Vés al contingut (premeu Retorn)

Adjudicació

Els expedients de les persones sol·licitants s'ordenaran segons la puntuació obtinguda de 0 a 10 amb dos decimals.

El criteri per a l'ordenació de sol·licitants i adjudicació de les beques vindrà determinat per la puntuació obtinguda en els termes que es detallen a continuació:

  1. Els qui sol·licitin beca hauran d'acompanyar la seva certificació acadèmica en la qual consti la nota mitjana del seu expedient sobre base 10 que, en tot cas, haurà de ser superior a 5.

La nota mitjana que es tindrà en compte per l'òrgan instructor serà la corresponent a cadascun dels nivells d'estudis finalitzats de Grau, Màster Universitari i Doctorat.

A l'efecte de baremació, la nota final serà la mitjana aritmètica de les titulacions de Grau, Màster o Doctorat que el sol·licitant acrediti, i serà arrodonida a dos decimals.

- L'acreditació de la nota mitjana dels qui no haguessin finalitzat els estudis de Grau vindrà referida a la mitjana aritmètica dels ECTS que hagin cursat fins a la data de sol·licitud de beca.

- En el cas d'estudiants que no pertanyin al sistema universitari espanyol, serà necessari aportar una certificació acadèmica personal i acreditar l'equivalència de la nota mitjana al sistema universitari espanyol, emesa pel Ministeri d'Educació i Formació Professional a través del següent enllaç:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha/203615.html

- Si la persona sol·licitant hagués accedit per primera vegada als estudis universitaris en el curs acadèmic 2021-2022 o 2022-2023, i abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds no estigués encara en condicions d'aportar un certificat acadèmic amb la nota mitjana del seu expedient universitari per a la baremació de la seva sol·licitud, haurà d'aportar el document oficial en el qual consti la seva nota d'admissió a la Universitat i el document que acrediti la seva matrícula en estudis de Grau en qualsevol Universitat espanyola o de l'Espai Europeu d'Educació Superior en el curs acadèmic 2021-2022 o 2022-2023.

2. En cas que el sol·licitant acrediti algun dels supòsits que a continuació s'indiquen, s'afegirà 0,5 punts a la nota mitjana de l'expedient acadèmic, sense que en cap cas la puntuació final pugui excedir de 10 punts:

- Si ha obtingut Premi extraordinari en qualsevol Facultat universitària espanyola o, en el seu cas, Premi Nacional Fi de Carrera.

- Si és beneficiari de la convocatòria de beques i ajudes a estudiants de nivells postobligatoris del Ministeri d'Educació i Formació Professional, l'any acadèmic actual.

- Les persones desocupades que acreditin aquesta condició mitjançant un certificat expedit per l'òrgan competent amb data anterior a la publicació de la present resolució en el BOE.

3. A igualtat de puntuacions, s'atendrà la data i hora registrades de presentació de la sol·licitud, tenint prioritat les anteriors sobre les posteriors.