Programa de Préstecs UPC Alumni 2023

El programa proporciona oportunitats de futur als estudiants de la UPC amb altes capacitats acadèmiques, amb la qual cosa trenca les barreres econòmiques que els dificulten l'accés a la formació superior. 

Informació general

 • Organisme responsable:

 • Destinataris:

  Estudiants de la UPC que vulguin:

  • dur a terme una estada internacional (com ara un Erasmus).
  • fer el treball de fi d'estudis (TFE) a l’estranger (o una activitat similar).
  • cursar estudis de grau al Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS).
 • Altres:
  L'import íntegre de les donacions, sense intermediaris, s'incorpora al fons dels préstecs i els estudiants reben el finançament sense avals ni interessos.  

Requisits

Sol·licitud

 • Data d'inici: 29/05/2023
 • Data fi: 25/06/2023
 • Presentació:

  Període del 29 de maig al 25 de juny: per estades a l'estranger.

  Període del 29 de maig i fins al 8 de juliol: per cursar els estudis al CFIS.

  La sol·licitud s’ha de presentar a la Seu Electrònica de la UPC (https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramitsen el termini establert i de la forma que s'estableix a les bases de la convocatòria.

Beca

 • Import general:

  L’import del préstec el fixa en cada cas la comissió de valoració. Aquest import es concreta tenint en compte la documentació presentada per l’estudiant.

  En tot cas, l’import màxim de cada préstec individual s’estableix en 5000€.

 • Pagament:

  Després de la notificació de la decisió de la comissió, si resultes beneficiari hauràs de completar el tràmit d’acceptació a la Seu Electrònica de la UPC, en el qual s’ha de determinar l’import del préstec atorgat, així com el sistema de pagament (https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits).

  Si el préstec UPC Alumni s’ha de dedicar a pagar les despeses de matrícula o allotjament del CFIS, UPC Alumni en gestiona el pagament directament.

  En altres casos, els imports es lliuren d’acord amb les condicions establertes en cada cas.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Les condicions del préstec són les següents:

  a) La quantitat atorgada en concepte de préstec s’ha de començar a retornar a partir del segon any en què la persona beneficiària s’incorpora al mercat laboral.

  b) El retorn es pot fer en pagaments mensuals o abonant la quantitat total, segons s'acordi en cada cas.

  c) El període per tornar l’import del préstec no pot superar el període en què s’hagi disposat el préstec.

  d) Es pot amortitzar anticipadament la totalitat o una part de la quantitat atorgada

   

   

  L’atorgament del préstec es cancel·larà abans que finalitzi el termini pactat si la persona beneficiària:

  a) Abandona els estudis al CFIS o l’estada a l’estranger abans de la finalització formal.

  b) Ha aportat dades falses, incompletes o incorrectes en la sol·licitud i la documentació presentades.

  c) Incompleix les bases de la convocatòria.

Adjudicació

 • Criteris:

  Estudiants doble grau CFIS

  (a) l’expedient acadèmic,

  (b) les condicions personals i familiars,

  (c) la situació de discapacitat, si és el cas, i

  (d) si es reben altres beques o ajuts.

  Estudiants amb estada de Mobilitat a l'estranger

  Cal tenir una titulació de la UPC o estar cursant-la en l’actualitat, i haver superat més de la meitat dels crèdits de la titulació.

  (a) l’expedient acadèmic i la seva experiència extracurricular,

  (b) les estades internacionals prèvies que hagi dut a terme,

  (c) les condicions personals,

  (d) la situació de discapacitat, si és el cas, i

  (e) si es reben altres beques o ajuts.

  En el termini màxim d’un mes des de la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds, s'ha de reunir la comissió de valoració i ha d’establir una priorització de les sol·licituds i assenyalar la quantitat disponible per a cada sol·licitant.

 • Publicació de la resolució:

  Una vegada la comissió de valoració prioritza els sol·licituds es notifica als estudiants seleccionats.

 • Al·legacions:

  Contra la decisió de la comissió es pot interposar un recurs d’alçada davant el Consell Social en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la notificació.

Més informació

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial