Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / + Info Beques Estudi / Beques UIMP - Activitats acadèmiques

Beques UIMP - Activitats acadèmiques

Beques per a l'assistència a les activitats acadèmiques que se celebraran en els seus Centres Docents i de Recerca de la UIMP

Informació general


Requisits


 • Generals:

  Nacionalitat: els sol·licitants hauran de ser nacionals espanyols, nacionals d'un altre país membre de la Unió Europea o extracomunitaris amb residència legal a Espanya.

 • Acadèmics:

  Titulació acadèmica:

  - Tenir matrícula formalitzada en el curs acadèmic 2021-2022 o 2022-2023 en estudis oficials conduents a l'obtenció d'un títol oficial de Grau, Màster o Doctorat en una Universitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) o en qualsevol altre estudi que equivalgui a ells, segons la normativa vigent.

  - O bé haver finalitzat qualsevol dels estudis oficials enumerats en el paràgraf anterior amb posterioritat al 31 de desembre de 2017.

   

  Nota mitja de la titulació

  S'haurà d'acreditar una nota mitjana en el seu expedient acadèmic de Grau –o declarat equivalent- igual o superior a 5 punts sobre base 10.

  - En cas que el sol·licitant no hagués finalitzat els estudis de Grau, es tindrà en compte la mitjana aritmètica dels ECTS que hagi cursat fins a la data de sol·licitud de beca.

  - En el cas d'estudiants que no pertanyin al sistema universitari espanyol, serà necessari aportar una certificació acadèmica personal i acreditar l'equivalència de la nota mitjana al sistema universitari espanyol, emesa pel Ministeri d'Educació i Formació Professional a través del següent enllaç:

  https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha/203615.html

  amb data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  - Si la persona sol·licitant hagués accedit per primera vegada als estudis universitaris en el curs acadèmic 2021-2022 o 2022-2023, i abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds no estigués encara en condicions d'aportar un certificat acadèmic amb la nota mitjana del seu expedient universitari per a la baremació de la seva sol·licitud, haurà d'aportar el document oficial en el qual consti la seva nota d'admissió a la Universitat, en escala de 0 a 10, i el document que acrediti la seva matrícula en estudis de Grau en qualsevol Universitat espanyola o de l'Espai Europeu d'Educació Superior en el curs acadèmic 2021-2022 o 2022-2023.

 • Incompatibilitats:

  Incompatibilitats

  A més de les incompatibilitats generals establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i altra normativa aplicable, no es podrà gaudir de més d'una beca o ajuda de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo per any per als cursos que s'inclouen en el catàleg d'activitats acadèmiques de l'Annex de la present convocatòria. La percepció de la beca serà incompatible amb qualsevol altra ajuda o subvenció per a la mateixa finalitat.

  No podran concórrer a la present convocatòria:

  a. Les persones empleades de la UIMP i els qui mantinguin o hagin mantingut amb la UIMP durant 2021 i 2022 una relació laboral o contractual estable o temporal, sigui com sigui la seva naturalesa.

  b. Els qui tinguin vincle familiar en primer, segon o tercer grau amb membres del Consell de Govern o amb els empleats de la UIMP que participin en el procés de selecció i adjudicació de les beques.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 08/04/2022
 • Data fi: 03/05/2022
 • Presentació:

  Has de sol·licitar la beca mitjançant la web del Banc Santander:

   

   

  Aquest serà un requisit indispensable per a poder participar en aquesta convocatòria.

 • Documentació addicional:

  Consulta la documentació a adjuntar a la sol·licitud en format .pdf

Beca


 • Import general:

  Beca Completa

  La beca completa consisteix en l'exempció del pagament per part de l'estudiant de l'allotjament en habitació compartida i manutenció en règim de pensió completa en les instal·lacions de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo o en altres residències concertades, així com la matrícula gratuïta a l'activitat acadèmica sol·licitada. Els alumnes beneficiaris de beca completa hauran d'abonar les despeses de secretaria. Les beques completes únicament es convoquen per a les activitats acadèmiques presencials que se celebrin en la seu de Santander.

  Beca de Matrícula

  La beca de matrícula comporta, exclusivament, l'exempció del pagament de la matrícula en l'activitat sol·licitada, sigui en modalitat presencial o en línia, havent d'abonar únicament el beneficiari de la beca les taxes corresponents a les despeses de secretaria.

  Beca d'Allotjament

  La beca d'allotjament consisteix en l'exempció del pagament per part de l'estudiant de l'allotjament en habitació compartida en les instal·lacions de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo o en altres residències concertades. Les beques d'allotjament estan dirigides exclusivament als participants en el curs: Cicle de Conferències del Màster Interuniversitari en Història Contemporània.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Els beneficiaris de les beques que es convoquen estan obligats a assistir a les activitats acadèmiques per a les quals se'ls ha concedit la beca, sent necessari que justifiquin com a mínim el seguiment del 85 per cent de les sessions programades perquè se'ls expedeixi el corresponent certificat acreditatiu.

  Deuran, així mateix, complir les obligacions establertes en la convocatòria.

Adjudicació


 • Criteris:

  Consulta els criteris de selecció

 • Publicació de la resolució:

  Termini d'esmena

  Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà en la web de la UIMP el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses en la present convocatòria, amb indicació de les causes d'exclusió perquè no reuneixin o acreditin els requisits establerts. Els sol·licitants exclosos disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir d'aquesta publicació, per a esmenar els eventuals defectes i aportar la documentació perceptiva.

  Consulta el procediment de resolució

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial