Vés al contingut (premeu Retorn)

Beques "la Caixa" de mobilitat internacional per a doctorands

GRIE-Obra Social La Caixa horitzontal fondo blanco-1.jpg

 

 

 

 

 

Característiques de les estades

 • La durada mínima de l'estada serà de 30 dies i la màxima, de 120 dies.
 • Les estades s'han de realitzar entre l'1 de febrer i el 30 de juny de 2018.
 • No es finançaran les estades quan la institució o empresa radiqui en el país d'origen del sol·licitant.

Amunt

Import dels ajuts

Les beques es destinaran a finançar:

 • Allotjament i manutenció.
 • Viatge a la institució o empresa d'acollida.
 • Assegurança mèdica i d'accidents
L'import de la beca es calcularà en funció dels dies d'estada i del país on radiqui la institució o empresa d'acollida.

 

DIES D'ESTADAPAÏSOS GRUP APAÏSOS GRUP B
Entre 30 i 45 dies 2.000 € 1.000 €
Entre 46 i 90 dies 3.000 € 2.000 €
Entre 91 i 120 dies 5.000 € 4.000 €

Països grup A: Estats Units, Austràlia, Canadà, Corea del Sud, Japó, Suïssa.

Països grup B: La resta de països, exclosos els què participen al programa Erasmus+ - Acció KA103.

 

Quan la incorporació a la institució o empresa d’acollida estigui prevista en dissabte o diumenge, el còmput de dies s’iniciarà el dilluns següent.

De la mateixa manera, si es preveu finalitzar l’estada en dissabte o diumenge, l’últim dia que es tindrà en compte per al càlcul serà divendres.

L’import concedit no s’ampliarà si, un concedida la beca, es demana una extensió (mitjançant la plataforma DemanaSGA , del període de l’estada. En cap cas, l'estada podrà finalitzar més enllà del 30 de juny de 2018.

En el cas que l’estada sigui inferior al declarat en la sol·licitud, si escau, se sol·licitarà la devolució de l’import que no correspongui.

 

Amunt

Requisits

 • Requisit de nacionalitat:

- Tenir nacionalitat espanyola

- Ser ciutadà de qualsevol dels països de la Unió Europea amb NIE comunitari

- Qualsevol ciutadà d'altres països que demostrin la seva residència a través del NIE, ja sigui d'estudiant o de resident

 • En els casos de sol·licitants no espanyols, cal que acreditin l’empadronament a qualsevol població catalana en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  • Tenir matriculada i al corrent de pagament la tutela acadèmica de doctorat durant el curs 2017/2018.
  • Acreditar l'acceptació de la institució o empresa acollidora.

  Amunt

  Presentació de sol·licituds

  Documentació

  Per sol·licitar aquest ajut caldrà presentar mitjançant la plataforma d'atenció online DemanaSGA:

  • Acceptació de la institució o empresa acollidora.
  • Currículum Vitae segons el model CVN amb esment exprés de publicacions si n’hi hagués. Serà causa d'anul·lació de la candidatura la presentació del Currículum en un altre format.
  • Acord del pla de formació signat per la persona sol·licitant, el tutor i/o director de la tesi i la persona responsable de l’acollida a la universitat o empresa de destí. Aquest acord pot consistir en un treball d'investigació bàsica, investigació estratègica, recerca aplicada, desenvolupament experimental o transferència de coneixements, incloses la innovació i les capacitats d'assessorament, supervisió i docència, gestió dels coneixements i drets de propietat intel·lectual i l'explotació de resultats d'investigació.

  En el cas de sol·licitants no espanyols:

  • Fotocòpia del NIE vigent.

  • Certificat d’empadronament emès per l’ajuntament.

  Terminis

  El formulari i la documentació addicional s'ha de fer arribar al Servei de Gestió Acadèmica a través de la plataforma DemanaSGA abans de les 24 hores del 18 de febrer de 2018.

  La participació en la convocatòria suposa l'acceptació de les bases pels sol·licitants.

   Amunt 

  Selecció de candidats

  Comissió de selecció

  La selecció de candidats que acreditin el compliment dels requisits esmentats, serà realitzat per una Comissió formada per:

  - El Vicerector de Política Internacional de la UPC.

  - El Vicerector de Política Científica de la UPC.

  - El Director de l’Escola de Doctorat.

  - La Directora del Gabinet de Relacions Internacionals.

  - La Cap del Servei de Gestió Acadèmica, que tindrà les funcions de secretària de la Comissió.

  La Comissió vetllarà per la igualtat d'oportunitats dels sol·licitants, independentment del seu sexe, raça o religió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

  La Comissió podrà consultar, quan així ho consideri oportú, a persones externes a la mateixa per tal d’aclarir i/o ampliar informació relativa a les sol·licituds.

  Priorització

  La priorització es farà d'acord amb els criteris següents:

  - 1 punt per als sol·licitants que tinguin superat el pla de recerca.

  - 2 punts per als sol·licitants que no hagin realitzat estades internacionals que, per separat o en el seu conjunt, superin 90 dies.

  - 3 punts per cada article publicat en revista indexada en el quartil 1 o per cada patent en la que hagi participat el doctorand.

  - 2 punts punts per cada article publicat en  la resta de quartils.

  - 1 punts per cada presentació, pòster o paper presentat en congressos.

  - 1 punt per cada publicació en revista no indexada.

  - Fins a 2 punts a criteri de la Comissió per altres mèrits:

   · Premis de recerca

  · Participació en concursos d'arquitectura

  · Participació en activitats de divulgació científica i de recerca: ESCOM, etc.

  Amunt

  Resolució

   

  La resolució definitiva de les beques s'ha fet pública el dia 6 d'abril de 2018.

   

  Resolució definitiva beques de mobilitat internacional "la Caixa" per a doctorands

   

  La resolució provisional de les beques s'ha fet pública el dia 21 de març de 2018.

  Resolució provisional beques de mobilitat internacional "la Caixa" per a doctorands

   

  Amunt

  Obligacions dels beneficiaris

  Els beneficiaris hauran de lliurar els documents exigits per la convocatòria:


  ESCANEJATS

   

   

  ORIGINALS

  Lliurar a través de la plataforma DemanaSGA

  Lliurar directament (en persona o correu postal) al Servei de Gestió Acadèmica

  o bé

  Signats electrònicament i lliurats a través de la plataforma DemanaSGA

  La persona beneficiària de la beca ha de retornar l'import íntegre o proporcional de l'ajut concedit en cas de renúncia total o parcial o d'escurçament del període de l'estada sense existir causa de força major. També en els casos en que no compleixi alguna de les obligacions detallades en aquest apartat.

  La no devolució d’aquests imports així com el no compliment de les obligacions contingudes en aquesta convocatòria implica la suspensió temporal de serveis acadèmics.

  Amunt

  Pagament

  Es farà un primer pagament del 70% del total de la beca en el compte bancari facilitat a la sol·licitud quan el beneficiari presenti:

  • La còpia de la factura del mitjà de transport emprat.
  • La còpia del justificant de contractació de l'assegurança.
  • El certificat d'incorporació.
  • El document de cessió de dades.
  • Ordre SEPA, en el cas que no estigui vigent a l'esecretaria.

   El 30% restant s'abonarà quan es presenti:

   • El certificat d'estada.
   • La memòria final. La realització d’aquest informe i la seva presentació al Servei de Gestió Acadèmica és perceptiva i en cas de no lliurar-se en els terminis establerts es podrà revocar l’ajut i s’exigirà el seu retorn.

   Amunt

   Protecció de dades de caràcter personal

   El consentiment dels candidats/de les candidates participants per a la incorporació de les seves dades personals al fitxer titularitat de Fundació Bancària “la Caixa” i al seu tractament automatitzat així com a la cessió que aquesta Fundació realitzarà a la Universitat de procedència i a la de destinació, si escau, amb la finalitat de verificar la participació en el programa i seguiment del mateix, de la gestió i prestació dels serveis propis de la Beca i poder rebre tot tipus d'informació sobre les activitats i programes que realitza o promou la Fundació Bancària “la Caixa”.

   En aquest sentit, la Fundació Bancària “la Caixa”, igualment, es compromet a complir l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre 1999 i amb la resta de legislació concordant i aplicable en aquesta matèria.

   Amunt

   Incompatibilitats

   Queden exclosos d'aquesta convocatòria:

   Amunt

   Text de la convocatòria

   Beques "la Caixa" de mobilitat internacional per a doctorands 2017/2018.

    

    

   Per a tot allò no contemplat per aquesta convocatòria serà competent la Comissió de selecció.