Vés al contingut (premeu Retorn)

Adjudicació

La priorització de les sol·licituds es farà amb el sumatori de la puntuació obtingué, en ordre descendent, dels punts obtinguts en base als apartats següents:

Nivell Socioeconòmic

  • 5 punts si la persona sol·licitant té concedida beca del MEyFP 2020/2021.
  • 4 punts si la persona sol·licitant té el tram 1 de la beca Equitat 2020/2021 però no té concedida la beca MEyFP 2020/2021. 
  • 3 punts si si la persona sol·licitant té el tram 2 de la beca Equitat 2020/2021. 
  • Fins a un màxim de 3 punts addicionals, si s’acredita la necessitat de disposar d’un ordinador. Per a acreditar aquesta circumstància, caldrà aportar:

- o un escrit de motivació de la persona interessada

- o un informe de serveis socials i/o una carta de recomanació per part de la direcció del centre docent on es justifiqui la necessitat de disposar d’un ordinador per a seguir els estudis. 

  • Fins 3 punts addicionals per participar a algun programa de foment dels estudis superiors entre col·lectius desfavorits o en risc d’exclusió com ara Prometeus, Èxit, el projecte Rossinyol del casal d’Infants del Raval, Joves Talents o altres projectes específics en què participi la UPC. 

Qualsevol d’aquestes dues últimes situacions caldrà acreditar-se documentalment dins del termini de presentació de sol·licituds per a ser valorades.

Aquests documents s’hauran de lliurar a través de la seu electrònica de la UPC, mitjançant el tràmit “Instància Genèrica”.  

La valoració d’aquesta documentació i l’assignació de la puntuació es farà segons criteri de la comissió d’avaluació d’aquestes beques.

Qualsevol documentació presentada fora de termini (24 de maig) no serà contemplada ni valorada per la comissió.


Progrés en els estudis

Per a cada estudiant es calcularà l’indicador “Crèdits pendents de superar/Crèdits de la titulació” en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

El valor que correspongui a l’estudiant amb el valor més alt a l’indicador obtindrà 2 punts. La resta d’estudiants rebran una puntuació proporcional al valor màxim.

 

Excelència acadèmica

Fins a 2 punts en funció de la nota mitjana tenint en compte l’últim resultat de totes les assignatures avaluades fins a la finalització del termini per a la presentació per sol·licituds.

El valor que correspongui a l’estudiant amb el valor més alt a l’indicador obtindrà 2 punts. La resta d’estudiants rebran una puntuació proporcional al valor màxim.