Comparteix:

Beca Between 2024/2025

BETWEEN TECHONOLOGY amb l'objectiu d'impulsar el talent jove, l’equitat social i el suport a les vocacions STEAM, especialment entre l’estudiantat femení, ha fet una donació destinada a convocar aquesta beca.

Informació general

Requisits

 • Generals:
  • Has  de ser de gènere femení.
  • Has d'estar matriculada durant el curs 2024/2025 en un estudi de grau dels que es relacionen a l'apartat "destinatàries".  Queden excloses les estudiants matriculades a:
   • un programa de màster
   • un programa de doctorat
   • un centre adscrit
   • visitant i en mobilitat incoming
  • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri. Pel que fa a les estudiants no comunitàries, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Aquesta normativa estableix que únicament podran accedir a les convocatòries de beques i ajuts públics aquells que disposin d’un permís de residència permanent. Per tant, no seran vàlides les sol·licituds presentades amb un NIE d’estudiant.

 • Acadèmics:
  • Has d'haver superat la fase inicial dels estudis de grau.
  • Has de tenir menys de 72 crèdits superats en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  • El nombre mínim de crèdits a matricular dependrà del tipus d’organització del pla d’estudis:

   • 30 crèdits si la matrícula dels seus estudis és quadrimestral
   • 60 crèdits si la matrícula dels seus estudis és anual

  Només s’acceptaran matrícules inferiors si existeix una limitació en el potencial de matrícula que els impedeix matricular més crèdits.

  • Incompatibilitats:

   Aquesta beca és compatible amb la beca general del Ministeri d’Educació.

  Sol·licitud

  • Data d'inici: 10/06/2024
  • Data fi: 30/09/2024
  • Presentació:

   Has de presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de la UPC 

  • Documentació addicional:

   Juntament amb la sol·licitud, caldrà aportar una carta de motivació.

  Beca

  • Import general:

   Cada beca tindrà una dotació de 7.500€ que es repartiran en pagaments anuals de 2.500€ i serà renovable per dos cursos més.

   El pagament de l’ajut es farà a finals del mes de març de 2025. Per a les renovacions, els pagaments es faran també en els mesos de març de 2026 i de 2027.

  • Durada de l’ajut:

   El conveni signat entre la UPC i Between Technology preveu que l’ajut es pugui adjudicar durant dos cursos addicionals al de concessió fins a completar un total de tres.

   Sempre que el conveni sigui vigent i la persona beneficiaria compleixi els requisits especificats a la convocatòria, l’ajut es prorrogarà any a any.

  • Obligacions dels beneficiaris:

   Si resultes beneficiària quedes obligada a mantenir-te matriculada durant tot el període del gaudi de l’ajut.

   En cas contrari, la beca serà revocada i hauràs de retornar els imports percebuts indegudament.

  Adjudicació

  • Criteris:

   Les candidates que reuneixin tots els requisits especificats al punt 3 es prioritzaran en funció de la nota que consti en el seu expedient a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

    En cas d’empat, Between adjudicarà les beques valorant les cartes de motivació presentades per les candidates.

  • Data de la resolució: 30/11/2024
  • Publicació de la resolució:

   La convocatòria es resoldrà abans de les 24 hores del 30 de novembre de 2024. La resolució serà notificada  electrònicament a totes les persones sol·licitants.

  Més informació

  Servei de Gestió Acadèmica

  Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

   UPCmaps 

  Si voleu contactar amb nosaltres:

  Atenció on-line:

  https://demana.upc.edu/sga/

  Atenció telefònica:

  93 405 46 46

   

  El  nostre horari d'atenció presencial és de:

  dilluns a divendres de 10 a 13 hores

  dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


  El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial