Vés al contingut (premeu Retorn)

Beques Santander Progreso

Informació general

Descripció beca

Aquesta convocatòria té com a objectiu seleccionar 31 estudiants de grau en un centre propi de la UPC i que siguin beneficiaris d’una de les beques convocades pel Ministeri d’Educació per al curs 2019/2020 per tal de complementar l’import de la beca d’estudis amb un ajut addicional que els permeti continuar els seus estudis sense dificultats econòmiques.

Organisme responsable

Banco Santander

Destinataris

Poden sol·licitar aquest ajut les persones matriculades durant el curs 2019/2020 en uns estudis de grau cursats en un centre propi de la UPC.

Sol·licitud

Data inici termini: 10 gener de 2020

Data finalització termini: 20 de maig de 2020 Modificat

Presentació

Les sol·licituds es presentaran a través de la plataforma de beques Santander

Beca

Import

Cada beca tindrà una dotació de 1.000€.

Obligacions dels beneficiaris

Per poder percebre l’ajut caldrà que la beneficiària tingui obert un compte en el Banco Santander o qualsevol de les entitats que tinguin un IBAN que comenci per:

  • ES0049
  • ES0075
  • ES0030
  • ES0238
  • ES0086

La persona beneficiària queda obligada a mantenir-se matriculada durant tot el període del gaudi de l’ajut. En cas contrari, la beca serà revocada i s’hauran de retornar els imports percebuts indegudament.

Requisits

Generals

Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

- Ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència: han de tenir la condició de residents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri.

- Estudiants no comunitaris: s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Aquesta normativa estableix que únicament podran accedir a les convocatòries de beques i ajuts públics aquells que disposin d’un permís de residència permanent. Per tant, no seran vàlides les sol·licituds presentades amb un NIE d’estudiant.

Acadèmics

Estar matriculat en un estudi de grau en un centre propi de la UPC durant el curs 2019/2020.

No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol del mateix nivell o superior.

Econòmics

Ser beneficiari d’una beca del Ministeri d’Educació durant el curs 2019/2020.

Les persones que tinguin la seva sol·licitud de beca del Ministeri d’Educació pendent de resolució a data 31 de març de 2020 no seran considerades becaris i, per tant, no podran optar a la beca Santander Progreso

Incompatibilitats

Aquesta beca és compatible amb qualsevol beca o ajut que la persona beneficiària pugui obtenir.

Adjudicació

Criteris de priorització de les sol·licituds

Estudiants de nou accés a la Universitat:

Es tindrà en compte la nota d’accés a la Universitat.

Resta d’estudiants:

Es tindrà en compte la nota d’expedient que consti en el sistema en el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

En tots dos casos, la nota es ponderarà per la nota dels titulats en els seus estudis dels tres últims cursos. Si no hi ha dades de tres cursos, es faran servir les promocions que estiguin disponibles.

En el cas dels estudiants de nou accés a les fases comuns dels graus en enginyeries, es ponderarà per la mitjana de totes les titulacions que composen la fase comuna en la que estigui matriculada la persona sol·licitant.

En titulacions de nova implantació, es tindrà en compte la nota de la titulació o les titulacions a les quals ha substituït.

En cas d’empat, es tindrà en compte el percentatge de crèdits superats del pla d’estudis i es prioritzarà la sol·licitud amb un percentatge més alt de la titulació.

Si tot i així persisteix l’empat, la Comissió d’avaluació decidirà aplicant, quan sigui possible, la perspectiva de gènere per afavorir les vocacions tecnològiques de les noies. Les persones afectades seran informades dels factors que s’hagin tingut en compte per a resoldre el desempat.

Comissió d’avaluació

Als efectes de l’estudi i seguiment d’aquesta convocatòria així com per desempatar entre les candidates finalistes, es crearà una Comissió formada per les persones següents:

  • Núria Garrido Soriano, Vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC
  • Gema Díaz Luna, Cap del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC
  • Araceli González García, Responsable de la Unitat d’Ajuts a l’Estudi i a la Mobilitat outgoing i que actuarà en qualitat de secretaria.

Aquesta Comissió serà competent per a interpretar el sentit d’aquesta convocatòria quan els criteris o la seva execució provoqui desacord o dubte.

Data resolució

Resolució provisional: abans de les 24 hores del dia 29 d’abril de 2020. Modificat

Al·legacions

Contra aquesta resolució es podran presentar en el termini i la forma que determini la resolució provisional.

Publicació

El resultat de les resolucions provisional i definitiva es publicarà al web del Servei de Gestió Acadèmica i es notificarà electrònicament als interessats.

Un cop estudiades les al·legacions, es publicarà una resolució definitiva la data de la qual també s’informarà en la resolució provisional.

Acceptació de la beca

Les persones que definitivament resultin beneficiàries, hauran d’acceptar la beca a través de la plataforma de beques del Banco Santander per la qual han presentat la sol·licitud.

Termini per acceptar la beca: del 16 al 26 de juny de 2020.

Les beques no acceptades en aquest termini seran reassignades entre les persones en llista d’espera per estricte ordre de puntuació descendent.

El termini per a l’acceptació d’aquesta segona assignació serà del 27 de juny al 6 de juliol de 2020.

Més informació

Convocatòria