Santander Estudis | Equality 2023/24

Ajut que pretén oferir a dones amb bon expedient acadèmic i pocs recursos econòmics la possibilitat de realitzar els seus estudis universitaris de grau.

Informació general

 • Organisme responsable:

 • Destinataris:

  Pots sol·licitar aquest ajut si ets una estudiant de gènere femení de segon any el curs 2023/2024 en uns estudis de grau cursats en un centre propi de la UPC.

  Per acreditar que la persona sol·licitant està matriculada en el segon curs d'uns estudis de grau, caldrà que tingui superats un mínim de 60 crèdits i un màxim de 120.

 • Altres:

  Aquesta convocatòria té com a objectiu seleccionar una candidata de la Universitat Politècnica de Catalunya per participar en el sorteig nacional que durà a terme el Banco Santander entre les proposades per cada universitat que hi participa.

Requisits

 • Generals:
  • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

  • Pel que fa a les ciutadanes de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri.

  • Pel que fa a les estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Aquesta normativa estableix que únicament podran accedir a les convocatòries de beques i ajuts públics aquells que disposin d’un permís de residència permanent. Per tant, no seran vàlides les sol·licituds presentades amb un NIE d’estudiant.

  • No haver estat beneficiària en les edicions prèvies de les Beques Santander Equality.

 • Acadèmics:
  • Formalitzar una matrícula de 60 crèdits en uns estudis de segon curs de grau en un centre propi de la UPC durant el curs 2023/2024. Només s’acceptaran matrícules amb un nombre inferior de crèdits quan existeixi una limitació del potencial a l’expedient que l’impedeixi matricular més crèdits. En els estudis amb matrícula quadrimestral, caldrà estar matriculat de 30 crèdits a cada quadrimestre.

  Per acreditar que la persona sol·licitant està matriculada en el segon curs d'uns estudis de grau, caldrà que tingui superats un mínim de 60 crèdits i un màxim de 120.

  • No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol del mateix nivell o superior.

  • Haver obtingut una nota mitjana del primer curs de grau igual o superior a 6 punts sobre 10. Aquesta nota serà la que consti a l’expedient de la sol·licitant en la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds i es tindran en compte totes les assignatures avaluades: aprovades i suspeses.

 • Econòmics:
  • Haver sol·licitat la beca general del Ministeri d'Educació o del Govern Basc per al curs 2023/2024.

  • Ser beneficiària d’una beca del Ministeri d’Educació durant el curs 2022/2023.

   

  Els requisits generals, acadèmics i econòmics s’han de complir en la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

 • Incompatibilitats:

  Aquesta beca és compatible amb qualsevol beca o ajut que la beneficiària pugui obtenir.

Sol·licitud

 • Data d'inici: 12/06/2023
 • Data fi: 05/10/2023
 • Presentació:

  Has de sol·licitar la beca mitjançant la web del Banco Santander:

   

   

  Aquest serà un requisit indispensable per poder participar en aquesta convocatòria.

   La inscripció s’haurà de realitzar preferiblement amb el correu electrònic universitari del candidat.

 • Documentació addicional:

  Un cop presentada la sol·licitud, has de fer arribar al Servei de Gestió Acadèmica una carta de motivació de no més de 500 paraules.

  Aquesta carta s’ha de presentar a través de la seu electrònica de la UPC:

  https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/registre/Instanciagenerica

  fent constar que és per a les beques Santander Equality.

Beca

 • Import general:

  El programa té previst oferir 1 beca a la guanyadora del sorteig entre les estudiants proposades per les universitats.

  Cada beca tindrà una dotació de 5.000€ durant els dos següents cursos de grau (2023/24 i 2024/25) i es podran destinar a cobrir les necessitats personals de cada beneficiària.

 • Pagament:

  En cas de resultar beneficiària d’una de les beques, la Universitat abonarà l’import de 5.000€ abans del 31 de desembre de 2023.

  L’import restant, corresponent al segon curs que té becat, s’abonarà a l’abril de 2025 sempre i quan la beneficiària continuï matriculada.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  En cas de resultar beneficiària en el sorteig i de cara a poder percebre l’ajut, caldrà ser titular d’un compte obert i operatiu del Banco Santander a l’Estat Espanyol que contingui un dels següents ESXX: ES0049, ES0075, ES0030, ES0238, ES0086 i tenir vigent l’ordre SEPA a la secretària del centre on s’ha matriculat.

  Aquest compte corrent haurà d'estar obert i operatiu en el termini de 7 dies naturals que té la candidata beneficiària per a acceptar la beca.

  La persona beneficiària queda obligada a mantenir-se matriculada durant tot el període del gaudi de l’ajut.

  En cas contrari, la beca serà revocada i s’hauran de retornar els imports percebuts indegudament.

   

Adjudicació

 • Criteris:

  El criteri de selecció serà la nota mitjana del primer curs del grau, tenint en compte totes les assignatures avaluades que constin a l’expedient en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  La nota mitjana obtinguda al primer curs de grau haurà de ser igual o superior a 6 punts sobre 10.

  En cas de produir-se un empat, es prioritzarà qui tingui un menor nombre de crèdits superats a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Si persistís l’empat, la selecció final recauria en la Comissió d’Avaluació, que tindria en compte els escrits de motivació de la interessada i una possible entrevista personal.


  Comissió d'Avaluació

  • Fatiha Nejjari Akhi-elarab, Vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC.

  • Joan Francesc Córdoba Pérez, Director de l'Àrea Acadèmica.

  • Gema Díaz Luna, Cap del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.

  • Araceli González García, Responsable de la Unitat d’Ajuts a l’Estudi que actuarà en qualitat de secretaria.

  • Un representant del Consell de l’Estudiantat.

   

  La Comissió es reserva la potestat de convocar a les candidates finalistes a una entrevista personal.

 • Data de la resolució: 25/10/2023
 • Publicació de la resolució:

  La convocatoria es resoldrà provisionalment abans del 25 d'octubre de 2023. 

  La publicació de la proposta definitiva,  haurà de ser abans de les 24 hores del dia 8 de novembre de 2023.

   

  Tant el resultat de la proposta provisional com el de la proposta definitiva es notificarà electrònicament a les interessades.

  La candidata que resulti seleccionada participarà en el sorteig davant notari que determinarà finalment quines són les estudiants beneficiàries.

  Sorteig

  El Grupo Santander realitzarà el sorteig davant notari entre el 14 i el 24 de novembre de 2023 entre totes les candidates proposades per les universitats adherides al programa.

 • Al·legacions:

  Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions a través del portal de tràmits de la Seu Electrònica de la UPC en el període que indiqui la resolució provisional.

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial