Vés al contingut (premeu Retorn)

Beques "la Caixa" de mobilitat internacional per a estudiants de màster

GRIE-Obra Social La Caixa horitzontal fondo blanco-1.jpg

 

 

 

 

 

Característiques de les estades

 • La durada mínima de l'estada serà de 30 dies i la màxima, de 120 dies.
 • Les estades s'han de realitzar entre l'1 de febrer i el 15 d'agost de 2018.
 • No es finançaran les estades quan la institució o empresa radiqui en el país d'origen del sol·licitant.

Amunt

Import dels ajuts

Les beques es destinaran a finançar:

 • Allotjament i manutenció.
 • Viatge a la institució o empresa d'acollida.
 • Assegurança mèdica i d'accidents
L'import de la beca es calcularà en funció dels dies d'estada i del país on radiqui la institució o empresa d'acollida.

 

DIES D'ESTADAPAÏSOS GRUP APAÏSOS GRUP B
Entre 30 i 45 dies 2.000 € 1.000 €
Entre 46 i 90 dies 3.000 € 2.000 €
Entre 91 i 120 dies 5.000 € 4.000 €

Països grup A: Estats Units, Austràlia, Canadà, Corea del Sud, Japó, Suïssa.

Països grup B: La resta de països, exclosos els països europeus que participen al programa Erasmus+ - Acció KA103.

 

Còmput de dies

 • Quan la incorporació a la institució o empresa d’acollida estigui prevista en dissabte o diumenge, el còmput de dies s’iniciarà el dilluns següent.
 • De la mateixa manera, si es preveu finalitzar l’estada en dissabte o diumenge, l’últim dia que es tindrà en compte per al càlcul serà divendres.
 • L’import concedit no s’ampliarà si, un concedida la beca, es demana una extensió (mitjançant la plataforma DemanaSGA , del període de l’estada. En cap cas, l'estada podrà finalitzar més enllà del 15 d'agost de 2018.
 • En el cas que l’estada sigui inferior al declarat en la sol·licitud, si escau, se sol·licitarà la devolució de l’import que no correspongui.

 Amunt

Requisits

 • Requisit de nacionalitat:

- Tenir nacionalitat espanyola.

- Ser ciutadà de qualsevol dels països de la Unió Europea amb NIE comunitari.

- Qualsevol ciutadà d'altres països que demostrin la seva residència a través del NIE, ja sigui d'estudiant o resident.

  • Haver formalitzat la matrícula en un màster oficial de la UPC i estar al corrent de pagament durant el període en el que es realitza l’estada de mobilitat.
  • Tenir matriculat el TFM i, en el seu defecte, que estigui inscrit.
  • Tenir concedida una estada de mobilitat internacional.

  Amunt

  Presentació de sol·licituds

  Documentació

  • Formulari de sol·licitud (cal disposar d'un compte Google).
  • Breu informe del tutor del TFM que justifiqui la necessitat de recerca en la realització del TFM.

   

   

   

  Terminis

  El termini per a presentar les sol·licitud finalitzarà a les 24 hores del 30 d'abril de 2018.

  La participació en la convocatòria suposa l'acceptació de les bases pels sol·licitants.

  Amunt

  Selecció de candidats

  Comissió de selecció

  - El Vicerector de Política Internacional de la UPC.

  - La Directora del Gabinet de Relacions Internacionals.

  - La Cap del Servei de Gestió Acadèmica, que tindrà les funcions de secretària de la Comissió.


  Priorització

  El procés de selecció es farà calculant una puntuació calculada de la manera següent:

  a) La nota mitjana de l’expedient del sol·licitant en el moment de finalització del període de presentació de sol·licituds ponderada per les notes mitjanes corresponents als tres últims cursos dels titulats en l’estudi del que es contempla la nota.

  Quan no hi hagi dades de titulats en els darrers tres cursos es farà amb la informació disponible fins al moment, ja sigui la nota dels titulats encara que només sigui una promoció o, si no n’hi ha, la dels titulats en l’estudi que ha estat substituït pel que fa el sol·licitant.

  En aquells casos en els que cap de les opcions sigui possible, es tindrà en compte la nota dels estudiants matriculats en el mateix estudi.

  b) A la puntuació anterior se li afegirà la nota de la titulació que li ha donat accés al màster segons l’escala 0-4.

  c) Finalment, s’afegirà 1 punt extra quan la persona sol·licitant estigui matriculada en un màster habilitants.

  En cas d’empat es prioritzarà en primer lloc qui més crèdits superats tingui en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

  Amunt

  Resolució

  La resolució definitiva de les beques s'ha publicat el 29 de maig de 2018.

  Resolució definitiva beques de mobilitat internacional la Caixa per a estudiants de màster

  La resolució provisional de les beques s'ha publicat el 18 de maig de 2018.

  Resolució provisional beques de mobilitat internacional la Caixa per a estudiants de màster


  Es poden presentar al·legacions fins a les 24 hores del dia 27 de maig de 2018 a través de la plataforma d’atenció online DemanaSGA.

  Amunt

  Obligacions dels beneficiaris

  Els beneficiaris hauran de lliurar els documents exigits per la convocatòria:

   


  ESCANEJATSORIGINALS
  • Còpia del justificant de la contractació d'una assegurança que doni cobertura sanitària per:                          

   - Malaltia i intervencions mèdiques

   - Accidents

   - Repatriació.

  • Certificat d'incorporació.

  • Document d'autorització de cessió de dades.

   - Lliurar abans d'iniciar l'estada.

  • Ordre SEPA.

   - Si no s'ha fet, cal lliurar-la a la secretaria del centre docent on s'està matriculat signada pel titular del compte bancari.

   - Document disponible l’e-secretaria, apartat "Estudiants" - "Les meves dades/Comptes bancaris" - "Afegir un compte".

  • Certificat d'estada.

   - Lliurar en finalitzar l'estada.

  • Memòria final sobre l'activitat desenvolupada.

   - Lliurar en el termini d'un mes des de la finalització de l'estada.

  Lliurar a través de la plataforma DemanaSGA

  Lliurar directament (en persona o correu postal) al Servei de Gestió Acadèmica

  o bé

  Signats electrònicament i lliurats a través de la plataforma DemanaSGA

  La persona beneficiària de la beca ha de retornar l'import íntegre o proporcional de l'ajut concedit en cas de renúncia total o parcial o d'escurçament del període de l'estada sense existir causa de força major. També en els casos en que no compleixi alguna de les obligacions detallades en aquest apartat.

  La no devolució d’aquests imports així com el no compliment de les obligacions contingudes en aquesta convocatòria implica la suspensió temporal de serveis acadèmics.

  Amunt

  Pagament

  Es farà un primer pagament del 70% del total quan es presenti:

  • La còpia del justificant de contractació de l'assegurança.
  • El certificat d'incorporació.
  • El document de cessió de dades.
  • Ordre SEPA, en el cas que no estigui vigent a l'esecretaria.

   El 30% restant s'abonarà quan es presenti:

   • El certificat d'estada.
   • La memòria final.
   L'ajut s'abonarà en el compte bancari informat per l'estudiant a l'escretaria: apartat "Mobilitat"/"Estada de mobilitat", pestanya "Dades generals".

   Amunt

   Protecció de dades de caràcter personal

   El consentiment dels candidats/de les candidates participants per a la incorporació de les seves dades personals al fitxer titularitat de Fundació Bancària “la Caixa” i al seu tractament automatitzat així com a la cessió que aquesta Fundació realitzarà a la Universitat de procedència i a la de destinació, si escau, amb la finalitat de verificar la participació en el programa i seguiment del mateix, de la gestió i prestació dels serveis propis de la Beca i poder rebre tot tipus d'informació sobre les activitats i programes que realitza o promou la Fundació Bancària “la Caixa”.

   En aquest sentit, la Fundació Bancària “la Caixa”, igualment, es compromet a complir l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre 1999 i amb la resta de legislació concordant i aplicable en aquesta matèria.

   Amunt

   Incompatibilitats

   Queden exclosos d'aquesta convocatòria:

   Amunt

   Text de la convocatòria

   Beques "la Caixa" de mobilitat internacional per estudiants de màster 2017/2018.

    

    

   Per a tot allò no contemplat en aquesta convocatòria serà competent la Comissió de selecció.