Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / + Info Beques Estudi / Apadrina TIC / Tramitació i Resolució

Tramitació i Resolució

1 Prèviament a la concessió dels ajuts, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de la sol·licitud, la qual cosa es notificarà a la persona interessada mitjançant el correu electrònic facilitat.

2 Comporta la inadmissió de la sol·licitud l'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixi la convocatòria.

3 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació de la resta de documentació requerida dins del termini.

4 Vist l'informe de la comissió d’avaluació, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva, que eleva a l'òrgan resolutori.

5 En la resolució de concessió, hi han de figurar, com a mínim, l'import de l'ajut, les condicions que ha de complir la persona beneficiària, el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades, i la procedència dels fons amb els quals es finança l'ajut.

6 La resolució de concessió es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació a la web de la Fundació CTecno, on constarà la puntuació final assolida per cadascuna de les sol·licituds en base als criteris establerts a la convocatòria i que servirà per establir la llista de prelació.

La identificació de les peticions es farà per mitjà de les darreres xifres del corresponent NIF i la seva lletra.