Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / + Info Beques Estudi / Apadrina TIC / Avaluació i Selecció

Avaluació i Selecció

1. La concessió dels ajuts es tramita en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració que determinen les bases de la convocatòria.


2. Les sol·licituds les estudia una comissió d'avaluació en dues fases (sobre una puntuació total màxima de 107 punts):

En la primera fase (sobre una puntuació de 87 punts):

a) Gènere: dones (10 punts )

b)  Nota mitjana de l'expedient acadèmic (escala del 0 al 10) (77 punts):

Per notes mitjanes de 5 a 5,99 un total de 30 punts
Per notes entre 6,00 i 6,99 un total de 40 punts. Amb crèdits repetits 7 punts addicionals
Per notes entre 7,00 i 7,99 un total de 50 punts. Amb crèdits repetits 7 punts addicionals
Per notes superiors a 8 un total de 70 punts. Amb crèdits repetits 7 punts addicionals

 

Per als estudis de màster universitari, per calcular la nota mitjana només es tindrà en compte
la nota mitjana dels estudis que han donat accés al màster universitari.

La segona fase consistirà en la valoració de la carta personal de motivació de les persones sol·licitants que hagin obtingut les millors puntuacions a la primera fase ( sobre una puntuació de màxim10 punts).

En cas d’empat , tindran preferència els alumnes que tinguin més crèdits superats en el moment de la presentació de la sol·licitud.

En el cas dels alumnes que vagin ser beneficiaris de l’ajut en l’edició anterior, caldrà l’informe favorable emès pel mentor per tal de poder optar a l’ajut.


3. La comissió d'avaluació la designa i nomena el President del Patronat i estarà formada per un mínim de dos vocals. 


4. La selecció de les sol·licituds la duu a terme el Patronat. Per a la proposta d'atorgament dels ajuts es tindrà en compte les bases generals, la disponibilitat pressupostària, i les avaluacions fetes d'acord amb la base anterior.
tenint en compte els criteris anteriors, la comissió fixarà la puntuació de tall mínima per accedir als ajuts i mentoria 5 La Comissió pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per les sol·licituds que no s'hagin seleccionat.