Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / + Info Beques Estudi / UIMP - Beca Activitats_Folder / Documentació adjunta

Documentació adjunta

a. Certificació acadèmica personal, amb expressió de la nota meda en base 10 obtinguda en els estudis oficials que estigui cursant o hagi cursat, que en tot cas haurà de ser superior a 5.

  • La nota mitjana que es tindrà en compte serà la corresponent a cadascun dels nivells d'estudis finalitzats de Grau, Màster Universitari i Doctor que el sol·licitant acrediti.
  • En cas que el sol·licitant no hagués finalitzat els estudis de Grau, es tindrà en compte la mitjana aritmètica dels ECTS que hagi cursat fins a la data de sol·licitud de beca.
  • Si la persona sol·licitant hagués accedit per primera vegada als estudis universitaris en el curs acadèmic 2021-2022 o 2022-2023, i abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds no estigués encara en condicions d'aportar un certificat acadèmic amb la nota mitjana del seu expedient universitari per a la baremació de la seva sol·licitud, haurà d'aportar el document oficial en el qual consti la seva nota d'admissió a la Universitat, en escala de 0 a 10, i el document que acrediti la seva matrícula en estudis de Grau en qualsevol Universitat espanyola o de l'Espai Europeu d'Educació Superior en el curs acadèmic 2021-2022 o 2022-2023.

b. Fotocòpia del DNI, passaport i, en el cas de persones extracomunitàries, acreditació de la residència legal a Espanya.

c. En el cas que la persona sol·licitant es trobi matriculada en el curs acadèmic 2021-2022 o 2022-2023 en estudis oficials conduents a l'obtenció d'un títol de Grau, Màster o Doctor en una Universitat espanyola, o en qualsevol altre estudi que equivalgui a ells, segons la normativa vigent, haurà d'aportar el resguard de matrícula o document acreditatiu.

Els qui hagin finalitzat amb anterioritat al curs acadèmic 2021-2022 els citats estudis hauran d'aportar la documentació acreditativa corresponent.

d. Els qui haguessin obtingut algun premi extraordinari en qualsevol Facultat universitària espanyola o el Premi Nacional Fi de Carrera, hauran de presentar la documentació acreditativa corresponent.

e. Els beneficiaris de convocatòries de beques i ajudes a estudiants de nivells postobligatoris del Ministeri d'Educació i Formació Professional hauran de presentar la Credencial de Becari corresponent a l'any acadèmic actual.

f. Les persones desocupades hauran de presentar el certificat que acrediti aquesta condició expedit per l'òrgan competent amb data anterior a la publicació de la present resolució en el BOE.

La documentació establerta en els punts a), b) i c) serà obligatòria i imprescindible per a tramitar la sol·licitud, doncs, en cas contrari, serà exclosa.