Vés al contingut (premeu Retorn)

Beques Santander Equality

El Programa de beques “Santander Equality”, impulsat pel grup Santander, pretén oferir a dones amb bon expedient acadèmic i pocs recursos econòmics la possibilitat de realitzar els seus estudis universitaris de grau.

El programa té previst oferir un mínim de dues i un màxim de 20 beques dotades amb 5.000€ anuals. Les beneficiàries seran designades a través d’un sorteig entre les candidates proposades per cada universitat que hi participa.

 1. Objecte
 2. Característiques dels ajuts
 3. Incompatibilitats
 4. Destinatàries
 5. Presentació de sol·licituds
 6. Requisits
 7. Criteris de priorització de les sol·licituds
 8. Comissió d'avaluació
 9. Resolució
 10. Sorteig
 11. Obligacions de les beneficiàries
 12. Més informació

 

1. OBJECTE

Aquesta convocatòria té com a objectiu seleccionar una candidata de la Universitat Politècnica de Catalunya per participar en el sorteig nacional d’entre les estudiants que hagin accedit en el curs 2019/2020 a uns estudis de grau en un dels centres propis de la UPC.

 

2. CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS

Cada beca tindrà una dotació de 5.000€ durant el dos primers cursos de grau i es podran destinar a cobrir les necessitats personals de cada beneficiària.

 

3. INCOMPATIBILITATS

Aquesta beca és compatible amb qualsevol beca o ajut que la beneficiària pugui obtenir.

 

4. DESTINATÀRIES

Poden sol·licitar aquest ajut les estudiantes matriculades per primera vegada durant el curs 2019/2020 en uns estudis de grau cursats en un centre propi de la UPC.

 

5.PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran a través de la plataforma de beques Santander

https://www.becas-santander.com

entre el 3 de setembre de 2019 i el 31 de gener de 2020.

Un cop presentada la sol·licitud, les candidates interessades hauran de fer arribar al Servei de Gestió Acadèmica una carta de motivació de no més de 500 paraules. Aquesta carta s’ha de presentar a través de la seu electrònica de la UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/registre/Instanciagenerica fent constar que és per a les beques Santander Equality.

 

6. REQUISITS

 • Estar matriculada en un estudi de grau, per primera vegada, en un centre propi de la UPC durant el curs 2019/2020.
 • No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol del mateix nivell o superior.
 • Ser beneficiària d’una beca del Ministeri d’Educació durant el curs 2019/2020.
 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri.

Pel que fa als estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Aquesta normativa estableix que únicament podran accedir a les convocatòries de beques i ajuts públics aquells que disposin d’un permís de residència permanent. Per tant, no seran vàlides les sol·licituds presentades amb un NIE d’estudiant.

 

7. CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

El criteri de selecció serà la nota d’accés a la universitat.

En cas d’empat, la selecció final recauria en la Comissió d’Avaluació, que tindria en compte els escrits de motivació de la interessada i una possible entrevista personal.

 

8. COMISSIÓ D'AVALUACIÓ

Als efectes de l’estudi i seguiment d’aquesta convocatòria així com per desempatar entre les candidates finalistes, es crearà una Comissió formada per les persones següents:

 

 • Núria Garrido Soriano, Vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC
 • Gema Díaz Luna, Cap del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.
 • Araceli González García, Responsable de la Unitat d’Ajuts a l’Estudi i a la Mobilitat outgoing i que actuarà en qualitat de secretaria.

 

La Comissió es reserva la potestat de convocar a les candidates finalistes a una entrevista personal.

 

9. RESOLUCIÓ

 

 

 

La convocatòria s'ha resolt provisionalment el dia 11 de febrer de 2020. Es podran presentar al·legacions que es podran presentar a través del portal de tràmits de la seu electrònica de la UPC fins a les 24 hores del 16 de febrer de 2020.

 

El resultat de les resolucions provisional i definitiva es publicarà al web del Servei de Gestió Acadèmica i es notificarà electrònicament als interessats.

 

10. SORTEIG

El sorteig davant notari es realitzarà una vegada finalitzat l'estat d'alarma. Modificat

 

11. OBLIGACIONS DE LES BENEFICIÀRIES

Per poder percebre l’ajut caldrà que la beneficiària tingui obert un compte en el Banc Santander.

La persona beneficiària queda obligada a mantenir-se matriculada durant tot el període del gaudi de l’ajut. En cas contrari, la beca serà revocada i s’hauran de retornar els imports percebuts indegudament.

Cal que accepti la beca a través de la web de beques del Santander abans del 18 de març de 2020.

En cas de resultar beneficiària d’una de les beques, la Universitat abonarà l’import de 5.000€ durant el mes d’abril de 2020. L’import restant, corresponent al segon curs, s’abonarà  a l’abril de 2021 sempre i quan la beneficiària continuï matriculada.

 

12. MÉS INFORMACIÓ

https://demana.upc.edu/sga