Comparteix:

Beca Santander Ayuda Económica 2024/2025

Beca amb l'objectiu de complementar l’import de la beca general del Ministeri d'Educació amb un ajut addicional que permeti a estudiants de grau i màster, iniciar o continuar els seus estudis sense dificultats econòmiques.

Informació general

 • Organisme responsable:

 • Destinataris:

  Persones matriculades durant el curs 2024/2025 en uns estudis de grau o màster de centres propis o adscrits a la UPC .

 • Altres:

  Característiques

  Es seleccionaran 24 estudiants de la UPC amb els millors expedients acadèmics, i que hagin estat beneficiaris d’una de les beques convocades pel Ministeri d’Educació per al curs 2023/24.

  Del total de beques se n'atorgaran:

  • fins a 5 beques als estudiants de nou accés.

  • fins a 19 beques als estudiants que han accedit amb anterioritat al curs 2024/25.

Requisits

 • Generals:

  Cal tenir en compte que aquests requisits s’han de complir en la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds

  Nacionalitat

  Has de tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

  En el cas que siguis:

  - Ciutadà de la Unió Europea o familiar, beneficiari dels drets de lliure circulació i residència: has de tenir la condició de resident o acreditar que l'estudiant o les persones que et mantenen són treballadors per compte propi o d'altri.

  - Estudiant no comunitari: s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Aquesta normativa estableix que únicament podran accedir a les convocatòries de beques i ajuts públics aquells que disposin d’un permís de residència permanent. Per tant, no seran vàlides les sol·licituds presentades amb un NIE d’estudiant.

  Beca del Ministeri

  Haver estat beneficiari d’una beca del Ministeri d’Educació durant el curs 2023/24.

  Els candidats que hagin estat becaris del Ministeri a la secundària han d‘adjuntar, obligatòriament, la credencial de concessió a través de la plataforma. En cas de no presentar-la o presentar qualsevol altre document que no sigui la credencial, se li denegarà la sol·licitud malgrat que en període d’al·legacions aporti la credencial.

  Si un candidat no respon o respon negativament a la pregunta de la plataforma sobre si va gaudir beca se li denegarà la sol·licitud malgrat que en període d’al·legacions aporti la credencial.

 • Acadèmics:
  • Formalitzar una matrícula mínima de 30 crèdits al quadrimestre de tardor per als estudis amb matrícula quadrimestral i de 60 crèdits per als estudis amb matrícula anual
   Només s’acceptaran matrícules amb un nombre inferior de crèdits quan existeixi una limitació del potencial a l’expedient que l’impedeixi matricular més crèdits.

  • No has d'estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol del mateix nivell o superior.

 • Incompatibilitats:

  Aquesta beca és compatible amb qualsevol beca o ajut que com a beneficiari puguis obtenir.

  Queden excloses d’aquesta convocatòria les persones matriculades a: 

  1. Programes de doctorat
  2. Programes interuniversitaris en els que la UPC no sigui la universitat coordinadora

  Així mateix, queden excloses les persones sol·licitants que no siguin estudiants regulars de la UPC: 

  1. Mobilitat incoming a la UPC
  2. Visitants o esporàdics

Sol·licitud

 • Data d'inici: 30/04/2024
 • Data fi: 31/10/2024
 • Presentació:

  Has de sol·licitar la beca a través de la plataforma de les beques Santander, fins les 23h. del dia 31 d'octubre de 2024:

   

   

  Aquest serà un requisit indispensable per poder participar en aquesta convocatòria.

  La inscripció s’haurà de realitzar preferiblement amb el correu electrònic universitari del candidat.

  En el cas d’estudis interuniversitaris caldrà fer la sol·licitud a la universitat coordinadora.

 • Documentació addicional:

  En els següents casos cal lliurar la documentació indicada a través del tràmit "Instància genèrica" de Seu Electrònica de la UPC: 

  https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instanciagenerica

   

  Situació Documentació que cal lliurar
  Acreditar algun grau de discapacitat
  • Una còpia del certificat de discapacitat
  Estudiant provinent d’estudis universitaris a l’estranger
  • Document d'equivalència de notes. Per obtenir-lo cal accedir a: 

  https://universidades.sede.gob.es/pagina/index/directorio/Equivalencia_notas_medias

  Becaris del Ministeri a l'educació secundària
  • Credencial de becari del curs 2023/2024

  (veure apartat Requisits Generals)

Beca

 • Import general:

  Nombre de beques

  Es concediran 24 beques:

  • Fins a 5 beques als estudiants de nou accés.

  • Fins a 19 beques als estudiants que han accedit amb anterioritat al curs 2024/25.

  No obstant això, les beques es poden reassignar per manca de candidats a qualsevol dels dos grups.

  Import

  Cada beca tindrà una dotació de 1.000€.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Acceptació de la beca

  • Si resultes definitivament beneficiari, has d’acceptar la beca a través de la plataforma de beques del Banco Santander per la qual has presentat la sol·licitud.
  • El termini per acceptar la beca començarà a partir del 20 de desembre i finalitzarà el 27 de desembre de 2024.
  • Les beques no acceptades en aquest termini seran reassignades entre les persones en llista d’espera per estricte ordre de puntuació descendent.

   

  Obligacions del beneficiaris

  • Per poder percebre l’ajut caldrà que com a beneficiari tinguis obert un compte en el Banco Santander ESXX: ES0049. Aquest compte ha d’estar obert i operatiu abans del dia 27 de desembre de 2024.
  • Caldrà que et mantinguis matriculat/da durant tot el període del gaudi de l’ajut. En cas contrari, la beca et serà revocada i hauràs de retornar els imports percebuts indegudament.

Adjudicació

 • Criteris:

  Consulta el Criteris de priorització i adjudicació 

 • Data de la resolució: 15/11/2024
 • Publicació de la resolució:

  Es farà una proposta de resolució on constaran les persones que compleixen els requisits així com la puntuació i les persones que no els reuneixen per tal que puguin presentar les al·legacions oportunes. 

  Un cop estudiades les al·legacions, es publicarà una resolució de concessió i denegació.

  Tant el resultat de la proposta provisional com el de la proposta definitiva es notificarà electrònicament a les persones interessades.

 • Al·legacions:

  A la resolució provisional s'informarà del període per a la presentació d’al·legacions que s'hauran de registrar a través del portal de tràmits de la seu electrònica de la UPC: 

  https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instanciagenerica

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial