Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Mobilitat sense beca / Movilidad Nacional SICUE 2023/24 / Criteris de selecció dels candidats

Criteris de selecció dels candidats

Els estudiants han de reunir els requisits fixats a la convocatòria.

Entre tots els que compleixin es farà una relació prioritzada en funció de la nota mitjana del seu expedient tenint en compte les qualificacions obtingudes durant els seus estudis i fins al curs anterior”

Es reservarà un 5% del total de les places disponibles per a aquell estudiantat que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. En el cas que aquestes places no siguin cobertes en una primera fase, s'obrirà un nou procés de selecció per a estudiantat sense discapacitat reconeguda.

El càlcul de la nota mitja es farà d'acord amb allò que estableix el punt 2.6 de la convocatòria SICUE 2023/24:

La suma dels crèdits QUALIFICATS (això és, crèdits superats amb qualsevol qualificació i crèdits suspesos) a l'alumne multiplicats cadascun d'ells pel valor de les qualificacions obtingudes en l'escala 0 a 10, i dividida pel nombre de crèdits totals QUALIFICATS a l'alumne.

El NO-PRESENTAT no computarà en el numerador ni en el denominador.

Els crèdits obtinguts per reconeixement de crèdits corresponents a activitats formatives no integrades en el pla d'estudis no seran qualificats numèricament ni computaran a l'efecte de còmput de la mitjana de l'expedient acadèmic.

Per a les assignatures adaptades es computarà la qualificació obtinguda al centre de procedència i el reconeixement de crèdits en què no existeixi qualificació no es tindrà en compte a l'efecte de ponderació.

En aquells casos en què en un expedient no figuri, en totes o en algunes de les assignatures, la qualificació numèrica, la qualificació qualitativa de l'assignatura es convertirà en quantitativa mitjançant l'aplicació del següent barem:

 

 

QualitatiuQuantitatiu
Matrícula d'honor 10,0 punts
Excel·lent 9,0 punts
Notable 7,5 punts
Aprovat 5,5 punts
Suspens 2,5 punts

 

En cas d'empat, sempre que no es contradigui la normativa interna de la universitat, la qual prevaldrà en casos de conflicte, tindrà prioritat l'alumne amb major nombre de crèdits amb matrícules d'honor. De continuar l'empat prevaldran com a criteris de prioritat el menor nombre de crèdits suspesos i el major nombre de crèdits superats, en aquest ordre.

Un mateix beneficiari no podrà obtenir més d'un intercanvi SICUE a la mateixa universitat, ni més d'un en cada curs acadèmic.