Vés al contingut (premeu Retorn)

Beques del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre.

Informació general


 • Organisme responsable:

  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE)

 • Destinataris:

  Beques de col·laboració en la formació en matèries pròpies del Centre

  Estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant els graus sempre que hagin superat un mínim de 120 crèdits, o que s'hagin llicenciat o graduat l'any de publicació de la convocatòria en psicologia de les organitzacions, pedagogia, sociologia, dret, criminologia o qualsevol altra que sigui i d'interès per a l'organització. També poden sol·licitar la beca els estudiants que estiguin fent una 2a carrera o grau, de màster o postgrau dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat aquests estudis l'any de publicació de la convocatòria.

  Beques de col·laboració en les investigacions de l'àmbit d’execució penal

  Estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant graus sempre que hagin superat un mínim de 120 crèdits, o que s'hagin llicenciat o graduat l'any de publicació de la convocatòria en psicologia de les organitzacions, pedagogia, sociologia, dret, criminologia o qualsevol altra que sigui d'interès per a l'organització. També poden sol·licitar la beca els estudiants que estiguin fent una 2a carrera o grau, de màster o postgrau dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat aquests estudis l'any de publicació de la convocatòria.

  Beca de col·laboració en arxiu i gestió administrativa

  Estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant o s’hagin llicenciat o graduat en el grau d'informació i documentació, el grau superior d'arxivística i gestió de documents o algun màster o postgrau relacionat amb arxivística i gestió documental. També poden sol·licitar la beca els estudiants que estiguin fent una 2a carrera o grau, de màster o postgrau dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat aquests estudis l'any de publicació de la convocatòria.

  Beca de col·laboració en gestió econòmica i administrativa

  Estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant graus sempre que hagin superat un mínim de 90 crèdits, o que s'hagin llicenciat o graduat l'any de la convocatòria en economia, ciències empresarials, ciències polítiques i de l'administració, dret, matemàtiques. També poden sol·licitar la beca els estudiants de cicles formatius superiors d'Administració o qualsevol altra que sigui d'interès per a l'organització i també els estudiants que estiguin fent una 2a carrera o grau, de màster o postgrau dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat aquests estudis l'any de publicació de la convocatòria.

  Beca de col·laboració en biblioteconomia i documentació per a la Biblioteca del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

  Estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant el grau d'informació i documentació. També poden sol·licitar la beca els estudiants que estiguin fent una segona carrera o grau, de màster o postgrau dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat aquests estudis l'any de la publicació de la convocatòria.

 • Altres:

  Nombre de beques segons modalitat

  A) Beques de col·laboració en la formació en matèries pròpies del Centre, amb un total de 9 beques convocades;

  B) Beques de col·laboració en les investigacions de l'àmbit d'execució penal, amb un total de 3 beques convocades;

  C) 1 beca de col·laboració en arxiu i gestió administrativa;

  D) 1 beca de col·laboració en gestió econòmica i administrativa, i

  E) 1 beca de col·laboració en biblioteconomia i documentació per a la Biblioteca del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.


  Cada aspirant només es pot presentar a una de les modalitats

Requisits


 • Generals:

  a) No gaudir simultàniament d'ajuts o beques atorgats pel Departament de Justícia o qualsevol altra Administració pel mateix concepte.

  b) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

  c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i complir el que especifica l'article 14 de la mateixa Llei.

  d) Tenir el nivell de suficiència en llengua catalana (nivell C1 o equivalent).

  e) Adherir-se al Codi ètic que figura com a annex 2 a aquesta Ordre.

  f) No podran presentar-s'hi les persones que hagin resultat 3 vegades beneficiàries d'una beca de col·laboració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 15/10/2020
 • Data fi: 04/11/2020
 • Presentació:

  Termini sol·licitud finalitzat 

  Exclusivament per via telemàtica mitjançant l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

 • Documentació addicional:

  1. Formulari normalitzat. Aquest formulari inclou:

  a) La declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de complir el que especifica l'article 14 de la mateixa Llei.

  b) La declaració responsable on es faci constar que no es gaudeix simultàniament d'ajuts o beques atorgats pel Departament de Justícia o qualsevol altra Administració pel mateix concepte.

  2. Currículum.

  3. Memòria, no superior a tres pàgines, on s'indiquin els motius que duen l'aspirant a sol·licitar l'adjudicació d'una beca de col·laboració i especificant obligatòriament la modalitat a la qual es presenta.

  4. L'expedient acadèmic.

  5. Documents acreditatius del coneixement de llengua catalana (mínim el certificat de nivell C1 o equivalent), i d'altres idiomes.

Beca


 • Import general:

  La quantia de cada beca és de 650 euros

 • Durada de l’ajut:

  El període de col·laboració s'iniciarà el mes de gener i finalitzarà el mes de desembre de l'any corresponent, per bé que es disposarà del mes d'agost com a mes de descans no computable a efectes econòmics.

Adjudicació


 • Criteris:

  La Comissió de Selecció avaluarà els candidats en dues fases i decidirà per a cada modalitat el valor de les puntuacions de l'expedient acadèmic, el coneixement oral i escrit del català, els coneixements d'informàtica i els coneixements d'idiomes.

  Els candidats han de superar la puntuació mínima de la primera fase per accedir a la segona.

  D'altra banda, és necessari superar la puntuació mínima de cadascuna de les fases per obtenir la beca.

  Consulta els barems al text de la convocatòria

 • Publicació de la resolució:

  En el termini màxim de 60 dies naturals a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Més informació


 • Normativa:

  RESOLUCIÓ JUS/2486/2020, d'1 d'octubre, per la qual es convoquen 15 beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre durant l'any 2021 (DOGC núm. 2846, publicat el 14/10/2020)

  ORDRE JUS/231/2017, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre. (DOGC núm. 7475 publicat el 17/10/2017)

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció al públic és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores