Vés al contingut (premeu Retorn)

Beca Between

BETWEEN TECHNOLOGY amb l'objectiu d'impulsar el talent jove, l’equitat social i el suport a les vocacions STEAM, especialment entre l’estudiantat femení, ha fet una donació destinada a convocar una beca en els termes que recull la present convocatòria.

Característiques dels ajuts

Aquesta convocatòria té com a objectiu finançar els estudis de grau d’una estudiant de la UPC de les àrees d’enginyeries industrial, civil, informàtica o telecomunicacions.

La beca tindrà una dotació de 5.000€ pel curs 2019/2020.

El conveni signat entre la UPC i Between Technology preveu que l’ajut es pugui adjudicar durant tres cursos més fins a completar un total de quatre. Sempre que el conveni sigui vigent i la persona beneficiaria compleixi els requisits especificats a la convocatòria, l’ajut es prorrogarà any a any.

L’ajut estarà subjecte a les retencions fiscals legalment establertes.

Destinataris

Poden sol·licitar aquest ajut les estudiantes matriculades per primera vegada durant el curs 2019/2020 en uns estudis de grau de l’àmbit de les enginyeries industrial, civil, informàtica o telecomunicacions.

Els estudis de grau dels centres adscrits queden exclosos d’aquesta convocatòria.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran a través de la Seu Electrònica de la UPC fins a les 24 hores del 15 de desembre de 2019.

Juntament amb la sol·licitud, caldrà aportar la documentació justificativa següent:

- Carta de motivació de la interessada.

- Carta o cartes de recomanació del professorat de secundària del seu centre d’origen.

Requisits

  • Estar matriculada en un estudi de grau, per primera vegada, en un centre propi de la UPC durant el curs 2019/2020. Els estudis han de ser de l’àmbit de les enginyeries industrial, civil, informàtica o de telecomunicacions.
  • No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol del mateix nivell o superior.
  • Acreditar un nivell de renda familiar situat per sota del llindar 1 de la convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Per fer-ho, cal que les persones interessades disposin de l’acreditació MATRC de l’AGAUR obtinguda a través del portar de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. Aquesta acreditació ha de ser vàlida pel curs 2019/2020.
  • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri.

Pel que fa als estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Aquesta normativa estableix que únicament podran accedir a les convocatòries de beques i ajuts públics aquells que disposin d’un permís de residència permanent. Per tant, no seran vàlides les sol·licituds presentades amb un NIE d’estudiant.

 

Incompatibilitats: Aquesta beca és incompatible amb qualsevol beca o ajut que tingui el mateix objecte excepte la beca del Ministeri d’Educació.

Criteris de priorització de sol·licituds

Les sol·licituds presentades s’ordenaran, per ordre descendent, segons la puntuació obtinguda emprant la fórmula següent:

Nota expedient (*) / Nota titulats (**)

Nota de l’expedient (*)

Serà la nota d’accés a la universitat sense comptabilitzar la nota de la fase específica.

Nota dels titulats (**)

Dels tres últims cursos del titulats en l’estudi en el que la persona sol·licitant està matriculada.

Quan no hi hagi dades de titulats en els darrers tres cursos es farà amb la informació disponible fins al moment, ja sigui la nota dels titulats encara que només sigui una promoció o, si no n’hi ha, la dels titulats en l’estudi que ha estat substituït pel que fa el sol·licitant.

En cas d’empat, es tindrà en compte la candidata o candidates matriculades en els estudis amb un menor percentatge de noies matriculades en aquest curs.

Si tot i així persistís l’empat, la selecció final recauria en la Comissió d’Avaluació, que tindria en compte els escrits de motivació de la interessada així com els escrits de recomanació del professorat de secundària.

Comissió d’avaluació

Als efectes de l’estudi i seguiment d’aquesta convocatòria així com per desempatar entre les candidates finalistes, es crearà una Comissió formada per les persones següents:

  • Núria Garrido Soriano, Vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC
  • Esther Martínez López, representant de BETWEEN TECHNOLOGY
  • Gema Díaz Luna, Cap del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC i que actuarà en qualitat de secretaria.

La Comissió es reserva la potestat de convocar a les candidates finalistes a una entrevista personal.

Resolució

 

 

 

Contra aquesta resolució provisional, es pot presentar una al·legació a través del portal de tràmits de la Seu Electrònica de la UPC fins a les 24 hores de diumenge 26 de gener de 2020.

El resultat de les resolucions provisional i definitiva s'ha publicat al web del Servei de Gestió Acadèmica i es notificarà electrònicament als interessats.

Obligacions dels beneficiaris

La persona beneficiària queda obligada a mantenir-se matriculada durant tot el període del gaudi de l’ajut. En cas contrari, la beca serà revocada i s’hauran de retornar els imports percebuts indegudament.

Més informació

Text de la convocatòria