els criteris d’avaluació de la convocatòria i la disponibilitat pressupostària

  S’estableixen diferents nivells en funció de la puntuació assolida:

  PuntuacióImport ajut
  De 41 a 64 punts 400€
  De 65 a 76 punts 650€
  De 77 a 79 punts 950€
  Més de 80 punts 1.100€

   

  b) Un programa d’acompanyament i mentoria supervisat per part de professionals de les empreses tecnològiques col·laboradores del programa ApadrinaTIC del Centre Tecnològic.

  Modalitat B

  a) Un programa d’acompanyament i mentoria supervisat per part de professionals de les empreses tecnològiques col·laboradores del programa ApadrinaTIC de Centre Tecnològic. 

   

  Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

 • Durada de l’ajut:

  El període serà el curs acadèmic 2023/24.

 • Pagament:

  El pagament de l'ajut s'efectua directament a la persona beneficiària mitjançant una transferència bancària, un cop publicada la resolució de concessió.

Adjudicació

 • Criteris:

  Consulta els criteris d'Avaluació i selecció

  Tramitació i resolució

 • Publicació de la resolució:

  Notificació de la resolució

  Mitjançant la publicació a la web de la Fundació Centre Tecnològic.

   

  Renúncies i substitucions

  En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, en els terminis previstos en aquestes bases reguladores i en la convocatòria corresponent, l'òrgan de resolució de la convocatòria pot adjudicar l'ajut a persones sol·licitants de la llista de sol·licituds en reserva.

  Les renúncies i les substitucions es notificaran individualment a les persones interessades.

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial